4 Ιουν 2020

Ἵδρυμα Ροκφέλερ: «Στρατιωτικὴ» 24ωρη ἐπίβλεψη καὶ φακέλωμα ὅλων τῶν πολιτῶν!"

του Manlio Dinucci – Μετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος 

[Τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ δὲν ἀρέσκεται νὰ λειτουργεῖ στὴ σκιὰ τῶν ἐξελίξεων. Φιλοδοξία τοῦ εἶναι νὰ διαμορφώνει τὶς ἐξελίξεις καὶ τὸν κόσμο. Ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 χρηματοδότησε τὶς ἔρευνες γιὰ τὸ ἀντισυλληπτικὸ χάπι, μὲ τὸ ὁποῖο κατέστησε ὑγειέστατες κοπέλλες ἐξαρτώμενες ἀπὸ φάρμακα καὶ γιατροὺς καὶ τοὺς ἄνδρες ἀσύδοτους. Ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀφήσει τὸ Ἵδρυμα ἀδιάφορο. Καὶ ὁ καθένας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά του γιὰ τὸ τί «μέλλει ἔρχεσθαι»…Ε.Δ.Ν.] 

Ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ, ὅταν κινεῖται, ἐργάζεται, μελετᾶ κλπ.!, μὲ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, μέσω ψηφιακῶν συστημάτων παρακολούθησης καὶ ταυτοποίησης, προτείνει τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ. 

Τὸ Ἵδρυμα Rockefeller παρουσίασε τὸ «Ἐθνικὸ Σχέδιο Δράσης γιὰ τὸν Ἔλεγχο τοῦ Covid-19», προτείνοντας «ρεαλιστικὰ βήματα γιὰ νὰ ἀνοίξουμε ξανὰ τοὺς χώρους ἐργασίας μας καὶ τὶς κοινότητές μας». 

Ἀλλὰ δὲν εἶναι, ὅπως φαίνεται στὸν τίτλο, μόνο μέτρα ὑγιεινῆς. Τὸ Σχέδιο – στὸ ὁποῖο ἔχουν συμβάλλει ὁρισμένα ἀπὸ τὰ...
πιὸ διάσημα πανεπιστήμια (Harvard, Yale, Johns Hopkins καὶ ἄλλα) – προτείνει ἕνα πραγματικὸ ἱεραρχημένο καὶ στρατιωτικοποιημένο κοινωνικὸ μοντέλο. Στὸν τίτλο: τὸ «Συμβούλιο Ἐλέγχου τῆς Πανδημίας, ἀνάλογο μὲ τὸ Πολεμικὸ Συμβούλιο ποὺ δημιούργησαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες στὸν Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο». 

Θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ “τοὺς κορυφαίους ἐπιχειρηματίες, ὑπουργοὺς καὶ πανεπιστημιακούς” (ἀπαριθμοῦνται κατὰ σειρὰ σπουδαιότητας, μὲ πρώτους ὄχι τοὺς κυβερνητικοὺς ἀξιωματούχους ἀλλὰ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες). Αὐτὸ τὸ Ἀνώτατο Συμβούλιο θὰ ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ ἀποφασίζει στοὺς τομεῖς τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν, μὲ μία ἐξουσία ἀνάλογη μὲ ἐκείνη ποὺ ἀνατίθεται στὸν Πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου ἀπὸ τὸν νόμο περὶ διεξαγωγῆς πολέμου. Τὸ Σχέδιο προβλέπει νὰ πραγματοποιοῦνται τέστ Covid-19 σὲ 3 ἐκ. Ἀμερικανοὺς πολίτες ἐβδομαδιαίως καὶ σὲ ἔξι μῆνες σὲ 30 ἐκ. τὴν ἑβδομάδα. Ὁ στόχος εἶναι νὰ ὁλοκληρωθοῦν τὰ τέστ σὲ ἕνα ἔτος. 

Γιὰ κάθε τέστ προβλέπεται «ἄμεση ἀποζημίωση 100 $». Ὡς ἐκ τούτου, οἱ δημόσιες δαπάνες θὰ ἀνέρχονται σὲ «δὶς δολάρια τὸ μήνα». 

Τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ καὶ οἱ οἰκονομικοί του ἑταῖροι θὰ βοηθήσουν στὴ δημιουργία ἑνὸς δικτύου γιὰ τὴν παροχὴ πιστωτικῶν ἐγγυήσεων καὶ τὴν ὑπογραφὴ συμβάσεων μὲ προμηθευτές, δηλαδὴ μὲ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες παραγωγῆς φαρμάκων καὶ ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸ Σχέδιο, τὸ «Συμβούλιο Ἐλέγχου τῆς Πανδημίας» ἐξουσιοδοτεῖται ἐπίσης νὰ δημιουργήσει ἕνα «Σῶμα Ἀντίδρασης στὴν Πανδημία»: μία εἰδικὴ δύναμη (ποὺ δὲν ὀνομάζεται τυχαία «Σῶμα» ὅπως αὐτὴ τῶν Πεζοναυτῶν) μὲ προσωπικὸ 100-300 χιλιάδες μέλη. Θὰ προσληφθοῦν ἀπὸ ἐθελοντὲς του Peace Corps καὶ τoυ Americorps (ποὺ δημιουργήθηκαν ἐπίσημα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ γιὰ νὰ «βοηθήσουν τὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες») καὶ ἀπὸ τοὺς στρατιωτικούς της Ἐθνοφρουρᾶς. 

Τὰ μέλη τοῦ Σώματος Ἀντίδρασης στὴν Πανδημία θὰ λαμβάνουν μέσο ἀκαθάριστο μισθὸ 40.000 $ ἐτησίως, μὲ προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες 4-12 δὶς δολάρια ἐτησίως. Τὸ Σῶμα αὐτὸ θὰ ἔχει κύριο καθηκον νὰ ἐλέγχει τὸν πληθυσμὸ μὲ τεχνικὲς στρατιωτικοῦ τύπου, μέσω ψηφιακῶν συστημάτων παρακολούθησης καὶ ταυτοποίησης, στοὺς χώρους ἐργασίας καὶ μελέτης, σὲ κατοικημένες περιοχές, σὲ δημόσιους χώρους καὶ ἐν κινήσει. Συστήματα αὐτοῦ του τύπου – θυμίζει τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ – παράγονται ἀπὸ τὴν Apple, τὴν Google καὶ τὸ Facebook. 

Σύμφωνα μὲ τὸ Σχέδιο, οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας καὶ τὶς δραστηριότητες τῶν πολιτῶν, θὰ διατηροῦνται “ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο”. Ὡστόσο, ὅλες θα συγκεντρώνονται σὲ μία ψηφιακὴ πλατφόρμα συνδιαχειριζόμενη ἀπὸ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Κράτος καὶ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες. 

Μὲ βάση τὰ δεδομένα ποὺ παρέχονται ἀπὸ τὸ «Συμβούλιο Ἐλέγχου τῆς Πανδημίας», θὰ ἀποφασίζεται ποιὲς ζῶνες, μὲ τὴ σειρά, θὰ ὑπόκεινται σὲ περιορισμὸ καὶ γιὰ πόσο καιρό. Αὐτό, ἐν συντομία, εἶναι τὸ σχέδιο ποὺ τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ θέλει νὰ ἐπιβάλει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἀλλοῦ. Ἐὰν ἐφαρμοστεῖ ἔστω καὶ ἐν μέρει, θὰ ὑπάρξει μία περαιτέρω συγκέντρωση οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς δύναμης στὰ χέρια ἀκόμη μικρότερων ἐλίτ, εἰς βάρος μίας αὐξανόμενης πλειοψηφίας ποὺ θὰ δεῖ νὰ στερεῖται τὰ βασικὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα. 

Ἐπιχείρηση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ὄνομα τοῦ “Ἔλεγχος τοῦ Covid-19”, τοῦ ὁποίου τὸ ποσοστὸ θνησιμότητας, σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα, εἶναι μέχρι στιγμῆς μικρότερο ἀπὸ 0,03% τοῦ ἀμερικανικοῦ πληθυσμοῦ. Στὸ Σχέδιο τοῦ Ἱδρύματος Ροκφέλερ ὁ ἰὸς χρησιμοποιεῖται ὡς πραγματικὸ ὅπλο, περισσότερο ἐπικίνδυνο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Covid-19. 

https://ilmanifesto.it/piano-usa-controllo-militarizzato-della-popolazione/ 

Μετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.