12 Ιαν 2021

Πρώτη αἰτία θανάτου παγκοσμίως οἱ ἐκτρώσεις! 73 ἐκ. κατεγράφησαν τὸ 2019 σύμφωνα μὲ τὸ ἰατρικὸ περιοδικὸ The Lancet!

Τὸ ἔτος 2019, ἡ ἔκτρωση ἦταν ἡ κυριότερη αἰτία θανάτου παγκοσμίως, ὑπολογίζοντας πώς τέθηκε τέλος στὴ ζωὴ 73,3 ἐκ. ἀγέννητων παιδιῶν.
Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας εκτιμα πώς τὸ ἔτος 2020 σημειώθηκαν περίπου 55,4 ἐκ. θάνατοι παγκοσμίως ἀπὸ διαφορετικὲς αἰτίες ἐκτός τῆς ἄμβλωσης. Ἡ ἰσχαιμικὴ καρδιοπάθεια ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ 8.9 ἐκ. θανάτους, τὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια προκάλεσαν 6,1 ἐκ. θανάτους, ἡ χρόνια ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια ἀντιστοιχεῖ σὲ...3,3 ἐκ. θανάτους καὶ οἱ μικρότερες ἀναπνευστικὲς λοιμώξεις προκάλεσαν 2,6 ἐκ. θανάτους. Θάνατοι ἀπὸ νεογνικὲς παθήσεις μετὰ τὸν τοκετὸ ὁδήγησαν σὲ 2 ἐκ. θανάτους, 1,2 ἐκ. λιγότεροι θάνατοι ἀπὸ τὸ ἔτος 2000. 

Μία ἔρευνα ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Γενικῆς Ἰατρικής Τhe Lancet εκτιμά πὼς 73,3 ἐκ. ἐκτρώσεις πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019. 

Βασισμένοι σὲ αὐτὲς τὶς ἐκτιμήσεις, ἡ ἄμβλωση ἀντιστοιχεῖ στὸ 57% τῶν θανάτων σὲ παγκόσμια κλίμακα κατὰ τὸ ἔτος 2019. 

Τὸ Πανεπιστήμιο John Hopkins ἐκτιμᾶ πὼς τὸ ἔτος 2020 περισσότεροι ἀπό 1,8 ἐκ. ἀνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν ἀπὸ τὴ νόσο Covid-19. 

Τὰ πιὸ πρόσφατα ἐτήσια στατιστικὰ στοιχεῖα περὶ ἀμβλώσεων γιὰ τὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Οὐαλία αποκαλυπτουν πώς πραγματοποιήθηκαν συνολικὰ 209,519 ἐκτρώσεις κατὰ τὸ ἔτος 2019, μία αὔξηση τῆς τάξεως τοῦ 3,4% σὲ σχέση μὲ τὶς ἐκτρώσεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν κατὰ τὸ ἔτος 2018 ὅπου οἱ ἐκτρώσεις ἀνέρχονταν σὲ 205,295. 

Ὁ προσωρινός αριθμος ἐκτρώσεων για τοὺς πρώτους ἔξι (6) μῆνες τοῦ ἔτους 2020 ἔδειξαν μία σημαντικὴ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐκτρώσεων ποὺ πραγματοποιήθηκαν, συγκριτικὰ μὲ τὸν ἤδη ὑψηλὸ ἀριθμὸ ἐκτρώσεων καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους ποὺ καταγράφηκε κατὰ τὸ ἔτος 2019. Τὰ στατιστικὰ δεδομένα ἔδειξαν πὼς 109,836 ἀμβλώσεις πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Οὐαλίας σὲ διάστημα ἔξι (6) μηνῶν ἀπὸ τὴν 1η Ιανουαρίου μέχρι καὶ τὶς 30 Ἰουνίου 2020. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἀποτελεῖ αὔξησε τὶς ἐκτρώσεις κατὰ 4.296 μέσα στὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα τὸ ἔτος 2019, ὅπου εἶχαν πραγματοποιηθεῖ 105,540 τερματισμοὶ κυήσεων. 

Αὐτὴ ἡ σημαντικὴ αὔξηση τῶν ἐκτρώσεων στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο συνάδει μὲ τὰ προσωρινὰ μέτρα τῆς βρετανικῆς κυβέρνησης ἡ ὁποία ἐπιτρέπει οἱ ἀμβλώσεις νὰ λαμβάνουν χώρα στὸ σπίτι, δηλαδὴ νὰ προβαίνουν σὲ αὐτὲς οἱ ἐνδιαφερόμενες γυναῖκες μόνες τους μὲ τὴ χρήση συγκεκριμένων χαπιῶν μὲ σκοπὸ τὴ διακοπὴ τῆς κύησης. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν ἀμβλώσεων παρουσιάστηκε στὰ τέλη Μαρτίου, ἀνέκυψε ἕνας ἀριθμὸς ἀξιόλογων προβλημάτων. 

Μία μυστικὴ ἔρευνα σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια ἀνακάλυψε τὰ στοιχεῖα τῶν ἀνθρώπων ποὺ παρέχουν αὐτοῦ το εἴδους τὴν ἄμβλωση καὶ οἱ ὁποῖοι ἔθεταν τὶς γυναῖκες σὲ μεγάλο κίνδυνο καθὼς δὲν πραγματοποιοῦσαν τοὺς βασικοὺς ἐλέγχους πρὶν νὰ στείλουν στὶς ἴδιες τὰ συγκεκριμένα χάπια προκειμένου νὰ προβοῦν «μόνες τους» στὴν ἔκτρωση ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἐπιπρόσθετα ἡ ἔρευνα ἔδειξε πὼς τὰ χάπια αὐτὰ μποροῦσαν εὔκολα νὰ ἀποκτηθοῦν καὶ νὰ χορηγηθοῦν σὲ ἄλλους, ἐνδεχομένως μὲ τρόπο καταναγκαστικό. 

Τὸν Μάιο, γνωστοποιήθηκε πὼς ἡ βρετανικὴ ἀστυνομία ἐρευνοῦσε τὸ θάνατο ἑνὸς ἀγέννητου ἐμβρύου καθὼς ἡ μητέρα του εἶχε λάβει χάπια ἀποβολῆς ἐνῷ βρισκόταν στὴν 28η εβδομάδα τῆς κύησης (7ος μήνας). 

Ἐπιπλέον, ὁ παροχος τῆς ἄμβλωσης ποὺ παρεῖχε τὴν χημικὴ οὐσία δισφαινόλη Α (ΒΡΑ) ἀνακοίνωσε πὼς διεξαγόταν ἔρευνα σὲ ἄλλες ὀχτὼ (8) περιπτώσεις γυναικὼν ποὺ λάμβαναν χάπια ἀποβολῆς πέρα ἀπὸ τὸ ὅριο τῶν δέκα (10) ἑβδομάδων, θέτοντας ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τί εἴδους ἔλεγχοι διεξάγονται ὥστε νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὅτι ὁ νόμος δὲν παραβιάζεται καὶ ὅτι δὲν πραγματοποιοῦνται ἐπικίνδυνες ἐκτρώσεις στὸ τελευταῖο τρίμηνό τῆς κύησης.

Ἕνα πλῆθος γυναικὼν προσφέρθηκε νὰ κοινοποιήσει τὰ σοβαρὰ προβλήματα ποὺ οἱ ἴδιες βίωσαν ἀφοῦ ἔλαβαν τὰ χάπια ἀποβολῆς. Μία γυναῖκα δήλωσε πὼς «ἔζησε τὴν κόλαση» καὶ σκέφτηκε πὼς θὰ πέθαινε ἀφοῦ ἔλαβε αὐτὰ τὰ ἐπικίνδυνα χάπια. Μία ἄλλη γυναῖκα ἀνέφερε πὼς ὁ πόνος καὶ ἡ σωματικὴ διαχείριση ἦταν «ἀνυπόφορη» καὶ «πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὴν ἀναμενόμενη.» 

Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμοῦ Δικαίωμα στὴ Ζωή, Catherine Robinson, δήλωσε: «Ἡ ἄμβλωση εἶναι ἡ κορυφαία αἰτία θανάτων παγκοσμίως μὲ ὑπερβολικὰ μεγάλη διαφορά. Μολονότι ἡ μήτρα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ ἀσφαλέστερο μέρος στὸν κόσμο, στὴν πραγματικότητα εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο». 

Εἶναι μία παγκόσμια τραγῳδία τὸ γεγονὸς ὅτι 73 ἐκ. ἀνθρώπινες ζωὲς χάθηκαν λόγω ἔκτρωσης. Οἱ Βρετανοὶ φορολογούμενοι ἔχουν χρηματοδοτήσει ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ αὐτῶν τῶν ἐκτρώσεων στὸ ἐξωτερικὸ μέσῳ τῆς ὑποστήριξης τοῦ ὀργανισμοῦ MSI Reproductive Choices (MSI επιλογές ἀναπαραγωγῆς), καθὼς [οἱ Βρετανοὶ] ἀποτελοῦν τὸν μεγαλύτερο καὶ μοναδικὸ χορηγό του ὀργανισμοῦ αὐτοῦ, χρηματοδοτώντας ἕνα πλῆθος ἄλλων ὀργανισμῶν οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦν ἐκτρώσεις στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες». 

«Τὸ παραπάνω προκύπτει παρὰ τὴν ἐκδοχὴ τῆς πλειονότητας τῶν πολιτῶν οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν πὼς ἡ κυβέρνηση μειώνει τὴ χρηματοδότηση τῶν ἀμβλώσεων στὸ ἐξωτερικό. Καλοῦμε στὴν κυβέρνηση νὰ σταματήσει ἀμέσως τὴν χρηματοδότηση τῶν ὀργανισμῶν ποὺ παρέχουν τὴ δυνατότητα τῆς ἔκτρωσης οἱ ὁποῖοι τροφοδοτοῦν αὐτὴ τὴν παγκόσμια τραγῳδία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.