22 Μαΐ 2020

Γαλλία-ΣτΕ: «Ὄχι» στὴ χρήση drones γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν κατὰ τὴν ἄρση τοῦ lockdown

«Συνιστᾶ μία σοβαρὴ καὶ προφανῶς παράνομη παραβίαση τοῦ δικαιώματος στὸν σεβασμὸ τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς» 

Νὰ σταματήσει τὴ χρήση drones για νὰ παρακολουθεῖ τη συμμόρφωση τῶν πολιτών με τὰ πρωτόκολλα ἀσφαλείας κατὰ τὴν ἄρση του lockdown κάλεσε τὴν Κυβέρνηση το Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας της Γαλλιας. Γιὰ τὸ ἀνώτατο διοικητικὸ δικαστήριο τῆς Γαλλίας, ἡ χρήση ὑπὸ αὐτὲς συνθῆκες αὐτῶν τῶν πτητικῶν μέσων συνιστα μία σοβαρὴ καὶ προφανῶς παράνομη παραβίαση τοῦ δικαιώματος στὸν σεβασμὸ τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ὑπογραμμίζει τοὺς κινδύνους γιὰ μία χρήση που αντιβαίνει στοὺς κανόνες γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐξέτασε τὴν προσφυγὴ ποὺ κατέθεσαν ἡ Ἕνωση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (LDH) καὶ ἡ ὀργάνωσης γιὰ τὴν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων καὶ...
τῶν ἐλευθεριῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ Διαδίκτυο La Quadrature du Net (‘Ὁ Τετραγωνισμὸς τοῦ Δικτύου’). 
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀκροαματικῆς συνεδρίασης τὴν περασμένη Παρασκευή, ὑπῆρξε ἔντονος διάλογος σχετικὰ μὲ τὴ δυνατότητα ποὺ προσφέρουν αὐτὰ τὰ πτητικὰ μέσα για νὰ ἀναγνωρίζονται οἱ ἄνθρωποι ποὺ βιντεοσκοποῦνται σὲ δημόσιους χώρους. 

Γιὰ το Υπουργεῖο Ἐσωτερικών καὶ τὴν Ἀστυνομία τοῦ Παρισιοῦ, ἡ ταυτοποίηση προσώπων αὐτὴ καθαυτὴ δὲν ἀποτελεῖ τὸν ἐπιδιωκόμενο στόχο: ὅπως ἐξήγησαν, τὰ drones καθιστοῦν δυνατὸν νὰ ἐντοπίζονται μὴ ἐπιτρεπόμενες συναθροίσεις, ὥστε νὰ ἀναπτύσσονται δυνάμεις ἀσφαλείας καὶ νὰ τὶς διαλύουν. 

Τὸ διοικητικὸ δικαστήριο, ὅμως, χωρὶς νὰ ἀμφισβητεῖ τὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἀρχῶν, ἔλαβε τὴν ἀπόφασή του μὲ βάση τὴν κατεξοχὴν ἱκανότητα αὐτῶν τῶν μὴ ἐπανδρωμένων πτητικῶν μέσων να ταυτοποιοῦν τοὺς πολίτες, καὶ ὡς ἐκ τούτου τὸν κίνδυνο ποὺ ἐγκυμονεῖται γιὰ κακὴ χρήση της. 

Γιὰ τὸ δικαστήριο, προκειμένου νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ χρήση αὐτῶν τῶν μέσων, θὰ χρειαζόταν εἴτε ἕνα διάταγμα, ποὺ νὰ ρυθμίζει τὴ χρήση τους, εἴτε νὰ διαθέτουν τὰ μὴ ἐπανδρωμένα πτητικὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία τοῦ Παρισιοῦ τέτοιον ἐξοπλισμὸ ποὺ θὰ καθιστοῦν ἀδύνατο τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἀνθρώπων ποὺ βιντεοσκοποῦνται. 

Ὁ δικηγόρος τῆς LDH Πατρὶς Σπινοζὶ χαιρέτισε «τὴ βούληση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας νὰ δείξει τὴν προσήλωσή του στὶς θεμελιώδεις ἐλευθερίες». 

«Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ πιστεύουμε ὅτι αὐτὴ ἡ ἀπόφαση δὲν πρόκειται νὰ ἐφαρμοσθεῖ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴ γαλλικὴ ἐπικράτεια», ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει νομικὸ πλαίσιο γιὰ τὴ χρήση αὐτῶν τῶν μέσων ἐξήγησε ὁ ἴδιος, μιλώντας στὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.