10 Οκτ 2020

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν

Πάλι ἡ ἐτήσια μνήμη τῶν σοφοτάτων καί θεοκηρύκων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου μᾶς συνεκάλεσε στόν πάνσεπτο καί ἱερό αὐτό ναό. Βέβαια, ὅλοι ἐσεῖς πού συγκεντρωθήκατε ἐδῶ, τό κάνατε ἀπό σεβασμό καί εὐλάβεια πρός τούς ἁγίους Ἀποστόλους. Καί ἡ εὐλάβεια καί προθυμία πού δείχνετε εἶναι καλή καί ἐπαινετή, αὐτό ὅμως δέν εὐχαριστεῖ τόσο τούς ἁγίους Ἀποστόλους ὅσο τούς εὐχαριστεῖ τό νά εἴμαστε καλοί καί φρόνιμοι ἄνθρωποι καί νά...τηροῦμε τόν νόμο καί τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου καί τίς διδασκαλίες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί ἁγίων Πατέρων τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 
Καί πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ἄνθρωπος νά γίνει καλός καί φρόνιμος; Εἶναι δυνατόν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά γίνουν καλοί καί φρόνιμοι; Περί αὐτοῦ θά μιλήσω σήμερα. 
Πολλοί ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι φυσικό στόν ἄνθρωπο νά γίνει καλός ἤ κακός, ἀλλά ἀπατῶνται, διότι τό νά πεῖ κανείς ὅτι τό κακό εἶναι φυσικό εἶναι βλασφημία κατά τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Ὅσα ἔπλασε ὁ Θεός εἶναι πολύ καλά. Ἡ ἀρετή εἶναι φυσικό στόν ἄνθρωπο· ἡ κακία εἶναι παρά φύση. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσή Του. 
Ὁ ἄνθρωπος λέγεται κατ’ εἰκόνα Θεοῦ κατά τήν ψυχή, τόν νοῦ, τόν λόγο, τή θέληση. Εἶναι ὁ Θεός ἀγαθός, μπορεῖ καί ὁ ἄνθρωπος, ἄν θέλει, κατά τό δυνατόν, νά γίνει ἀγαθός. Εἶναι ὁ Θεός πρᾶος, μπορεῖ καί ὁ ἄνθρωπος νά γίνει πρᾶος. Εἶναι ὁ Θεός ἐλεήμων καί εὔσπλαχνος, μπορεῖ καί ὁ ἄνθρωπος νά γίνει ἐλεήμων καί εὔσπλαχνος. 
Γιατί λοιπόν ὁ ἄνθρωπος, ἐνῷ εἶναι φυσική ἡ ἀρετή, ἐνῷ μπορεῖ νά γίνει καλός, δέν γίνεται; Ἡ αἰτία προέρχεται ἀπό τήν ἀμέλεια τῶν γονέων καί τή λίγη φροντίδα πού ἔχουν γιά τήν ἀνατροφή καί ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους. Ἄν οἱ γονεῖς παιδαγωγήσουν τά παιδιά τους μέ μεγάλη προσοχή καί ἐπιμέλεια, δέν μπορεῖ παρά νά γίνουν καλοί ἄνθρωποι. 
Πρέπει ὅμως κοντά στήν ἀνατροφή καί τήν παιδεία νά δείχνουν πρῶτα οἱ ἴδιοι τό δικό τους καλό παράδειγμα. Ἐκεῖνα δηλαδή πού συμβουλεύουν τά παιδιά τους νά τά κάνουν πρῶτα αὐτοί, διότι ἄν οἱ γονεῖς συμβουλεύουν τά παιδιά τους καί οἱ ἴδιοι δέν κάνουν αὐτά πού συμβουλεύουν, τά παιδιά τους δέν ὠφελοῦνται καθόλου. 
Εἶναι ἀδύνατο νά γίνουν τά παιδιά σας καλοί ἄνθρωποι ἄν ἐσεῖς οἱ γονεῖς δέν τούς δώσετε τό καλό παράδειγμα. Τό καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς καί οἱ καλοί γονεῖς κάνουν καλά παιδιά. 
Ἐκτός ἀπό τό καλό παράδειγμα, ἔχουν καθῆκον οἱ γονεῖς νά ἐκπαιδεύουν τά παιδιά τους ἀπό αὐτή ἀκόμη τή βρεφική ἡλικία. Νά τά διδάσκουν τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, νά τούς κόβουν τίς κακές ὁρμές καί ἐλαττώματα πού παρουσιάζονται, νά μή τά κολακεύουν καί τούς κάνουν τά κακά θελήματα καί τίς ὀρέξεις. 
Στό ἄγραφο χαρτί ὅ,τι γράμματα γράψεις, θά μείνουν ἀνεξάλειπτα. Καί τό μικρό παιδί, ὅ,τι μάθει καί διδαχτεῖ ἀπό μικρό, αὐτό θά μείνει ἀνεξάλειπτο καί ὅταν γεράσει. Στή μικρή καί τρυφερή ἡλικία δίδαξε, νουθέτησε τό παιδί σου, ὥστε ὅταν γεράσει νά θυμᾶται τή διδασκαλία. 
Σ’ ἐκεῖνες τίς πράξεις πού συνήθισε κανείς ἀπό τήν παιδική ἡλικία, σ’ αὐτές εὐχαριστιέται καί ὅταν γεράσει, εἴτε καλές εἶναι εἴτε κακές. Μάλιστα ἡ κακία, ὅταν ἀπό μικρός συνηθίσει κανείς, ὅταν μεγαλώσει, τριπλασιάζεται. 
Ὅσοι λοιπόν θέλετε τά παιδιά σας νά γίνουν καλοί ἄνθρωποι καί νά εὐφρανθεῖτε μέ τήν πρόοδό τους, νά τά συνηθίσετε ἀπό μικρά στήν εὐσέβεια. Ἄν φροντίζετε μόνο πῶς νά πλουτίσετε τά παιδιά σας καί νά τούς ἀφήσετε κληρονομιά καί δέν φροντίζετε γιά τήν ἀνατροφή τους, κι ἐσεῖς εἶστε δυστυχεῖς καί τά παιδιά σας θά ἀποβοῦν μία μέρα δυστυχῆ καί ἐπιβλαβῆ στόν ἑαυτό τους καί στήν κοινωνία. 
***** 
Ἀπό παλιό χειρόγραφό του Γέροντα Φιλοθέου Ζερβάκου, πρό τοῦ 1930. 
Περιοδικό “Ὅσιος Φιλόθεός της Πάρου” 29, Ἔκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, σέλ. 37, ἄρθρο «Εἰς τήν ἑορτήν τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (Περί ἀνατροφῆς τῶν τέκνων)» (ἀποσπάσματα). 
Διασκευή γιά τήν Κ.Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.