14 Νοε 2020

Καθηγούμενος Γρηγορίου Γέρων Χριστοφόρος: «Ἐμεῖς νά δοῦμε τί σχέδια ἔχει ὁ Θεός!»

Ἀπόσπασμα λόγου τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους, Ἀρχ. Χριστοφόρου, πρός τούς ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
«Τώρα, βλέπετε, ἔχουμε καί αὐτή τήν περίπτωση μέ τόν κορωνοϊό, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ὑπάρχει μία ταραχή σ’ ὅλο τόν κόσμο. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Ἀκούγονται πολλά σενάρια. Ὅμως νά μή ἐμπιστεύεστε στό κάθε τί πού ἀκοῦτε, διότι ὁ κόσμος ἔχει τά σχέδιά του. Ἀλλά καί ὁ Θεός ἔχει τά δικά Του σχέδια. Πάνω ἀπό ὅλα εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ Κύριος τῆς ἱστορίας εἶναι ὁ Θεός· δέν εἶναι οἱ ἄνθρωποι. 
Μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νά λένε ὅ,τι θέλουν, νά προγραμματίζουν ὅ,τι θέλουν. Καί δέν θά μᾶς σώσει οὔτε ἡ Ἀμερική οὔτε ἡ Ρωσία οὔτε ἡ Κίνα… οὔτε ἄλλο τίποτε ἀπό τά τοῦ κόσμου· θά μᾶς σώσει μόνο ὁ Θεός. Νά μή μπλέξουμε σ’ αὐτά τά... «γρανάζια» τῶν σχεδίων τῶν ἀνθρώπων. Ἐμεῖς νά δοῦμε τί σχέδια ἔχει ὁ Θεός. Σ’ ἐκεῖνα νά ἐμπλακοῦμε, νά ἀνακατευτοῦμε, σ’ ἐκεῖνα πού ὁ Θεός θέλει γιά μᾶς. Καί τί θέλει ὁ Θεός ἀπό μᾶς; Ὁ Θεός θέλει τήν μετάνοιά μας! 

Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Βαρσανούφιος, ὅλες αὐτές οἱ δοκιμασίες γίνονται ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας. Δέν γίνεται κάτι τυχαῖο. Και τά αἴτια τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου. Δέν ἔχουμε σωστή προαίρεση, σωστή θέληση. Ἐπειδή δέν κάνουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά κάνουμε τά θελήματα τῆς σαρκός, γι’ αὐτό καί ὁ Θεός ἐπεμβαίνει πολλές φορές στήν ἱστορία. Διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅτι ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι ξέφευγαν ἀπό τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ἐπέτρεπε ὁ Θεός τίς γειτονικές φυλές νά τούς πολεμοῦν καί νά τούς νικοῦν. Ὅταν ἐπέστρεφαν στόν Θεό, ἄν καί ἤσαν λίγοι, νικοῦσαν. 

Ὁ Θεός τώρα μᾶς ταρακουνάει λίγο, γιά νά ξυπνήσουμε. Ὄχι γιά νά βλέπουμε τί κάνει ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος, ἀλλά γιά νά δοῦμε ἐμεῖς τί πρέπει νά κάνουμε, γιά νά βοηθήσουμε τόν ἑαυτό μας καί γιά νά βοηθήσουμε τήν κατάσταση. Δέν ὠφελεῖ τό νά ἀσχολούμαστε μέ τό τί κάνει ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος, πατέρες, ἀλλά μέ τό τί πρέπει ἐμεῖς νά κάνουμε, γιατί ὁ Θεός γιά μᾶς ἐπιτρέπει αὐτήν τήν δοκιμασία. 
… 
Ἑπομένως αὐτό πού ζητᾶ ὁ Θεός ἀπό μᾶς εἶναι νά κοιτᾶμε τόν ἑαυτό μας. Ἡ προαίρεσίς μας δέν εἶναι σωστή, διότι ἄν ἔχουμε σωστή προαίρεση, ὁ Θεός θά βρεῖ τρόπο νά μᾶς βοηθήση. Νά τό ξέρετε αὐτό, πατέρες. Πάνω ἀπό ὅλα νά ἔχουμε αὐτό στόν νοῦ μας: Τί ζητάει ἀπό μᾶς ὁ Θεός σέ κάθε περίπτωση. Και αὐτό πού ζητάει ὁ Θεός ἀπό μᾶς εἶναι ἡ ἐπιστροφή μας κοντά Του. Νά ἐπιστρέψουμε ὅλοι μας. Τίποτε ἄλλο. 

Καί ὅταν ἐπιστρέφουμε ἐμεῖς, ἐπιστρέφει ἕνα μέρος τῆς Ἐκκλησίας καί σιγά-σιγά διορθώνεται ὅλη ἡ Ἐκκλησία. Διότι, ἄν προσέχουμε «τί κάνει ὁ ἕνας καί τί κάνει ὁ ἄλλος», ἐνῶ ἐμεῖς κάνουμε χειρότερα ἀπό αὐτούς, ἐπειδή κατακρίνουμε τούς ἀνθρώπους, τότε ποιό τό ὄφελος; Δέν ὠφελοῦμε κανένα. Δέν βγαίνει κανένα κέρδος, ὅταν ἀσχολούμαστε μέ τούς ἄλλους. Διότι οὔτε ἐμεῖς ὠφελούμαστε οὔτε αὐτοί, ἀλλά μᾶλλον βλαπτόμαστε. Ἔτσι ὅμως δέν μπορεῖ νά προχωρήσει ἡ Ἐκκλησία. 

Ὅλα αὐτά τά εἶπα μέ ἀφορμή τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ, γιά νά μή ἀκοῦτε τά διάφορα σενάρια πού λέγονται ἐδῶ καί ἐκεῖ, διότι δέν γνωρίζουμε τί θά γίνη. Ὅπως καί νά ἔχη τό πράγμα, ὁ Ἀντίχριστος θά ἔλθει, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία τό ἔχει πεῖ. Ὅμως πότε θά ἔλθει, δέν ξέρουμε. Ἐμεῖς ἄς εἴμαστε ἕτοιμοι. Ἐξ ἄλλου καί ὁ Ἀντίχριστος νά ἔλθει, τί μᾶς πειράζει ἐμᾶς; Ἐπάνω ἀπό ὅλα εἶναι ὁ Χριστός. Τί, δηλαδή, ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἐπάνω ἀπό τόν Χριστό; Ἀφοῦ στό τέλος ὁ Χριστός θά νικήσει. 

Δέν θά νικήσουν οἱ ἄνθρωποι ἤ τά σχέδια τῶν ἀνθρώπων. Ἐάν ἐμεῖς πιστεύουμε στόν Θεό, «εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἠμῶν, οὐδείς καθ’ ἠμῶν». Νά μή συγχιζόμαστε καί ταραζόμαστε καί στενοχωριόμαστε. Μόνο νά μετανοοῦμε. Νά ἔχουμε σωστή μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Θεό. Αὐτό νά κοιτάξουμε. Καί ἄν δέν ταπεινωθοῦμε, δέν μπορεῖ νά ἔλθη τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας. 
… 
Ἐγώ βλέπω ὅτι πολλοί ἄνθρωποι ὠφελήθηκαν. Κάνουν προσευχές, παρακαλοῦν τόν Θεό, μελετοῦν, ἔρχονται σέ συναίσθηση. Λέγουν: «Ὁ Θεός μᾶς τιμωρεῖ, διότι καί ἐμεῖς δέν ἀξιοποιήσαμε σωστά αὐτά πού εἴχαμε στήν ζωή μας». Αὐτοί πού ἔχουν καλή διάθεση, θά ὠφεληθοῦν. Καί πιστεύω ὅτι μέσα ἀπό αὐτό τό κακό θά βγεῖ κάτι καλό, τουλάχιστον γι’ αὐτούς πού ἔχουν καλή διάθεση. Μέσα ἀπό αὐτή «τήν μπόρα τήν δαιμονική θά ἔλθει καί ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή». 

Γι’ αὐτό νά μή ἀνησυχοῦμε, πατέρες. Ἐμεῖς ἔχουμε τόν στόχο μας. Θά ἀγωνισθοῦμε σ’ αὐτό πού ὀφείλουμε νά κάνουμε «καθ’ ἡμέραν», διότι τό αὔριο δέν εἶναι στά χέρια μας. Ἔχουμε τήν σημερινή ἡμέρα. Πῶς θά δουλέψουμε σήμερα; Αὐτό νά κοιτάξουμε. Μή σκεπτόμαστε γιά αὔριο καί μεθαύριο. 
Ὅταν θά ἔλθη ἡ αὐριανή ἡμέρα, πάλι θά εἶναι σημερινή καί ἐκείνη ἡ ἡμέρα. Ἐάν λοιπόν μάθουμε νά δουλεύουμε σωστά κάθε ἡμέρα, ὅλη μας τήν ζωή θά δουλεύουμε σωστά. Ἐνῶ, ἐάν ἀφήνουμε τήν ἡμέρα νά περάσει μάταια καί σκεπτόμαστε, τί θά γίνη μετά ἀπό πέντε καί δέκα καί εἴκοσι χρόνια, τότε δέν πρόκειται νά κάνουμε τίποτε στήν ζωή μας καί θά φύγουμε ἀπό αὐτόν τόν κόσμο, χωρίς νά ἔχουμε πάρει τίποτε μαζί μας…».

7 σχόλια:

 1. Το πρώτο μεγάλο φιάσκο, η ύπαρξη δεινοσαύρων, το έχαψαν όλοι, είναι και ακόμα μάθημα στα σχολεία. Υπάρχουν και μουσεία με γύψινους δεινόσαυρους, δεν σου λένε ότι είναι γύψινοι, αλλά ούτε και εσύ ρωτάς, γιατί; Γιατί το είπαν "επιστήμονες".
  Ετσι και σήμερα, δεν ρωτάς,αν όλοι αυτοί που σου λένε ότι βρίσκονται στις ΜΕΘ είναι ΓΕΝΙΚΑ όσοι βρίσκονται στις ΜΕΘ, και μάλλον δεν είναι ούτε ένας με "COVID-19".
  Αχ βρε άνθρωπε Του Θεού, λέτε οι πολιτικοί όλου του κόσμου να κάνουν θυσία τα χρήματα και γενικά την οικονομία για χάρη των ηλικιωμένων και γενικά για την υγεία μας. Αλήθεια; Το χάψατε και αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ὁ Χριστός πάντοτε τούς δικούς του ἀνθρώπους, τούς Ἁγίους, τούς φώτιζε καί τούς πληροφοροῦσε γιά τό θέλημά Του πάνω σέ ὅλα τά ζητήματα πού προέκυπταν μέσα στήν Ἐκκλησία Του. Αὐτό εἶναι, πού περιμένουμε καί σήμερα νά ἀκούσουμε ἀπό τά χείλη Ἁγιορειτῶν πατέρων καί μάλιστα ἡγουμένων ἱστορικῶν μοναστηριῶν: Ποιά πληροφορία ἔχουν ἀπό τόν Οὐρανό γιά τό κλείσιμο τῶν Ἱερῶν μας ναῶν, γιά τίς μασκοῦλες μέσα στίς ἐκκλησιές μας, γιά τό ἐμβόλιο πού ἐνσωματώνεται στό DNA τῶν κυττάρων μας, γιά τήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, γιά τά συλλείτουργα μέ ἀχειροτόνητους καί καθηρημένους Οὐκρανούς, γιά τήν ''συνοδική''ἐν Κολυμπαρίῳ ἀναγνώριση ἱερωσύνης καί μυστηρίων στούς αἱρετικούς, γιά τίς συμπροσευχές μέ τούς παναιρέτες παπικούς καί τούς ἀλλόθρησκους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον δεν καταλάβατε καλά...είπε μίλησε πολύ ξεκάθαρα για το μήνυμα από τον ουρανό.... αυτομεμψια μετάνοια και ταπείνωση ...όχι πάλι κατάκριση έτσι δεν θα ερθει το εκεί; Του θεού

   Διαγραφή
 3. ΕΤΣΙ ! ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ,Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ !
  ΟΠΟΤΕ,ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΗ ΜΕΛΕΤΗ
  ΤΩΝ ΕΞΑΠΩΔΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ;; Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ
  ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συμφωνώ με τον Φώτη

  Πρωτίστως να μετανοήσουν οι Πατριάρχες, Μητροπολίτες, Ηγούμενοι, γιατί δεν ορθώνουν ανάστημα ενάντια στην Πανθρησκεια και δεν ποιμαινουν ορθόδοξα το ποίμνιο τους.
  Δεύτερο,οι πολιτικοί μας,να αποσύρουν τα αντιχριστα νομοθετήματα,των εκτρώσεων, τής ομοφυλοφιλίας,να ανοίξουν της εκκλησίες , χωρίς μάσκες,να καταργήσουν τη θρησκειολογία στην παιδία,με το ορθόδοξο μάθημα,να τιμούν τους ήρωες του 1821,κ.λ.π.

  Τρίτο,οι Χριστιανοί να εκκλησιάζονται τακτικά χωρίς μάσκες,να νηστεύουμε καί γενικά να τηρούμε τις ιερές εντολές του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μας,και να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, χωρίς αδικίες, εγωισμούς και φιλονικίες, διότι όταν πεθαίνουμε όλοι,1×2 περνουμε καί τά σαβάνα τσέπες δεν έχουν,στην άλλη αιώνια ζωή.
  Μόνο τότε θα μας λυπηθεί καί θά μας λυτρώσει ο Πανάγαθος Ιησούς Χριστός μας,από την πανδημία τού ιού και από κάθε τι κακό του διαβόλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συμφωνω, απολυτα, ομοφρονα,με τις αποψεις του Φωτιου..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο Θεός είναι απόλυτη ελευθερία καί σεβασμός`δεν υποχρεώνει κανένα,ακόμη και στους ζώντες στο πλανήτη του διαβόλου,τη Γη... Μόνο που κατά την ώρα της κρίσεως,δε θά δεχτεί ΚΑΜΜΙΆ δικαιολογία (βλέπε Εύα και Αδάμ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.