14 Νοε 2020

Κυθήρων: «Ἡ ἀντικανονική ἐπέμβασις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἀντισυνταγματικός ἀποκλεισμός τοῦ Λαοῦ ἀπό τήν Θεία Λατρεία, εἴθε τό συντομώτερο νά ἀνακληθῆ»!

«Οἱ σύγχρονοι καιροί μας εἶναι καιροί ἀποστασίας, ἀσεβείας καί ἀπομακρύνσεως ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ», τονίζει στήν Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο πού ἐξέδωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῆς τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. 
«Τῆς τόν θεῖο νόμο καί τάς ἐντολᾶς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, πού ἀπορρέουν ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, καί γενικώτερα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καί τήν Ἱερά Παράδοσι τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία παρελάβαμε μέσω τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας», συμπληρώνει ὁ Σεβασμιώτατος. 
Ἐνῶ συνεχίζοντας, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρει: 
«Ἡ εὐλάβεια πρός τά Θεία, τά χρηστά ἤθη, οἱ χριστιανικές ἀρχές, ἡ εὐγένεια... τῆς ψυχῆς, ὁ σεβασμός πρός τούς μεγαλυτέρους, ἡ συμμετοχή εἰς τήν Θεία Λατρεία καί τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς μας Πίστεως, ὅλα αὐτά εἶναι ὑποτονικά καί ὑποβαθμισμένα εἰς τήν δύσκολον καί ἀνήσυχον ἐποχήν μας. Ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρός τόν Τριαδικόν μας Θεόν καί τούς συνανθρώπους μᾶς ἐψύγη, ὅπως τό προεῖπε ὁ Θεῖος Διδάσκαλος Ἰησοῦς Χριστός. Ἐψηφίσθησαν καί ψηφίζονται νόμοι σέ παγκόσμια κλίμακα ἀντιχριστιανικοί, προσκρούοντες ὄχι μόνον εἰς την χριστιανικήν, ἀλλά καί εἰς τήν καθόλου ἠθικήν, εὐτελίζουν τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασι, τήν ἀποδυναμώνουν καί τήν ἀποπροσανατολίζουν μέσα εἰς τάς ἀτραπούς τοῦ σκότους, τῆς πλάνης, τῆς ξέφρενης κοσμικῆς ἡδονικῆς ζωῆς καί τῆς ἀποστασίας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Συνεχίζεται, δυστυχῶς, νά ρέη διαρκῶς ὁ ποταμός ἀθώου αἵματος ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀθώων ὑπάρξεων εἰς τήν Ἑλληνοροθόδοξη Πατρίδα μας μέ τά ἀπεχθῆ ἐγκλήματα τῶν ἐκτρώσεων, ἀλλά καί εἰς ὅλον τόν κόσμον». 

«Ἡ πορεία τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Πατρίδος μας, τῆς Χώρας Ἁγίων καί Ἡρώων, ἀλλά καί τῶν ἀρχόντων ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ πορεία ὅλων αὐτῶν κατά κανόνα – πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων- κατευθύνεται πρός τήν μεγάλην λεωφόρον τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, μέ προοπτική τήν νέα ἐποχή καί τήν νέα τάξι πραγμάτων. Τά ρεύματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς πανθρησκείας παρασύρουν καί ἀποπροσανατολίζουν ἐκκλησιαστικούς ποιμένες καί ποιμαινομένους, ὅταν εἶναι ἀνερμάτιστοι ἀπό πλευρᾶς τῆς γνησίας Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, τῆς Κανονικῆς τάξεως καί τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος», προσθέτει. 

«Ἡ ἀντικανονική, αὐθαίρετη καί ἄνευ προηγουμένου ἐπέμβασις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καθ’ ὑπέρβασιν καί παραθεώρησιν τῶν σχέσεων συναλληλίας Ἐκκλησίας καί Κράτους καί δή ὁ ἀντισυνταγματικός ἀποκλεισμός τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος (τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ) ἀπό τήν Θεία Λατρεία, μέ ὅσα αὐτό συνεπάγεται, εἴθε τό συντομώτερο νά ἀναθεωρηθῆ καί νά ἀνακληθῆ. Ἀπό τόν περασμένο Μάϊο καί μέχρι τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου, πού οἱ συμπατριῶτες μας Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογοῦσαν καί ἐλάτρευαν τόν Κύριον καί Θεόν μας, κοινωνοῦντες τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων κατά ἑκατοντάδες καί χιλιάδες, δέν παρατηρήθηκε οὔτε ἕνα κροῦσμα ἀπό τήν συμμετοχή εἰς τήν Θείαν Λατρείαν καί τήν Θείαν Κοινωνίαν. Καί αὐτό θά ἔπρεπε νά ἔχη διδάξει τούς πάντας καί οἱ κυβερνῶντες νά σεβασθοῦν τήν Ἐκκλησία μας καί τήν μυστηριακή της ζωή», σημειώνει γιά τήν τρέχουσα κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.