13 Σεπ 2020

Τά μεταβατικά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν πού δέν συμμορφώνονται μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, ἐνέκρινε ἡ Ἱερά Σύνοδος!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ), ἐπιζητώντας πάντοτε τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, ἐκφράζει τήν ἔντονη διαμαρτυρια καί δυσαρέσκεια της, διότι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, σύμφωνα μέ Δελτίο Τύπου πού ἐξέδωσε στίς 3/9/2020, ἀσχολήθηκε μέ τά νέα μεταβατικά βιβλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ) καί τά ἐνέκρινε, χωρίς νά ζητήσει ἤ νά λάβει ὑπόψη τή γνώμη τῶν μάχιμων Θεολόγων τῆς ΠΕΘ, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού, μεταξύ ἄλλων, εἶχαν προσφύγει καί δικαιωθεῖ στό ΣτΕ. Προφανῶς, μέ τή διατύπωση τῆς γνώμης της ὅτι τά Βιβλία «εἶναι ἀπολύτως ἐναρμονισμένα μέ τίς πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ», ἡ ΔΙΣ θεωρεῖ ὅτι τά νέα μεταβατικά βιβλία τοῦ ΜτΘ δέν χρήζουν καμιᾶς περαιτέρω βελτίωσης!
Ἡ ΠΕΘ, μέ εἰδικές ἐπιτροπές πού σύστησε, μελέτησε ἐξονυχιστικά -λέξη πρός λέξη- αὐτά τά μεταβατικά Προγράμματα καί Βιβλία, σέ σύγκριση μέ τίς...
ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ καί διαπίστωσε ὅτι:

α) Ἐνῶ ἡ κ. Κεραμέως εἶχε διακηρύξει ὅτι τά μεταβατικά Προγράμματα καί Βιβλία θά ἔχουν «στόχο τήν πλήρη συμμόρφωσή τους μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ», στήν πραγματικότητα δεν ἔχουν συμμορφωθεῖ, ἀφοῦ διατηροῦν ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα, πού ἀποτελοῦν τό βασικό μοχλό τῆς διάλυσης τοῦ ΜτΘ, δηλαδή, τή δομή, τή φιλοσοφία, τό περιεχόμενο, τόν πυρήνα καί τόν γενικό προσανατολισμό τῶν ἀκυρωμένων ἀπό τό ΣτΕ Προγραμμάτων καί Βιβλίων. Κατά συνέπεια, ἡ συμμόρφωση στίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ἔγινε μερικῶς καί ὄχι «πλήρως», ἀφοῦ ἡ μοναδική, ὄντως θετική, συμμόρφωση ἀφορᾶ στήν ἀφαίρεση τῶν πολυθρησκειακῶν στοιχείων ἀπό Θεματικές Ἑνότητες τῶν Φακέλων καί στή μεταφορά τους σέ ἄλλες ξεχωριστές ἑνότητες, κυρίως τῶν Βιβλίων τῆς Γ’ Γυμνασίου καί Β’ Λυκείου.

Οἱ συγγραφεῖς τῶν Βιβλίων καί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας φαίνεται ὄτι δεν ἐπιθυμοῦν νά ὑπακούσουν στό ΣτΕ, τό ὁποῖο ἀποφάσισε, ὁριστικά καί ἀμετάκλητα, τήν ἀκύρωση τοῦ ὅλου τῶν Προγραμμάτων καί τῶν Βιβλίων Φίλη - Γαβρόγλου, δηλαδή τή θεολογική δομή, τό περιεχόμενο, τούς στόχους, τήν παιδαγωγική μεθοδολογία καί ὄχι τή βελτίωση ἤ διόρθωσή τους ἤ, ἀκόμα χειρότερα, τήν, κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους, ἀντιγραφή καί παραμονή τους σέ ἰσχύ!
β) Τά μεταβατικά Προγράμματα καί Βιβλία Θρησκευτικῶν του Ὑπουργείου Παιδείας, τονίζουν χαρακτηριστικά καί ἐπανειλημμένα ὅτι ἀπευθύνονται σέ ὅλους/ἔς τούς/τίς μαθητές/τριες καί ὄχι, ὅπως ὁρίζεται ἀπό τό ΣτΕ, «ἀποκλειστικά στούς ὀρθόδοξους».
γ) Ἡ θεολογική θεματολογία ἀλλά καί ἡ δομή καί τό περιεχόμενό τους διακρίνονται γιά τίς πολλές ἐλλείψεις τους καί τά πολλά κενά, που δεν διευκολύνουν τούς/τίς μαθητές/τριες νά παρακολουθήσουν, ἐξελικτικά, τήν ἱστορική συνέχεια τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἐπιπλέον, ἔχουν ἐπιλεχθεῖ καί εἰσαχθεῖ μεροληπτικά στά Βιβλία, ὡς διδακτέα ὕλη, κείμενα ὁρισμένων σύγχρονων συγγραφέων μίας συγκεκριμένης θεολογικῆς κατεύθυνσης, φιλικῆς πρός τούς συγγραφεῖς τῶν Βιβλίων. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ θεολογικός προσανατολισμός τῶν Βιβλίων δέν ἐναρμονίζεται μέ τό ὅλον τῆς θεολογικῆς Παράδοσης, ἀλλά μέ κάποιο, ὑποκειμενικά ἀρεστόν, μέρος της, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἔχει ἡ ὕλη χριστοκεντρική στόχευση. Ἐπίσης, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, αὐτά τά κείμενα μέ συχνά ἀκατανόητο περιεχόμενο δέν ἀνταποκρίνονται στίς ἀνάγκες καί στό μαθησιακό ἐπίπεδο τῶν μαθητῶν/τριῶν, ἔχοντας δύσκολη γλώσσα καί ἔκφραση, μέ νοήματα ἀκατάλληλα γιά τίς προσληπτικές τους ἱκανότητες. Θά μποροῦσαν, ἀντίθετα, νά ἔχουν ἐπιλεχθεῖ κείμενα, κοινῶς ἀποδεκτά, ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ἐκκλησιαστική παράδοση τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων καί τῶν Πατέρων.

Ἐπιπροσθέτως, δογματικές ἀλήθειες τῆς πίστεως παρουσιάζονται εἴτε ἀποσπασματικά εἴτε κολοβωμένες, μέ ἀποτέλεσμα αὐτό πού προσλαμβάνει καί ἀποθηκεύει ὁ/ἡ μαθητής/τρια νά εἶναι μία ἐκτενής πληροφοριακή ἐνημέρωση, χωρίς μία συμπαγῆ καί ξεκάθαρη ἀποτύπωση τῶν δογμάτων καί τοῦ ἤθους τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης. Γενικά, ἡ ὅλη ἀκαταστασία, ἡ ἀσάφεια καί ἡ μή πληρότητα τῆς διδακτέας ὕλης τῶν μεταβατικῶν Προγραμμάτων καί τῶν Βιβλίων, πού δέν γνωρίζουμε ὑπό ποιές συνθῆκες τά ἐνέκρινε ἡ ΔΙΣ, εἶναι ἐμφανές ὅτι δέν συμβάλει στήν ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν/τριῶν, καί, ἑπομένως, δέν ἀνταποκρίνονται στό πνεῦμα τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ.

δ) Εἶναι σαφές ὅτι τά ὡς ἄνω Προγράμματα καί Βιβλία δεν στοχεύουν στήν ἀληθινή, ἀλλά στήν κατ΄ ἐπίφαση μόνον ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης συνείδησης, διότι ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης συνείδησης, σύμφωνα μέ τό  ΣτΕ, δέν σημαίνει μία γενική καί ἀόριστη ἀνάπτυξη, ἀλλά ἡ συγκεκριμένη ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης συνείδησης τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν/τριῶν,  μέ βάση τά δόγματα, τό ἦθος (τρόπο ζωῆς) καί τίς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας. Τά μεταβατικά Προγράμματα καί Βιβλία, ἀντίθετα, διατηροῦν τή γραμμή τῆς φαινομενολογίας τῆς θρησκείας, ἡ ὁποία παραπέμπει στά ἀγγλικά μοντέλα διδασκαλίας, διακρινόμενα ἔτσι γιά τήν οὐδετερότητα τοῦ προσανατολισμοῦ τους, καί, ἑπομένως, οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές/τριες μεθοδικά ὁδηγοῦνται, τελικά, στό ἴδιο μαθησιακό ἀποτέλεσμα, πού στόχευαν καί τά ἀκυρωμένα ἀπό τό ΣτΕ Προγράμματα, δηλαδή στήν οὐδετεροθρησκεία.

ε) Μέ τά Προγράμματα καί τά Βιβλία αὐτά, παρατηρεῖται ὅτι ἐφαρμόζεται μία συνταγματική ἀνισότητα, διότι, ἐνῶ οἱ μή ὀρθόδοξοι μαθητές/τριες ἀπολαμβάνουν στή σχολική τους κοινότητα, πλήρη ἀποδοχή καί σεβασμό τῆς θρησκευτικῆς τους ἑτερότητας, οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές/τριες δέν γίνονται ἀποδεκτοί καί δέν προσλαμβάνονται ὅπως εἶναι, δηλαδή ὡς ὀρθόδοξοι πιστοί, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἔχουν τό ἴδιο δικαίωμα νά διδάσκονται τή δική τους χριστιανική διδασκαλία, ὅπως συμβαίνει μέ τούς Μουσουλμάνους, Ἰσραηλίτες καί Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές/τριες.

στ) Μέ τή συγκεκριμένη δομή τοῦ ΜτΘ, ο/ἡ μαθητής/τρια διατηρεῖται σέ οὐδέτερη στάση καί ἀπόσταση, δηλαδή, ὡς ξένος/η, παρεπίδημος/η καί μακράν τῆς γονεϊκῆς του/της ὀρθόδοξης πίστης, παράδοσης καί Ἐκκλησίας, μέ ἀποτέλεσμα νά καταστρατηγεῖται ἡ συνταγματικά κατοχυρωμένη ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς του/της συνείδησης ἀλλά καί ἡ ἀνάπτυξη αὐτῆς τῆς συνείδησης μέ ὀρθόδοξο τρόπο, ὅπως ὁρίζει τό ΣτΕ. Επ’ αὐτοῦ, ὡστόσο, ἡ ἀμετάκλητη καί δεσμευτική γιά ὅλους ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ἀναφέρει ρητά ὅτι ἡ «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως ἀποτελεῖ συνταγματική ὑποχρέωση τοῦ Κράτους, ἐπιτελεῖται δέ κυρίως μέ τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο γιά νά ὑπηρετεῖ τόν ἐν λόγω σκοπό, πρέπει … νά περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε, μέ σαφήνεια καί πληρότητα, τά δόγματα, τίς ἠθικές ἀξίες καί τίς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Πρέπει δηλαδή τό μάθημα νά διατηρεῖ, ὡς προέχουσα καί κύρια μέριμνα, ὄχι τήν παροχή πληροφοριῶν ἤ τήν ἐπεξεργασία γνώσεων ἤ τήν ἀνάπτυξη προβληματισμῶν ἱστορικῆς, θρησκευτικῆς ἤ κοινωνιολογικῆς φύσεως…, ἀλλά τήν καλλιέργεια τῶν κατάλληλων προϋποθέσεων, ὥστε νά μπορεῖ νά μεταδοθεῖ τό προεκτεθέν κατά τό Σύνταγμα περιεχόμενό του».

Δυστυχῶς λοιπόν, τά Προγράμματα καί τά βιβλία τῆς κ. Κεραμέως, τά ὁποία, στήν οὐσία, ἐπιχειροῦν νά ἐπαναλάβουν τό ἐγχείρημα Γαβρόγλου ὅσον ἀφορᾶ στήν παράκαμψη τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ, πάσχουν θεολογικά, παιδαγωγικά καί νομικά σέ πάρα πολλά σημεῖα.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν θωροῦμε μέγα λάθος τήν ἐνέργεια τῆς κ. Ὑπουργοῦ νά ἐπιλέξει, ὡς μεταβατικά Βιβλία, Βιβλία πού ἡ ὕλη τους ἐμφανέστατα ἀπηχεῖ τό πνεῦμα τῶν ἀκυρωμένων φακέλων Διαμαντοπούλου – Φίλη – Γαβρόγλου, ἀντί τῶν Διαθεματικῶν Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων καί τῶν Βιβλίων τοῦ 2003-2006, τά ὁποία μάλιστα, ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2016, ἀποτελοῦν, τήν μόνη σέ ἰσχύ ἐπίσημη πρόταση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό περιεχόμενο, τόν προσανατολισμό καί τό στόχο τοῦ ΜτΘ.

Ὁ τελικός στόχος τῶν Προγραμμάτων καί τῶν Βιβλίων τῆς κ. Κεραμέως ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος μέ ἐκεῖνον τῶν ἀκυρωμένων Προγραμμάτων Διαμαντοπούλου – Φίλη – Γαβρόγλου, δηλαδή ἡ μεθοδευμένη ἀπομάκρυνση καί ἀποξένωση τῶν μαθητῶν/τριῶν ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη τους.

Ἑπομένως, δέν εἶναι ἐναρμονισμένα μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, πού ὁρίζουν, χωρίς καμιά παρεκτροπή, ὅτι δέν μπορεῖ νά παίρνονται πλέον οὔτε νά στηρίζονται νομοθετικοῦ περιεχομένου ἀποφάσεις ἤ ρυθμίσεις, ἀπό ὁποιονδήποτε φορέα στήν Ἑλλάδα, πού νά ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Χώρας γιά μία ἀληθινή καί πραγματική καί ὄχι γιά μία φαινομενική ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν/τριῶν, μέσω τοῦ ΜτΘ.

Σύντομα θά ἀκολουθήσει καί ἐκτενές Ὑπόμνημα τῆς ΠΕΘ, πού θά ἀποδεικνύει προς ὅλες τίς κατευθύνσεις, μέ ἐπιχειρήματα καί παραδείγματα, μέσα ἀπό τά ἐν λόγω Προγράμματα καί Βιβλία, τούς παραπάνω ἰσχυρισμούς της γιά τήν μή ἐναρμόνιση καί τή μή συμμόρφωση τῶν μεταβατικῶν Προγραμμάτων καί Βιβλίων τοῦ ΜτΘ, μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ.

Τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ

9 σχόλια:

 1. Από τα παλιά βιβλία αφαιρέθηκαν απλώς οι αναφορές σε άλλες θρησκείες και δόγματα. Το αποτέλεσμα; Μια από τα ίδια με ό,τι συνέγγραφαν και ενέκριναν τα προηγούμενα χρόνια τα μέλη της ΠΕΘ. Τώρα τους έπιασε ο πόνος για τα Ελληνόπουλα, γιατί δεν είναι στη συγγραφική ομάδα οι ίδιοι. Ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Εγώ ως δάσκαλος όμως γνωρίζω πολύ καλά τι είδους θρησκευτικά διδάσκονταν οι μαθητές τόσα χρόνια (προ "ΚΑΙΡΟΥ") και δεν είχε ανοίξει ρουθούνι...
  Τα προ ΚΑΙΡΟΥ βιβλία ήταν διαποτισμένα με τον διαχριστιανικό οικουμενισμό: Αναφορές στον Μαντέλα, στη Μητέρα Τερέζα, στην άρση των αναθεμάτων από τον Αθηναγόρα (θετικά πάντα)... Χώρια που τα παιδιά δεν είχαν ιδέα αν πρώτα έζησε ο Χριστός, ο Μωυσής, ο Άγιος Δημήτριος... Όλα ένας αχταρμάς.
  Προ διετίας είχε γίνει στο ΣΕΦ ένα συνέδριο για τα νέα θρησκευτικά από την ΠΕΘ. Εκεί φάνηκε το ότι το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονταν ήταν η "κουτάλα". Σε ερωτήσεις όπως "γιατί δεν κάνατε θέμα τη μείωση των ωρών του μαθήματος στο δημοτικό ή των περιορισμό του εκκλησιασμού" η απάντηση ήταν "να αγωνιστείτε για κάτι και εσείς. Μην τα περιμένετε όλα από εμάς"...
  Και, αλήθεια, πότε πήρε η ΠΕΘ επίσημη θέση για φλέγοντα θέματα όπως το Κολυμπάρι και το Ουκρανικό;

  Ελπίζω σε δημοσίευση του σχολίου μου. Έστειλα αντίστοιχο σχόλιο σε τρία (κατά τα άλλα ορθόδοξα και αγωνιστικά) σάιτ, αλλά μόνο ένα το δημοσίευσε. Τα άλλα δύο προφανώς στηρίζουν συμφέροντα της ΠΕΘ και μόνο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το σχόλιο σου είναι άκυρο...
   Η ΠΕΘ ποτέ δεν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι, ούτε επεδίωξε χρήματα από το κρατικό κορβανά.
   Αντιθέτως ο "Καιρός" και η Ακαδημία Βόλου είδαμε πολλά κονδύλια να λαμβάνουν...

   Διαγραφή
  2. Αλήθεια; Είναι κάτι ψέμα από όλα όσα γράφω;
   Επίσης όλοι γνωρίζουν ότι τα οφέλη από τη συγγραφή σχολικών βιβλίων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ! Εμπλουτίζεται το βιογραφικό, ανοίγονται δρόμοι για την κατάκτηση θέσεων και άλλα πολλά...

   Διαγραφή
  3. Όλα όσα γράφεις είναι ψέματα και αισχρές συκοφαντίες κατά της ΠΕΘ. Προφανώς από αυτά που γράφεις φαίνεται ότι είτε έχεις πλήρη - παντελή άγνοια των θεμάτων είτε λειτουργείς ως τρολ του ΚΑΙΡΟΥ τα μέλη του οποίου είναι τα μόνα υπεύθυνα για την σημερινή κατάντια του μαθήματος συνεπικουρούντος βεβαίως βεβαίως του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

   Διαγραφή
  4. 1)Δεν ανήκω ούτε στην ΠΕΘ ούτε στον ΚΑΙΡΟ, γιατί είμαι δάσκαλος.
   2)Ψέματα τα όσα αναφέρω για τα παλαιότερα βιβλία θρησκευτικών; Οποιοσδήποτε έχει διδάξει θρησκευτικά στο δημοτικό μπορεί να επιβεβαιώσει τα γραφόμενά μου. [Δεν έχω μελετήσει τα παλαιότερα βιβλία της Δευτεροβάθμιας, ώστε να έχω άποψη για αυτά.]
   3)Εξέδωσε η ΠΕΘ επίσημη ανακοίνωση για το Κολυμπάρι ή το Ουκρανικό και δεν το έμαθα;
   4)Να ανατρέξεις στο βίντεο του συνεδρίου στο ΣΕΦ (νομίζω ότι υπάρχει κάπου) στις ερωτήσεις, ώστε να επιβεβαιώσεις τα γραφόμενά μου.
   5)Μάλλον εσύ είσαι αυτός που τρολάρει και προσπαθείς να δημιουργήσεις εσφαλμένες εντυπώσεις στους αναγνώστες.
   6)Μακάρι να αλλάξουν τα βιβλία, είτε από την ΠΕΘ είτε από τον ΚΑΙΡΟ και να γίνουν αληθινά ΟΡΘΟΔΟΞΑ.

   Διαγραφή
 2. Τα έχει και η πεθ τα θεματάκια της...

  ...υπέθαλψε στα σπλάχνα της
  το προηγούμενο σ κ α λ ί καθόδου,στην εκκοσμίκευση

  που φυσικά σε σύγκριση με τα σημερινά...
  μας μοιάζει πιά... λευκή
  περιστερά...

  ...

  και φυσικά,
  ...καλώς μιλάει... και να συνεχίσει να μιλάει...
  (εν μετανοία !)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 6 ΤΟΜΟΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δέν υπάρχει περίπτωση, γιατί απλά οι 6 τόμοι σουρωτής θα κάνουν ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ
  τό αντίχρηστο σύστημα,όταν διδαχθούν τά παιδιά,τήν ΑΛΗΘΕΙΑ,τήν ΑΓΑΠΗ,
  τήν ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ,την ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ
  καί τέλος τήν ΑΓΙΟΤΗΤΑ καί τήν ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΗ ΘΕΟΤΗΤΑ.
  Αυτά είναι "κατακόκκινο πανι"
  γιά τίς μαριονέτες πού μας "κυβερνούν",αγαπητέ 6:59 μ.μ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΟΛΟΛΟΓΟΙ ΕΞ ΟΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΛΙΣΙΑΣ ΟΡΜΟΜΕΝΟΙ!
   ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΚΑΝΕΙΣ ΑΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.