30 Δεκ 2019

Ὁ τρανσεξουαλισμὸς ἦταν ἡ ἀρχή: τώρα ἔρχεται ὁ φυλετικὸς αὐτοπροσδιορισμὸς

Μετα το “trans-genderism” σειρά έχει το “trans-racialism”. 

"Τρανσεξουαλισμὸς" (διὰ-φυλισμὸς) = τὸ ἄτομο νομίζει ὅτι ἀνήκει στὸ ἄλλο φύλο καὶ αὐτοπροσδιορίζεται ἔτσι. "Τρανσφυλετισμὸς" (διὰ-φυλετισμὸς) = τὸ ἄτομο νομίζει ὅτι ἀνήκει σὲ μία ἄλλη φυλὴ καὶ αὐτοπροσδιορίζεται ἔτσι. Ἐὰν τὸ πρῶτο ἀποτελεῖ πλέον κάτι τὸ "φυσιολογικὸ" καὶ νομικῶς (καὶ στὴν Ἑλλάδα) προστατευόμενο, ("ἀλλαγὴ ἔμφυλης ταυτότητας" - "νομικὴ ἀναγνώριση ταυτότητας φύλου") γιατί νὰ μὴν ἀποτελέσει καὶ τὸ δεύτερο ("ἀλλαγὴ φυλετικῆς ταυτότητας" - "νομικὴ ἀναγνώριση ταυτότητας φυλῆς"; [Καὶ βέβαια, μετὰ τὸ μεγάλο στοίχημα εἶναι ἡ νομοθεσία περὶ "ἀλλαγῆς ἠλικιακῆς ταυτότητας" - " νομικὴ ἀναγνώριση ταυτότητας ἡλικίας"]. 
Τὸ γνωρίζαμε ὅλοι ὅτι ἔρχεται, καὶ νὰ ποὺ ἦρθε - σύμφωνα μὲ την Telegraph, μία ἕνωση μεγάλων πανεπιστημιακῶν δήλωσε ὅτι οἱ ἄνθρωποι "πρέπει νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀναγνωρίζονται ὡς μαῦροι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ...
χρῶμα μὲ τὸ ὁποῖο γεννιοῦνται". 

Ἄλλωστε, ἐὰν τὰ γεννητικά σας ὄργανα δὲν μᾶς λένε τίποτα γιὰ τὸ φύλο σας, τὸ χρῶμα τοῦ δέρματός σας προφανῶς δὲν μᾶς λέει τίποτα γιὰ τὴ φυλή σας. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μία τέτοια «ἀποκάλυψη» τὴν περιμέναμε πιὸ νωρίς: 

Ἡ Ἕνωση Πανεπιστημίων καὶ Κολλεγίων (UCU), ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ περισσότερους ἀπὸ 100.000 πανεπιστημιακοὺς διδάσκοντες καὶ προσωπικό, διατυπώνει τὴ θέση τῆς σχετικὰ μὲ τὸ ἂν οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς διαφορετικὰ φύλα ἢ φυλές. 

Στὸ ἔγγραφο "UCU Position on Trans Inclusion", ἡ ἕνωση δήλωσε: "Η UCU έχει μακρὰ ἱστορία ποὺ ἐπιτρέπει στὰ μέλη νὰ αὐτοπροσδιορίζονται, εἴτε πρόκειται γιὰ ἄτομα ποὺ εἶναι μαῦρα, εἴτε ἄτομα μὲ ἀναπηρία, εἴτε LGBT, εἴτε γυναῖκες". 

Ἡ στάση τῆς ἕνωσης ἐπικρίθηκε ἀπὸ μερικὰ ἀπὸ τὰ μέλη της ὡς "ἀνόητα". Η Kathleen Stock, καθηγήτρια φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο του Sussex, ἔγραψε στο Twitter: "Εἶμαι ἀκόμα μέλος της UCU, ἀλλὰ ... τὸ παρατραβᾶνε ὅταν δημοσιεύουν αὐτὴν τὴν ἀνόητη, ἀντὶ-πνευματικὴ προπαγάνδα". 

Ἡ συζήτηση σχετικὰ μὲ τὸν φυλετικὸ αὐτοπροσδιορισμὸ ἔχει ἔρθει στὴν ἐπιφάνεια τὰ τελευταία χρόνια. Τὸν περασμένο Νοέμβριο ὀ Anthony Lennon, ἕνας λευκὸς διευθυντὴς θεάτρου ὁ ὁποῖος περιγράφει τὸν ἑαυτό του ὡς "Ἀφρικανὸ ἀναγεννημένο", ἔγινε στόχος κριτικῆς ἐπειδὴ ἐξασφάλισε κρατικὴ χρηματοδότηση ποὺ ἔχει σκοπὸ νὰ βοηθηθοῦν ἐθνοτικὲς μειονότητες νὰ ἀναπτύξουν τὴ σταδιοδρομία τους. 

Ὁ 53χρονος Lennon, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στὸ Λονδίνο ἀπὸ γονεῖς Ἰρλανδούς, κέρδισε θέση σὲ ἕνα διετὲς πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Τεχνῶν, ἀφοῦ ἡ κορυφαία μαύρη θεατρικὴ ἑταιρεία δέχθηκε τὴν ἀξίωσή του ὅτι εἶναι ἄτομο «μικτὴς φυλετικῆς κληρονομιᾶς». 

Ο Trevor Phillips, πρώην πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ Φυλετικὴ Ἰσότητα, δήλωσε ὅτι μὲ τὸ νὰ ἐπιτρέπεται στοὺς ἀνθρώπους νὰ αὐτοπροσδιορίζουν τὴ φυλή τους, σημαίνει ὅτι τὰ μέλη τῶν ἐθνικῶν μειονοτικῶν κοινοτήτων "χάνονται". 

Τὸ ἔγγραφο της UCU επιβεβαίωσε ἐπίσης ὅτι ὑποστηρίζει ἕνα "κοινωνικό, παρὰ ἰατρικό, μοντέλο ἀναγνώρισης τῶν φύλων". 

Ἕνας ἐκπρόσωπος της UCU δήλωσε: «Ὁ αὐτοπροσδιορισμὸς εἶναι μία συνήθης πρακτικὴ σὲ πολλὲς ὀργανώσεις καὶ τὸ Γραφεῖο Ἐθνικῶν Στατιστικῶν λέει ὅτι “δὲν ὑπάρχει συναίνεση γιὰ τὸ τί συνιστᾶ μία ἐθνικὴ ὁμάδα καὶ τὸ νὰ ἔχεις τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους (σὲ μία ὁμάδα) εἶναι κάτι ποὺ αὐτοπροσδιορίζεται”». 

Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ νέα μας ἐποχὴ τῆς ριζοσπαστικῆς αὐτονομίας καὶ τῆς ἐξαναγκαστικῆς κοινωνικῆς ἀποδοχῆς ὁποιουδήποτε αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πόσο γελοῖος εἶναι, εἶναι ὅτι ἐκτοπίζει καὶ ἀντικαθιστᾶ ὁμάδες ποὺ εἶχαν ἀγωνιστεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὰ δικαιώματά τους – ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄτομο ἁπλῶς "τὸ δηλώσει καὶ τὸ ἀξιώσει" ὅτι ταυτίζεται μὲ αὐτὴν τὴν ὁμάδα. 

Οἱ γυναῖκες, γιὰ παράδειγμα, ἀγωνίστηκαν γιὰ ἰδιωτικοὺς - μόνο γιὰ γυναῖκες - χώρους καὶ τώρα βιολογικοὶ ἄνδρες ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι γυναῖκες εἰσχωροῦν σὲ αὐτούς, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐξακολουθοῦν ἐκεῖ νὰ τακτοποιοῦν τὰ ἀντρικὰ γεννητικά τους ὄργανα. 

Οἱ φεμινίστριες ποὺ διαμαρτύρονται γιὰ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐνημερώσουν τὸν Τύπο ὅτι πρόκειται γιὰ μία νέα ἐκδήλωση τῆς «πατριαρχίας» δέχονται τὴν κατηγορία ὅτι εἶναι «τρανσοφοβικὲς» καὶ «μισαλλόδοξες». 

Τώρα θὰ ἔχουμε λευκοὺς ποὺ θὰ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι μαῦροι καὶ θὰ παίρνουν τὰ πράγματα ποὺ προορίζονται γιὰ τοὺς μαύρους. Ἀφοῦ κάθε πρότυπο ἀντικειμενικότητας ἔχει σωριαστεῖ κάτω, ὁτιδήποτε προσφέρεται νὰ τὸ ἁρπάξεις, κάποιοι θὰ τὸ ἁρπάζουν. 

ΚΟ: Νομίζω ὅτι αὐτὰ εἶναι ὑπέροχα νέα. Εἶναι πασιφανὲς ὅτι βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μία, πρωτοφανῆ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, ἀποθέωση τῆς προόδου καὶ καταδίκη του σκοταδισμοῦ. Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά. Ἐὰν γιὰ μία θέση ἐργασίας ζητεῖται γυναίκα, μπορεῖς νὰ δηλώσεις γυναίκα καὶ νὰ τὴν πάρεις. Ἐὰν προσφέρονται παροχὲς (ἐπιδόματα, σπίτια, σπουδές, θέσεις ἐργασίας, bonus κλπ) σὲ ἄτομα κάποιας ἐθνικότητας (ἐκτός της δικῆς σου) ἢ σὲ κάποιες μειονότητες ἢ σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες, μπορεῖς κάλλιστα - μὲ μία ἁπλὴ δήλωση - νὰ αὐτοπροσδιορισθεῖς σὲ ὁποιαδήποτε ἀπὸ αὐτὲς τὶς ὁμάδες καὶ ἀμέσως εἶσαι μέσα. Ὅποιος τολμήσει νὰ ἀρνηθεῖ τὴν «κοινωνική» σου φυλή, θὰ πρέπει νὰ μηνύεται γιὰ ρατσιστικὴ συμπεριφορά, ὅπως ἀκριβῶς σήμερα στὴν προοδευτικὴ Δύση μηνύεται (καὶ χάνει τὴν δουλειὰ τοῦ) ὅποιος ἀρνηθεῖ τὸ «κοινωνικὸ» φύλο σὲ κάποιο ἄτομο.

4 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.