7 Μαΐ 2021

Σκέτο Δράμα: Ὁ Μητροπολίτης Δράμας δήλωσε ὄτι θα προσφύγει στὸν Εἰσαγγελέα ἐναντίον Ἱερέων ποὺ τέλεσαν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου στὶς 12!

Ἐόρτιον κλίμα καὶ ἀλλότριαι ἐνέργειαι
Γράφει ὁ Χριστοφόρος Κοντάκης, Καθηγητὴς Πατρολογίας
«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί», ἄδει ὁ μέγιστος τῶν θεολόγων ποιητὴς τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως, Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.
Τὸ δοξαστικὸν τῶν Αἴνων (περικοπέντος καὶ αὐτοῦ Συνοδικὴ ἀποφάσει), διαπέρα τὰς κεκαθαρμένας ἤδη διανοίας ἠμῶν, ὡς προτροπὴ «καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα», ἐν «φιλημάτι ἁγίῳ», ὡς θὰ συνεπλήρωνε καὶ θὰ ἀπήτει ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος.
Ἡ κατακλεὶς ὀλίγον πρὸ τοῦ παιάνος τῆς Ἀναστάσεως, ἔκδηλος καὶ αὔτῃ τοῦ πνεύματος τῆς ἡμέρας, ἐντέλλεται «εἴπωμεν ἀδελφοί... συγχωρήσωμεν πάντας... τῇ Ἀναστάσει».
Ἀναντιλέκτως, πρόκειται περὶ ἐξαισίων ὕμνων, ποὺ προσιδιάζουν εἰς τὸ ἐόρτιον μέγεθος καὶ δημιουργοῦν ὑπερφυὰ θρησκευτικὴν συναισθηματικὴν φόρτισιν.

    Εἰς πόσους ὅμως; Ποίους συνεγείρουν α ἀνεωγμέναι πύλαι τοῦ ἅδου καὶ τηλαυγῶς τοὺς ὠθοῦν εἰς συμπόρευσιν καὶ καταλλαγήν;

    Ἀτυχῶς, οἱ ὕμνοι δὲν μεταβάλλουν φρονήματα καὶ δὲν παρέχουν πνευματικὴν οἰακοστροφίαν βιοτῆς. Ἡ συμμόρφωσις εἶναι προϊὸν ἰδιαιτέρας δυσκολίας; Αἱ συναισθηματικαὶ φορτίσεις δὲν ἀντανακλοῦν πρὸς ὅλους ἀνεξαιρέτως;

    Ἐορτάσαμεν αἰσίως, χάριτι Θεοῦ, καὶ κατὰ τὸν παρόντα ἐνιαυτόν, τὴν μεγίστην τῶν ἑορτῶν. 

    Οἱ ἀντικείμενοι τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ ἔδρασαν, ὡς εἴθισται νὰ λειτουργεῖ ὁ ἑκάστοτε Καίσαρ. Πειθήνια ὄργανα ἀκρίτου ἀποδοχῆς, μόνον ἡ ἐκκλησιαστικὴ τάξις τῶν ἀρχιερέων καὶ οἱ μὴ ἀγαπήσαντες τὰ τοῦ Θεοῦ κατώτεροι κληρικοί, ἀφ’ ἢς στιγμῆς δὲν ἀπετόλμησαν νὰ βάλουν «ἔξω τὸν φόβον».

    Α κατανυκτικαὶ ἀκολουθίαι τῶν τοῦ Κυρίου Παθῶν καὶ ἡ ὅλη τελετουργία τῆς Ἀναστάσεως, ἐορτάσθησαν κατὰ τὰς κοσμικᾶς ἐντολᾶς. Διέλαθε τῆς προσοχῆς «τῶν ἀρχόντων» ἡ ὕπαρξις κληρικῶν ὑψηλοῦ πνευματικοῦ καὶ λειτουργικοῦ διαμετρήματος καὶ ἀσθμαίνοντες ἐπιτίθενται κατ’ αὐτῶν.

    Τὸ ἀνοσιούργημα τῆς καταδιώξεως, χωρὶς νὰ συνιστᾶ ἔγκλημα καθοσιώσεως ἐπὶ ποιν θανάτου, σχετίζεται ἀμέσως πρὸς τὴν ἐπικρατοῦσαν εἰς αὐτοὺς ὀρθοπραξίαν, ὡς συνεπείας ὑψηλόφρονος Ὀρθοδόξου φρονήματος. Εὐτυχῶς, ἂν καὶ ὑπῆρξαν ἐν ἀρχ τουλάχιστον ὀλίγοι, ἀποτελοῦν «τὴν μικρᾶν ζύμην» ἤτις «ὅλον τὸ φύραμα ζυμοί».

    Ἀγνοοῦν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν σύγκειται ἐκ μόνων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ σύμπαντος το πεπιστευμένου εἰς Θεὸν πληρώματος Αὐτῆς, καὶ οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ συλλάβουν καὶ νὰ κατανοήσουν τὰ τεκταινόμενα.

    Τὰ ὡς ἀνωτέρω ἀποτελοῦν ἐνσυνειδήτους σκέψεις ἀπογοητεύσεως, διὰ πάντα ἐχέφρονα, ὅταν ὑφίσταται ἡ εἴδησις δημοσιευμένη εἰς πλῆθος ἐγκρίτων θεολογικῶν ἰστοτόπων, ὅτι ἔνιοι τῶν ἀρχιερέων, προκειμένου ἅμα μὲν νὰ ἀναδείξουν τὰς Κανονικᾶς παραβατικᾶς ἐνεργείας ἱερέων τελεσάντων κατὰ τὴν ἀρχαίαν καὶ παραδεδομένην τυπικὴν διάταξιν τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως, ὡς παραβατικὴν Κανονικὴν ἐνέργειαν καὶ ἀνυπακοὴν πρὸς τὰ κελεύσματα τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἅμα δὲ νὰ καταστήσουν ἑαυτοὺς τιμωρούς, ἐπὶ τ βάσει Κανονικῶν δικαιοδοσιῶν, στέργουν ὄχι νὰ ἐγκαλέσουν τοὺς ἐν θέματι κληρικούς, ἀλλὰ νὰ τοὺς παραπέμψουν (Θο Κύριε φυλακὴν τῷ στόματί μου) εἰς Εἰσαγγελεῖς, ποινικῶν, μάλιστα, ὑποθέσεων, ὡς ἐὰν πρόκειται περὶ «κακούργων» ἢ ἐπὶ τὸ δοκιμώτερον ἀσεβεστάτων καὶ ἀναιδεστάτων κληρικῶν, ἀπειλούντων τὴν ἔννομον τάξιν.

    Οἱ ἐν θέματι «παρανομήσαντες» κληρικοί, κατὰ τὴν ἐπιεικεστέραν γνώμην, ἐπειθάρχησαν «Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις».

    Εἰς τοὺς διώκτας, μάλιστα, ἐμφιλοχωρεῖ ἀρχιερεύς, μεστὸς παιδείας καὶ λιπαρᾶς γνώσεως, ὁ ὁποῖος, εἰρήσθῳ ἐν παρόδῳ, κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ὑπερέβῃ τὸν Καίσαρα, ἀρνούμενος τὴν εἴσοδον εἰς τοὺς Ναοὺς τῆς ποιμαντικῆς του δικαιοδοσίας, εἰς πάντα πιστόν.

    Εὐτυχῶς, ἐξ’ ὅσων πληροφορούμεθα, ἐπέτρεπε τὴν ἐκτὸς ναοῦ, ὑπὸ τῶν ἐμπεριστάτων, Μετάληψιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

    Α διώξεις εὐλαβῶν ἱερέων δημιουργοῦν λυπηρᾶν ἐντύπωσιν εἰς τὸν πιστεύοντα λαόν, ὁ ὁποῖος εἰς περίοδον ὑψίστου μεγέθους πνευματικῆς ἀνατάσεως ἢ μᾶλλον καταπτώσεως σκανδαλίζεται.

    Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἐγκαλοῦντες τοὺς τελέσαντας Κανονικῶς τὰς Ἀκολουθίας, διαπράττετε μέγιστον ὀλίσθημα Κανονικῆς καὶ Πνευματικῆς φύσεως. Ἀντιστρατεύεσθε, εὐτελίζετε καὶ καταργεῖτε Παραδόσεις αἰώνων, δι’ ὑμετέρων πράξεων, α ὁποῖαι δὲν συνάδουν εἰς Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους.

    Ἐντὸς ὀλίγου, καὶ ἄλλοι Ναοὶ δὲν θὰ κλείουν μόνον «λόγ κρουσμάτων» ὡς συμβαίνει ἐν Θεσσαλονίκ, ἀλλὰ λόγ τῆς ἀναμενομένης ὁσονούπω ἀπαξίας τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος οἰονεῖ ἀντιλαμβάνεται ὅτι προδίδεται.

    Μὴν τολμήσετε, νὰ σύρετε τοὺς ἐμπεπιστευμένους εἰς ὑμᾶς ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ὡς «ἀφώνους ἀμνούς», διότι τότε «καὶ λίθοι κεκράξονται».

    Ἀντιληφθῆτε ὅτι δὲν εἶναι μόνοι, οὔτε τόσον εὐάλωτοι.

    Ἐνθυμηθῆτε ἐπιτέλους ὅτι ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ θὰ ἀποβ φωνὴ λαοῦ, πανδήμως καὶ σθεναρῶς ὑπερασπίζοντος τοὺς οὖς ὑμεῖς διώκετε καὶ μάθετε ὅτι «σκληρόν... πρὸς κέντρα λακτίζειν».

Καὶ τότε «ὄψονται εἰς ὂν ἐξεκέντησαν».

Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

τ. Καθηγητὴς Πατρολογίας καὶ Ἑρμηνείας Πατερικῶν Κειμένων τῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ)

τ. Διευθυντὴς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης (ΑΕΣΘ)

τ. Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς ΑΕΑΘ

τ. Πρόεδρος Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς ΑΕΑΘ

8 σχόλια:

 1. Ο Δεσπότης από τη Δράμα, μιλάει για σοβαρότητα! Δεσπότη μου, επίσκοπος σημαίνει Γολγοθάς και Σταυρός. Ο μεν Γολγοθάς είναι ο τόπος, ο δε Σταυρός είναι ο τύπος, αφού αναφέρεστε συνεχώς στο : "Ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού"! Κάνεις το θέλημα του Καίσαρος, έχοντας, κατά την λαϊκή έκφραση γερή πισινή κι από την άλλη απειλείς τους υφιστάμενους σου, διότι έκαναν το θέλημα του Θεού. Δεν έχει μείνει ούτε σταγόνα ανδρείας στην καρδιά σου; Ας προσέξεις λίγο, που οι Μυροφόρες σε κάνουν ρεζίλι! Αλλά το κόμμα ΟΦΑ (Όπου Φυσάει ο Άνεμος) είναι το καταφύγιό των τοιούτων παλινωδούντων παλικαράδων! Και ρωτά ο κάθε πιστός στην Παράδοση Χριστιανός: Eίναι πράξη, έργο σοβαρότητος και υπακοής στην Αγία Παράδοση ο εορτασμός της Αναστάσεως τη δεύτερη μέρα; Δεν ντρέπεστε; Και έχετε το θράσος να απειλείτε τους ανίσχυρους, λες και είστε πρώτα διοικητές στρατοπέδων συγκέντρωσης και μετά πατέρες, διορισμένοι από τη Χάρη του Θεού, την οποία ποδοπατείτε! Και βάζετε πάνω από τα Άγια την υγεία! Ορίστε, λοιπόν, τότε, βγείτε στα κηρύγματα και φωνάζετε: "Πάνω απ' όλα η υγεία", όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος και αφήστε τα παχιά λόγια για πίστη και παρόμοια. Συνέλθετε! Θα σας απαξιώσει και ο λαός, διότι το έργο σας δεν είναι πρώτο και κύριο η υγεία, αλλά η εν Χριστώ ελευθερία και η ασφαλής καθοδήγησή του στη σωτηρία διά του παραδείγματος των αγίων μαρτύρων και ομολογητών!
  Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης θυμίζει:"Οἱ χριστιανοί ὀφείλουν νά μήν πηγαίνουν διόλου σέ δικαστήρια γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν τους. Ἄν ὅμως κάποτε παραστεῖ σχετική ἀνάγκη, ἄς προτιμήσουν νά βάλουν κριτή στή διαφορά τους ἕναν ἄνθρωπο τῆς Ἐκκλησίας, παρά νά καταφύγουν στά κοσμικά δικαστήρια" (Ι.Μ. Σερρών). Επίσης και το Ευαγγέλιο, όπου ο απόστολος Παύλος λέει:" Ὅταν κάποιος ἔχει μιά διαφορά μ᾽ ἕναν ἄλλο χριστιανό, πῶς τολμᾶ νά καταφεύγει στήν κρίση τῶν ἄδικων κοσμικῶν δικαστῶν καί ὄχι στήν κρίση καί τή διαιτησία τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας κοινότητας; (Α’ Κορ. 6, 1). Αλλά, φαίνεται πως αυτά είναι γραμμένα για την εποχή του "κάποτε"! Σήμερα ο ως άνω επίσκοπος επισκιάζει τα πάντα με την αυθεντία του. Λίγη αιδώς, λίγη συστολή! Αλλά έστι δίκης οφθαλμός! Σας το ξαναλέω, όσοι επίσκοποι αυτής της "πολιτικής": Κάνετε υπακοή στον Καίσαρα, αλλά μόλις γυρίσει η κατάσταση, θα σας πετάξει σαν στειμμένη λεμονόκουπα, καθώς θα έχετε κάνει το θέλημά του, (τρελάθηκε ο Ευαγγελάτος από την χαρά του) αλλά και ο λαός θα σας απαξιώσει άρδην, καθώς φανήκατε μάλλον εχθροί, παρά πατέρες των πνευματικών σας παιδιών στη δύσκολη ώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δάσκαλε πολύ σοφά και απλά τα λέγεις.
   Όμως που να καταλάβουν οι τυφλοί και μωροί το πνεύματι;;;
   Αντί να παραδειγματιστούν με την αντιμετώπιση που ήδη έχουν οι διαφωνούντες από όλα τα υποταγμένα στρατιωτάκια (δημοσιογράφους δικαστές δικηγόρους ιατρούς) κάνουν και πράττουν αλλόκοτα και παλαβά.
   ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΕΝΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΠΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ.
   Και όπως πολύ σωστά αναφέρεις μόλις αυτές οι υπάνθρωπες υπάρξεις πετύχουν το σκοπό τους θα πετάξουν σαν καλοστημένη λεμονόκουπα κάθε τι το οποίο πλέον δεν θα χρειάζονται.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 2. Eιναι δυνατόν??? Να διώκονται ιερείς επειδή τηρούν την Κανονική Τάξη της Εκκλησίας??? Αυτή που προσστατεύει ακόμη και το κοσμικό Σύνταγμα και ο Νόμος??? Είναι αδιανόητα όλα αυτά!!! Εύγε στον συντάκτη του Ορθοδόξου αυτού κειμένου!!! Και νομικά από πάσης απόψεως δεμένου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέτρος Μανιτάκης8 Μαΐου 2021 στις 1:13 π.μ.

   Για ποια κανονική τάξη ομιλείτε; Για αυτήν που ορίζει πως οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα χωρίς τη συμφωνία του επισκόπου (Κανόνας 39ος των Αγίων Αποστόλων); Γιατί εδώ φτάσαμε άνθρωποι παράνομοι και καταπατητές των ιερών κανόνων να εξυμνούνται και να εμφανίζονται ως τιμητές. Αλλά έτσι είναι οι φονταμενταλιστές σε όλες τις θρησκείες. Τυπολάτρες και παραβάτες της ουσίας.

   Διαγραφή
  2. Σιγα μην γινουν και κατοικιδια των επισκοπων...αυτα στον παπισμο φιλτατε...

   Διαγραφή
  3. Τη συμφωνία ποιου επισκόπου; Ξέρεις τι σημαίνει ορθοτομώ την Αλήθεια; Ξέρεις τι σημαίνει επίσκοπος; Βλέπεις να σέβεται Ευαγγέλιο και Παράδοση των Αγίων ο ως άνω " ήρωας"; Ενώ διαθέτει απόλυτη διοικητική και πνευματική εξουσία και θα μπορούσε να προλάβει τα έσχατα, έχει χάσει το παιχνίδι και τρέχει να καταγγείλει τα παιδιά του στον Καίσαρα! Δεν είναι κατάπτωση αυτη και αυτοκατάργησή του, ως ποιμένος τεθέντος από την Εκκλησία, ώστε να παραμείνει έως τέλους εκφραστής της Χριστώ αγάπης στα λογικά πρόβατα της ποιμνης του Χριστού;

   Διαγραφή
 3. Αίσχος! Ας αλλάξει και το όνομά του καλύτερα, να λέγεται "Σαύλος"...Πιο πολύ του ταιριάζει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεσποτης ειναι αυτος;;;;χαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.