24 Μαρ 2020

"Σὲ ἕνα "no-touch" κόσμο, ἡ λύση εἶναι ἡ Ψηφιακὴ Ταυτότητα..."

Πολλὰ ἔχουν εἰπωθεῖ ἀπὸ ἐγχώριους καὶ διεθνεῖς φορεῖς σχετικὰ μὲ τὶς καλύτερες ἐνέργειες ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε γιὰ νὰ μετριάσουμε τὸν ἀντίκτυπο του Covid-19 (κοροναϊού). 

Ἐνῶ ὅλοι προσπαθοῦμε νὰ καταλάβουμε πῶς νὰ κάνουμε προσαρμογὲς στὴν καθημερινότητά μας καὶ νὰ παίξουμε τὸ ρόλο μας, πρέπει νὰ προστατέψουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ. 
Οἱ ἐπιχειρήσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο βλέπουν τὰ πάνω καὶ τὰ κάτω σὲ αὐτό: ἀπὸ τὸν πανικὸ ποὺ ἐπικρατεῖ στα super market, μέχρι τὴν ἀκύρωση τῶν ταξιδιωτικῶν σχεδίων καὶ τῶν διακοπῶν. 
Ο Anthony Fauci, Ἀμερικανός διευθυντής του Ἐθνικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀλλεργίας καὶ Λοιμωδῶν Νοσημάτων, δήλωσε τὴν Κυριακὴ (15 Μαρτίου) ὅτι ἡ ἐπιδημία θὰ ἐπιδεινωθεῖ προτοῦ βελτιωθοῦν τὰ πράγματα. 
Καὶ ὀ Walter Ricciardi, μέλος τοῦ ἐκτελεστικοῦ συμβουλίου τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας καὶ σύμβουλος τοῦ ἰταλικοῦ ὑπουργείου Ὑγείας γιὰ τὸν κοροναϊό, πρότεινε ὅτι ἡ ζωὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιστρέψει στὸ «φυσιολογικὸ» τὸ εὐρωπαϊκὸ καλοκαίρι. 
Ὑπάρχουν ἀνάμικτες προβλέψεις, ἀλλὰ γενικά, οἱ προβλέψεις εἶναι ὅτι ὁ κορωνοϊός Covid-19 θὰ κορυφωθεῖ στὰ τέλη Μαΐου καὶ θὰ...
πρέπει νὰ δοῦμε μία σταθερὴ μείωση τῶν ποσοστῶν μόλυνσης ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα. Ἀλλὰ ὀ Covid-19 πρόκειται νὰ ἀφήσει μία κληρονομιά: τὴν κληρονομιά ενος κόσμου «χωρὶς ἐπαφὴ» (a “no-touch” world). 
Πρὶν ἀπὸ τον Covid-19, ποτὲ δὲν σκέφτηκα τὶς ἐπιφάνειες καὶ τὰ ἀντικείμενα ποὺ ἀγγίζω καθημερινά. Ναί, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἐπιφάνειες καὶ τὰ ἀντικείμενα ποὺ ἀγγίζω εἶναι δικά μου ἢ μπορῶ νὰ ἐλέγξω - τὸ κινητό μου, οἱ λαβὲς τῶν θυρῶν καὶ οἱ διακόπτες φωτός, τὸ τιμόνι γιὰ τὸ ποδήλατό μου, τὰ κλειδιὰ γιὰ τὸ αὐτοκίνητο, τὸ πορτοφόλι, ἡ πόρτα τοῦ αὐτοκινήτου, ὁ φορητὸς ὑπολογιστής, το iPad, τὰ μπαστούνια τοῦ γκὸλφ καὶ τὸ τηλεχειριστήριο. 
Ἀλλά, ἀγγίζω ἐπίσης καὶ μία πληθώρα ἐπιφανειῶν ὅπως ἡ βιομετρικὴ συσκευὴ εἰσόδου στὸ γραφεῖο, τὰ ΑΤΜ, τὰ μετρητά, τὸ πληκτρολόγιο του pos στα καταστήματα καὶ ὁ μετρητῆς εἰσιτηρίων στάθμευσης. 
Καθὼς ἑτοιμαζόμαστε γιὰ μία μετὰ το Covid-19 ἐποχή, πρέπει νὰ ἐπανεξετάσουμε τὶς διαδικασίες μας. Ὁ κόσμος θὰ ἔχει ἀλλάξει καὶ οἱ συμπεριφορὲς τῶν πελατῶν. 
Ἐκεῖ πιστεύω ὅτι ἡ ψηφιακὴ ἐποχὴ θὰ μᾶς ὠφελήσει. Ἔχουμε πρόσβαση σὲ τεχνολογίες ποὺ μποροῦν νὰ διευκολύνουν ἕναν κόσμο χωρὶς ἐπαφή, μετὰ τον Covid-19. Στὸ ἐπίκεντρο αὐτοῦ, ἡ ψηφιακή μας ταυτότητα (digital identity) καὶ τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα συνδέονται μὲ τὴν ταυτότητά μας. Μόλις δημιουργηθεῖ ἡ ψηφιακή μας ταυτότητα μὲ ἀσφάλεια, μποροῦμε νὰ ἔχουμε πρόσβαση σὲ πολλὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα χωρὶς ἐπαφή. 

Ἡ βιομετρία φλεβῶν τῆς παλάμης πιστεύεται εὐρέως ὅτι εἶναι ἡ καλύτερη μέθοδος βιομετρικῆς ἐπαλήθευσης χωρὶς ἐπαφή. Ἡ τεχνολογία τῆς φασματοσκοπίας στὸ ἐγγὺς ὑπερυθρο (Near Infrared, NIR) ἐπιτρέπει στὰ ἄτομα νὰ πιστοποιήσουν τὴν ταυτότητά τους μέσω σαρωτῶν ποὺ συλλαμβάνουν ἀπὸ ἀπόσταση εἰκόνες τῶν φλεβῶν τῶν παλαμῶν τῶν χεριῶν μας. Εἶναι τελείως no touch. Ἐπίσης, οἱ συσκευὲς σάρωσης καὶ οἱ αἰσθητῆρες διαρκοῦν πολὺ περισσότερο, ἐπειδὴ ὑπάρχει λιγότερη φθορὰ στὸν ἐξοπλισμό. 

Τὰ μοτίβα τῶν φλεβῶν στὶς παλάμες σᾶς βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα σας, ὅποτε ἡ ἐξακρίβωση τῆς ταυτότητας εἶναι εὐκολότερη καὶ ἀκριβέστερη, ἀκόμη καὶ ἂν οἱ παλάμες εἶναι γερασμένες ἢ ὑγρές. Εἶναι πρακτικὰ ἀδύνατο νὰ σφυρηλατήσουμε ἢ νὰ μιμηθοῦμε τὰ μοτίβα τῶν φλεβῶν τῆς παλάμης ἑνὸς ἄλλου ἀτόμου. 

Ἡ ἀναγνώριση προσώπου εἶναι μία ἄλλη no-touch μέθοδος βιομετρικοῦ ἐλέγχου ταυτότητας. Ἕνα σύστημα ἀναγνώρισης προσώπου χρησιμοποιεῖ βιομετρικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ χαρτογράφηση τῶν χαρακτηριστικῶν του προσώπου ἀπὸ μία φωτογραφία ἢ ἕνα βίντεο. Συγκρίνει τὶς πληροφορίες μὲ μία βάση δεδομένων πελατῶν γνωστῶν προσώπων γιὰ νὰ βρεῖ τὸ προφίλ σας. Ἡ διαδικασία γίνεται γρήγορα ἐὰν ἔχετε ἐνσωματώσει προηγουμένως τὸ πρόσωπο ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ψηφιακή σας ταυτότητα. 

Ἡ βιομετρία φωνῆς χρησιμοποιεῖ τὸ πρότυπο φυσικῆς φωνῆς ἑνὸς ἀτόμου ὡς κωδικὸ πρόσβασης γιὰ τὴν ἐπαλήθευση τῆς πρόσβασης στὶς ὑπηρεσίες. Προσφέρεται συνήθως μέσω κέντρων ἐπαφῆς καὶ κινητῶν ἐφαρμογῶν, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐπικύρωση τῶν συναλλαγῶν στὸ διαδίκτυο. Εἶναι ἕνας πολὺ καλὸς τρόπος γιὰ νὰ πιστοποιήσετε τὸν ἑαυτό σας σὲ ἔναν no-touch κόσμο. 

Κάθε ὀργανισμὸς ποὺ ἀπευθύνεται σὲ πελάτες - εἴτε πρόκειται γιὰ δημόσια ὑπηρεσία, εἴτε γιὰ ἐμπορικὴ ἐπιχείρηση, εἴτε γιὰ τηλεπικοινωνιακὸ ὀργανισμὸ εἴτε γιὰ τράπεζα, πρέπει νὰ ἀρχίσει νὰ υἱοθετεῖ μία νέα στρατηγικὴ γύρω ἀπὸ τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θέλει νὰ πιστοποιήσει τοὺς πελάτες της σὲ ἕναν κόσμο μετὰ τον Covid. 

Ἡ τεχνολογία εἶναι ἐδῶ καὶ ἂς τὸ ἀντιμετωπίσουμε: ὅταν θὰ ἔχει περάσει ὀ Covid-19, θὰ πρέπει νὰ ἐπιταχύνουμε καὶ νὰ υἱοθετήσουμε νέες μεθόδους γιὰ νὰ προσελκύσουμε περισσότερους πελάτες γιὰ νὰ παραμείνουμε στὴν κορυφή. 

* Ο Scott Gibson είναι ὁ ἐπικεφαλῆς ἐμπορικὸς διευθυντὴς τῆς ὑπηρεσίας internet marketing "Contactable" (Νότια Ἀφρικὴ) και angel investor.

1 σχόλιο:

  1. Ευχομαι απο καρδιας ο Δεσποτης Χριστός να μην επιτρεψει τιποτα απ ολα αυτα.
    Καλη μετανοια σε ολους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.