10 Ιουλ 2020

Dr Ιωαννίδης: ἡ ἀνθρωπότητα πληρώνει τὰ «ἀστρονομικὰ σφάλματα» τῶν εἰδικῶν

Μόνο ὁ χρόνος θὰ δείξει ἂν ὁ Ἰωαννίδης ἀποδεικνύεται σωστὸς στὶς ἐκτιμήσεις του. Αλλά ἀκόμα κι ἂν εἶναι κατὰ τὸ ἥμισυ σωστός, αὐτὸ θὰ σήμαινε ὅτι οἱ εἰδικοί απετυχαν καὶ πάλι.

Ὁ Ἰωαννίδης δὲν χαρίστηκε οὔτε στοὺς δημιουργοὺς μαθηματικῶν μοντέλων, ποὺ προέβλεπαν ὅτι θὰ πέθαιναν ἕως καὶ 40 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι. 
Τοῦ Jon Miltimore 
Ἀπόδοση στὰ Ἑλληνικά: Νίκος Μαρὴς
Ὁ Δρ. Γιάννης Ἰωαννίδης ἔγινε ἕνας παγκoσμίως κορυφαῖος ἐπιστήμονας εκθετοντας στη δημοσιότητα περιπτώσεις κακῆς ἄσκησης τῆς ἐπιστήμης . Αλλά ἡ πανδημία τοῦ COVID-19 θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδειχθεῖ ὡς ἡ μεγαλύτερη πρόκληση γιὰ ἐκεῖνον μέχρι σήμερα.
Ὁ Ἰωαννίδης, κάτοχός της ἕδρας C.F. Rehnborg στὴν Πρόληψη Νοσημάτων στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στάνφορντ, δέχτηκε πυρα κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες ἐξαιτίας της αντίθεσης του στις κρατικὰ ἐπιβεβλημένες καραντίνες, γιὰ τὶς ὁποῖες λέει ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ προκαλέσουν κοινωνικὲς βλάβες πολὺ πέρα ἀπὸ τὰ...
ὑποτιθέμενα ὀφέλη τους. Καὶ δὲν φαίνεται καθόλου νὰ ὑποχωρεῖ ἀπὸ αὐτὴ τοῦ τὴ θέση. 

Σὲ μία εὐρεία συνεντευξή του στὸν ἰστότοπο Greek Reporter, ὁ Ἰωαννίδης εἶπε ὅτι τὰ δεδομένα ποὺ προκύπτουν ὑποστηρίζουν τὴν πρόβλεψή του ὅτι οἱ καραντίνες θὰ ἔχουν εὐρεῖες κοινωνικὲς συνέπειες καὶ ὅτι τὰ μαθηματικὰ μοντέλα στὰ ὁποῖα βασίστηκαν ἦταν τρομερὰ ἐσφαλμένα. 

Ὁ Ἰωαννίδης εἶπε ἐπίσης ὅτι μία ὁλοκληρωμένη ἀνασκόπηση τῶν ἰατρικῶν εὐρημάτων ὑποδηλώνει ὅτι ὁ COVID-19 εἶναι πολὺ πιὸ διαδεδομένος ἀπὸ ὅ,τι συνειδητοποιοῦν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι. 

«Ὑπάρχουν ἤδη πάνω ἀπὸ 50 μελέτες ποὺ ἔχουν παρουσιάσει ἀποτελέσματα γιὰ τὸ πόσοι ἄνθρωποι σὲ διάφορες χῶρες καὶ περιοχὲς ἔχουν ἀναπτύξει ἀντισώματα κατὰ τοῦ ἰοῦ», δήλωσε ὀ Eλληνο-ἀμερικανὸς γιατρὸς στο Greek Reporter. «Φυσικὰ καμία ἀπὸ αὐτὲς τὶς μελέτες δὲν εἶναι τέλεια, ἀλλὰ ἀθροιστικά μας παρέχουν χρήσιμα σύνθετα στοιχεῖα. Μια πολὺ χοντρικὴ ἐκτίμηση ὑποδηλώνει ὅτι περίπου 150-300 ἑκατομμύρια, ἢ περισσότερα, ἄτομα ἔχουν ἤδη μολυνθεῖ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, πολὺ περισσότερα ἀπὸ τὰ 10 ἑκατομμύρια τεκμηριωμένα κρούσματα.» 

Ὁ Ἰωαννίδης εἶπε πὼς τὰ ἰατρικὰ δεδομένα δείχνουν ὅτι ὁ κίνδυνος θανάτου εἶναι πολὺ χαμηλότερος ἀπὸ ὅτι οἱ προηγούμενες ἐκτιμήσεις ποὺ ὑποχρεωτικὰ ἔλαβαν ὑπ’ ὄψη τοὺς οἱ ὑπεύθυνοι χάραξης πολιτικῆς, καὶ «εἶναι σχεδὸν 0%» γιὰ ἄτομα κάτω τῶν 45 ἐτῶν. Το μέσο ποσοστὸ θνητότητας (IFR) εἶναι περίπου 0,25%, ὡστόσο, ὁ κίνδυνος «κλιμακώνεται σημαντικὰ» γιὰ ἄτομα ἄνω τῶν 85 ἐτῶν καὶ μπορεῖ νὰ φτάνει μέχρι καὶ τὸ 25% γιὰ ἐξασθενημένα ἄτομα σὲ γηροκομεῖα. 

«Τὸ ποσοστὸ θνητότητας σὲ μία δεδομένη χώρα ἐξαρτᾶται πολὺ ἀπὸ τὴν ἠλικιακὴ τῆς δομή, τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν μολυνθεῖ καὶ τὸ πῶς τοὺς διαχειρίζονται», εἶπε ὁ Ἰωαννίδης. «Γιὰ ἄτομα ἡλικίας κάτω τῶν 45 ἐτῶν, τὸ ποσοστὸ θνητότητας τῆς λοίμωξης εἶναι σχεδὸν 0%. Για τοὺς 45 ἕως 70, εἶναι πιθανῶς ἀπὸ περίπου 0,05% ἕως 0,3%. Για ὅσους εἶναι ἄνω τῶν 70 ἐτῶν, κλιμακώνεται σημαντικά…» 

Ἐξαιτίας αὐτοῦ, ὁ Ἰωαννίδης θεωρεῖ ἐσφαλμένους τοὺς μαζικοὺς ἐγκλεισμοὺς ὁλόκληρων πληθυσμῶν, ἂν καὶ λέει ὅτι μπορεῖ νὰ εἶχαν νόημα στὶς ἀρχές, ὅταν οἱ εἰδικοὶ νόμιζαν ὅτι τὸ ποσοστὸ θνητότητας τοῦ COVID-19 ἦταν τόσο ψηλά, στὸ 3% ἕως 5%. 

Τὸν Μάρτιο, σὲ ἔνα αρθρο του στὸ STAT, ποὺ διαβάστηκε εὐρέως, ὁ Ἰωαννίδης εἶπε ὅτι δὲν ἦταν σίγουρο γιὰ πόσο καιρὸ θὰ μποροῦσαν νὰ διατηρηθοῦν οἱ καραντίνες χωρὶς σοβαρὲς συνέπειες. 

«Ἕνα τελικὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι δὲν γνωρίζουμε γιὰ πόσο καιρὸ μποροῦν νὰ διατηρηθοῦν τὰ μέτρα κοινωνικῆς ἀπόστασης καὶ τὰ ἀπαγορευτικά, χωρὶς σημαντικὲς συνέπειες γιὰ τὴν οἰκονομία, τὴν κοινωνία καὶ τὴν ψυχικὴ ὑγεία», ἔγραφε ὁ Ἰωαννίδης. «Μπορεῖ νὰ ἐπακολουθήσουν ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις, ὅπως οἰκονομικὴ κρίση, ἀναταραχές, ἐμφύλιες συγκρούσεις, πόλεμος καὶ κατάρρευση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ.» 

Σχεδὸν τρεῖς μῆνες μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τὴ συνέντευξη, ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει τὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀνεργίας μετὰ ἀπὸ τὸ Μεγάλο Κράχ, μαζικὰ λουκέτα ἐπιχειρήσεων, ραγδαία αὔξηση σὲ αὐτοκτονίες καὶ ὑπερβολικὲς δόσεις ναρκωτικῶν, καὶ κοινωνικὲς ἀναταραχὲς σὲ μία κλίμακα ποὺ δὲν εἶχε σημειωθεῖ ποτὲ ξανὰ στὶς ΗΠΑ μετὰ ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960. 

«Νιώθω τρομερὰ λυπημένος ποὺ οἱ προβλέψεις μου ἐπαληθεύτηκαν», εἶπε ὁ Ἰωαννίδης. Και συνέχισε: 

« Ἔχουν ἤδη σημειωθεῖ σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὴν οἰκονομία, τὴν κοινωνία καὶ τὴν ψυχικὴ ὑγεία. Ελπίζω νὰ εἶναι ἀναστρέψιμες, καὶ αὐτὸ ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὸ ἐὰν μπορέσουμε νὰ ἀποφύγουμε νὰ παρατείνουμε τὰ δρακόντεια ἀπαγορευτικά, καὶ νὰ καταφέρουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν COVID-19 μὲ μία ἔξυπνη, στοχευμένη προσέγγιση ὑπολογισμένου κινδύνου, ἀντὶ νὰ κλείνουμε τυφλὰ τὰ πάντα. Ομοίως, ἔχουμε ἤδη ἀρχίσει νὰ βλέπουμε τὶς συνέπειες τῆς χρηματοπιστωτικῆς κρίσης, τῶν ταραχῶν καὶ τῶν πολιτικῶν συγκρούσεων. Ελπίζω νὰ μὴν ἀκολουθηθεῖ ἀπὸ πόλεμο καὶ κατάρρευση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ. Σε παγκόσμιο ἐπίπεδο, τὰ ἀπαγορευτικὰ μέτρα ἔχουν αὐξήσει τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀτόμων ποὺ κινδυνεύουν ἀπὸ πείνα σὲ 1,1 δισεκατομμύριο, καὶ θέτουν σὲ κίνδυνο ἑκατομμύρια ζωές, μὲ τὴν πιθανὴ ἐπανεμφάνιση τῆς φυματίωσης, παιδικῶν ἀσθενειῶν ὅπως ἡ ἱλαρὰ –γιὰ τὴν ὁποία τὰ προγράμματα ἐμβολιασμοῦ διακόπηκαν- καὶ ἡ ἐλονοσία. Ἐλπίζω πὼς οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν χάραξη τῆς πολιτικῆς θὰ δοῦν τὴν εὐρύτερη εἰκόνα ὅλων τῶν πιθανῶν προβλημάτων καὶ ὄχι μόνο τοῦ πολὺ σημαντικοῦ μέν, ἀναλογικὰ μικροῦ δέ, προβλήματος ποὺ ἀποτελεῖ ὁ COVID-19.» 

Ὁ Ἰωαννίδης δὲν χαρίστηκε οὔτε στοὺς δημιουργοὺς μαθηματικῶν μοντέλων, ποὺ προέβλεπαν ὅτι θὰ πέθαιναν ἕως καὶ 40 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, ἢ σὲ ἐκείνους ποὺ ἰσχυρίζονταν ὅτι τὸ ἀμερικανικὸ σύστημα ὑγειονομικῆς περίθαλψης δὲν θὰ ἄντεχε τὸ πλῆθος τῶν περιστατικῶν. 

«Οἱ προβλέψεις τῶν περισσότερων μαθηματικῶν μοντέλων ὅσον ἀφορᾶ τὸ πόσες νοσοκομειακὲς κλίνες καὶ πόσες κλίνες ΜΕΘ (Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας) θὰ ἀπαιτοῦνταν, ἦταν ἀστρονομικὰ λανθασμένες», εἶπε ὁ Ἰωαννίδης. «Πράγματι, τὸ σύστημα ὑγείας δὲν κατακλύστηκε σὲ καμία τοποθεσία στὶς ΗΠΑ, παρ’ ὅλο ποὺ πολλὰ νοσοκομεῖα πιέστηκαν». 

Ἀντίθετα, πρόσθεσε, αὐτὲς οἱ ἐνέργειες εἶχαν ἐπιζήμιες ἐπιπτώσεις στὸ σύστημα ὑγειονομικῆς περίθαλψης τῶν ΗΠΑ, τὸ ὁποῖο «ὑπέστη σοβαρὲς βλάβες» λόγω τῶν μέτρων ποὺ ἐλήφθησαν. 

Μόνο ὁ χρόνος θὰ δείξει ἂν ὁ Ἰωαννίδης ἀποδεικνύεται σωστὸς στὶς ἐκτιμήσεις του. Αλλά ἀκόμα κι ἂν εἶναι κατὰ τὸ ἥμισυ σωστός, αὐτὸ θὰ σήμαινε ὅτι οἱ εἰδικοί απετυχαν καὶ πάλι. 

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι οἱ καραντίνες ἔχουν προκαλέσει μία ἐκτεταμένη οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ συναισθηματικὴ σφαγή. Είναι δύσκολο νὰ βρεθούν στοιχεια ποὺ νὰ δείχνουν ὅτι οἱ Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ ποὺ κλειδώθηκαν τὰ πῆγαν καλύτερα ἀπὸ τὶς Πολιτεῖες ποὺ δὲν τὸ ἔκαναν. 

Ἂν καὶ δὲν εἶναι ἀκόμη βέβαιο, ἡ πανδημία τοῦ COVID-19 μπορεῖ κάλλιστα νὰ ἀποδειχθεῖ ἕνα ἀκόμα παράδειγμα κεντρικοῦ σχεδιασμοῦ ποὺ πῆγε στραβά. 

Ὅπως ἀνέφερα προηγουμένως, ἀποτελεῖ τραγικὴ εἰρωνεία τὸ ὅτι πολλὲς ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καταστροφὲς τῆς σύγχρονης ἱστορίας -ἀπὸ το συλλογικὸ σύστημα καλλιέργειας του Στάλιν «Kolkhoz« στο Μεγάλο Ἅλμα πρὸς τὰ ἐμπρός του Μάο, καὶ πιὸ πέρα ἀκόμα- ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα κεντρικῶν σχεδιαστῶν ποὺ προσπάθησαν νὰ βελτιώσουν τὴν μοίρα τῆς ἀνθρωπότητας μέσω ἐξαναγκαστικῶν ἐνεργειῶν. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, οἱ εἰδικοὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν προκαλέσει ἀκούσια μία ἀπὸ τὶς πιὸ σοβαρὲς ἀνθρωπιστικὲς καταστροφὲς στὴ σύγχρονη ἱστορία, ἀφαιρώντας τὸ δικαίωμα τῶν ἐπιλογῶν ἀπὸ ἄτομα μὲ ἀνώτερη, ἐπὶ τόπου γνώση. 

«Αὐτὴ δὲν εἶναι μία διαμάχη γιὰ τὸ ἐὰν πρέπει νὰ ὑπάρχει σχεδιασμὸς ἢ ὄχι», ἔγραφε ὁ Hayek στο The Use of Knowledge in Society (Ἡ Χρήση τῆς Γνώσης στὴν Κοινωνία). «Εἶναι μία διαμάχη γιὰ τὸ ἐὰν ὁ σχεδιασμὸς πρέπει νὰ γίνεται κεντρικά, ἀπὸ μία ἀρχὴ γιὰ ὁλόκληρο τὸ οἰκονομικὸ σύστημα, ἢ ἐὰν θὰ πρέπει νὰ διαμοιράζεται μεταξὺ πολλῶν ἀτόμων». 
*** 
Ο Jonathan Miltimore εἶναι διευθυντὴς σύνταξης στὴν Ἰστοσελίδα FEE.org. Άρθρα τοῦ ἔχουν δημοσιευτεί στο περιοδικὸ TIME, στὴν Wall Street Journal, στὸ CNN, στο Forbes, καὶ στὸ Fox News. 

Τὸ ἄρθρο δημοσιευτηκε στο site τοῦ Foundation for Economic Education – FEE.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.