29 Ιουν 2020

Τό ὄραμα τοῦ Παύλου καί ἡ μετάβαση στήν Μακεδονία6 Διελθόντες δέ τήν Φρυγίαν καί τήν Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λαλῆσαι τόν λόγον ἐν τῇ Ἀσία, 7 ἐλθόντες κατά τήν Μυσίαν ἐπείραζον κατά τήν Βιθυνίαν πορεύεσθαι· καί οὐκ εἴασεν αὐτούς τό Πνεῦμα. 8 παρελθόντες δέ τήν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα. 9 καί ὄραμα διά τῆς νυκτός ὤφθη τῷ Παύλῳ· ἀνήρ τίς ἦν Μακεδών ἑστώς, παρακαλῶν αὐτόν καί λέγων· διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.

ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τήν Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἠμᾶς ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτοὺς (Πράξ. ιστ΄ 6-10)

Ἑρμηνεία 

Ἀφοῦ δὲ ὁ Παῦλος καὶ οἱ σύνοδοι τοῦ διῆλθον τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν Γαλατικὴ χώραν, ἐπειδὴ ἀπὸ ἐσωτερικὴν ἔμπνευσιν καὶ φωτισμόν, τὸν ὁποῖον τοὺς ἐνέβαλε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἠμποδίσθησαν νὰ λαλήσουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν τὴ Ἀσία, ἦλθον εἰς τὰ σύνορά της Μυσίας, καὶ ἐκεῖ ἔκαναν δοκιμᾶς καὶ ἀποπείρας νὰ πορευθοῦν εἰς Βιθυνίαν. Ἀλλὰ καὶ πάλιν δὲν τοὺς ἀφῆκε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀφοῦ δὲ ἐπέρασαν χωρὶς χρονοτριβὴν τὴν Μυσίαν, κατέβησαν εἰς τὴν Τρωάδα. Καὶ ἐκεῖ ἐνεφανίσθη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νυκτὸς ὀπτασία εἰς τὸν Παῦλον. Κάποιος δηλαδή, ποὺ ἀπὸ τὴν ἐνδυνασίαν του ἢ καὶ τὴν προφορὰν τοῦ ἐφαίνετο ὅτι ἦτο Μακεδών, ἐστέκετο ὄρθιος καὶ παρεκάλει τὸν Παῦλον λέγων. Πέρασε ἀπὸ τὴν Ἀσιατικὴν ἀκτὴν εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ βοήθησέ μας. Ὅταν δὲ εἶδε τὴν ὀπτασίαν αὐτὴν ὁ Παῦλος, ἀμέσως ἐζητήσαμεν πληροφορίες καὶ πλοῖον διὰ νὰ ἀναχωρήσωμεν εἰς τὴν Μακεδονίαν. Καὶ ἐλάβομεν τὴν ἀπόφασιν τοῦ ταξιδίου αὐτοῦ, διότι συνεπεράναμεν ἀπὸ τὸ ὅραμα, καθὼς καὶ ἀπὸ τὰς λοιπᾶς περιστάσεις, ὅτι ὁ Κύριός μας ἔχει προκαλέσει νὰ κηρύξωμεν τὸ εὐαγγέλιον εἰς αὐτούς, ποὺ κατώκουν τὴν Μακεδονίαν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.