10 Σεπ 2020

Ἅγιος Παφνούτιος: «Νὰ μὴν προσέρχεται σὲ γάμο ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ἤδη κληρικός. Οὔτε νὰ ἀποχωρίζεται ἀπ’ αὐτήν, ἐφόσον ὅταν ἦταν κοσμικὸς τὴν νυμφεύθηκε»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Μέγα Γεροντικόν», τόμος Γ’, 
ἔκδοση Ι. Ἡσυχαστηρίου 
«Τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου», Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Κάποιος ποὺ ὀνομαζόταν Παφνούτιος ὑπῆρξε ἐπίσκοπος σὲ μία πόλη τῆς Ἄνω Θηβαΐδος. Ἦταν ἄνθρωπος θεοφιλὴς καὶ ἀσκητικὸς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κάνει σπουδαία θαύματα. Σὲ περίοδο διωγμῶν τοῦ ἔβγαλαν τὸ ἀριστερὸ μάτι. Ὁ βασιλιὰς Κωνσταντῖνος πάρα πολὺ τὸν ἐκτιμοῦσε καὶ συνεχῶς τὸν προσκαλοῦσε στὸ παλάτι καὶ μὲ πολλὴ ἀγάπη ἀσπαζόταν τὸ ἐξορυγμένο μάτι. Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ εὐλάβεια τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντίνου. 

Θὰ σᾶς διηγηθῶ ἕνα ἀπὸ τὰ καλὰ ποὺ ἔκανε ὁ Παφνούτιος πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς συμβουλές του. Οἱ ἐπίσκοποι ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ στὴν Νίκαια τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, θεώρησαν καλὸ νὰ προτείνουν ἕναν καινούργιο ἐκκλησιαστικὸ νόμο, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο οἱ ἱερεῖς -ἐννοῶ βέβαια ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους καὶ ὑποδιακόνους- νὰ μὴν συνευρίσκονται μὲ τὶς συζύγους τὶς ὁποῖες εἶχαν νυμφευθεῖ, ὅταν ἀκόμα ἤσαν λαϊκοί. 

Σηκώθηκε λοιπὸν ἀνάμεσα στοὺς...
συγκεντρωμένους ὁ Παφνούτιος καὶ μὲ βροντερὴ φωνὴ ἄρχισε νὰ λέει νὰ μὴν φορτώσουν βαρὺ ζυγὸ² στοὺς ἱερωμένους ἄνδρες, γιατί ὁ γάμος εἶναι τίμιος ὅπως λέει ἡ Γραφή³, καὶ θέλοντας νὰ τηρήσουν ὑπερβολικὴ ἀκρίβεια μὴ βλάψουν περισσότερο τὴν Ἐκκλησία. Γιατί –συνέχισε- δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ βαστάσουν τὴν ἄσκηση τῆς ἀπαθείας καὶ ἴσως οὔτε σώφρονες θὰ παραμείνουν. (Καὶ σωφροσύνη ὀνόμαζε ἐδῶ καὶ τὴν συζυγικὴ σχέση μὲ τὴν νόμιμη σύζυγο). Καὶ νὰ ἀρκεσθοῦμε -πρόσθεσε στοὺς συνοδικοὺς- στὸ ἑξῆς νὰ μὴν προσέρχεται σὲ γάμο ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ἤδη κληρικός, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Οὔτε βέβαια νὰ ἀποχωρίζεται ἀπ’ αὐτήν, ἐφόσον ὅταν ἦταν κοσμικὸς τὴν νυμφεύθηκε. 


Καὶ αὐτὰ τὰ ἔλεγε ἂν καὶ δὲν εἶχε πείρα συζυγικῆς ζωῆς καὶ μὲ μία λέξη πείρα γυναικός. Διότι ἀπὸ παιδὶ ἀνατράφηκε σὲ ἀσκητήριο καὶ εἶχε περίβλημα τὴν σωφροσύνη. Πείσθηκαν ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι στὰ λόγια του Παφνουτίου, γι’ αὐτὸ καὶ ἔπαψαν τὴν συζήτηση τοῦ θέματος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ τὸν γάμο τὴν ἄφησαν στὴν προαίρεση αὐτῶν ποὺ τὸ ἤθελαν 4 . Παραπομπές: 

1. Στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ὡς γνωστόν, συνῆλθε ἡ Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τὸ 325 μ.Χ. , ἐπὶ Μ. Κωνσταντίνου, καθὼς καὶ ἡ Ζ’ Οἴκ. Σύνοδος, τὸ 787. 

2. Πρβλ. Πράξ. 15,10 
3. Ἑβρ. 13,4 
4. Πρβλ. Α’ Κὸρ 7, 1-7 


1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.