9 Νοε 2019

Ὅταν τὸ χέρι τοῦ Εἰσαγγελέα, ποὺ κουνοῦσε τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, ξεράθηκε...

Πολλὰ ὅμως διεσπείροντο ἀπὸ τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους στὴν Ἀθήνα περὶ τοῦ Πενταπόλεως καὶ τῆς ἀνέγερσης τῆς Μονῆς (δηλαδὴ τῆς γυναικείας Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Αἴγινα, τῆς ὁποίας κατόπιν διετέλεσε ἐφημέριος καὶ πνευματικός).  Πολὺ ἐδοκιμάσθη ἀπὸ τοὺς διεστραμμένους, τοὺς μοχθηροὺς καὶ τοὺς συκοφάντες.Διέδιδαν συκοφαντίες ἀνηθικότητος ἀνηκούστους. Ἠσχολήθη μὲ αὐτὲς καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ὁ δὲ τότε Πρόεδρος αὐτῆς, ὁ Ἀθηνῶν Θεοκλητὸς μετέβη αὐτοπροσώπως ἐπιτοπίως τὸ 1908, διὰ νὰ ἐξετάση. Φεύγοντας ὅμως ἀπὸ ἐκεῖ ἀναγκάσθηκε νὰ ὁμολογήση ὄτι «ἦτο ὄντως Θεῖον ἔργον». Πολὺ τὸν κατέτρεξε καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Μελέτιος Μεταξάκης. Αυτός διετέλεσε καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας. Αὐτὸς ὁ δυστυχὴς ἤτανε μασῶνος μοντέρνος, νεωτεριστὴς καὶ ἔκαμε πολὺ κακὸ στὴν Ἐκκλησία. Αυτός ἦταν καὶ κατὰ τοῦ μοναχισμοῦ. Ὅταν ὁ Ἅγιος ἀγωνιζόταν μὲ τόσες δυσκολίες νὰ κτίση τὸ Μοναστήρι, ἐπῆγε καὶ τὸν ἀπέτρεπε...
- Τί κάνεις ἐδῶ; Μοναστήρι κτίζεις τώρα; Δεν βλέπεις ὅτι τόσα ἐξωκκλήσια γύρω ἐδῶ ἐρήμωσαν; Δὲν εἶναι γιὰ Μοναστήρια στὴ σημερινὴ ἐποχή.
Ὁ Πενταπόλεως ὅμως ἐξηκολούθησε, καὶ ἔγινε τὸ Μοναστήρι καὶ ἄλλα πολλὰ κατόπιν, ὥστε ἡ Αἴγινα σήμερον νὰ ἔχη τὰ περισσότερα Μοναστήρια.
Τὸ προεῖπεν ὁ Ἅγιος: «Θὰ γίνη, εἶπεν, ἡ Αἴγινα τὸ Ἅγιον Ὅρος τῶν Μοναζουσῶν». Καὶ ἤδη ἔχει ἐννέα Μοναστήρια γυναικών... Ἀλλὰ καὶ ποία διαφορὰ στὸ τέλος τῶν δύο Ἱεραρχῶν.
Ὁ Μεταξάκης, ποὺ ἔκαμε τόσα εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶχεν οἰκτρὸν τέλος. Τὸν βρῆκαν ἕνα πρωὶ κάτω ἀπὸ....
τὸ κρεββάτι του νεκρὸν καὶ μὲ τὴν γλώσσαν του ἔξω.
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν γλώσσαν, ποὺ ἔλεγε αὐτὰ στὸν Ἅγιο καὶ τόσα εἰς βάρος τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας..
Ἐξ ἀντιθέτου, ὁ Πενταπόλεως, ποὺ ἔμεινε πιστὸς εἰς τὴν Ι. Παράδοσιν καὶ ὑπέμεινε τοὺς πειρασμοὺς καὶ διώξεις, εἶχεν ἅγιον τέλος καὶ σήμερον τιμᾶται, ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ Πανελλήνιον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλην τὴν Ὑδρόγειον.
Εἶναι ἀληθές, ὅτι ὁ Θεὸς παρεχώρησε νὰ περάση πολλὲς θλίψεις καὶ πίκρες. Παρ' ὅλην τὴν ἐκεῖ ἐργασίαν του, πολλοὶ κακοὶ ἄνθρωποι, ὄργανα τοῦ διαβόλου ἔλεγαν, ὅτι ὁ Ἅγιος εἶναι ὑποκριτὴς καί, ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνει, εἶναι ὑποκριτικά.
Ἔφθασαν μάλιστα στὸ σημεῖον νὰ τὸν κατηγοροῦν γιὰ ἀνηθικότητες καί, ὅτι τὸ Μοναστήρι τὸ κατάντησε ἄντρον ἀκολασίας!
Διέδιδαν, ὅτι οἱ μοναχὲς γεννοῦσαν νόθα παιδιὰ καὶ τὰ πετοῦσε στὸ πηγάδι...
Κάποια μητέρα, μάλιστα, ποὺ τὴν ἔλεγαν στὴν Αἴγινα «Κεροὺ» εἶχε μιὰ κόρη 16 ἐτῶν χαριτωμένη, συνετή, φρόνιμη καὶ θεοφοβούμενη. Ἡ μητέρα αὐτὴ εἶχε μανία καταδιώξεως πρὸς τὴν κόρην της καὶ πολλὲς φορὲς ἐπιχείρησε νὰ τὴν σκοτώση...
Τὸ δυστυχισμένο αὐτὸ πλάσμα βρῆκε καταφύγιο στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ὁ Ἅγιος, πονόψυχος καθὼς ἦταν, τὸ δέχτηκε καὶ τὸ προστάτεψε...
Ἡ Κεροὺ δὲν μποροῦσε νὰ τὸ χωνέψη καὶ ἄρχισε νὰ συκοφαντῆ τὸν Ἅγιο. Τα λόγια της ἦταν πολὺ φαρμακερὰ καὶ πειστικά. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε τὸ περιστατικὸ στὸ Μητροπολίτη Ἀθηνῶν, Θεοκλητό, ζητώντας ὁδηγίες. Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε νὰ τὴν προστατεύση τὴν κοπέλλα. Ἡ κοπέλλα ἔφθασε στὰ 18 της χρόνια. Ἡ Κεροὺ ὅμως τὸ πῆρε πεῖσμα...
Ἐπῆγε στὸν Πειραιὰ καὶ ἄρχισε μὲ κλάματα μπροστὰ στὸν Ἀνακριτή να διηγῆται τὴν τραγωδίαν της. «Ἕνας Καλόγηρος, ποὺ τάχα ἀσκητεύει, μοῦ τὴν πῆρε στὸ γυναικομονάστηρο. Αὐτὸς ἔχει ὅλες τὶς καλογρηες ἐρωμένες. Σῶστε τὸ παιδί μου...».
Ὁ Εἰσαγγελεὺς πῆρε τὴν κατάθεσιν καὶ τὴν ἑπομένην πῆγε ἀγριεμένος στὴν Αἴγινα με δυὸ χωροφύλακες. Παρεβίασε τὴν πόρτα, παρὰ τοὺς κανονισμοὺς τοῦ Μοναστηριοῦ, καὶ μπῆκε κατ' εὐθείαν στὸ διαμέρισμα τοῦ Ἁγίου. Οἱ Μοναχὲς ἀναστατώθηκαν καὶ ἄρχισαν νὰ κλαῖνε...
Ὁ Δεσπότης σηκώθηκε μὲ τὸ συνηθισμένο Χριστιανικό του χαμόγελο νὰ τοὺς ὑποδεχθῆ. 

Ὁ Ἀνακριτὴς ἔξω φρενῶν, εἶπε εἰς τὸν ἑβδομηκονταετῆ τότε γέροντα:
- Βρὲ παληοκαλόγηρε!... ποῦ εἶναι τὰ παιδιὰ ποῦ κάνεις; (Ἐπηκολούθησε αἰσχροτάτη φράσις). Αὐτὰ κάνεις ἐδῶ πέρα; Κατόπιν τὸν ἐπίασε ἀπὸ τὸ ράσο καὶ τὸν ἀπειλοῦσε, λέγοντας:
- Θὰ σοῦ ξεριζώσω τὰ γένια τρίχα-τρίχα.
Ὁ Ἅγιος δὲν ἔβγαλε λέξι. Μόνον μὲ τὸ χέρι του ἔδειχνε ψηλὰ καὶ ἔλεγε: 
- Βλέπει ὁ Θεός. Ξέρει ὁ Θεός!

Καὶ πράγματι! «ἔστι δίκης ὀφθαλμός, Ὃς τὰ πάνθ' ὁρᾶ». Ὁ ἀσεβέστατος Εἰσαγγελεὺς σὲ μιὰ ἑβδομάδα ἀρρώστησε βαρειά. Εἶχε τρομεροὺς πόνους ἀπὸ τὴν ἀρρώστια του...

Τὸ χέρι ἐκεῖνο, ποὺ ἐπίασε καὶ κουνοῦσε τὸν Ἅγιο, ξεράθηκε...

Τότε τὸ συναισθάνθηκε καὶ ζήτησε νὰ τὸν πάνε μπροστὰ στὸν Ἅγιον, νὰ τὸν συγχωρέση.

Πράγματι τὸν πῆγαν. Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Ἁγίου, μαζὶ μὲ τὴν γυναίκα του καὶ ζητοῦσε νὰ τὸν λυπηθῆ...

Ὁ Ἅγιος προσευχήθηκε στὸ Θεὸ πολύ. Ἦταν ὁ μακάριος ἀνεξίκακος καὶ μακρόθυμος. 
Τὸν συνεχώρησε μὲ τὴν καρδιά του. Το Εἰσαγγελέως ὡστόσο... ἔπειτα ἀπὸ δύο χρόνια του κόψανε τὸ χέρι...
Ἐκεῖνο τὸ χέρι ποὺ κουνοῦσε, ἀπὸ τὸ γιακὰ τοῦ ράσου, τὸν Ἅγιο...
Τὸ Μοναστήρι του ὅμως, παρ' ὅλα αὐτά, (τὶς συκοφαντίες) ἐπρόκοψε. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἀδελφότης ἐμεγάλωσε, γιατί προσετέθησαν καὶ ἄλλες Ἀδελφὲς καὶ μάλιστα μορφωμένες.
Ἔγινε ἕνα πνευματικὸν κέντρον, ποὺ ξεκούραζε ψυχικὰ καὶ φώτιζε τοὺς ἀνθρώπους...
«Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν»

17 σχόλια:

 1. Άκρως επίκαιρον!

  Να τα βλέπουν αυτά οι σημερινοί δικαστικοί και εισαγγελείς και όσοι ψήφισαν άθλιους νεοταξικούς νόμους φίμωσης των καθαρών και δυναμικών Ορθόδοξων και πατριωτικών φωνών με τους ψευτο-αντιρατσιστικούς νόμους με σκοπό τον ανελέητο διωγμό της Ορθόδοξης φωνής, της Χριστιανικής ηθικής και Πίστης και νεοταξίτικη ξεχαρβάλωση του κόσμου!

  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολλα αναξια χερια που βαζουν υπογραφες κατα της πατριδος και της ορθοδοξιας,σημερα, πρεπει να ξεραθουν,εχει γεμισει ο τοπος απο προδοτες και αντιχριστους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΠΡΑΒΟ! ΜΠΡΑΒΟ! ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πόσα σκάνδαλα βγαίνουν στις μέρες μας για ιερείς; πόσα είναι πλεκτανες;. Και αντί η εκκλησία να βάλει δικηγόρους για να διασώσει την εικόνα των ιερέων κάποιοι απλά ζητούν συγγνώμη χωρίς καν να εξετάσουν τα γεγονότα και πριν αποφανθει η δικαιοσύνη!
  Επίσης έχουν γεμίσει το ίντερνετ αναρτήσεις για ψευτικα σκάνδαλα ιερέων προφανώς από πληρωμένα τρολ. Μήπως πρέπει η εκκλησία να στραφεί στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να σταματήσουν αυτά τα αισχη από συγκεκριμένα σάιτ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Προσοχή στην ανάρτηση να δείξουν οι κάθε λογής εξουσιαστές που αδικούν τους ανθρώπους της αλήθειας, της Ορθοδοξίας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το κακό του αιώνα μας λέγεται Βαρθολομαίος.Αυτός περισσότερο από τους προκατόχους του μόλυνε την ορθοδοξία. Είναι κρίμα, γιατί θα πληρώσει όπως και ο Κύπριος Μεταξάκης, που τον βρήκαν νεκρό με τη γλώσσα έξω από το στόμα.
  Από δω και μπρος θα ψάχνουμε πολύ για να βρούμε ορθόδοξο επίσκοπο ή πατριάρχη. Έχει εφαρμογή το του Δαβίδ: " Πάντες εξέκλιναν άμα ηχρειώθησαν, ουκ εστίν ο συνιών, ουκ εστίν έως ενός!"
  Εμείς αδελφοί μου, να μένουμε σταθεροί στην πίστη την ορθόδοξη και στα Πατερικά μας διδάγματα με πολλήν προσευχή στον Κύριο και σίγουρα θα εφαρμόσει τη δικαιοσύνη Του και όλοι αυτοί θα κλαύσουν πικρά για αυτά τα άνομα και παράνομα που κάνουν. Τους εύχομαι καλή μετάνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πολύ ωφέλιμη ανάρτηση!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δεν είναι μόνο ο Βαρθολομαίος Ιλαρίωνα.
  Είναι και οι κοσμικοί εξουσιαστές που Χουντικά προσπαθούν να επιβάλλουν τα αντιχριστιανικά νεοταξίτικα ήθη και δοξασίες και διώκουν τους ανθρώπους του Θεού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η ανάρτηση στέλνει μηνύματα μετανοίας σε όλους τους αθεόφοβους διώκτες των Ορθοδόξων, φανερούς και κρυφούς!

  Αλλά έγκαιρης κα μετάνοιας με πράξεις μετάνοιας πριν έρθει η θεία τιμωρία!!

  Στάχυς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ιλαρίωνας: "Εμείς αδελφοί μου, να μένουμε σταθεροί στην πίστη την ορθόδοξη και στα Πατερικά μας διδάγματα με πολλήν προσευχή στον Κύριο και σίγουρα θα εφαρμόσει τη δικαιοσύνη Του και όλοι αυτοί θα κλαύσουν πικρά για αυτά τα άνομα και παράνομα που κάνουν. Τους εύχομαι καλή μετάνοια."

  Εχετε πολύ δίκαιο.
  Ολοι οι αμετανόητοι άνομοι διώκτες των Ορθοδόξων Χριστιανών όλων των αιώνων έκλαυσαν πικρά και το μετάνιωσαν απαρηγόρητα. Οποια θέση μεγάλη και αν κατείχαν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγιε Νεκτάριε πρέσβευε υπερ των Ορθοδόξων που αδικούνται/διώκονται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η θεια τιμωρια,θα ελθει,αγαπητε να εισαι σιγουρος γι'αυτο.
  Η ελλαδα θα περασει τον γολγοθα της,
  η πορεια αυτου του τοπου ειναι
  Σταυροαναστασιμη,οπως και του
  ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ.
  Πολυ συντομα θα ζησουμε συγκλονιστικα γεγονοτα στην πατριδα μας,πρωτογνωρα,απανθρωπα,δεν θα πιστευουμε στα ματια μας...το σιγουρο ειναι οτι τοτε ο ελληνας θα "ξυπνησει", θα νιωσει,και θα συνειδητοποιησει ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ και πως τον καταντησαν,θα πλησιασει τον ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
  και οταν τον βαλει στην καρδια του και στην ζωη του,τοτε θα ελευθερωθει
  Η πατριδα μας απο ολα τα δεινα,θα ξαναβρουμε τους εαυτους μας,τον προορισμο μας, θα γινουμε ξανα ΑΝΘΡΩΠΟΙ,ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ Σ'ΕΚΕΙΝΟΝ
  ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ,ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Πολύ καλά κάνατε και αφήσατε την ανάρτηση 1 μέρα ολόκληρη πρώτη, για τη δουν οι πάντες και να το χωνέψουν ότι οι δυσσέβειες και ο διωγμός των Ορθόδοξων είναι κάρβουνα αναμμένα για τους δυσσεβείς και τους καταδιώκτες των Ορθόδοξων Χριστιανών και των αγίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Το συγκεκριμένο ξυπνητήριο και ψυχωφελές κομμάτι είναι:

  Από το βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Δ. Βασιλόπουλου
  «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
  (εκδ. «Ορθόδοξου Τύπου», Κάνιγγος 10, Αθήναι 2001)

  Φιλούμενος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.