6 Απρ 2020

Κορωνοϊός καὶ ψυχικὲς ἀσθένειες

4η Ἀνοιχτὴ ἐπιστολή, Θεσσαλονίκη 31-3-2020,
Σύρπης Σ. Γεώργιος, Ψυχίατρος
Φίλες καὶ φίλοι,
Παίρνω τὸ θάρρος νὰ ἐπικοινωνήσω πάλι μαζί σας, ἀπὸ καθῆκον φιλίας, ἀφιερώνοντας τὴν παροῦσα ἐπιστολή μου στὴ νεολαία καὶ στὰ πέντε παιδιά μου, θεωρῶντας ὅτι οἱ νέοι ἔχουν δικαίωμα στὸ μέλλον καὶ ἀνοιχτὸ μυαλὸ γιὰ νὰ ἀκοῦν ὅλες τὶς ἀπόψεις καὶ νὰ μὴν συμβιβάζονται σὲ ὅ,τι κακὸ βλέπουν.
Κύρια ἀφορμὴ σύνταξης αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς ὑπῆρξε ἡ ἀπόφαση τῆς σημερινῆς Κυβέρνησης νὰ ἀπαγορεύσει τὴν κυκλοφορία στὴν Παραλία τῆς Θεσσαλονίκης (τῆς πόλης ποὺ ζῶ καὶ ἐργάζομαι) ἀπὸ τὶς 31-3-2020 καὶ γιὰ τὶς ὧρες 14:00 ἕως 8:00 τῆς ἑπόμενης ἡμέρας, λόγῳ τῆς μὴ τήρησης τῶν στερητικῶν κρατικῶν μέτρων, παρόλο ποὺ τηροῦνταν οἱ ἀποστάσεις ἀσφαλείας καὶ οἱ πεζοὶ εἶχαν μαζί τους τὰ ἀπαραίτητα δικαιολογητικὰ «ἐξόδου».
Μιὰ ἀκόμη αἰτία γιὰ τὴ σύνταξη τῆς παρούσας ἐπιστολῆς ὑπῆρξαν οἱ θέσεις ποὺ διατύπωσαν ἰατροί-συνάδελφοι ἄλλων εἰδικοτήτων καὶ πιὸ συγκεκριμένα οἱ κ. Φαίδων Βόβολης, καρδιολόγος καὶ Ἰωάννης Ιωαννίδης, Καθηγητὴς Παθολογίας, Ἐπιδημιολογίας καὶ Πληθυσμιακῆς Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου Stanford. Τὸ γεγονὸς ποὺ συνέβη μὲ τὸν κ. Βοβόλη (ἡ λογοκρισία ποὺ δέχθηκε στὸ... internet, τὸ «κατέβασμα» τῆς ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος ἀνάρτησής του καθὼς καὶ ἡ κλήσή του γιὰ ἀπολογία ἀπὸ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν) ἀποτελεῖ γιὰ μένα, ἀλλὰ νομίζω καὶ γιὰ... κάθε νοήμονα ἄνθρωπο, ἀπόδειξη ὅτι ζοῦμε μιὰ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, στερούμενοι τοῦ δικαιώματός μας νὰ ἐκφράσουμε τὶς ἐπιστημονικές μας ἀπόψεις καὶ προσωπικὲς μᾶς θέσεις, ποῦ μπορεῖ νὰ διακρίνονται ἀπὸ ἄλλες.
Δὲν ἔχω σκοπό, οὔτε μοῦ ἀρέσει, νὰ ἀντιπαρατεθῶ μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Δημόσιας Ὑγείας (ΕΟΔΥ), ποὺ προτείνει κανόνες ὑγιεινῆς γιὰ προστασία τοῦ σώματος ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Συμφωνῶ ὅτι πρέπει νὰ τοὺς τηροῦμε μὲ ἀκρίβεια. Νὰ μένουμε στὸ σπίτι καὶ κυρίως οἱ εὐπαθεῖς ὁμάδες. Γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία ὅμως δὲν ἀκούσθηκε λέξη. Ὡσὰν αὐτὴ νὰ μὴν ὑφίσταται!!! Ἀντ' αὐτῆς δημιουργεῖται ἕνα κλίμα «τρομοκρατίας» καὶ ἐκφοβισμοῦ γιὰ φονικὴ ἀπειλὴ ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, παρουσιάζοντάς τον ὡς ἕναν πανδημικό ἐξουσιαστῆ. Στερούματε ὅμως ὅλων τῶν ἐπιστημονικῶν στατιστικῶν στοιχείων, προκειμένου νὰ στηριχθεῖ ἡ ὑποτιθέμενη αὐτὴ πανδημική ἐξουσία, ποὺ κάποιοι θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν μὲ τὴ μέθοδο τοῦ πειθαναγκασμοῦ.

Ὡς ψυχίατρος, θεωρῶ ἀπαράδεκτη αὐτὴ τὴν ἐπιβολὴ φοβικῶν ἰδεῶν ἀπὸ τὰ ΜΜΕ γιὰ κακουχίες, θανάτους, οἰκονομικὴ ἀβεβαιότητα καὶ φόβο ἐπιβίωσης, καὶ μάλιστα ὅταν αὐτὴ ἡ ἐπιβολὴ φτάνει στὰ ὅρια τῆς τρομοκρατίας .
Ἐπιτέλους, πρέπει νὰ σταματήσει, γιατί ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὴν ψυχολογικὴ κατάσταση τῶν συμπολιτῶν μας, οἱ ὁποῖο πέρα ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πρόβλημα ἐπιβαρύνεται υπερτονικά ἀπὸ τὴν ιοτρομοκρατία. Δυστυχῶς τὰ σκληρὰ καὶ αὐξανόμενα περιοριστικὰ μέτρα κυκλοφορίας ποὺ ἐπέβαλαν στοὺς πολῖτες ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ αὐξηθοῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ οἱ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Κατάθλιψη, κρίσεις πανικοῦ, ἀναζωπύρωση ψυχώσεων, αὐτοκτονικοὶ ιδεασμοί... Δυστυχῶς δὲν περιέλαβαν μεταξὺ τῶν λόγων ἐξόδου τῶν συμπολιτῶν μας, σκοπίμως ὅπως φαίνεται, ὡς μία ἐξαίρεση κυκλοφορίας, τὴ μετάβαση στὴν ἐκκλησία-χώρους λατρείας, ὅπου ἐκεῖ ἐννοεῖται ὅτι θὰ τηροῦνταν οἱ ἀποστάσεις, ὅπως ἀκριβῶς ἰσχύει γιὰ τὴ μετάβαση σὲ super markets, τράπεζες κ.λ.π.
Ἐπισημαίνω τὴν μονοδρομία στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος. Ἔχω χρέος ὡς ψυχίατρος, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, νὰ ἐκφράσω τὴν ἀνησυχία μου, ἐνημερώνοντας κάθε ἕλληνα πολίτη ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κορωνοϋστερία δὲν πρέπει νὰ μᾶς πανικοβάλλει, γιατί δὲν πρόκειται περὶ πανδημικού τέρατος, ὅπως, δηλαδή, τὸ παρουσιάζει ὁ εἰδησεογραφικὸς βομβαρδισμὸς (ἐκ μέρους κυβερνητικῶν καὶ ὄχι μόνο στελεχῶν, ΜΜΕ Ἑλληνικῶν, Εὐρωπαϊκῶν καὶ Παγκόσμιων). Προφανῶς πρόκειται γιὰ τὴν ἕβδομη παραλλαγὴ τοῦ ἰοῦ τῆς ἐποχικῆς γρίπης (COVID -19 ).
Ἡ σωστὴ ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς κατάστασης εἶναι ἡ τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς, ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ εἰδικοὶ γιατροί, καὶ ταυτόχρονα το νά -ΜΗ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ- στὶς ψυχοφθόρες σκέψεις καὶ εἰκόνες ποὺ μπλοκάρουν τὸ ἠθικό μας. Διαφορετικά, μέσα στὸ περιρρέον κλίμα τῆς τρομοκράτησης, ἀναπτύσσονται φοβίες ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ ψυχικὲς ἀσθένειες. Καλό, λοιπὸν εἶναι νὰ μὴν ἐνδίδουμε στὴν ιοφοβία ποὺ καταβάλλει πνευματικὰ τὸν ἄνθρωπο.
Κατ' ἐμέ, ὅσοι πραγματικὰ πιστεύουμε στὸν Τριαδικὸ Θεό, ἂς κάνουμε τὸν Σταυρό μας καὶ τὴν προσευχή μας, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι παράλληλα δὲν θὰ τηροῦμε καὶ τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν, ἀλλὰ ἂς μὴν ξεχνᾶμε ποτὲ ὅτι «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πρξ. 5,29- δηλαδὴ πρέπει νὰ βάζουμε τὸν Θεὸ πάνω ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς δυνάμεις τους). Ἔχουμε παραδείγματα ζωῆς νὰ ἀκολουθήσουμε. Ἔτσι ἔζησαν καὶ οἱ σύγχρονοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, Παΐσιος, Πορφύριος, Ἰάκωβος. Στὴν ἴδια γραμμὴ κινήθηκε καὶ ὁ μακαριστὸς ἀγωνιστὴς μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης.
Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ὅπως ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας τὸ 1821. Ἐμεῖς σήμερα θὰ προσθέταμε καὶ ΠΙΣΤΗ, μαζὶ μὲ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν τόλμη, γιατί προσπαθοῦν νά μας τὴν ξεριζώσουν, ἐνῶ οἱ προγονοί μας τὴν εἶχαν δεδομένη ὡς ἐλευθερώτρια. Φτάσαμε, πλέον, στὸ σημεῖο λαός, κλῆρος καὶ διοικοῦσα Ἐκκλησία «νὰ ολιγοπιστούμε» καὶ νὰ συμβιβαζόμαστε μὲ ἀποφάσεις ποὺ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Πίστη μας. Γιατί τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ «ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτὸς» σφράγισμα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ μάλιστα ἐντὸς τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καθὼς καὶ ἡ ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινωνίας;
Ἐπέτρεψαν ἁπλά,ἁπλᾶ νὰ ὑπάρχει τηλεοπτικὴ κάλυψη τῆς Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, μετατρέποντάς τη σε,σέ τηλεοπτικὴ ἀποκλειστικότητα καναλιῶν ποὺ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο «ἐπιδεικνύουν τὴν κοινωνική τους εὐαισθησία»!!! Ἀπεμπολοῦμε τὰ θρησκευτικά μας δικαιώματα καὶ τὴν ἐλεύθερη πρόσβασή μας στὸν Ἐκκλησιασμό, τὶς Ἀκολουθίες καὶ τὴν Θεία Κοινωνία, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν ΜΟΝΑΔΙΚΟ τρόπο αἰώνιας σωτηρίας καὶ πνευματικῆς μᾶς ὑγείας. Γιατί τί θὰ ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπο, ὅπως λέει ὁ Κύριός μας, ἐὰν κερδίσει τὴν ἐπίγεια ζωὴ ἀλλὰ χάσει τὴν ψυχή του;
Ἀδελφοί μου, μὴ φοβᾶστε. Κρατῆστε τὸ ἠθικό σας ακμαιότατο, παραμείνετε ἑνωμένοι καὶ ἀγαπημένοι. Νὰ εἶστε χαρούμενοι καὶ νὰ μὴν ὑποκύπτετε σὲ κάτι ποὺ φαινομενικὰ εἶναι ἰσχυρό, γιατί «Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν οὐδεὶς καθ' ἡμῶν» (ἂν ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, ποιὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἐναντίον μας;).

Υ.Γ : Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιὰ τὶς συνεχεῖς Θεῖες Λειτουργίες καὶ καθημερινὲς προσευχὲς τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὸ θέμα τοῦ κορωνοϊού . Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τὸν Μητροπολίτη Κυθήρων κ.κ Σεραφείμ , τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας καὶ Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ.κ Νεκτάριο , τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ.κ Νικόλαο , τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ.κ Νεόφυτο , τὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.κ Ἀθανάσιο , τὸν Μητροπολιτη Κυκκου καὶ Τηλλυριας κκ.Νικηφορο τὸν π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη μονῆς Ἁγίου Αρσενίου στὸ χωριὸ Βατοπέδι Χαλκιδικής, τὸν Ἱερέα π. Βασίλειο Βολουδάκη Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν καὶ τὸν Ἱερέα τὸν ὁποῖον συνέλαβαν στὸ χωριὸ Πούρνος τοῦ Νομοῦ Εὐβοίας καὶ τὸν Πνευματικό μου, γιατί ἀγαποῦν τὸ ποίμνιο ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεὸς ἔμπρακτα, καὶ ὄχι στὰ , ὑπακούοντας στὸν Θεὸ καὶ ὄχι σὲ " ἀλλότριες " φωνὲς καὶ προστάγματα . Ἐπίσης ὅσους Μητροπολῖτες καὶ Ἱερεῖς ἀφανεῖς, ποὺ δὲν γνωρίζω, οἱ ὁποῖοι πῆραν ξεκάθαρες θέσεις ἀποδεικνύοντας ὅτι φέρονται σὰν πραγματικοὶ ποιμένες ποὺ θὰ ἔδιναν καὶ τῇ ζωή τους γιὰ τὸ ποίμνιο.
Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀξίζει σὲ ὅλους ὅσους ἐργάζονται στὸν τομέα τῆς ὑγείας μὲ αὐταπάρνηση παρὰ τὰ πενιχρὰ μέσα ποὺ διαθέτουν καὶ τὶς πολλὲς ἐλλείψεις ποὺ παρουσιάζονται καθημερινά. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης ὅσα ΜΜΕ ἀποτελοῦν ἐξαίρεση στὸν κανόνα - καὶ εἶναι λιγοστά - τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν ΗΘΙΚΑ καὶ ἀντικειμενικά, παρουσιάζοντας ΟΛΕΣ τὶς ἀπόψεις ΧΩΡΙΣ τρομοκρατία,τρομοκρατίᾳ .
Ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ αἰσιοδοξίας, ἔχει σκοπὸ ἁπλά, νὰ ἐνημερώσει καὶ νὰ ἀναπτερώσει τὸ ἠθικὸ ὅλων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ποὺ βάλλεται ποικιλοτρόπως αὐτὸν τὸν καιρό.
Εὔχομαι καὶ Προσεύχομαι ὁ Χριστός, ὁ «Ἰατρὸς αὐτὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν», νὰ χαρίζει σὲ ὅλους ὑγεία πνεύματος καὶ σώματος καὶ ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΗ τοῦ Χριστοῦ νὰ γιορταστεῖ στοὺς ναοὺς ὅλης τῆς ἐπικράτειας. Νὰ μὴ μᾶς βρεῖ στὰ σπίτια μας ἡ ἐπιβαλλόμενη τηλεοπτικὴ ΑΝΑΣΤΑΣΗ χωρὶς τὴ συμμετοχή μας στὴ Θεία Εὐχαριστία.

2 σχόλια:

  1. Κι εγω ευχομαι και προσευχομαι αγαπητε κ. ''ψυχιατρε'' να καταλαβετε οτι η επιστημη σας ειναι ψευδοεπιστημη [ως πονηρη συγκραση της ψευδοεπιστημης της ψυχολογιας με την επιστημη της νευρολογιας] Γ.Π. Παντως ευγε για το αρθρο σας, φανερωνει αν μη τι αλλο ειλικρινη χαρακτηρα. Γ.Π.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.