24 Ιουν 2021

AstraZeneca: Ἕνα ἔγκλημα ἐκ προμελέτης

Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐμβολιασμῶν γνώριζε γιατί οἱ ἄλλες χῶρες ἀπὸ ἀρχὲς Ἀπριλίου ἔθεταν αὐστηροὺς περιορισμούς, ἀλλὰ ἐπέλεξε «ξεστοκάρισμα».
Ἀνησυχία», «ἐκνευρισμός», «ἀγανάκτηση»: Σὲ αὐτὲς τὶς τρεῖς λέξεις θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ συνοψίσει τὰ συναισθήματα ποὺ ἐπικρατοῦν σὲ χιλιάδες Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες μετὰ τὴ σύσταση τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμῶν γιὰ... ἀποφυγὴ τοῦ ἐμβολίου τῆς AstraZeneca στὶς ἡλικίες κάτω τῶν 60 ἐτῶν.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι λοιδορήθηκαν ἀρχικὰ ὡς ἀνεύθυνοι, μετέπειτα ὡς ἀντιεμβολιαστὲς καὶ ἀργότερα ὡς ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς χαμηλὲς «πτήσεις» τοῦ ἐμβολιαστικοῦ προγράμματος, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Μαΐου ἔτρεξαν στὰ ἐμβολιαστικὰ κέντρα γιὰ νὰ ἐμβολιαστοῦν, ἀκούγοντας τοὺς ἐπιστήμονες νὰ τοὺς διαβεβαιώνουν γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca.

Σήμερα, λίγες ἑβδομάδες μετά, καὶ ἐνῷ οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀναμένουν νὰ κάνουν τὴ δεύτερη δόση, ἀκοῦν τοὺς ἴδιους ἐπιστήμονες νὰ τοὺς λένε ἐκ τῶν ὑστέρων πώς «ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου ἐνεῖχε ρίσκο» καὶ πὼς «ἡ ἀτομικὴ ὑγεία καθενὸς μπῆκε στὸ ζύγι».

Ὡς ἐπιχείρημα, μάλιστα, γιὰ τὴ δικαιολόγηση αὐτῆς τῆς ἀπαράδεκτης γιὰ ἕνα δυτικὸ κράτος κατάστασης ἡ πλειονότητα τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας ἐπικαλεῖται τὴ διαρκῶς μεταβαλλόμενη κατάσταση ποὺ δημιουργεῖ ἡ πανδημία, τὰ νέα δεδομένα ποὺ φέρνει στὸ προσκήνιο ἡ καθημερινὴ χρήση τοῦ ἐμβολίου καί, φυσικά, τὴν ἀναγκαιότητα ποὺ ὑπῆρχε νὰ χτιστεῖ τεῖχος ἀνοσίας μὲ τὸν γρήγορο καὶ μαζικὸ ἐμβολιασμὸ τῶν Ἑλλήνων. Τα παραπάνω ἐπιχειρήματα θὰ εἶχαν πράγματι βάση, ἄν, τὴν ὥρα ποὺ στὴν Ἑλλάδα μᾶς παρότρυναν νὰ ἐμβολιαστοῦμε μὲ τὸ στοκαρισμένο AstraZeneca, ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη δὲν κινεῖτο πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση… Δυστυχῶς, ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐμβολιασμοῦ γνώριζε καλὰ πὼς οἱ χῶρες τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς Δύσης, ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου ἔθεταν αὐστηροὺς περιορισμοὺς στὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου στὶς ἠλικιακὲς κατηγορίες κάτω τῶν 60 ἐτῶν. Ὡστόσο, ἀγνοοῦσε τὰ μηνύματα τῆς διεθνοῦς κοινότητας καὶ ἐπέμενε πὼς «τὰ μοντέλα ἐμβολιασμοῦ τῶν ἄλλων χωρῶν εἶναι διαφορετικά».

Ὅταν, λοιπόν, σήμερα ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ κάνει λόγο γιὰ νέα δεδομένα ἁπλὰ ψεύδεται. Μία ἐνδελεχὴς μελέτη τοῦ τί συνέβαινε στὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἀποδεικνύει τὸ ἀντίθετο: ὅτι, δηλαδή, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου οἱ ἐπιστημονικὲς ἐπιτροπὲς τῶν κρατῶν εἰσηγοῦνταν, ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη, νὰ μπεῖ φρένο στὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο ἢ προχωροῦσαν στὴν ἐπιβολὴ ἠλικιακῶν περιορισμῶν στὴ χορήγησή του.

Συγκεκριμένα, στὶς 8 Ἀπριλίου, ἡ Αὐστραλία εἰσηγεῖται τὸ ἐμβόλιο νὰ χορηγεῖται μόνο στοὺς ἄνω τῶν 50 ἐτῶν. Με διαφορὰ λίγων ἡμερῶν, Καναδᾶς, Φινλανδία καὶ Ἐσθονία θέτουν καὶ αὐτὲς περιορισμούς, μὲ τὴν κυβέρνηση τοῦ Τζάστιν Τριντὸ νὰ εἰσηγεῖται τὸ φρένο στοὺς ἐμβολιασμοὺς γιὰ τοὺς κάτω τῶν 50 ἐτῶν, τὸ Ἐλσίνκι στοὺς κάτω τῶν 65 καὶ τὸ Ταλὶν στοὺς κάτω τῶν 55.

Στὶς 9 Ἀπριλίου, σειρὰ πῆρε ἡ Γαλλία, μὲ τὴν κυβέρνηση νὰ συστήνει τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου στοὺς ἄνω τῶν 55 ἐτῶν. Δέκα ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 19 Ἀπριλίου, ἡ Βουλγαρία ἀνακοίνωσε ὅτι σταματᾶ τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου στοὺς κάτω τῶν 60 ἐτῶν.

Τὴν ἴδια περίοδο, στὴν Ἑλλάδα, ὁ καθηγητὴς Παναγιώτης Γ. Βλαχογιαννόπουλος μὲ ἐπιστολὴ του στον Βασίλη Κικίλια ειχε καταγγείλει ἀπόκρυψη τῆς συσχέτισης θανάτου ἔπειτα ἀπὸ ἐμβολιασμὸ μὲ AstraZeneca. Μάλιστα, εἶχε καταγγείλει πὼς «ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ δὲν ἔχει τὸ θάρρος νὰ ἀναδείξει πιθανὰ προβλήματα τῶν ἐμβολίων (εἰδικὰ δὲ τῆς AstraZeneca) καὶ εἶχε γνωματεύσει πάντοτε ἀρνητικὰ γιὰ τὴ συσχέτιση ποικίλων φαινομένων θρομβώσεων μὲ τὸ ἐν λόγῳ ἐμβόλιο», δηλώνοντας τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὸν ΕΟΦ. Τότε, ὑπενθυμίζεται πὼς ὁ ΕΟΦ εἶχε ἀπαντήσει στὸν καθηγητὴ κάνοντας λόγο γιὰ «διαστρέβλωση ποὺ θίγει βαθιὰ τὸ κῦρος τοῦ ὀργανισμοῦ», ἐνῷ ἡ κυβέρνηση ἔκανε πὼς δὲν ἄκουγε…

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, στὸν «χορὸ» τῶν περιορισμῶν καὶ τῶν ἀπαγορεύσεων μπαίνουν ἡ ἱσπανικὴ κυβέρνηση, ἡ ὁποία εἰσηγεῖται τὴ χορήγηση μόνο στοὺς ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, ἡ Νότια Κορέα, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει τὸ ἐμβόλιο στὶς ἠλικιακὲς κατηγορίες 18-60 ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀλλανδία, ἡ ὁποία εἰσηγεῖται ἡ χορήγηση τοῦ συγκεκριμένου σκευάσματος νὰ περιοριστεῖ στοὺς ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Τὴν ἴδια περίοδο, στὴν Ἑλλάδα, κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι καὶ ἐπιστήμονες… κουνοῦσαν τὸ δάχτυλο στὸν φοβισμένο καὶ ἀνενημέρωτο ἑλληνικὸ λαό, μὲ προεξάρχοντες γνωστοὺς ἐπιστήμονες… τῆς μικρῆς ὀθόνης.

Στὶς ἀρχὲς Μαΐου, ἡ Βρετανία, ἡ ὁποία εἶναι συμπαραγωγὸς τοῦ ἐμβολίου, ἔθεσε περιορισμὸ στὴ χορήγησή του στοὺς κάτω τῶν 40 ἐτῶν, προκρίνοντας τὴ λύση ἄλλου ἐμβολίου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ πάρθηκε στὶς 7 Μαΐου, δηλαδὴ τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Γερμανία συνιστοῦσε στοὺς κάτω τῶν 60 ἐτῶν νὰ ἐπιλέξουν διαφορετικὸ ἐμβόλιο ἀπὸ αὐτὸ τῆς AstraZeneca.

Τὴν ἴδια περίοδο, στὴν Ἑλλάδα, ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ πλειονότητα τῶν ΜΜΕ «χτυποῦσαν» τον Αλέξη Τσίπρα για τὸ περιφημο «ξεστοκάρισμα τῶν ἐμβολίων», μιλώντας γιὰ λαϊκισμὸ καὶ ἐπικίνδυνα παιχνίδια τῆς ἀντιπολίτευσης. Τότε, μάλιστα, ἡ κυβερνητικὴ ἐκπρόσωπος χαρακτήριζε τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ «ἀνεύθυνο» καὶ «αὐταπόδεικτα συνειδητὸ ὑπονομευτὴ τῆς ἐθνικῆς προσπάθειας κατὰ τῆς πανδημίας». «Τὸ μόνο ποὺ δὲν εἶπε καθαρὰ ὁ κ. Τσίπρας εἶναι νὰ μὴν κάνει κανεὶς τὸ ἐμβόλιο» εἶχε σημειώσει. Καὶ ἐνῷ στὴν Ἑλλάδα συνεχίζαμε τὸ «παιχνίδι τῶν κωφῶν», ἡ Βραζιλία τῶν ἑκατομμυρίων θανάτων ἀπαγόρευε τὸ ἐμβόλιο στὶς ἐγκύους, ἐνῷ ἡ Δανία ἔβαζε συνολικὸ «στὸπ» στὴ χορήγησή του στὸν πληθυσμό.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ γεγονὸς πὼς τὰ Σκόπια εἶχαν σταματήσει τὴ χορήγηση τοῦ ἐμβολίου στοὺς κάτω τῶν 60 ἐτῶν ἤδη ἀπὸ τὶς 31 Μαρτίου, ἐνῷ 20 ἡμέρες νωρίτερα ἡ Νορβηγία ἦταν ἡ πρώτη χώρα ἡ ὁποία ἀπαγόρευσε τὸ ἐμβόλιο στὴν ἐπικράτειά της. Ἀξίζει, ὅμως, ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ καὶ κάτι ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον: Χῶρες ὅπως ἡ Γαλλία καὶ ἡ Σουηδία ἀποφάσισαν οἱ ἐμβολιασμένοι μὲ τὴν πρώτη δόση τοῦ AstraZeneca νὰ κάνουν τὴ δεύτερη δόση μὲ ἄλλο ἐμβόλιο. Κοινώς, τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μᾶς παροτρύνουν νὰ κάνουμε οἱ Ἕλληνες ἐπιστήμονες.

1 σχόλιο:

  1. Ούτε "άστρων ένεκα" ούτε άλλων εκ του πονηρού ένεκα! Απόλυτη και βαθιά εμπιστοσύνη στα προστατευτικά και θεραπευτικά μέσα της Εκκλησίας! Από εκεί και πέρα, ό,τι επιτρέψει ο Κύριος!
    ΑΜΑΣΕΥΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.