16 Οκτ 2020

Ὁ Covid-19 ἐπιταχύνει τὶς ἀλλαγὲς στὸ παγκόσμιο σύστημα πληρωμῶν

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Ἡ κρίση ἔχει συμπιέσει τὴν ἀξία μίας δεκαετίας ἀλλαγῶν σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα ἔτος, ὅπως ἀποκαλύπτει μία νέα ἔκθεση τῆς ἑταιρείας McKinsey. Ἡ πανδημία ἔχει ἐπιταχύνει τὶς ὑπάρχουσες τάσεις στὸν τομέα τῶν πληρωμῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀλλαγῶν γιὰ πληρωμὲς χωρὶς ἐπαφή, ἄμεσες πληρωμὲς καὶ ἀντικατάσταση τῶν μετρητῶν. 
Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὶς παγκόσμιες πληρωμὲς τὸ πρῶτο ἑξάμηνό του 2020 συρρικνώθηκαν κατὰ 22 τοῖς ἑκατό, ἢ 220 δισεκατομμύρια δολάρια, συγκριτικὰ μὲ ἕνα χρόνο πρίν, λόγω τῶν ἐπιπτώσεων... τῆς πανδημίας Covid-19, σύμφωνα μὲ μία νέα ἔκθεση τῆς McKinsey & Company. 

Ἡ ἑταιρεία συμβούλων διαχείρισης ἀναμένει ὅτι τὰ ἔσοδα γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος θὰ εἶναι περίπου 140 δὶς δολάρια χαμηλότερα ἀπὸ τὸ 2019, μία μείωση 7 τοῖς ἑκατὸ ἀπὸ ἕνα χρόνο νωρίτερα. 

“Τα ἐμβάσματα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν μεγάλο μέρος τῶν ἐσόδων ἀπὸ τὶς πληρωμὲς στὴν περιοχή μας, καθὼς ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα εἶναι δύο ἀπὸ τὶς κορυφαῖες χῶρες ποὺ στέλνουν ἐμβάσματα σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἀναμένεται νὰ μειωθοῦν κατὰ 20 τοῖς ἑκατὸ αὐτὸ τὸ ἔτος στὴ Μέση Ἀνατολή”, δήλωσε ὁ συνεργάτης Τζὸν Τσᾶν στὸ The National. 

” Γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις πιστωτικῶν καρτῶν στὰ ΗΑΕ, ἡ διακοπὴ τῶν διεθνῶν ταξιδιῶν ἐπιβάρυνε μὲ ἀπώλειες ἐσόδων τὶς τράπεζες, καθὼς τὸ 20 τοῖς ἑκατὸ ὅλων τῶν συναλλαγῶν προέρχονται ἀπὸ ταξιδιῶτες στὰ ΗΑΕ”, ἀνέφερε. 

“Με τὸν τουρισμὸ σὲ στασιμότητα, τὰ ἔσοδα ἀπὸ αὐτὴ τὴ δραστηριότητα εἶχαν χαθεῖ. Οἱ συνολικὲς δαπάνες μειώθηκαν, ἰδίως σὲ μὴ βασικὲς κατηγορίες σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, καὶ οἱ διεθνεῖς δαπάνες μειώθηκαν ἐπίσης καθὼς πολλοὶ κάτοικοι καὶ πολίτες σὲ χῶρες σὲ ὅλο τὸν Ἀραβικὸ Κόλπο δὲν μποροῦσαν νὰ ταξιδέψουν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας. 

Ἡ πανδημία ἔχει ἐπίσης ἐπιταχύνει τὶς ὑπάρχουσες τάσεις στὸν τομέα τῶν πληρωμῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν τάσεων στροφῆς πρὸς τὸ ἠλεκτρονικὸ ἐμπόριο, τὶς ψηφιακὲς πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων τῶν συναλλαγῶν χωρὶς ἐπαφή, τῶν ἄμεσων πληρωμῶν καὶ τῆς ἀντικατάστασης τῶν μετρητῶν. 

“Η κρίση συμπιέζει τὴν ἀξία μίας δεκαετίας ἀλλαγῶν σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα ἔτος. Οἱ ἀλλαγὲς τὸ 2020 πραγματοποιοῦνται τέσσερις ἢ πέντε φορὲς ταχύτερα ἀπὸ ὅ,τι πρίν. Αὐτὸ θέτει ὅλους τους παράγοντες στὸν τομέα τῶν πληρωμῶν ὑπὸ πίεση γιὰ νὰ μεταμορφωθοῦν καὶ νὰ προσαρμοστοῦν προκειμένου νὰ διατηρήσουν τὶς θέσεις καὶ τὰ ἀποτελέσματα τους”, ἀνέφερε ἡ ἔκθεση. 

Ἡ πανδημία καὶ οἱ περιορισμοὶ παραμονῆς στὸ σπίτι ποὺ προκάλεσε, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα μία ἀπότομη μείωση τῶν προαιρετικῶν δαπανῶν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. 

“Οι ἔρευνές μας γιὰ τοὺς καταναλωτὲς δείχνουν ὅτι οἱ καταναλωτὲς ἀνέμεναν νὰ δαπανήσουν 50 ἕως 70 τοῖς ἑκατὸ λιγότερα μετὰ τo ξέσπασμα τῆς πανδημίας, σὲ ὅλες τὶς προαιρετικὲς κατηγορίες ἐμπορευμάτων ὅπως ὑποδήματα, ἐνδύματα, κοσμήματα, ἀξεσουάρ, ἔπιπλα καὶ συσκευές”, δήλωσε ὁ κ. Chan. 

“Υπάρχει αὐξημένη προτίμηση γιὰ πιστωτικὲς κάρτες γιὰ δαπάνες μέσω διαδικτύου, ποὺ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ τὰ ψηφιακὰ πορτοφόλια(ἠλεκτρονικοὶ τρόποι πληρωμῆς), ἐνῶ οἱ πληρωμὲς στὰ σημεῖα πώλησης ὑπέστησαν μεγάλη μείωση εἰδικὰ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ “lockdown”.” 

Θὰ ὑπάρξει καθαρὴ αὔξηση 35 ἕως 45 τοῖς ἑκατὸ τῶν πελατῶν ποὺ θὰ τακτοποιοῦν τὶς δαπάνες τοὺς μέσω διαδικτύου, ἰδίως σὲ κατηγορίες ὅπως τὰ παντοπωλεῖα, τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης γιὰ τὸ σπίτι ὅπως ἀναφέρει ὁ Τζὸν Τσᾶν συνεργάτης τῆς McKinsey & Company. Κι 

Καθὼς ἡ παγκόσμια οἰκονομία ἀρχίζει νὰ ἀναδύεται ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἡ βαθύτερη ὕφεση ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Παγκόσμιας Οἰκονομικῆς Ὕφεσης τοῦ 1929, οἱ ἀναλυτὲς προβλέπουν ὅτι ἡ υἱοθέτηση τῶν ψηφιακῶν πληρωμῶν θὰ ἐπιταχυνθεῖ 

Στὰ ΗΑΕ, τὰ δύο τρίτα τῶν ἀνθρώπων ἀναμένουν ὅτι ἡ χώρα θὰ καταργήσει τελείως τὰ μετρητὰ μέχρι τὸ 2030, σύμφωνα μὲ μία νέα δημοσκόπηση τῆς Standard Chartered. 

Ἡ ἔκθεση τῆς McKinsey σημείωσε σημαντικὴ στροφὴ τῶν καταναλωτῶν ἀπὸ τὶς συναλλαγὲς ἀπὸ τὸ κατάστημα μὲ φυσικὴ παρουσία στὸ ψηφιακὸ ἐμπόριο, ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ μειωμένη χρήση μετρητῶν. 

Τὰ μετρητὰ ἦταν ἡ κυρίαρχη μέθοδος πληρωμῆς σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ Βορείου Ἀφρικῆς. Πρὶν ἀπὸ τὸ Covid-19, ἀντιπροσώπευε τὸ 70 μὲ 98 τοῖς ἑκατὸ ὅλων τῶν λιανικῶν συναλλαγῶν, ἀνάλογα μὲ τὴ χώρα. 

Μία ἔρευνα τῆς McKinsey ποὺ ἀφοροῦσε καταναλωτὲς στὰ ΗΑΕ σχετικὰ μὲ τὶς συνήθειες δαπανῶν τους, ἀποκάλυψε ὅτι ἦταν 10 τοῖς ἑκατὸ πιὸ πιθανὸ νὰ χρησιμοποιήσουν μία πιστωτικὴ κάρτα ἢ ἕνα ψηφιακὸ πορτοφόλι, ἐνῶ ἦταν 20 τοῖς ἑκατὸ λιγότερο πιθανὸ νὰ χρησιμοποιήσουν μετρητὰ κατὰ τὴν πραγματοποίηση μίας πληρωμῆς. 

Ἔχουμε δεῖ μείωση τῶν μετρητῶν σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ἐν μέρει λόγω τῆς μείωσης τῶν δαπανῶν συνολικά, ἀλλὰ καὶ λόγω τῆς στροφῆς πρὸς τὴ χρήση καρτῶν καὶ ψηφιακῶν μεθόδων πληρωμής”, δήλωσε ὁ κ. Τσᾶν. 

Ἡ ἔκθεση ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ μετατόπιση θὰ εἶναι κατὰ 4 ἕως 5 ποσοστιαῖες μονάδες στὸ μερίδιο τῶν παγκόσμιων συναλλαγῶν πληρωμῶν ποὺ πραγματοποιοῦνται μέσω μετρητῶν, ἀπὸ 69 τοῖς ἑκατὸ τὸ 2019, τόσο στὶς ἀνεπτυγμένες ὅσο καὶ στὶς ἀναδυόμενες ἀγορές. 

Ἐνῶ δὲν ὑπάρχει μία ἑνιαία ἐξίσωση γιὰ νὰ ὑπολογίσει τὴ μείωση στὴ χρήση μετρητῶν, ἡ McKinsey χρησιμοποίησε διάφορες μετρήσεις γιὰ νὰ ἐξακριβώσει τὴ μείωση στὴ χρήση μετρητῶν. 

Ὡστόσο, ὅλες οἱ μορφὲς ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν εἴτε μεταξὺ ἐπιχειρήσεων εἴτε μεταξὺ καταναλωτῶν καὶ ἐπιχειρήσεων ἔλαβαν ὤθηση. Τὰ ὑψηλότερα ὅρια γιὰ ἀνέπαφες πληρωμὲς προκάλεσαν ἐπίσης αὔξηση τῶν ποσοστῶν υἱοθέτησης αὐτῆς τῆς μεθόδου παγκοσμίως. 

Ἐνῶ ἔχει ὑπάρξει αὐξανόμενη χρήση τῶν χρεωστικῶν καρτῶν γιὰ συναλλαγὲς χαμηλότερης ἀξίας μεταξὺ τῶν καταναλωτῶν ποὺ ἀποφεύγουν τὴν ἐπαφή, οἱ χρῆστες σὲ ὁρισμένες γεωγραφικὲς περιοχὲς ξοφλοῦσαν τὶς πιστωτικὲς κάρτες τοὺς προετοιμαζόμενοι γιὰ τoυς δύσκολους καιροὺς ποὺ θὰ ἔρθουν, ἀνέφερε ἡ ἔκθεση. 

Στὴν Αὐστραλία, τὸ μερίδιο τῶν πιστωτικῶν καρτῶν στὶς συνολικὲς δαπάνες καρτῶν μειώθηκε κατὰ πέντε ποσοστιαῖες μονάδες μεταξὺ Φεβρουαρίου καὶ Ἰουνίου 2020, ὑπὲρ τῶν χρεωστικῶν καρτών”, ἀνέφερε ἡ ἔκθεση. 

“Στην Ἀσία, ὡστόσο, οἱ ἐναλλακτικὲς πληρωμές, ὅπως οἱ ἄμεσες καὶ κινητὲς πληρωμές, αὐξήθηκαν, ἐνῶ οἱ πιστωτικὲς κάρτες διατήρησαν τὴν τρέχουσα ἰσχυρὴ θέση τοὺς ὑποστηρίζοντας τὸ ἠλεκτρονικὸ ἐμπόριο καὶ τὶς συναλλαγὲς PΟS”.

2 σχόλια:

 1. ΕΡΧΕΤΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ.
  ΘΑΧΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.
  ΘΑ'ΡΘΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΝΑ ΤΡΙΣΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.
  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΘΑ
  ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΜΟΛΙΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΤΕΛΕΙΩΣ
  ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑ.ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΙΑ...ΑΝΑΣΑ ΜΟΝΟ.!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

  Τί σημαίνει Νέα Εποχή

  https://www.youtube.com/watch?v=O6UugLKAh_Y

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.