18 Μαΐ 2020

Ὁ Covid-19 ἔπληξε βάναυσα καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ Τύπου!

Μὲ δημόσιες δηλώσεις τους, μὲ ἀφορμὴ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα Ἐλευθερίας τοῦ Τύπου στὶς 3 Μαΐου, οἱ τρεῖς ἐπικεφαλῆς τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης διαπιστώνουν ὅτι, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔχουν διαπραχθεῖ «ἐγκλήματα» κατὰ τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης τῶν δημοσιογράφων καὶ τοῦ Τύπου, καθ’ ἅπασα τὴν εὐρωπαϊκὴ ἐπικράτεια. 

Ὁ πρόεδρος τῆς Συνέλευσης τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης Ρὶκ Ντάιμς σημειώνει ὅτι, «Ὁ ἀπαραίτητος ρόλος τοῦ Τύπου ἐπιβεβαιώνεται σὲ καθημερινὴ βάση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τρέχουσας κρίσης COVID-19» καὶ ὅτι «Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης κάνουν τεράστια δουλειὰ νὰ ἐνημερώσουν, νὰ διαφωτίσουν καὶ νὰ ἀναλύσουν.» 
Ὡστόσο, ὅπως ὑπογραμμίζει, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς τρέχουσας κρίσης, ἡ ἐλευθερία τῶν μέσων ἐνημέρωσης ἀντιμετώπισε νέες ἀπειλὲς σὲ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ κράτη μέλη μας. 
«Ὁρισμένες κυβερνήσεις φαίνεται νὰ θέλουν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὴν κρίση γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὴ διαχείριση τῶν πληροφοριῶν ποὺ μποροῦν νὰ λάβουν οἱ πολίτες. Παρεμβαίνουν γιὰ νὰ διαμορφώσουν τὴν κάλυψη τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, προκειμένου νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ ἀπόψεις ποὺ δὲν εὐνοοῦν τὶς πράξεις...
τους, ὑποστηρίζοντας ὅτι αὐτὲς θὰ ἦταν ἐπιζήμιες γιὰ τὴ δημόσια τάξη. Δημοσιογράφοι ποὺ παραμένουν ἐπικριτικοὶ ἐκτίθενται σὲ σωματικὴ ἐπίθεση, διαδικτυακὴ παρενόχληση, ἀστυνομικὲς ἔρευνες, δικαστικὴ παρενόχληση καὶ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ πίεση ». 

Καταλήγει δέ, προσθέτοντας ὅτι «Ἐπιπλέον, ἡ πανδημία ἔχει χρησιμεύσει ὡς πρόσχημα γιὰ ὁρισμένες κυβερνήσεις, νὰ ἐγκρίνουν νομοθεσία ἔκτακτης ἀνάγκης ποὺ περιορίζει τὶς θεμελιώδεις ἐλευθερίες, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐλευθερίας πληροφόρησης, μὲ τὸν διπλὸ κίνδυνο ὅτι αὐτοὶ οἱ περιορισμοὶ ὑπερβαίνουν αὐτὸ ποὺ εἶναι πραγματικὰ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης καὶ ὅτι διατηροῦνται πέραν αὐτοῦ ποὺ ἀπαιτεῖται αὐστηρά. Οἱ συνέπειες μίας τέτοιας προσέγγισης θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι σοβαρὲς γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ Τύπου καί, κατὰ συνέπεια, γιὰ τὶς δημοκρατίες μας » 

Στὴν δική της δήλωση, ἡ Γενικὴ Γραμματέας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης Marija Pejcinovic Buric καλεῖ τὶς κυβερνήσεις νὰ ἀποφύγουν τὸν ἀδικαιολόγητο περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τῶν μέσων ἐνημέρωσης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κρίσης COVID-19 καὶ ὑποστηρίζει ὅτι, “Παρόλο ποὺ οἱ κυβερνήσεις ἀντιμετωπίζουν πρωτοφανεῖς προκλήσεις κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κρίσης COVID-19, ἡ κατάσταση δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ σιωπήσει ἢ νὰ ἐμποδίσει δημοσιογράφους” 

«Τὰ ΜΜΕ πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερα νὰ ἀναφέρουν ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς κρίσης. Οἱ δημοσιογράφοι ἔχουν βασικὸ ρόλο καὶ εἰδικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν ἔγκαιρη, ἀκριβῆ καὶ ἀξιόπιστη ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ. Πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἐλέγχουν τὶς ἀποφάσεις τῶν ἀρχῶν ὡς ἀπάντηση στὴν πανδημία.», καταλήγει. 

Τέλος, ἠ Dunja Mijatovic, Ἐπίτροπος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης γιὰ Ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀναφέρει ὅτι ἡ πανδημία COVID-19 μᾶς ὑπενθύμισε τὸν οὐσιαστικὸ ρόλο ποὺ παίζουν οἱ δημοσιογράφοι καὶ οἱ ἐπαγγελματίες τῶν μέσων ἐνημέρωσης, παρέχοντας ἀξιόπιστες πληροφορίες, ἀντιμετωπίζοντας τὴν παραπληροφόρηση ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσει πανικὸ καὶ κρατώντας τοὺς ὑπεύθυνους λήψης ἀποφάσεων ὑπόλογους στὸ κοινὸ », 

Ἀναφέρει δὲ χαρακτηριστικὰ ὅτι, Εἴτε ἐξέχοντες ἐρευνητὲς δημοσιογράφοι ποὺ καλύπτουν παγκόσμιες κρίσεις εἴτε ἐπισφαλεῖς ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ποὺ ἐργάζονται γιὰ τοπικὴ ἐφημερίδα – ἡ δουλειὰ τοὺς ἀφορὰ ὅλους μας. Ἐκθέτουν ἀδικίες, ἐγκλήματα, διαφθορὰ ἢ κατάχρηση ἐξουσίας. Κρατοῦν τὴν κυβερνητικὴ δράση ὑπὸ τὸ δημόσιο προσκήνιο. Σκάβουν πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν τὴν ἀλήθεια. Μποροῦν ἐπίσης νὰ μᾶς φέρουν ἐλπιδοφόρες ἱστορίες ποὺ μποροῦν νὰ ἐμπνεύσουν τὴν ἀλλαγὴ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου. Ὁ κόσμος τῶν εἰδήσεων ἔχει ἀντιμετωπίσει πολλὲς προκλήσεις τὴν τελευταία δεκαετία. Μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς προκλήσεις ἔχουν ἀπειλήσει τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη ἀρκετῶν εἰδησεογραφικῶν καταστημάτων καὶ ἔχουν μειώσει τὸν πλουραλισμὸ τῶν μέσων ἐνημέρωσης. Ὡστόσο, ἡ σημασία τῆς δημοσιογραφίας γιὰ τὴ ζωή μας δὲν ἔχει ἀλλάξει. Ἦταν, παραμένει καὶ θὰ συνεχίσει νὰ εἶναι ζωτικῆς σημασίας, καταλήγει ἡ Ἐπίτροπος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.