21 Ιουλ 2020

Ὑψηλόβαθμα στελέχη τῆς Planned Parenthood παραδέχονται ἐνόρκως ὅτι συλλέγουν τμήματα ἐμβρύων ποὺ γεννιοῦνται ζωντανά!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 

Τὸ Κέντρο γιὰ τὴν Ἰατρικὴ Πρόοδο (Center for Medical Progress) κυκλοφόρησε ἕνα νέο τρομακτικὸ βίντεο τὴν Τρίτη 23/6, στὸ ὁποῖο ἕνας συνεργάτης τῶν Planned Parenthood παραδέχτηκε ὅτι ἀνθρώπινα μέρη σώματος συλλέχθηκαν ἀπὸ ἔμβρυα ἀπὸ ἔκτρωση ποὺ εἶχαν ὅμως ἀκόμα καρδιακοὺς παλμούς. 
Τὸ βίντεο ἀποκαλύπτει τὶς μαρτυρίες ἀρκετῶν ἀνώτατων ὑπαλλήλων τῶν Planned Parenthood καθὼς καὶ ἑνὸς στελέχους ἑταιρείας προμήθειας ἀνθρώπινων ἱστῶν κατὰ τὴ διάρκεια ἔνορκης κατάθεσής τους τὸ 2019. Ίσως ἡ πιὸ φρικτὴ μαρτυρία προῆλθε ἀπὸ τὴν Perrin Larton, τὴν ὑπεύθυνη προμηθειῶν τῆς ἑταιρείας Advanced Bioscience Resources (ABR), ἡ ὁποία συλλέγει ἀνθρώπινα μέρη τῶν ἐμβρύων ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἐκτρώσεις σὲ ἐγκαταστάσεις τῆς Planned Parenthood στὴ νότια Καλιφόρνια. Στην ἔνορκη κατάθεσή της, ἡ Larton παραδέχτηκε ὅτι ἔχει δεῖ καρδιὲς τῶν ἐμβρύων ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἔκτρωση νὰ «χτυποῦν» μετὰ τὴ γέννησή τους. Ἐπιβεβαίωσε ἐπίσης ὅτι ὁρισμένα σώματα ἐμβρύων εἶναι πλήρως ἀνέπαφα. Η Larton ἐξήγησε ὅτι τὰ περισσότερα ἔμβρυα βγαίνουν ἀπὸ τὴ μήτρα σὲ κομμάτια, ἀλλὰ μερικὲς φορὲς βλέπει πλήρως ἀνέπαφα σώματα ἐμβρύων. Ἐρωτηθεῖσα γιὰ αὐτὲς τὶς καταστάσεις, ἡ Larton ἀπάντησε: «Ἁπλῶς, μερικὲς φορὲς πέφτουν» ἀπὸ τὴ μητέρα ὅταν βγαίνει τὸ μωρὸ στὸ χειρουργεῖο τῆς ἄμβλωσης. Ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸ...
πόσο συχνὰ συμβαίνει αὐτό, ἀπάντησε: «Μία φορὰ κάθε δύο μῆνες». Ἐρωτηθεῖσα τί συμβαίνει στὴ συνέχεια μὲ τὸ ἄθικτο σῶμα τοῦ μωροῦ, ἡ Larton εἶπε ὅτι ἕνας ὑπάλληλος τοῦ ABR «κάνει μία ἀνατομὴ» στὸ ἄθικτο βρέφος «γιὰ νὰ πάρει τοὺς ἱστοὺς ποὺ ἔχουν ζητήσει οἱ ἐρευνητές». Ὅταν ρωτήθηκε ἐὰν τὰ μωρὰ ποὺ μόλις «ἔχουν βγεῖ ἀπὸ τὴ μήτρα» ἔχουν καρδιακὸ παλμό, ἡ Larton εἶπε, «Ἐξαρτᾶται», γιατί «μπορῶ νὰ δῶ καρδιὲς ποὺ δὲν βρίσκονται σὲ ἄθικτο βρέφος ποὺ χτυποῦν ἀνεξάρτητα». 

Εἶναι ἐπίσης σημαντικὸ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ABR πωλεῖ τὰ μέρη τοῦ σώματος ἀπὸ τὰ βρέφη ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἔκτρωση σὲ ἐρευνητὲς τῶν ὁποίων τὰ ἔργα χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τοὺς φορολογούμενους τῶν ΗΠΑ. Άλλες μαρτυρίες στὸ βίντεο προῆλθαν ἀπὸ τὴν Δρ. Deborah Nucatola, τὴν πρώην ἀνώτερη διευθυντὴ ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν Planned Parenthood σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο. Η Nucatola φαίνεται στὸ πρῶτο βίντεο τοῦ Κέντρου Ἰατρικῆς Προόδου (Center for Medical Progress) ἐνῶ ἔτρωγε σαλάτα καὶ ἔπινε κρασὶ καὶ μιλοῦσε γιὰ τὸ πῶς «συνθλίβει» τὰ ἀγέννητα μωρὰ γιὰ νὰ μαζέψει καλύτερα τὰ μέρη τοῦ σώματός τους. Στὸ νέο βίντεο, ἡ Nucatola ρωτήθηκε ἐὰν εἶχε «πραγματοποιήσει ἔκτρωση σὲ ἀσθενῆ στὸ χειρουργεῖο καὶ νὰ εἶχε ἐξαχθεῖ ἕνα μὴ βιώσιμο ἔμβρυο» καὶ ἡ ἀπάντησή της ἦταν «Εἶμαι σίγουρη». 

Στὴ συνέχεια, ἡ Nucatola πιέστηκε ἐπανειλημμένα γιὰ νὰ ὁρίσει τὸν ὄρο «μὴ βιώσιμο». Ἀρχικά, τὸ ὅρισε ὡς «ἔμβρυο ποὺ δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ ἐπιβιώσει». Αλλά ὅταν ρωτήθηκε πῶς καθορίζει ἐὰν ἔνα εμβρυο εἶναι βιώσιμο, ἀπάντησε, «Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ποῦ ἐργάζεστε». Ἐρωτηθεῖσα ξανά, ἡ Nucatola εἶπε ὅτι ἡ βιωσιμότητα ἐξαρτᾶται ἐν μέρει ἀπὸ τὴν ἡλικία κύησης, τὸ βάρος καὶ τὴν ὑγεία τοῦ μωροῦ. Ὡστόσο, συμπεριέλαβε ἐπίσης «τὴ διαθεσιμότητα τῶν παρεμβάσεων» στὰ κριτήρια της. 

Αὐτὸ ἐγείρει σοβαρὰ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὸ ἐὰν οἱ Planned Parenthoods ἐπιτρέπουν σὲ μωρὰ ποὺ θὰ θεωροῦνταν βιώσιμα σὲ ἕνα νοσοκομεῖο νὰ πεθάνουν ἐπειδὴ ἡ ἐγκατάσταση ἔκτρωσης δὲν ἔχει «διαθέσιμες παρεμβάσεις» ὅπως ἰατρικὸ ἐξοπλισμὸ ἢ προσωπικὸ γιὰ τὴ φροντίδα τοῦ μωροῦ καὶ νὰ κανονίσει τὴ μεταφορὰ τοῦ/τῆς σὲ νοσοκομεῖο. 

Σύμφωνα μὲ τὸ Κέντρο Ἰατρικῆς Προόδου (Center of Medical Progress), ἡ Nucatola ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ τὸν καθορισμὸ τῶν ἐθνικῶν Ἰατρικῶν Προτύπων καὶ Ὁδηγιῶν γιὰ τοὺς Planned Parenthoods. Ἐπίσης, πραγματοποίησε ἐκτρώσεις ἐμβρύων γιὰ τοὺς Planned Parenthoods τοῦ Λὸς Ἀντζελές, τὸ ὁποῖο συλλέγει τὰ ἀνθρώπινα μέρη τῶν ἐμβρύων ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ τὰ ἐργαστήρια τῆς Novogenix. 

Μία τρίτη μαρτυρία προῆλθε ἀπὸ τὸν Jon Dunn, Διευθύνοντα Σύμβουλο τῶν Planned Parenthood τοῦ τῆς Κομητείας τοῦ Ὄρεντζ καὶ Σὰν Βερναρδίνο στὴν Καλιφόρνια. Ὁ συνεργάτης του, συνεργάστηκε μὲ τὶς ἑταιρεῖες ἐμβρυϊκοῦ ἱστοῦ DaVinci Biosciences καὶ DV Biologics, οἱ ὁποῖες ἔκλεισαν τὸ 2017 ἀφοῦ ὁ εἰσαγγελέας τῆς κομητείας τοῦ Ὄρεντζ τοὺς κατηγόρησε γιὰ παράνομη πώληση ἀνθρώπινων μερῶν βρεφῶν. Οἱ ἑταιρεῖες συμφώνησαν νὰ κλείσουν μόνιμα καὶ νὰ πληρώσουν 8 ἑκατομμύρια δολάρια ὡς δικαστικὸ συμβιβασμό. Ο Dunn εἶπε ὅτι γνωρίζει ὅτι ἕνα μωρὸ γεννήθηκε ζωντανὸ σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐγκαταστάσεις ἐκτρώσεων τῆς θυγατρικῆς του. «Ξέρω ὅτι τὸ κράτησαν ζεστὸ καὶ ἄνετο γιὰ τὴν πολὺ σύντομη περίοδο ποὺ ἦταν ζωντανό. Δὲν νομίζω ὅτι ὑπῆρχε ἀκόμη καὶ χρόνος νὰ καλέσω τὸ 911 », εἶπε ὁ Dunn. Ἀργότερα, πρόσθεσε: «Αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ ἀντιμετωπίζει κάθε μαιευτήρας / γυναικολόγος σὲ σπάνιες περιπτώσεις. Ἔγκειται στὴν ἰατρικὴ τοὺς κρίση τί πρέπει νὰ κάνουν σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις». 

Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κέντρου Ἰατρικῆς Προόδου David Daleiden προέτρεψε τὶς ἀρχὲς νὰ ἀναλάβουν δράση μὲ βάση τὰ τρομερὰ νέα στοιχεῖα. «Πόσο καιρὸ θὰ ἐπιτρέψουν οἱ δημόσιες ἀρχὲς στὸ Planned Parenthood καὶ στοὺς συνεργάτες τους νὰ πωλοῦν ζωντανὰ παιδιὰ μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ μήτρα καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὰ σκοτώσουν μέσω συλλογῆς ὀργάνων;» Ρώτησε ὁ Daleiden. «Τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἔχει διώξει σθεναρὰ τὴν πώληση τμημάτων σώματος ἀετοῦ. Σίγουρα ἡ πώληση μερῶν τοῦ ἀνθρώπινου σώματος μετὰ τὴν ἀποκοπή τους ἀπὸ ἕνα βρέφος στὸ ὁποῖο πολλὲς φορὲς χτυπᾶ ἀκόμα ἡ καρδιὰ εἶναι τουλάχιστον τόσο σοβαρὴ ὅσο ἕνα ἔγκλημα». 

Ἐδῶ καὶ χρόνια, ὁ Daleiden καὶ τὸ Κέντρο γιὰ τὴν Ἰατρικὴ Πρόοδο ἀποκαλύπτουν συγκλονιστικὲς λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὶς πρακτικὲς ἄμβλωσης τῶν Planned Parenthood, συμπεριλαμβανομένης τῆς συλλογῆς τῶν ἀνθρώπινων μερῶν τοῦ μωροῦ γιὰ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. 

Ὄχι μόνο οἱ ἔρευνες τοῦ Κέντρου Ἰατρικῆς Προόδου ἐξέφρασαν ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ ἐνδεχόμενες παράνομες πωλήσεις τμημάτων ἀνθρώπινου σώματος, ἀλλὰ ἔχουν ἐπίσης ἀποκαλύψει στοιχεῖα ἰατρῶν ποὺ πραγματοποιοῦν ἐκτρώσεις ποὺ φέρεται νὰ θέτουν τὴ ζωὴ τῶν γυναικὼν σὲ μεγαλύτερο κίνδυνο, ἀλλάζοντας τὶς διαδικασίες ἔκτρωσης γιὰ καλύτερη συγκομιδὴ ἀνθρώπινων τμημάτων σώματος βρεφῶν. 

Οἱ ἐρευνητὲς βρῆκαν ἐπίσης στοιχεῖα γιὰ πιθανὲς παραβιάσεις τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τῶν ἀσθενῶν. Τὸ Planned Parenthood ἔχει ἀρνηθεῖ ἐπανειλημμένα ὅλους τους ἰσχυρισμοὺς γιὰ κακὴ συμπεριφορά, καὶ πολλὰ εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα εἶχαν ἀναφέρει ὅτι τὰ ἀρχικὰ βίντεο τοῦ Κέντρου Ἰατρικῆς Προόδου εἶχαν εἴτε τεθεῖ ὑπὸ ἐπεξεργασία εἴτε ἀλλοιωθεῖ ὥστε νὰ παραπλανήσουν. Παρόλο τοὺς παραπάνω ἰσχυρισμοὺς τῶν μέσω ἀνεξάρτητης ἰατροδικαστικῆς ἔρευνας ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι τὰ βίντεο ἦταν αὐθεντικά. 

Μερικὰ ἐπιπλέον μυστικὰ βίντεο δείχνουν πῶς οἱ ὑπάλληλοι τῆς Planned Parenthood διαπραγματεύτηκαν κρυφὰ καὶ ἀπρόσκοπτα τὴν τιμὴ τῶν μικροσκοπικῶν καρδιῶν, τῶν πνευμόνων, τῶν συκωτιῶν καὶ τῶν ἐγκεφάλων τῶν βρεφῶν. Ἄλλα στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ὁ συγκεκριμένος γίγαντας τῶν ἀμβλώσεων ἐνδέχεται νὰ ἔχει παραβεῖ τοὺς νόμους περὶ ἀπορρήτου τῶν ἀσθενῶν HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Daleiden καὶ ἄλλοι ἐρευνητὲς διώκονται γιὰ τὸ ἔργο τους.

2 σχόλια:

  1. Σταμάτησα να το διαβάζω γιατί μου ήρθε αναγούλα...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

    Πόσο μεγάλη αμαρτία η έκτρωση

    https://www.youtube.com/watch?v=J-s9NRkEecw


    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.