2 Απρ 2020

Ὁ ἰὸς τῆς πανδημίας , ὁ «ἰὸς» τοῦ ἄθεου δογματισμοῦ «ὀρθολογισμοῦ» καὶ ὁ «ἰὸς» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 1η Ἀπριλίου 2020
Σὲ μία πρωτοφανῆ κατάσταση, κατ’ ἐξοχὴν ὀδυνηρή, εἰσῆλθε ὁλόκληρος ὁ πλανήτης, ἐδῶ καὶ τέσσερις μῆνες περίπου, ἀπὸ τὸν περασμένο Δεκέμβριο. Δισεκατομμύρια ἄνθρωποι σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γὴς βρίσκονται σὲ καραντίνα, σὲ ἕναν πρωτόγνωρο περιορισμό, λόγω τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ ὁποῖος πλανᾶται ὡσὰν φρικτὸ φόβητρο πάνω ἀπὸ τὴν οἰκουμένη, σκορπώντας παντοῦ στὸ πέρασμά του τὸν πανικὸ καὶ τὸν θάνατο. 
Ο ἰὸς τῆς πανδημίας ὡς ἄλλος «ἰὸς τῆς ἀπωλείας», πρὶν ἀπὸ τὸν κατ’ ἐξοχὴν «υἱὸ τῆς ἀπωλείας», (Β΄ Θέσ. 2,3), τὸν Ἀντίχριστο, φέρνει στὴ μνήμη μας τὸ κίτρινο ἄλογό της Ἀποκαλύψεως, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς τετάρτης σφραγίδος: «καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῶ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ἅδης ἠκολούθει μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γής, ἀποκτεῖναι ἐν ρομφαία καὶ ἐν λιμῶ καὶ ἐν θανάτω καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γής», (Ἀποκ.6,8). Σύμφωνα μὲ τὶς στατιστικὲς πάνω ἀπὸ ἑξακόσιες πενήντα χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχουν προσβληθεῖ μέχρι στιγμῆς ἀπὸ τὸν ἰὸ μὲ συμπτώματα ἤπια, ἢ μέτρια καὶ πάνω ἀπὸ τριάντα δύο χιλιάδες ἔχουν χάσει τὴ ζωή τους. Σὲ χῶρες, ὅπως ἡ Κίνα, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία, τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, οἱ Η.Π.Ά, ἡ Γερμανία, κ.α. στὶς ὁποῖες ἔχουμε τὰ περισσότερα θύματα μὲ ἑκατόμβες νεκρῶν, ἡ κατάσταση εἶναι ὄντως ἐφιαλτική. Τὰ συστήματα ὑγείας στὶς χῶρες αὐτὲς βρίσκονται στὰ πρόθυρα κατάρρευσης, ἀδυνατώντας νὰ...
προσφέρουν ἱκανοποιητικὴ περίθαλψη στοὺς χιλιάδες ἀσθενεῖς. Οἱ μονάδες ἐντατικῆς θεραπείας εἶναι ὑπερπλήρεις, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ γιατροὶ πολλὲς φορὲς βρίσκονται στὸ δίλλημα νὰ ἀποφασίσουν, ποιὸν θὰ διασωληνώσουν μὲ ἀναπνευστήρα καὶ ποιὸν θὰ ἀφήσουν νὰ πεθάνει. 


Ἡ παγκόσμια οἰκονομία βρίσκεται ἤδη σὲ βαθιὰ ὕφεση. Οἱ ἡγέτες τῶν κρατῶν ἀναγγέλλουν ὅτι βρίσκονται σὲ πόλεμο μὲ ἕναν ἀόρατο καὶ ἐπικίνδυνο ἐχθρό. Προσπαθοῦν νὰ πάρουν δραστικὰ μέτρα καὶ διαθέτουν τεράστια κονδύλια γιὰ τὴ μείωση τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, ὥστε νὰ μὴν καταρρεύσουν οἱ ὑπηρεσίες ὑγείας. Φρίκη προκαλεῖ ἡ πρόσφατη δήλωση τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ κ. Τράμπ, ὁ ὁποῖος εἶπε μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἂν στὴν Ἀμερικὴ οἱ θάνατοι δὲν ξεπεράσουν τὶς διακόσιες χιλιάδες, τότε θὰ ἔχουμε κερδίσει τὴ μάχη μὲ τὸν κορωνοϊό! Κύριο μέτρο ὅλων τῶν κυβερνήσεων ὁ κατ’ οἶκον περιορισμὸς τῶν πολιτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουν νεκρώσει κυριολεκτικὰ οἱ πόλεις καὶ νὰ μηδενιστεῖ κάθε ἐπαγγελματικὴ καὶ οἰκονομικὴ δραστηριότητα. 

Στὴν πατρίδα μᾶς ἄρχισαν σταδιακὰ νὰ λαμβάνονται περιοριστικὰ μέτρα καὶ νὰ ἀναστέλλεται κάθε μορφὴ δημόσιας ζωῆς. Μεταξὺ τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἀποφασίστηκε καὶ ἡ ἀναστολὴ κάθε λατρευτικῆς δραστηριότητας κάθε θρησκείας. Ἐπιτράπηκε στὴν ἀρχὴ ἡ προσέλευση στοὺς λατρευτικοὺς χώρους γιὰ ἀτομικὴ προσευχή, ἀλλὰ στὴ συνέχεια, μὲ τὴν ἐπιβολή αυστηρων περιορισμῶν στὴν κυκλοφορία, ἀκυρώθηκε καὶ αὐτὴ ἡ δυνατότητα. Ἐπιτρέπεται, κατόπιν εἰδικῆς διαδικασίας, ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸ σπίτι μόνον σὲ ὁρισμένες εἰδικὲς περιπτώσεις, (μετάβαση σὲ γιατρό, φαρμακεῖο, γιὰ ἀγορὰ τροφίμων, γιὰ ἄσκηση, κ.λ.π.), ὄχι ὅμως ἡ μετάβαση στὴν Ἐκκλησία γιὰ προσευχή! 

Γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι χριστιανομάχοι βρῆκαν τὴν εὐκαιρία τῆς πανδημίας, γιὰ νὰ ξεσπαθώσουν καὶ πάλι κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἀπίστευτο μίσος. Βγῆκαν στὰ κανάλια καὶ ὑποστήριξαν μὲ πάθος ὅτι ὁ συνωστισμὸς τοῦ ἐκκλησιασμοὺ «ἐγκυμονεῖ κινδύνους μολύνσεως ἀπὸ τὸν κορωνοϊό», ἀδιαφορώντας ἂν ὁ συνωστισμὸς εἶναι μεγαλύτερος στα Σοῦπερ Μάρκετ, ἢ στὶς εἰσόδους τῶν φαρμακείων! Πρωτίστως καὶ μὲ ἀπίστευτη μανία καταφέρθηκαν κατὰ της Θείας Κοινωνίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ μετάληψη διὰ τῆς ἁγίας λαβίδος μπορεῖ νὰ μεταδώσει τὸν ἰό. Τὶς πάμπολλες ὁμολογητικὲς φωνὲς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μεταδοθεῖ καμιὰ μεταδοτικὴ ἀσθένεια μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας, ὄχι ἁπλὰ δὲν τὶς σεβάστηκαν, ἀλλὰ καὶ τὶς λοιδόρησαν μὲ ὑβριστικὲς ἐκφράσεις. Ἀγνόησαν ἐπιδεικτικὰ τὸ βεβαιωμένο γεγονὸς ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξε περίπτωση μετάδοσης λοιμώδους ἀσθένειας διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, ὅπως καὶ τὸ ὅτι οἱ λειτουργοὶ οὐδέποτε ἀσθένησαν ἀπὸ τὴν κατάλυση τοῦ Ἱεροῦ Ποτηρίου καὶ χαίρουν ἄκρας ὑγείας! Τὴν ὁμολογητικὴ διαβεβαίωση πιστῶν ἐπιστημόνων, ὅπως τῆς ἀξιότιμης λοιμοξιολόγου καθηγήτριας κ. Ε. Γιαμαρέλλου, ὄχι ἁπλὰ λοιδόρησαν, ἀλλὰ ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ τὴν κατηγορήσουν ὡς αἴτια διάδοσης τοῦ ἰοῦ καὶ τὴν ἀπείλησαν μὲ παραπομπὴ στὸ πειθαρχικό! 

Τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸ μένος τὸ εἴδαμε καὶ σὲ ἕνα σχετικὸ δημοσίευμα στην «ἀριστερὴ» ἐφημερίδα «Αὐγὴ» (φ.13-3-2020), μὲ τίτλο: «Ἢ μὲ τὴν ἐπιστήμη, ἢ μὲ τὸ σκοταδισμό», τὸ ὁποῖο ὑπογράφει ὁ συντάκτης κ. Σπύρος Ραπανάκης. Θέλοντας νὰ «καυτηριάσει» τὶς ὅποιες, (ἀρχικές), ἐπιφυλάξεις τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ. ὑπουργού κ. Ἄδωνη Γεωργιάδη για τοὺς περιορισμοὺς τῆς λατρείας στὶς Ἐκκλησίες, ἔκανε λόγο για «παραλήρημα» καὶ τὸν χαρακτήρισε ὠς «σταυροφόρο»! Τὰ μέτρα ποὺ πῆρε κατόπιν ἡ κυβέρνηση, κλείνοντας τοὺς Ναούς, χαρακτήρισε ὠς «ἄδειασμα στοὺς ἀκραίους του κόμματος καὶ τῆς κυβέρνησής του ποὺ ἐπιδόθηκαν τὶς τελευταῖες ἡμέρες σὲ ‘ἱερὸ πόλεμο’ στὰ πάνελ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Θείας Κοινωνίας», ἐπισημαίνοντας ὄτι «ἡ σιωπὴ τῆς κυβέρνησης ἐντούτοις τὶς προηγούμενες ἡμέρες ὑπῆρξε προκλητικὴ καὶ ἐπικίνδυνη, δίνοντας χῶρο σὲ ἱερεῖς καὶ ἀκραίους βουλευτὲς νὰ θέτουν σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια ὑγεία». Και συνεχίζει: «Συνιστᾶ ἀναμφίβολα βῆμα πρὸς τὸν ὀρθολογισμὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἀδείασε σήμερα τοὺς ἀκραίους του κόμματός του, ποὺ ὅλες τὶς προηγούμενες μέρες χαρακτήριζαν ‘ἄπιστους’ τὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ παρακινοῦσαν τοὺς πιστοὺς νὰ μεταλάβουν ἄφοβα…. Μάλιστα ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση διερωτᾶται, γιατί δὲν ἀποφασίζει ἡ κυβέρνηση ἀναστολή, ἢ τροποποίηση τοῦ τελετουργικοῦ τῶν Μυστηρίων, ὅπως συνέβη καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, ‘παρὰ πετάει τὸ μπαλάκι στὴν Ἐκκλησία καὶ στοὺς πιστούς;…Δὲν εἶναι θέμα εὐσέβειας καὶ ἀτομικῆς πίστης, ἀλλὰ κατεπείγουσας προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ τῶν πολιτών’ τόνισε ὁ ΣΥΡΙΖΑ»! Χαίρεται καὶ ἀγάλλεται ὁ συντάκτης, ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς συντάχτηκε μὲ τὶς θέσεις τῆς ἀριστερᾶς καὶ τῶν ἀθέων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως προαναφέραμε, βρῆκαν τὴν κατάλληλη εὐκαιρία νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ σπείρουν στὸν κόσμο τὶς ἰδεοληψίες τους. 

Ὅπως δείχνουν τὰ μέχρι σήμερα ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα, φέτος θὰ κάμουμε Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Ἀνάσταση ἐκτὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, στὶς ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων, πράγμα τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ ὀδυνηρὸ γιὰ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς τῆς ὑγείας προβλέπουν, ὅτι δὲν θὰ ἔχουμε ὕφεση τῆς ἐπιδημίας πρὶν ἀπὸ τὸν Μάιο, (ἴσως καὶ τὸν Ἰούνιο), ε.ε., πράγμα τὸ ὁποῖο σημαίνει, ὅτι ἡ ἀπαγόρευση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ συνεχιστεῖ τουλάχιστον μέχρι καὶ τὸν Μάιο. Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν δημοσιεύθηκε ἐπιστολὴ τῆς Δ.Ι.Σ. πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας, μὲ τὴν ὁποία ἀπευθύνει αἴτημα νὰ ἐπιτραπεῖ νὰ γίνουν οἱ ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, μὲ ἕναν ἱερέα καὶ ἕνα ψάλτη. Ἡ Ὑπουργὸς ἀπήντησε ὅτι θὰ ἐξεταστεῖ τὸ αἴτημα αὐτὸ καὶ περιμένουμε τὴν σχετικὴ ἀπάντηση ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν. 

Χωρὶς νὰ παραθεωροῦμε τοὺς κινδύνους τοὺς ὁποίους ἐπισημαίνουν οἱ εἰδικοὶ λοιμωξιολόγοι απο τὸν συγχρωτισμὸ πολλῶν ἀτόμων σὲ κλειστοὺς χώρους, ὡστόσο πιστεύουμε, ὅτι ἡ πλήρης ἀπαγόρευση τελέσεως ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ Θείας Λειτουργίας στοὺς Ναοὺς εἶναι ὑπερβολική, (καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ ἀντισυνταγματική), διότι παραβιάζει τὴν συνταγματικὴ ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου 13,1 καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητος. Θὰ μποροῦσε ἡ πολιτεία νὰ ἐφαρμόσει γιὰ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τὰ ἴδια μέτρα, τὰ ὁποία ἐφήρμοσε στὰ Σοῦπερ Μάρκετ. Νὰ ἐπιτρέψει δηλαδὴ νὰ εἰσέρχονται στοὺς Ναοὺς ἐλεγχόμενος ἀριθμὸς πιστῶν, ἀνάλογα μὲ τὸ μέγεθος τοῦ Ναοῦ, ποὺ θὰ ἀναλογεῖ σὲ ἕνα πιστὸ ἀνὰ 15 τ.μ. Φυσικὰ δὲν περιμένουμε ἀπὸ τὰ μέλη τῆς κυβέρνησης, νὰ κατανοήσουν ὅτι γιὰ μᾶς τοὺς πιστοὺς ἡ συμμετοχὴ στὸ ποτήριο τῆς Ζωῆς εἶναι πηγὴ δυνάμεως καὶ Χάριτος, πηγὴ ζωῆς αἰωνίου καὶ πηγὴ ἀνεφοδιασμοῦ στὸν πνευματικό μας ἀγώνα, ἁπλούστατα διότι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν ἔχουν τέτοιου εἴδους πνευματικὲς ἐμπειρίες. Οὔτε περιμένουμε ἐπίσης νὰ κατανοήσουν, ὅτι στὴ Θεία Λειτουργία προσευχόμεθα ὑπὲρ ὅλης της Οἰκουμένης καὶ ἑπομένως μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὑπὲρ τῶν προσβληθέντων ἀπὸ τὸν ἰό, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν ἄλλων κρατικῶν λειτουργῶν ποὺ ἀγωνίζονται στὴ μάχη ἐναντίον τοῦ ἰοῦ. Οὔτε ἐπίσης περιμένουμε νὰ κατανοήσουν πόσο μεγάλη δύναμη ἀντλοῦν, τόσον οἱ ἀσθενεῖς, ὅσο καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀγωνίζονται στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς μάχης, ἀπὸ τὴν κοινὴ προσευχὴ τῶν πιστῶν κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἀδυνατοῦν ἀκόμη νὰ συνειδητοποιήσουν, ὅτι ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ σὲ καιροὺς δύσκολους καὶ χαλεπούς, σὲ περιπτώσεις ἐπιδημιῶν, ἢ ἄλλων συμφορῶν, κατέφευγε στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ βρεῖ ἐκεῖ ἀσφαλὲς καταφύγιο καὶ νὰ ζητήσει τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μὲ θερμὲς προσευχές, μὲ λιτανεῖες καὶ μὲ περιφορὲς θαυματουργῶν εἰκόνων καὶ ἱερῶν λειψάνων. Καὶ συχνὰ ὁ Θεὸς ἐπενέβαινε μὲ θαυματουργικὸ τρόπο καὶ αἴρονταν οἱ ἐπιδημίες. Ἐκεῖνο ποὺ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὴν πολιτεία εἶναι νὰ σεβαστεῖ τὰ ἀναφαίρετα συνταγματικά μας δικαιώματα γιὰ τὴν, ἔστω καὶ μὲ περιορισμούς, συμμετοχή μας στὴ θρησκευτικὴ λατρεία, τηρουμένων παραλλήλως καὶ τῶν ἀναγκαίων ὑγειονομικῶν μέτρων, ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας. 

Θὰ θέλαμε νὰ γνωρίσουμε στὸν ἀξιότιμο συντάκτη τοῦ ἄρθρου, ὅτι ὁ ἀληθινὸς σκοταδισμὸς δὲν εἶναι ἡ πίστη στὸ Θεό, ἀλλὰ ὁ δογματικὸς ὀρθολογισμός, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴν ἰδιότυπη «μεταφυσική» του, εἶναι πρόθυμος νὰ δεχτεῖ ὁποιαδήποτε ἄλλη πίστη, ὅσο παράλογη καὶ ἂν εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό! Ἡ γνήσια καὶ ἀληθινὴ πίστη στὸ Θεὸ δὲν ἐναντιώνεται στὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἡ μία συμπληρώνει τὴν ἄλλη. Ἐκεῖ ποὺ σταματᾶ ἡ ἐπιστήμη, ὡς πεπερασμένο ἀνθρώπινο μέγεθος, ἔρχεται ἡ πίστη στὸ Θεὸ νὰ προσφέρει τὴ βοήθειά της στὸν ἄνθρωπο. Τὸ πόσο σκοταδιστικὸς εἶναι ὁ ἄθεος ὀρθολογισμὸς ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸν βίο τοῦ πολύπαθου νεοφανοὺς ἁγίου της Ἐκκλησίας μας, τον Άγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρό, Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας, τὸν πλέον διαπρεπῆ χειρουργό του 20ου αἰῶνος. Ὁ ἄθεοι μαρξιστὲς δικτάτορες ἀπαγόρευαν νὰ ἐκδοθεῖ πρωτοπόρο ἐπιστημονικό του σύγγραμμα γιὰ τὴ θεραπεία χιλιάδων ἀσθενῶν, ἐπειδὴ ὁ συγγραφέας ἤθελε νὰ ἀναφέρει καὶ τὴν ἰδιότητά του ὡς Ἐπίσκοπος! Κι’ ἀκόμα τὸν πετοῦσαν ἔξω ἀπὸ τὰ χειρουργεῖα, ὅταν τὸν ἔβλεπαν νὰ κάνει τὸ σταυρὸ τοῦ πρὶν ἀπὸ κάθε ἐγχείριση! Ρωτᾶμε τὸν κ. Ραπανάκη: Ποιοὶ εἶναι οἱ σκοταδιστές, οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν στὴν ἐπιστήμη καὶ ταυτόχρονα στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἢ οἱ κάθε λογὶς ἄθεοι «ὀρθολογιστές»; 

Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε ἀκόμη ὄτι καποια χριστιανικὰ σωματεῖα, μὲ ἀνοικτή επιστολή τους πρὸς τὸν Μάκ. Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἱεραρχία, ἐξέφρασαν τὴν ὀδύνη τους γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν και την ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἰδιαίτερα τὴν περίοδο αὐτὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὅπως ἀναφέρουν: «Αὐτὸ ποὺ μᾶς πικραίνει ἰδιαιτέρως εἶναι ἠ αμφισβήτηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Θείων καὶ Ὑπερφυῶν μυστηρίων Της καὶ ἡ συντονισμένη προσπάθεια νὰ διακοπεῖ πλήρως ἡ τέλεση τής Θειας Λειτουργίας ὡς ‘ἐπικίνδυνης’ (ὢ τῆς βλασφημίας!) γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία». Τους πικραίνει «ἠ αμφισβήτηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Θείων καὶ Ὑπερφυῶν μυστηρίων Της», ἀπὸ χριστιανομάχους καὶ ἀντίχριστους κυβερνητικοὺς παράγοντες. Σύμφωνοι, καὶ ἐμεῖς πικραινόμαστε. Πῶς ὅμως συμβαίνει νὰ μὴν πικραίνονται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κάποιος ἄλλος «ἰός», ποὺ εἶναι ἀσυγκρίτως φοβερότερος καὶ ὀλεθριότερος ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ὂ «ἰὸς» τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔχει εἰσχωρήσει μέσα στὴν Ἐκκλησία ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς δεκαετίες, ἔχει διαβρώσει συνειδήσεις, ἔχει αἰχμαλωτίσει πολλούς, μέχρι σημείου μάλιστα νὰ μὴν τολμοῦν νὰ ἀρθρώσουν οὔτε λέξη κατὰ τῆς φοβερῆς αὐτῆς αἱρέσεως, ἔχει ἀλώσει τὶς Θεολογικές μας Σχολές, Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, ἔχει «περάσει» στὰ σχολικὰ βιβλία τῆς μέσης ἐκπαίδευσης; Τέλος ἔχει κατορθώσει νὰ νομιμοποιηθεῖ στη «Σύνοδο» τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία κάθε ἄλλο παρὰ Ὀρθόδοξη Σύνοδος ἦταν, διότι δὲν ἔπραξε τὸ καθῆκον της. Δὲν κατεδίκασε urbi et orbi τὶς ἐν χώρω καὶ χρόνω ὑφιστάμενες κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις, τῶν ὁποίων ἀνεγνώρισε τὴν «ἱστορική» τους ὀνομασία. Πῶς συμβαίνει νὰ μὴν τοὺς πικραίνει τὸ γεγονὸς τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ ἀκύρου Τόμου τῆς Αὐτοκεφαλίας, ποὺ δόθηκε στὸ «ἐκκλησιαστικὸ» μόρφωμα των σχισματικῶν, αὐτοχειροτονήτων, ἀχειροτονήτων καὶ καθηρημένων τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν Ἱεραρχῶν μας; Πῶς δὲν πονοῦν καὶ πῶς δὲν σπαράσσει ἡ καρδιά τους, ὅταν διαπιστώνουν ὅτι ἐξ’ αἰτίας τοῦ οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου ὑφίσταται σήμερα ἡ διακοπὴ τῆς λειτουργικῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας; Πως δὲν ἐξεγείρεται ἡ συνείδησή τους ὅταν βλέπουν νὰ διοργανώνονται στὴν πατρίδα μᾶς Διαθρησκειακὰ Συνέδρια, ὅπου διατυπώνονται βλάσφημες καὶ ἀντορθόδοξες θέσεις ἀπὸ Προκαθημένους καὶ Ἱεράρχες «Ὀρθοδόξους»; Έχουν ἄραγε ἀναλογιστεῖ, πόσο φοβερότερος ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ εἶναι μολυσμὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, ποῦ προέρχεται ἀπὸ τὶς συμπροσευχὲς μὲ ἑτεροδόξους, ποῦ ἀπαγορεύονται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας; Πῶς συμβαίνει νὰ παραμένουν ἀπαθεῖς καὶ ἀδιάφοροι γιὰ ὅλα τὰ παρὰ πάνω; Καί, ἐν πάσει περιπτώσει, ποιοὺς ἀγῶνες ἀντιαιρετικοὺς ἔχουν νὰ παρουσιάσουν ἐνώπιόν του Θεοῦ γιὰ την «ἀπολύμανση» τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν παρὰ πάνω ὀλέθριο «ἰό»; Μήπως θὰ ἦταν καλύτερο γιὰ ὅλους μας, ἀντὶ νὰ κλαῖμε καὶ νὰ ὀδυρόμεθα γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν, νὰ κλαύσουμε καὶ νὰ θρηνήσουμε γιὰ τὸ κατάντημά μας; Γιὰ τὸ ὅτι μὲ τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ἀδιαφορία μᾶς παροργίσαμε τὸν Θεό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔρθουν τώρα αὐτὰ τὰ κακά, ποὺ μᾶς φαίνονται ὀδυνηρὰ καὶ δυσβάστακτα; 

Πληροφορηθήκαμε ἀκόμη ἀπὸ τὸ διαδίκτυο ὅτι πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες, στὶς 27.3.2020, πραγματοποιήθηκαν στὸ ἅγιον Ὅρος ἀγρυπνίες σὲ ὅλες τὶς ἁγιορειτικὲς Μονὲς μὲ λιτανεῖες, περιφορὲς ἁγίων λειψάνων καὶ ἀνάγνωση σχετικῶν εὐχῶν, ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς ἐπιδημίας. Ὡστόσο τὸ γεγονὸς εἶναι, ὅτι ἡ ἐπιδημία συνεχίζει νὰ καλπάζει ἀνενόχλητη, παρὰ τὶς πολύωρες προσευχὲς τῶν ἁγιορειτῶν. Γιατί ἄραγε ὁ Θεὸς δὲν ἄκουσε τὶς προσευχές τους; Ἂς ἀναλογιστοῦν οἱ ἁγιορεῖτες, τί ἄραγε μπορεῖ νὰ σημαίνει αὐτὴ ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ νὰ ἀκούσει τὶς προσευχές τους, σὲ σχέση μὲ ὅσα παρὰ πάνω ἀναφέραμε περὶ τοὺ «ἰοῦ» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ «ἰοῦ» τοῦ οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου. Ἂς κάνουν μία αὐτοκριτικὴ καὶ ἕναν αὐτοέλεγχο, μήπως ὂ «ἰὸς» αὐτὸς ἔχει κατορθώσει νὰ εἰσχωρήσει καὶ στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας! 

Κλείνοντας, κάνουμε ὕστατη ἔκκληση πρὸς τοὺς ἁρμοδίους κυβερνητικοὺς παράγοντες, νὰ σεβαστοῦν τὰ ἀναφαίρετα συνταγματικά μας δικαιώματα. Ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴ σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νὰ ἐμμείνη στὴν ἀπόφασή της, ὥστε νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες, ἔστω καὶ μὲ κάποιους περιορισμούς, τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα. Ἡ ρύθμιση αὐτὴ πιστεύουμε ὅτι ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐπιδεινώσει τὴ μετάδοση τῆς ἐπιδημίας, ἀλλὰ μᾶλλον θὰ βοηθήσει στὸν περιορισμό της καὶ στὴν ἐξαφάνισή της, διότι ἡ ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀκατανίκητη δύναμη! 

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν

7 σχόλια:

 1. Βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Εκεί που πολλοί πιστοί που δεν χάνουν Λειτουργία και νηστεία, και πηγαίνουν και στους Αγίους Τόπους και προσεύχονται και μετανοούν, πίστευαν με σιγουριά ότι ο Αλέξης θα γίνει από διώκτης, ο καλύτερος Χριστιανός σαν τον απόστολο Παύλο (εδώ γελάνε), ότι θα σώσει την Ελλάδα και την Ορθοδοξία (εδώ πάλι γελάνε), ότι ο Χριστός ήταν κομμουνιστής σαν τον Αλέξη (εδώ κλαίνε), τώρα καταλαβαίνουν πόσο λάθος έκαναν που δεν άκουγαν κάποιους που τους προειδοποιούσαν για την ταυτότητα αυτού του χώρου. Ακόμα και ιερείς συμβούλευαν τους πιστούς να ψηφίσουν Αλέξη.
  Αυτό κι αν είναι σκοταδισμός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από τους πρώτους μητροπολίτες που έσπευσαν να συμμορφωθούν με τα κελεύσματα του Καίσαρα στο θέμα της απαγόρευσης της Θείας Λατρείας ήταν ο Πειραιώς Σεραφείμ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΕΙ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ. ΑΧ ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ; ΤΕΤΟΙΟΝ ΣΕ ΘΕΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ! ΠΛΑΝΙΕΣΑΙ... ΟΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΟΥΣΕΣ ΤΩΡΑ ΠΑΡΑΛΟΓΙΖΕΣΑΙ. . .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. "Κλείνοντας, κάνουμε ὕστατη ἔκκληση πρὸς τοὺς ἁρμοδίους κυβερνητικοὺς παράγοντες, νὰ σεβαστοῦν τὰ ἀναφαίρετα συνταγματικά μας δικαιώματα. Ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴ σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νὰ ἐμμείνη στὴν ἀπόφασή της, ὥστε νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες, ἔστω καὶ μὲ κάποιους περιορισμούς, τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα. Ἡ ρύθμιση αὐτὴ πιστεύουμε ὅτι ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐπιδεινώσει τὴ μετάδοση τῆς ἐπιδημίας, ἀλλὰ μᾶλλον θὰ βοηθήσει στὸν περιορισμό της καὶ στὴν ἐξαφάνισή της, διότι ἡ ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀκατανίκητη δύναμη!

  Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν"

  Μακάρι να εισακουόταν έστω και αυτό!
  Και όμως δεν εισακούστηκε!!!

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το αρθρο σας εχει τιτλο :
   
  Ο ιὸς της πανδημίας , Ο «ιὸς» του αθεου δογματισμου «Ορθολογισμοῦ» καὶ Ο «ιὸς» τοῦ Οικουμενισμου...
  ξεχασατε τον ιο...της μαλ@ιας που δερνει αυτη την στιγμη ολους τους τρομοκρατημενους,φοβισμενους,και
  πλανεμενους ελληνες και που ειναι ο χειροτερος "ιος" απο ολους τους αλλους που γραψατε.
  Μετα τον κορονοιο μας περιμενουν στην γωνια οι λαθροπιθηκοι μολις παρουν εντολη απ'αυτους που τους εστειλαν στην Ελλαδα θα ξεσηκωθουν μονομιας και θαρθει τουμπα ολος ο ντουνιας...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΤΡΟΠΗ σου για την βωμολοχία σου ανώνυμε 10:20 πμ.
   Οι διαχειριστές πώς και το έγκριναν;

   Διαγραφή
 6. Προτιμάς να βλε'επις το δάσος ή το δέντρο;;;
  Κακώς έβρισε ο 10.20 αλλά είναι μεγαλύτερη και πιό βαριά η εξύβρυση από την στάση της Ιεραρχίας γενικότερα απέναντι στον ΘΕΌ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.