15 Οκτ 2020

Νέες αὐταρχικὲς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου

Το
 Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
Γιά μίαν ἀκόμη φορᾶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ἐμφανίζει τὸ αὐταρχικὸ πνεύμα ἀπό τὸ ὁποῖο διακατέχεται. Αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ δείχνει στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν ΗΠΑ. Αἰφνιδιαστικὰ καὶ μακριὰ ἀπὸ κάθε δικαιικὸ κανόνα καὶ ἀπὸ τὰ βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε δύο ἐν ἐνεργεία Ἀρχιερεῖς, τὸν Μητροπολίτη Νέας Ὑερσέης κ. Εὐάγγελο σὲ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴ Μητρόπολή του καὶ τὸν Μητροπολίτη Βοστόνης κ. Μεθόδιο σὲ ἀργία δύο μηνῶν. 
Ἐπιφανειακῶς οὐδὲν προμήνυε τὶς αὐταρχικὲς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου. Τὴ Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος συγκάλεσε σὲ... τηλεδιάσκεψη τὴν Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο σὲ τακτικὴ συνεδρία, γιὰ «νὰ θεωρήσει τρέχοντα ζητήματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως». Σύμφωνα μὲ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Συνόδου αὐτῆς καὶ πέραν τῶν κολακειῶν πρὸς τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ἐξεφράσθησαν συγχαρητήρια πρὸς ὅσους συνετέλεσαν στὴν ἄρτια διεξαγωγὴ τῆς 45ης Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς... Στὴν οὐσία ὁ μοναδικὸς σκοπὸς τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου ἦταν νὰ ἐκμαιεύσει τὴν ἔγκριση τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου για τὴν ἐκλογὴ τριῶν βοηθῶν Ἐπισκόπων, ἀπὸ ἕναν στὴν Ἀρχιεπισκοπή, στὴ Μητρόπολη Ἁγίου Φραγκίσκου καὶ στὴ Μητρόπολη Σικάγου. Σημειώνεται ὅτι πρῶτα ἐγκρίθηκαν τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ καταλάβουν τὶς θέσεις καὶ κατόπιν καταρτίσθηκε τὸ τριπρόσωπο, ποὺ κατετέθη στὸ Φανάρι γιὰ τὴν ἐκλογή... 

Στις 5 Ὀκτωβρίου 2020 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ἐξέλεξε παμψηφεὶ τοὺς συγκεκριμένους τρεῖς βοηθοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖοι ἤσαν ἤδη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ αὐθημερὸν τέλεσαν τὸ Μικρὸ Μήνυμα... 

Στίς 8 Ὀκτωβρίου, τρίτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου στὸ Φανάρι, αὐτή, μεταξὺ ἄλλων, «ἀσχολήθηκε μὲ θέματα τῆς Ι. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐθεώρησεν ἐκθέσεις τοῦ οἰκείου Ἀρχιεπισκόπου Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρου καὶ ἔλαβε τὶς ἀκόλουθες ἀποφάσεις»: 

Ά) Ἀνέστειλε τὴν ἰσχὺ τοῦ Συντάγματος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τὸ ὁποῖο εἶχε ψηφιστεῖ ἀπὸ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο, λίγα χρόνια πρίν, τὸ 2003. Θὰ συσταθεῖ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ ἀντιπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς γιὰ σύνταξη νέου. 

Β) Ἐπέβαλε στὸν Σεβ. Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθόδιο ποινὴ ἀργίας ἕως τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων «διὰ τὰ εἰς ἃ ὑπέπεσε κανονικὰ παραπτώματα» 

Γ) Μετέθεσε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Ὑερσέης κ. Εὐάγγελο εἰς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σάρδεων καὶ ὤρισε Πατριαρχικὸ Ἐπίτροπο στὴν χηρεύσασα Μητρόπολη τὸν κ. Ἐλπιδοφόρο... 

πί τῶν ἀνωτέρω σημειώνεται ὅτι ὁ πρώην πλέον Μητροπολίτης Νέας Ὑερσέης κ. Εὐάγγελος εἶναι γεννημένος τὸ 1961 στὴ Νέα Ὑόρκη, εἶναι ἀμερικανὸς πολίτης καὶ ἑπομένως οὐσιαστικὰ συνταξιοδοτήθηκε. Γιὰ τοὺς δύο Μητροπολίτες ἀνακοινώθηκαν οἱ ποινές, χωρὶς καμία αἰτιολογία. Στὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, ἀναφέρεται ὅτι ὁ Μητρ. Βοστόνης τιμωρεῖται γιὰ τὰ παραπτώματα στὰ ὁποῖα ὑπέπεσε, χωρὶς αὐτὰ νὰ ἀναφέρονται, οὔτε ἡ δική του ἄποψη ἐπ’ αὐτῶν. Ἑπομένως τὸ γραφὲν δὲν εἶναι ἐτυμηγορία, ἀλλὰ λίβελλος. 

Ἡ δικαστικὴ – ποινική πόφαση τοῦ Φαναρίου πάσχει ἀπὸ κανονικῆς ἀπόψεως καὶ δὲν στέκει σὲ καμία εὐνομούμενη κοινωνία, ποὺ στοιχειωδῶς σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ἀναφέρεται ὁ 12ος Κανόνας τῆς ἐν Καρχηδόνι Συνόδου: «Ἐπίσκοπος κρίνεται ὑπὸ Συνόδου, οὐκ ἐκβάλλεται δὲ τῆς ἐπισκοπῆς, οὐδὲ καθαιρεῖται πρὶν ἢ πλήρως περατωθεῖ ἡ περὶ αὐτοῦ κρίσις». Ἐν προκειμένω γιὰ τοὺς δύο Μητροπολίτες δὲν ὑπῆρξε ὁποιαδήποτε κρίση. 

Ὡς πρὸς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, σὲ κάθε πολιτισμένη κοινωνία ἰσχύει τὸ «μηδενὶ δίκην δικάσης πρὶν ἀμφοὶν μύθον ἀκούσης» καὶ τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητας. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ Φανάρι ἐκφράζει τὴν αὐταρχικότητά του. Θυμίζουμε τὶς περιπτώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων Μεθοδίου καὶ τῶν Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς Ἰακώβου, Σπυρίδωνος καὶ Δημητρίου... 

Ουδέν ἀναφέρθηκε περὶ τοῦ τί διαμείφθηκε στὴν Πατριαρχικὴ Σύνοδο τῆς 8ης Οκτωβρίου, περὶ τῶν Μητροπολιτῶν Νέας Ὑερσέης καὶ Βοστόνης. Ἀκόμη καὶ τὸ περιβάλλον τῶν τιμωρηθέντων Μητροπολιτῶν, ἀκόμη καὶ κληρικοὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀκόμη καὶ Ἱεράρχες της, δὲν μίλησαν, μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον. Ὁ φόβος διατρέχει τοὺς πάντες. Πιθανότατα ἡ ἀπειλὴ ἀπώλειας κάθε εἰσοδήματος (μισθῶν ἢ συντάξεων) νὰ εἶναι ἡ δαμόκλειος σπάθη, ποὺ τοὺς κρατᾶ σιωπηλούς. Ὅμως διέρρευσαν πληροφορίες μέσω τῆς φιλικῆς στὸ Φανάρι καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο ἐφημερίδας τῆς Ὁμογένειας «Ἐθνικὸς Κῆρυξ». Στὶς 9 Ὀκτωβρίου αὐτὸς ἔγραψε ὅτι ὁ Πατριάρχης πρότεινε γιὰ τὸν Βοστόνης τὴν δίμηνη ἀργία, ποινὴ ποὺ θὰ εἶναι ἡ δεύτερη γιὰ τὸν ἐν λόγω Μητροπολίτη. Στὴ συνέχεια πῆραν τὸν λόγο ἄλλοι Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς (Σημ. δὲν ἀναφέρονται στὸ ρεπορτὰζ τοῦ ΕΚ τὰ ὀνόματά τους), οἱ ὁποῖοι, ὡς πάντοτε συμβαίνει, ὑπερθεμάτισαν στὴν πρόταση τοῦ Πατριάρχου, ζητώντας τὴν καθαίρεσή του, ἢ τὴν μετάθεσή του. 

ς πρὸς τὸ καταργηθὲν Σύνταγμα τὸ ρεπορτὰζ γράφει μὲ νόημα: «Οἱ Μητροπολίτες θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ εἶναι Μητροπολίτες καὶ θὰ περιμένουν τὸ νέο Σύνταγμα γιὰ νὰ δοῦν ποιὰ θὰ εἶναι ἡ θέση τους. Ἐλέχθη ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ ἰσχυροποίηση τῆς μίας, ἑνιαίας καὶ ἀδιαίρετης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς». Τὸ ρεπορτὰζ δὲν διαψεύσθηκε καὶ προαναγγέλλει τὴν παντοκρατορία τοῦ νέου στὴν ἡλικία καὶ νέου στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἐλπιδοφόρου, ἀπολύτως ἐμπίστου τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτὸς πῆγε στὴν Ἀμερικὴ γιὰ νὰ ἐφαρμόσει συγκεκριμένο σχέδιο. 

Πρός ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρω ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος δήλωσε στὶς 9 Ὀκτωβρίου: «Μᾶς δίνεται μία θαυμάσια εὐκαιρία νὰ ξανακτίσουμε τὴν Ἀρχιεπισκοπή μας ἀπὸ τὰ θεμέλια.... Σήμερα αἰσθανόμαστε εὐλογημένοι, διότι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μᾶς δίνει τὴν ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία νὰ ὁραματιστοῦμε καὶ νὰ σχεδιάσουμε μαζὶ τὴν Ἐκκλησία μας ἐν ὄψει τῆς ἐπετείου τῶν 100 ἐτῶν της... Θεωρῶ ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ (Σημ. γρ. τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου) εἶναι θεόπνευστη καὶ εὐοίωνη....». 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς θὰ ξανακτιστεῖ ἀπὸ τὰ θεμέλια, προανήγγειλε ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος καὶ χαρακτήρισε θεόπνευστη τὴν ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Κουβέντες κοσμικές, λαϊκιστικές, ποὺ πάντως δὲν δικαιολογοῦν τὶς ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς αὐθαιρεσίες καὶ τὶς σκοπιμότητες τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου. Διερωτᾶται κανεὶς ἂν μία Ἐκκλησία ἑκατὸ ἐτῶν μπορεῖ νὰ γκρεμιστεῖ καὶ νὰ κτιστεῖ πάλι ἀπὸ τὰ θεμέλια. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει σὲ μίαν ἐμπορικὴ ἢ βιομηχανικὴ ἐπιχείρηση, ὄχι στὴν Ἐκκλησία. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας και Αυτῆ εἶναι ἴδια χθές, σήμερα καὶ στὸν αἰώνα. Ἐσχάτη κολακεία καὶ προσβολή στη ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ χαρακτηρισμὸς ὡς θεόπνευστης τῆς ἀπόφασης τοῦ Φαναρίου νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς... Μετὰ τὸν «πρῶτο ἄνευ ἴσου» γιὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, νέα ἐκκλησιολογικὴ ἀμετροέπεια τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου, ποὺ προσβάλλει τὴν ἐκκλησιολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

Στίς 12 Ὀκτωβρίου 2020 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἐλπιδοφόρος πάλι συνεκάλεσε σὲ τηλεδιάσκεψη τοὺς Μητροπολίτες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Τίποτε δὲν ἐλέχθη γιὰ τὴν ἔκθεση ποὺ ἔστειλε στὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο, οὔτε ἑπομένως γιὰ τὸ τί περιλάμβανε αὐτὴ σὲ βάρος τῶν Μητροπολιτῶν Νέας Ὑερσέης καὶ Βοστόνης, ὥστε νὰ τοὺς ἐπιβληθοῦν οἱ προαναφερθεῖσες ποινές. Σύμφωνα μὲ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Συνόδου, μεταξὺ ἄλλων, ἐκφράστηκε «ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς Συνόδου πρὸς τὴν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τὸν Οἰκ. Πατριάρχη» γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ ψηφισθέντος ἀπὸ αὐτόν, τὸ 2003, Συντάγματος καὶ ὅτι «θα διασφαλιστεῖ ἡ ἀξιοπρεπὴς διαβίωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σάρδεων (Σημ. γρ. ἕως τὶς 6 Ὀκτωβρίου Μητ. Ν. Ὑερσέης) κ. Εὐαγγέλου, ὑπηρετήσαντος τὴν Ι. Ἀρχ/πή Ἀμερικῆς ἐπὶ σειρὰ δεκαετιῶν, κατὰ τρόπον ἁρμόζοντα στὸ ἀρχιερατικό του ἀξίωμα καὶ στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας». Ὁ λαὸς σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση λέγει τὴν παροιμία «νὰ σὲ κάψω Γιάννη, νὰ σ’ ἀλείψω μέλι νὰ γιάνει»...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.