11 Ιουλ 2021

“Βάστα COVID”! Ρεκὸρ πλούτου γιὰ τοὺς ἔχοντες τὸ 2020!

Κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐμφανής ἦταν ἡ ἔκπληξη τῶν συντακτῶν τῆς ἔκθεσης γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ παγκόσμιου πλούτου τὸ ἔτος 2020, περιγράφοντας τὴν ἀνατροπὴ τῶν προβλέψεων ποὺ σημειώθηκε: «Οἱ ἀναλυτὲς περίμεναν ὅτι ὁ παγκόσμιος πλοῦτος θὰ συρρικνωνόταν λόγω τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19. Ἀλλὰ ἀντὶ νὰ μειωθεῖ, ὁ παγκόσμιος χρηματοοικονομικὸς πλοῦτος αὐξήθηκε παραπάνω ἀπὸ 8,3% κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 2020 γιὰ νὰ φτάσει σὲ ὕψος ρεκὸρ ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀξίας 250 τρίσ. δόλ.»! Αὔξηση ὡστόσο σημείωσαν σὲ σχέση μὲ τὸ 2019 καὶ οἱ ἄλλες μορφὲς πλούτου, ποὺ ἀφοροῦν... πραγματικὰ στοιχεῖα καὶ κυρίως ἀκίνητη περιουσία, ὑποδεέστερη ὡστόσο σὲ σχέση μὲ τὸν ἄνοδο τοῦ χρηματοοικονομικοῦ πλούτου: «μόνο» 6,8%, γιὰ νὰ φθάσει τὰ 235 τρίσ. δόλ.

Οἱ συγκρατημένες ἕως ἀπαισιόδοξες προσδοκίες τῶν ἀναλυτῶν τῆς Boston Consulting Group που συντάσσουν κάθε ἔτος τὴν ἔκθεση δὲν στηριζόταν σὲ ἀβάσιμες εἰκασίες. Τὸ 2020 σημειώθηκε ἡ μεγαλύτερη συρρίκνωση τοῦ ΑΕΠ μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ἐνῷ τὸ 2008 – τὸ πλέον πρόσφατο καὶ συγκρίσιμο προηγούμενο τῆς περυσινῆς ὕφεσης – ὁ πλοῦτος συρρικνώθηκε κατὰ 8%!

Τὸ 2020 ὡστόσο τὴ διαφορὰ τὴν ἔκανε ἡ αὔξηση τῶν καταθέσεων καὶ ἡ ἀναπάντεχη ἄνοδος τῶν τιμῶν τῶν μετοχῶν, ποὺ ὡς καύσιμη ὕλη γιὰ τὴν ἄνοδό τους εἶχαν τὴν ρευστότητα ποὺ ἀπελευθέρωσαν οἱ κεντρικὲς τράπεζες σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἔτσι, μετρητὰ καὶ καταθέσεις αὐξήθηκαν κατὰ 10,6%, πετυχαίνοντας τὴν μεγαλύτερη ἐτήσια αὔξηση στὴ διάρκεια 20 χρόνων.

Ἐξ ἴσου θεαματική, κατὰ 9%, ἦταν καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑπὲρ-πλουσίων, ὅπως χαρακτηρίζονται ὅσοι κατέχουν ἐπενδύσιμο προσωπικὸ πλοῦτο ἄνω τῶν 100 ἐκ. δόλ. Στὴ «λέσχη» προστέθηκαν τὸ 2020 ἐπιπλέον 6.000 ἄτομα, γιὰ νὰ φτάσει νὰ ἀριθμεῖ συνολικὰ 60.000 ἄτομα ποὺ ἔχουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους 22 τρίσ. δόλ!

Ἡ ἀναπάντεχη αὔξηση τοῦ πλούτου ὅσων ἀτόμων ἔχουν στὴ διάθεσή τους πάνω ἀπὸ 250.000 δολάρια δὲν θὰ ἦταν ἄξια σχολιασμοῦ ἂν τὸ 2020, ἐλέω τῆς πανδημίας, δὲν εἶχαν παρατηρηθεῖ ὁρισμένα φαινόμενα, ποὺ μόνο αὔξηση τοῦ ἰδιωτικοῦ πλούτου δὲν προοικονομοῦσαν. Ἕνα χαρακτηριστικὸ πρὸς ἐξέταση μέγεθος εἶναι τὸ παγκόσμιο δημόσιο χρέος ποὺ τὸ 2020 κατέγραψε αὔξηση ρεκὸρ φθάνοντας τὸ 97,3% τοῦ ΑΕΠ, ἀπὸ 83,7% τὸ 2019 καὶ σχετικὰ συγκρίσιμα ἐπίπεδα τὰ προηγούμενα χρόνια (2018: 82,3%, 2017: 82% καὶ 2016: 83,2%). Ἐξ ἴσου μεγάλη αὔξηση σημείωσε τὸ δημόσιο χρέος καὶ στὴν εὐρωζώνη, ποὺ φημίζεται γιὰ τὴ δημοσιονομική της αὐστηρότητα, σὲ ἐμφανῆ πλέον ἀντίθεση μὲ τὴν κυρίαρχη οἰκονομικὴ πολιτικὴ ποὺ ἐφαρμόζουν ΗΠΑ, Ἀγγλία, κι ἄλλες χῶρες: ἀπὸ 84% τοῦ ΑΕΠ τὸ 2019 σὲ 96,9% τὸ 2020. Τὴν ἴδια, αὐξητική, τροχιὰ ὡστόσο ἀκολούθησε καὶ ὁ πλοῦτος.

Τὰ πράγματα γίνονται πολὺ χειρότερα ἂν λάβουμε ἐπίσης ὑπ’ ὄψη μας τὴν ἐξέλιξη τῆς ἀνεργίας καὶ φτώχειας τὸ 2020. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες πρὶν ἡ ἀνεργία ἐπανέλθει σχεδὸν στὰ πρὸ κορονοϊοὺ ἐπίπεδα τὸν Μάιο τοῦ 2021 (5,5%) ἀκριβῶς ἕνα χρόνο πρίν, τὸν Μάιο τοῦ 2020, ἔφτασε στὸ 13%, καταγράφοντας ρεκὸρ δεκαετιῶν. Ἐν τὴ ἀπουσία δὲ ἀκόμη καὶ αὐτοῦ του ἐναπομείναντος κράτους πρόνοιας ποὺ διαθέτει ἡ Εὐρώπη, ἡ φτώχεια ἀκολούθησε ταχύτατα μία ἀνάλογη μετεωρικὴ ἄνοδο, μέχρι τουλάχιστον νὰ καταβληθοῦν οἱ εἰσοδηματικὲς ἐνισχύσεις ποὺ ξεκίνησαν νὰ χορηγοῦνται ἐπὶ Τράμπ.

Στὴν Εὐρώπη, οἱ ἐξελίξεις ἦταν πιὸ σύνθετες μίας καὶ ἡ ἀνεργία δὲν αὐξήθηκε, λόγω τῶν προγραμμάτων χρηματοδότησης τῆς ἐργασίας ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, αὐξάνοντας ὡστόσο τὸ δημόσιο χρέος. Χαρακτηριστικά, τὰ 19 κράτη – μέλη τῆς ΕΕ ποὺ ζήτησαν νὰ ἐνταχθοῦν στὸ μηχανισμὸ SURE (μὲ τὶς χῶρες τοῦ πλούσιου βορρᾶ, πχ Αὐστρία, Γερμανία, Φινλανδία, Ὀλλανδία, κ.α. νὰ ἀρνοῦνται νὰ ὑπαχθοῦν) θὰ ἀπορροφήσουν χρηματοδοτήσεις ὕψους 94,3 δίς. εὐρώ, ἐπιβαρύνοντας ἰσόποσα τὰ δημόσια χρέη μὲ τὸ ὁμόλογο SURE ποὺ εἰσήχθηκε στὸ πράσινο χρηματιστήριο τοῦ Λουξεμβούργου.

Ἡ φτώχεια ὡστόσο αὐξήθηκε δεδομένου ὅτι ἑκατομμύρια μισθωτοὶ ὑποχρεώθηκαν νὰ ζήσουν μὲ τὸ 80% τοῦ μισθοῦ τους ἢ τὸν βασικὸ μισθὸ (ἀναλόγως τῶν ὅρων χορήγησης τοῦ ἐπιδόματος γιὰ ὅσο καιρὸ ἦταν κλειστὴ ἡ οἰκονομία) κι ἄλλα πολλὰ ἑκατομμύρια ποὺ ἐργάζονταν στὴ σκιώδη, ἀδήλωτη οἰκονομία ἔμειναν ἐντελῶς ἐκτὸς ἐνισχύσεων. Μεγάλοι χαμένοι δέ, ἀποδείχθηκαν ὅσοι ἐργάζονταν σὲ χειρωνακτικὲς ἐργασίες: οἰκοδόμοι, ἀγρότες, προσωπικὸ καθαριότητας κ.α. ποῦ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀπολαύσουν τὰ καλά τῆς τηλε-ἐργασίας. Μὲ ἄλλα λόγια οἱ φτωχότεροι τῶν φτωχῶν…

Παρότι ὁ κύκλος τῶν ἀλλαγῶν ποὺ ἄνοιξε τὸν Μάρτιο τοῦ 2020, μὲ τὴν πρώτη ἀνακοίνωση τῶν λὸκ ντάουν, δὲν ἔχει ἀκόμη κλείσει, μίας κι ὁ λογαριασμὸς ἀπὸ τὶς ἀποζημιώσεις τοῦ 2021 δὲν εἶναι ἀκόμη γίνει γνωστός, ἡ ἀνακοίνωση τῆς Boston Consulting Group συμπληρώνει τὸ πὰζλ τῆς χρονιᾶς ποὺ πέρασε. Διαφορετικὰ θὰ αἰωρούταν μία ἀπορία: ἂν τὰ κράτη καὶ οἱ ἐργαζόμενοι ἔχασαν, ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποῦ κέρδισαν; Τώρα ξέρουμε!
Λεωνίδας Βατικιώτης

1 σχόλιο:

 1. Μήπως...παραδεθήκαμε στό άρμα
  των γιατρών...

  και μάς δίνεται, μιά ευκαιρία...

  να ξαναθυμηθούμε...

  ποιός είναι
  αληθινά... ο γιατρός τών
  ψ υ χ ώ ν...και τών
  σ ω μ ά τ ω ν... ημών...

  και... τόν καθαρά...
  υ π ο β ο η θ η τ ι κ ό χαρακτήρα

  τής...

  "θεραπαινίδος".. ιατρικής...

  και τού...

  ..."θεράποντος"... ιατρού...

  ...

  Σιγά...δηλαδή...
  μην κρέμεται η ζωη μας...
  από τα ...χρυσοφόρα...
  γιατροσόφια τους...!

  Ξεχάσαμε μήπως το...
  "Την π ά σ α ν... ε λ π ί δ α μου,
  εις Σέ ανατιθεμαι
  Μ ή τ ε ρ τού...Θ ε ο ύ...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.