5 Νοε 2019

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ

Τοῦ Γιώργου Παπαθανασόπουλου
Α΄  Μέρος - Κρυψίνοια καὶ ἄγνοια ἐντὸς καὶ ἐκτός τς Ἱεραρχίας
Γιὰ λόγους ἱστορικοὺς καὶ κοινοποίησης στὸν πιστὸ λαὸ τῶν ὅσων διημείφθησαν στὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ Σάββατο, 12 Ὀκτωβρίου 2019, δημοσιεύονται ἔγκυρα στοιχεῖα, ποὺ συνελέγησαν ἀπὸ τὸν ὑπογράφοντα. Ὅπου ὑπάρχουν εἰσαγωγικὰ εἶναι αὐτούσιοι οἱ λόγοι ποὺ ἐλέχθησαν, ἢ ἀποσπάσματα κειμένων ποὺ ἐγράφησαν. Τὸ παρὸν εἶναι τὸ πρῶτο μίας σειρᾶς κειμένων. Τὸ πρῶτο ἀφορᾶ στὰ αἰσθήματα κρυψίνοιας καὶ στὴν ἄγνοια τοῦ Οὐκρανικοῦ θέματος ποὺ κυριάρχησαν μεταξὺ τῶν  περισσοτέρων Μητροπολιτῶν.
Στὴν συνεδρίαση γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ διάχυτο ἦταν τὸ αἴσθημα κρυψίνοιας καὶ ὁ φόβος μὴ μαθευτεῖ κάτι ἐκτός τῆς αἰθούσης, πέρα ἀπὸ τὸ σχετικὸ δελτίο Τύπου. Ἡ δικαιολογία ἦταν...
πὼς διαστρεβλώνονται τὰ ὅσα λέγονται ἢ συμβαίνουν στὴν Ἱεραρχία. Ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος χαρακτήρισε «πολὺ σημαντικὴ ἐπιτυχία» τὸ ὅτι δὲν διέρρευσε στὰ ΜΜΕ τὸ περιεχόμενο τῆς πρότασης τῶν δύο Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν γιὰ τὸ Οὐκρανικό. Ὁ ὑπογράφων σημειώνει ὅτι ὁ ἴδιος ἀμέσως μετὰ τὴν συνεδρίαση τοῦ Μαΐου 2019 ἔγραψε στὸν ἡμερήσιο καὶ στὸν ἠλεκτρονικὸ Τύπο τὸ τί συζητήθηκε, τὸ ὅτι ἐπικράτησε ἡ ἀντίληψη νὰ μὴν πικραθεῖ τὸ Φανάρι καὶ πὼς τὰ μέλη τους κατέληξαν ὅτι τὸ θέμα εἶναι οὐσιαστικὰ πολιτικὸ καὶ ἑπομένως θὰ ἔπρεπε νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ σύμμαχοι τῆς χώρας, ποὺ γιὰ λόγους γεωπολιτικοὺς ὑποστηρίζουν τὴν ἀποκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.

Ὡς πρὸς τὴν κρυψίνοια, ὁ Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνος σημείωσε στὴν Ἱεραρχία ὅτι πρέπει θέματα ὅπως τὸ Οὐκρανικὸ νὰ μὴν βγαίνουν πρὸς τὰ ἔξω καὶ νὰ μὴν πληροφορεῖται ὁ λαὸς γιὰ τὸ τί διημείφθη σὲ Αὐτήν, «γιὰ νὰ μὴν γίνεται στοὺς Μητροπολίτες ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό bullying». Γιὰ τὴν περίπτωση ἐπικαλέστηκε τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνο καὶ εἶπε ὅτι ἔλεγε «Παίρνουμε τὰ λεξίδια καὶ τὰ κάνουμε ξιφίδια».

Ὁ φόβος τῆς κριτικῆς, ποὺ ἀπέπνευσε ὁ λόγος τοῦ Μητρ. Νέας Κρήνης, προβάλλει τὸ κοινὸ  αἴσθημα τῶν περισσοτέρων Μητροπολιτῶν, ἀκόμη καὶ τῶν νέων στὴν ἡλικία καὶ στὴν ἀρχιεροσύνη. Δὲν ἀνέχονται, δὲν ἀντέχουν τὴν κριτική. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἀνυψώθηκαν στὸ ὕπατο ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου δέχονται μόνο κολακεῖες καὶ ἐπαίνους. Ἡ ἀλήθεια τοὺς ἐνοχλεῖ. Ἡ παντογνωσία τοὺς διακρίνει. Ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἡ κρυψίνοια τοὺς κάνει ἀπόκοσμους. Ἀγνοοῦν τὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ ὅτι ἀποτελεῖ ὁ καθένας τους «πόλη ἐπάνω ὅρους κειμένη», καὶ πῶς ὀφείλουν νὰ δώσουν λόγο στὸν λαὸ γιὰ τὴν ἀναταραχὴ ποὺ προκαλοῦν. (Πρ. ιθ΄ 40).

Πλὴν τῆς κρυψίνοιας φανερὴ στὴν συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ἦταν ἡ ἄγνοια τοῦ θέματος ἀπὸ τοὺς περισσότερους Μητροπολίτες. Τὴν ἄγνοιά τους ἀποκάλυψε μὲ γλαφυρότητα ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός στήν ὁμιλία του. Ἡ διαπίστωσή του ἦταν ὅτι ὁ ἴδιος καὶ τὰ ἄλλα μέλη τῆς Ἱεραρχίας δὲν ἐνημερώθηκαν ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ στὸν βαθμὸ ποὺ ἀπαιτοῦσε ἕνα τόσο σοβαρὸ ζήτημα, μὲ τὸ ὁποῖο τίθεται σὲ κίνδυνο ἡ ἑνότητα ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας διερωτήθηκε  ἐξάλλου ποιὸ ἦταν τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων, ἀφοῦ δὲν κατέθεσε δική της πρόταση, οὔτε ὁ Πρόεδρός της ὑπέγραψε τὸ κείμενο τῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος ἀπάντησε στὸν Σεβ. Ἠλείας ὅτι δὲν κατέθεσε πρόταση, διότι ἐζητήθη ἀπὸ τὴν Σύνοδο τὸ Οὐκρανικὸ νὰ ἐξετασθεῖ μόνο ἀπὸ νομοκανονικῆς πλευρᾶς. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ὑπέγραψε μόνο ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν, Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, ποὺ ἔχει καὶ τὰ πρεσβεία Ἀρχιεροσύνης. Ὁ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ τοῦ παρατήρησε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ Διορθοδόξων εἶχε σημαντικὸ ἔργο νὰ ἐπιτελέσει καὶ δὲν τὸ ἐπετέλεσε. Συγκεκριμένα θὰ ἔπρεπε νὰ πληροφορηθεῖ ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν ἀναγνωρίζουν τοὺς σχισματικοὺς καὶ ἀχειροτόνητους κληρικοὺς τῆς Οὐκρανίας καὶ νὰ ἐνημερώσει σχετικὰ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας, γιὰ νὰ ἔχουν αὐτὰ πλήρη εἰκόνα τῆς κατάστασης στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νὰ ἀποφασίσουν μὲ γνώση ὅλων τῶν στοιχείων. Σημειώνεται ὅτι οἱ λόγοι ἄρνησης τῆς ἀναγνώρισης, ποὺ ἀναφέρονται σὲ ἀποφάσεις, ἐπιστολὲς καὶ δηλώσεις Προκαθημένων καὶ Συνόδων ἔχουν ἐκκλησιολογική καὶ νομοκανονικὴ βάση. Ἡ Ἐπιτροπὴ Διορθοδόξων, μὲ τὴν ἀδράνειά της, δὲν κράτησε οὔτε τὰ προσχήματα στὴν ὑποστήριξη τῆς εἰλημμένης, μετὰ τὴν συνάντηση Βαρθολομαίου – Ἱερωνύμου στὰ Οἰνόφυτα καὶ στὴν Ἀθήνα,  ἀπόφασης γιὰ τὸ Οὐκρανικό.

Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ἔθεσε καὶ ἕνα ἀκόμη σοβαρὸ ζήτημα. Ὅπως εἶπε δὲν ἐδόθησαν στὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας, πρὸς ἐνημέρωσή τους, τὰ πρακτικὰ τῆς συζήτησης στὴν ΔΙΣ γιὰ τὸ Οὐκρανικό. Ἐπίσης δὲν ἐδόθησαν στοὺς Μητροπολίτες τὰ Πρακτικὰ τῶν δύο κοινῶν συνεδριάσεων τῶν δύο Ἐπιτροπῶν. Ἄφησε μάλιστα ἕνα ἐρωτηματικὸ ἂν στὰ ἐν λόγω Πρακτικὰ περιελήφθησαν ὅλα ὅσα συζητήθηκαν στὶς δύο αὐτὲς συνεδριάσεις, ὅπως ἐπίσης ἂν τὸ ὑπόμνημα – πρόταση, ποὺ κατέθεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν στὴν Σύνοδο, συζητήθηκε καὶ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὰ μέλη τῶν δύο Ἐπιτροπῶν. Αὐτὰ ὁ κ. Γερμανὸς τὰ ἀνέφερε, ὅπως εἶπε, γιατί ἀπὸ τὴν πείρα του γνωρίζει ὅτι στὶς Ἐπιτροπὲς ἄλλα συζητοῦνται καὶ ἄλλα γράφονται στὰ Πρακτικά, ὅπως ἐπίσης ἄλλα ὁ ἑκάστοτε Πρόεδρος ἀναφέρει στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀποφασίστηκαν στὴν Ἐπιτροπή. Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας μὲ τὸ δεδομένο ὅτι τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας ἐκαλοῦντο νὰ ἀποφασίσουν γιὰ ἕνα θέμα ποὺ δὲν ἐγνώριζαν πρότεινε ἡ Ἱεραρχία τῆς 12ης Οκτωβρίου νὰ θεωρηθεῖ μόνο ἐνημερωτικὴ καὶ νὰ συγκληθεῖ μία νέα, στὴν ὁποία οἱ Μητροπολίτες ἐνημερωμένοι νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ πρακτέο. Ἡ πρόταση τοῦ Σεβ. δὲν συζητήθηκε στὴν Ἱεραρχία καὶ δὲν ἐλήφθη διὰ ψηφοφορίας ἀπόφαση ἒπ΄ αὐτῆς.

Τὰ ὅσα εἶπε ὁ Σεβ. Ἠλείας ἔχουν βάση. Ἀπὸ τὰ πράγματα δὲν φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε κοινὴ συνεδρίαση τῶν δύο Ἐπιτροπῶν γιὰ νὰ ἐγκρίνει τὸ κείμενο, πρὶν τὸ καταθέσει ὁ Σεβ. Διδυμοτείχου στὴν Σύνοδο. Οἱ δύο Ἐπιτροπὲς (Νομοκανονικῶν καὶ Διορθοδόξων) συνεδρίασαν μαζὶ δύο μόνο φορές, στὶς 13 Μαρτίου καὶ στὶς 22 Μαΐου τοῦ 2019. Τὸ ὑπόμνημα φέρεται ὅτι ἐγράφη στὶς 30 Μαΐου, δηλαδὴ ΜΕΤΑ τὶς δύο συνεδριάσεις τῶν Ἐπιτροπῶν.  Ὁ Σεβ. Διδυμοτείχου στὸ ἔγγραφό του ἀναφέρει ὅτι στὶς 22 Μαΐου συζητήθηκε καὶ ἐνεκρίθη τὸ ὑπόμνημα τοῦ κ. Βλ. Φειδά. Ὅμως τὸ τελικὸ κείμενο, ὅπως ὁ ἴδιος τὸ συνέταξε, φαίνεται πώς δὲν ἦταν ὑπόψη τῶν μελῶν τῶν δύο Ἐπιτροπῶν. Ἐκτὸς ἂν ἦταν αὐτούσιο τὸ κείμενο τοῦ κ. Φειδά...

Ἐντυπωσιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν πρώτη συνεδρίαση τῆς μικτῆς Ἐπιτροπῆς παρουσιάστηκε μία σωρεία ἐγγράφων, ποὺ ἦταν ἀνθρωπίνως ἀδύνατο στὸν λίγο χρόνο τῆς συνεδρίασης νὰ μελετηθοῦν καὶ νὰ σχολιαστοῦν. Εἶναι ἐπίσης ἄξιο ἀπορίας ὅτι δὲν παρουσιάστηκε στὰ μέλη καὶ ἑπομένως δὲν συζητήθηκε ἡ δημοσιευμένη ἀλληλογραφία μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας. Ἡ ἀνάθεση στὸν κ. Φειδὰ τῆς σύνταξης ὑπομνήματος ἀποδεικνύει ὅτι ἦταν προειλημμένη ἡ ἀπόφαση νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες καὶ μὲ ἄγνοια τῶν κειμένων τόσο ἀπὸ τὰ μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν, ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ κ. Φειδᾶς δὲν ἔχει τὸ τεκμήριο τῆς ἀντικειμενικότητας. Κατὰ τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι Κοσμήτωρ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἰνστιτούτου Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης καὶ Ὀφφικίαλος, Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Γιὰ τὸν τρόπο τῆς ἐνημέρωσης, καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο τῆς ἀπόφασης στὸ κρίσιμο ἐκκλησιαστικὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα ἀποτελεῖ κυριολεκτικῶς βόμβα ἡ ὁμολογία ἐνώπιον ὅλης τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία. Ὁ ἐν λόγω Μητροπολίτης ἐνημέρωσε τὸ Σῶμα ὅτι εἶχε «προσωπικὴ συνάντηση μὲ τὸν κ. Φειδά, ποὺ τὸν βοήθησε μὲ δυνατὰ ἐπιχειρήματα καὶ τὸν ἔπεισε μὲ τὴν σοφή του κουβέντα ὅτι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παραχωρεῖ Αὐτοκέφαλα, ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶχε ἀμφιβολίες»!!!! Ὁμολόγησε δηλαδὴ ὅτι χρειάστηκε «ἰδιαίτερο φροντιστήριο» γιὰ νὰ πεισθεῖ... Εἶναι ἀδύνατο νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι Ἀρχιερεὺς ὑπέπεσε σὲ τόσο βαρὺ ἐκκλησιαστικὸ σφάλμα. Κατ’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει ἡ ἀντικειμενικότητα, δὲν ὑπάρχουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, δὲν ὑπάρχει ἡ ἐπισκοπικὴ κρίση καὶ εὐθύνη, δὲν ὑπάρχει ἡ γνώση τῆς ἀντιθέτου γνώμης γιὰ νὰ κριθεῖ τὸ σωστὸ καὶ τὸ λάθος, δὲν ὑπάρχει ἡ ἔρευνα καὶ ἡ ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας. Τοῦ ἄρκεσε μόνο τὸ ἰδιαίτερο φροντιστήριο τοῦ κ. Φειδά.

Μὲ τὴν λογική τοῦ Σεβ. Γόρτυνος θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ σκεφθεῖ ὅτι γιὰ νὰ ἐγκριθεῖ ἡ Αὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας δὲν χρειαζόταν ἡ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας. Ἀρκοῦσε ἡ γνωμοδότηση τοῦ κ. Φειδά. Ἡ νοοτροπία τοῦ κ. Ἱερεμία   ἐπικράτησε τελικὰ στὴν Ἱεραρχία. Ἀπεδείχθη ὅτι Αὐτὴ δὲν συνεκλήθη γιὰ νὰ κρίνει τὴν πράξη τοῦ κ. Βαρθολομαίου στὸ Οὐκρανικὸ καὶ νὰ ἀναζητήσει τὴν Ἀλήθεια. Συνεκλήθη γιὰ νὰ διακηρύξει τὴν ἀβλεπτὶ ὑποστήριξή Της σὲ ὅ,τι Αὐτὸς πράττει καὶ οἱ Μητροπολίτες, ἰδιαίτερα τῶν Νέων Χωρῶν καὶ ὅσων καλοβλέπουν τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο, νὰ διακηρύξουν τὴν ἀφοσίωσή τους, στὸ πρόσωπο καὶ στὸν θεσμὸ τοῦ Πατριάρχου. - 

24 σχόλια:

 1. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι το ότι ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς Ιουστίνος είναι ταγμένος στο κλαμπ των φιλελεφτ Μητροπολιτών.
  Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος είναι ο δούρειος ίππος της εκκλησίας, αφού μέσω της επιτροπής του κορόιδεψε τους υπόλοιπους συνοδικούς.
  Τέλος, ο Γόρτυνος Ιερεμίας, κατώτερος των περιστάσεων μέχρι αηδίας, αφού σαν μαθητούδη του Δημοτικού σχολείου, διδάχτηκε από τον Φειδά τα περί Ουκρανικού, συντάχτηκε υπέρ των σχισματικών!
  Ως απαύγασμα, ο καθηγητής Βλάσιος Φειδάς, σαν άλλο φαρμακερό φίδι, δάγκωσε γι ακόμη μια φορά την εκκλησία της Ελλάδος, και την οδήγησε σε "αποδοχή" ολέθριων κειμένων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από πότε είναι κακό να ρωτησει κανεις εναν εγκριτο, κορυφαιο στην εκκλησιαστικη ιστορία Καθηγητη για την γνωμη του πανω σε ενα θεμα; Μηπως και η Ιερα Συνοδος αυτο δεν κανει με την συσταση ειδικων επιτροπων; Ή μηπως θα επρεπε ο καθε δεσπότης να καθισει επι εξι μηνες επανω σε ενα θεμα, αφηνοντας ολη την αλλη του αναγκαια ποιμαντικη δραστηριοτητα στην ακρη; Ειναι σοβαρα πραγματα αυτά; Ο καθε αρθρογραφος μπορει ευκολα να κατακρινει, αφου ποτε του δεν θα χρειαστει να κανει μια τετοια επιστημονικη εργασια. Τελικα ομως απο κατι τετοια βλεπεις την ποιοτητα καθενος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την γνώμη του Φειδά, που δηλητηριάζει με τις αντορθόδοξες θέσεις του τις επιτροπές της ιεράς συνόδου, είναι μέγα κακό να την ζητήσεις.
   Τόσοι και τόσοι έγκριτοι και αγιοπνευματικώς εμφορούμενοι πατέρες και αδελφοί υπάρχουν, στο φαρμακερο "Φείδι" πρέπει να καταλήξουμε;; Έλεος!!

   Διαγραφή
 3. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να χαρακτηρίζετε έτσι έναν σπουδαίο Καθηγητή! Παρεμπιπτόντως, σε ένα άρθρο του που είδα χθες (https://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2627&tla=gr), όπου ομιλεῖ με λεπτομέρεια για το ουκρανικό (έχει και άλλα άρθρα του στο διαδίκτυο), ομιλεί και για το θέμα του εκκλήτου, για το οποίο λέγει ότι έχει πολλές φορές εφαρμοστεί στην Εκκλησία, όχι μόνο στήν δική του δικαιοδοσία (του Κωνσταντινουπόλεως), αλλά και σέ άλλα Πατριαρχεία, όταν ΕΚΟΥΣΙΩΣ προστρέχουν προς αυτόν οι ενδιαφερόμενοι. Επειδή πολλοί επικαλούνται τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος έχει αντίθετο γνώμη περί του εκκλήτου, πρέπει να πούμε ότι εφ᾽ όσον κάτι γίνεται στην Εκκλησία επί πολλά έτη, αιώνες μάλλον, εφ᾽ όσον αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας, προφανώς δεν μπορούμε να μεφθούμε τον Πατριάρχη, επειδή ενήργησε σύμφωνα με αυτήν την πράξη. Άλλο αν δεν συμφωνούμε ή δεν μας αρέσει. Αν δε ο θεσμός του εκκλήτου είναι όντως σωστός με αυτήν του την ερμηνεία, τότε φυσικά αναιρείται η καθαίρεση του Φιλαρέτου και όλα πλέον μπορεί κανείς να τα δει υπό άλλο πρίσμα.
  Ευχαριστώ για την γρήγορη ανάρτηση του προηγουμένου σχολίου μου. Σε άλλο σάιτ περιμένω από το πρωί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει εθιμικό δίκαιο. Οι πράξεις των εκάστοτε Πατριαρχών δεν είναι επιτρεπτό να αντίκεινται στους κανόνες των Αγίων Αποστόλων και τους ομοίους των Οικουμενικών Συνόδων.

   Διαγραφή
  2. @Ανώνυμος 6 Νοεμβρίου 2019 - 2:41 μ.μ.
   Έχω περάσει από πανεπιστήμια και ξέρω ότι ο τίτλου του "σπουδαίου" ταιριάζει μόνο σε ελάχιστους. Και αυτοί οι ελάχιστοι συνεχώς λιγοστεύουν. Τον εν λόγω καθηγητή δεν τον γνωρίζω, αλλά κρίνοντας από την σπουδαιότητα της γνώμης του, μπορώ να βγάλω συμπεράσματα...

   Ποιο "θέμα του εκκλήτου" άνθρωπέ μου;
   Οι ουκρανοί στους οποίους ο μιαρός φατριάρχης του τουρκικού γένους έδωσε κακοκεφαλία είναι σχισματικοί ή αιρετικοί. Πολλοί από αυτούς δεν είναι καν χριστιανοί, αλλά φαίνεται να προέρχονται από κάποιον χώρο, όμοιο σε δυσωδία με μασονική στοά. Και δε θα μπορούσαν να είναι και τίποτα άλλο, μιας και ο φατριάρχης του τουρκικού γένους τέτοιους αγαπούσε και προωθούσε ανέκαθεν. Αφού τους δόθηκε η μαϊμού αυτοκεφαλία έχουν λειτουργήσει με κάθε παπικό και ουνίτη που βρέθηκε μπροστά τους!

   Μια καθαίρεση δεν μπορεί να αναιρεθεί αν δεν την αναιρέσει αυτός που την έκανε και αν δεν μετανοήσει αυτός που την έλαβε. Επίσης, αυτοί δεν είναι απλά καθαιρεμένοι, αλλά και αναθεματισμένοι, αιρετικοί και φασίστες. Δεν ξέρω από πότε ο φασισμός έχει θέση στην Εκκλησία. Είναι μήπως γιατί ο φατριάρχης του τουρκικού γένους είναι και αυτός φασίστας;

   Διαγραφή
  3. Διαχρονικά συμβαίνουν
   στραβά.
   Γινεται να τα πείς παραδοση;

   Και τα ανθρώπινα πάθη;
   Παράδοση κι αυτά;

   Διαγραφή
  4. Ένας ανόητος φίλερις7 Νοεμβρίου 2019 στις 1:39 π.μ.

   Μόνο μη παραπονεθεί
   το ...έκλυτο,

   κι αιτήσει
   να ιδωθεί κι αυτό
   από μιά καινούρια
   οπτική γωνία.

   Τόσους α ι ώ ν ε ς
   τους είχε διαχρονικά
   κάποιους ... φάνς!   Με τόση "αγάπη"
   κάποια λύση θα βρεθεί...

   (Ελπίζω να μην έβαλα ιδέες).

   Διαγραφή
 4. Τα περισσότερα τα περίμενα. Αυτό που με απογοήτευσε είναι η στάση του Γόρτυνος... Κρίμα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ από την άλλη δεν σοκαρίστηκα καθόλου από την στάση του Γόρτυνος.
   Τον είχα ακούσει πολλά χρόνια πριν σε βίντεο να λέει πολλά άλλα τραγικότερα σε "μάθημα κατηχητικού" για παιδιά, όπου υποστήριζε την θεωρία της εξέλιξης και έλεγε ότι η Γένεση είναι φτιαχτό δημιούργημα/ψέμα του νου κάποιων ραβίνων, οι οποίοι είχαν σκοπό τάχα να απομακρύνουν τους Εβραίους από την ειδωλολατρεία. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξεκαθάρισε ποια χωρία πίστευε ότι είναι παραμύθια και ποια όχι. Μάλλον το άφηνε στην φαντασία των παιδιών να το αποφασίσει...
   Μπορεί να κάνω λάθος και να ήταν κάποιος άλλος επίσκοπος με μεράκι να ερμηνεύει τη Π.Δ. και ένθερμη πίστη στις ανθρώπινες επιστήμες, αλλά δεν νομίζω πως ήταν άλλος, άσχετα αν έχουν περάσει χρόνια από τότε.

   Διαγραφή
 5. Το εκκλητο δεν είναι κατασκεύασαμα κάποιων εκκλησιαστικών, είναι προβλεπόμενο από τούς Ιερούς Κανόνες! Πρόκειται για τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριάρχου. Είναι οι Κανόνες Γ´ της Β´ Οικουμ. Συνόδου, ΚΗ´ της Δ´ Οικ. Συν. καί ΛΣΤ´ της Στ´ Οικ. Συνόδου, οι οποίοι καθορίζουν το πατριαρχικό πολίτευμα μέσα στην Εκκλησία. Ειδικώτερα για το έκκλητο ομιλεί ο Θ´ της Δ´ Οικ. Συνόδου. Σας παρέπεμψα ήδη σε ένα άρθρο το οποίο ομιλεί αναλυτικά για το θέμα αυτό, αλλά μάλλον οι παραπάνω σχολιαστές δεν μπήκατε κάν στον κόπο να το διαβάσετε! Κρίμα! Μόνο λόγια είμαστε. Καλά νά μην ξέρει κανείς, να μην ενδιαφέρεται να μάθει κιόλας... Πάει πολύ! Εκτός βέβαια και αν δεν θέλουμε...

  Όσο για τα Πανεπιστήμια που λέτε... και εγώ έχω περάσει από Πανεπιστήμια και ξέρω ότι στην Εκκλησιαστική Ιστορία στην Ελλάδα ο κ. Φειδάς είναι κορυφαίος. Έχω ως θεολόγος διδαχθεί τα βιβλία του στο Πανεπιστήμιο, όπως και κάποια βασικά περί Κανονικού Δικαίου. Εσείς προφανώς, απο τα λεγόμενά σας, δεν έχετε καθόλου σχετικές γνώσεις. Θά έπρεπε όμως να γνωρίζετε από τα κοινά δικαστήρια ότι όταν ο Άρειος Πάγος ακυρώνει απόφαση κατωτέρου δικαστηρίου, προφανώς... δεν παρανομεί, αλλά επικρατεί η δική του απόφαση και ακυρώνεται η απόφαση του κατωτέρου δικαστηρίου! Δεν νομίζω ότι θέλει πολύ μυαλό για νά γίνει η σύγκριση!

  Για να αναφέρω δε μία χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής του Εκκλήτου, προτού μάλιστα αυτό καθιερωθεί κανονικώς θα σας αναφέρω την γνωστή περίπτωση του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος ανεμίχθη στην περίπτωση των Μακρών Αδελφών της Αιγύπτου, αν και δεν ήταν στην δικαιοδοσία του. Εκτός βεβαίως και αν θέλουμε να... ξανακαταδικάσουμε (!) τον ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ...

  Όσο για το τελευταίο σχόλιο, που λέει για την ερμηνεία του Γόρτυνος στήν Γένεση, δεν κατανοείτε πολλοί ότι και στην Αγία Γραφή χρησιμοποιούνται πολλά φιλολογικά σχήματα και είδη, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι μειοτικό για την θεοπνευστία του κειμένου. Απλώς οι περισσότεροι δεν έχετε κατανοήσει την θεοπνευστία κατά Ορθόδοξο τρόπο, αλλά μάλλον κατά Προτεσταντικό. Νομίζετε δηλαδή οτι ο Θεός υπαγορεύει και ο ιερός συγγραφεύς κάθεται σαν τον γραμματέα και γράφει... Αυτό όμως ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ! Ο κάθε ιερός συγγραφεύς έχει τις δικές του εμπειρίες, τον δικό του χαρακτήρα, το δικό του λεξιλόγιο, και μέσα από αυτά εκφράζεται για να καταγράψει τα νοήματά του, από τον φωτισμό του Θεού, χρησιμοποιώντας τα φιλολογικά είδη καί σχήματα της εποχής του. Αυτό φαίνεται βεβαίως αν κάνουμε συγκριτική μελέτη μεταξύ των βιβλίων και του ύφους του κάθε βιβλίου, το οποίο φυσικά διαφέρει. Γι᾽ αυτό υπάρχει ολόκληρη επιστήμη, η επιστήμη της Ερμηνείας μέσα στην Θεολογία και καλό θα ήταν, αντί να αντιδικούμε με αβάσιμα θεωρητικά επιχειρήματα, να πάρετε κάποτε κανένα σχετικό βιβλίο να διαβάσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως δεν είναι "ανώτερη" από τη σύνοδο του Πατριαρχείου Μόσχας, ώστε να δύναται η πρώτη να αναιρεί τις τελεσίδικες αποφάσεις της δεύτερης. Ανώτερη αμφοτέρων των συνόδων είναι μόνο η Οικουμενική Σύνοδος, ενώπιον της οποίας και μόνον μπορεί να ασκηθεί το έκκλητο κατά τελεσίδικων αποφάσεων τελείας Πατριαρχικής συνόδου.Η Αγία ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος επικύρωσε ορισμένως και ονομαστικώς τους κανόνες της εν Καρθαγένη Συνόδου (οι νεώτεροι κανόνες δικαίου κατισχύουν έναντι παλαιοτέρων) και επέλυσε για πάντα το θέμα το εκκλήτου. Βλ. σχετικά https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/o-peiraios-serafeim-apanta-sta-dimosievmata-gia-tis-theseis-tou-stin-ierarchia-gia-to-oukraniko/

   Διαγραφή
  2. Μαζί μιλάμε χώρια καταλαβαινόμαστε...
   1) Το έκκλητο δεν ισχύει για αμετανόητους αιρετικούς.
   2) Το έκκλητο ισχύει για την δικαιοδοσία του εκάστοτε Πατριάρχη, όχι για ξένες δικαιοδοσίες.
   3) Το έκκλητο το χρησιμοποιεί ένας ορθόδοξος Πατριάρχης, όχι ένας μασόνος που τυχαίνει να κάθεται σε πατριαρχικό θρόνο.
   4) Κανείς Πατριάρχης δεν μπορεί να κάνει ότι θέλει σε δικαιοδοσία ξένη ή την δική του, την ώρα που ΟΛΕΣ οι τοπικές Εκκλησίες είναι εναντίων του στις αιρετικές κινήσεις που κάνει. Απλά, είναι (και θα έπρεπε να είναι) ζήτημα χρόνου μέχρι να τον καθαιρέσουν με Οικουμενική Σύνοδο.
   5) Ο βαρθολομαίος, όχι μόνο δεν έχει το δικαίωμα να αναιρεί καθαιρέσεις και αφορισμούς ξένων δικαιοδοσιών, αλλά δεν έχει καν το δικαίωμα να κάθεται στον πατριαρχικό θρόνο. Ούτε είναι Πατριάρχης, ούτε ήταν ποτέ, ούτε και θα γίνει. Ούτε ο Θεός τον αναγνωρίζει σαν ποιμένα Του, ούτε το ποίμνιο στο σύνολό του. Τώρα, αν υπάρχουν μερικά αποβλακωμένα πρόβατα που τον βλέπουν σαν ποιμένα, αυτό είναι άλλο ζήτημα.

   Στον χώρο της Εκκλησίας κανείς δεν είναι κορυφαίος αποκτώντας μόνο γνώσεις. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα είμαστε όλοι ένα τίποτα. Επομένως, όχι, ο κ. Φειδάς δεν είναι κορυφαίος.

   Έπειτα, τα δικαστήρια δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Αλλά τι παρομοιάζετε με τον Άρειο Πάγο στην περίπτωσή μας; Το Οικουμενικό Πατριαρχείο; Αν ναι, η θέση σας αυτή είναι αιρετική! Όλα τα Πατριαρχεία είναι ίσα μεταξύ τους και κανένα δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στα εσωτερικά του άλλου. Εκτός κι αν γίνει Οικουμενική Σύνοδος. Στην περίπτωσή μας μάλιστα, το Φανάρι δεν αποτελεί καν Πατριαρχείο. Έχουμε δεκαετίες να ακούσουμε ορθόδοξο λόγο από εκεί, το μόνο που κάνει είναι να διαδίδει αιρέσεις και να διώκει ορθοδόξους, το ποίμνιό του είναι ανύπαρκτο και η υποτιθέμενη πνευματική εποπτεία που έχει στις νέες χώρες ήταν καταστροφική από κάθε πνευματική άποψη.

   (...)

   Διαγραφή
  3. (...)

   Για τον άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο:
   1) Ήταν ο άγιος Ιωάννης αιρετικός;
   2) Ήταν μήπως μασόνος, και επομένως μη-χριστιανός;
   3) Οι κινήσεις του επιβράβευαν την αίρεση εξισώνοντάς την με την Εκκλησία;
   4) Οι πράξεις του ήταν αντίθετες στο θέλημα της εν λόγω τοπικής Εκκλησίας, δηλαδή των γνήσιων ορθοδόξων της Αιγύπτου;
   5) Οι πράξεις του ήταν αντίθετες με το θέλημα του Θεού; Δεν είναι τόσο δύσκολο να βρούμε τι θέλει ο Θεός. Αρκεί να δούμε την αγάπη, την δικαιοσύνη και την αλήθεια στις διάφορες ενέργειες. Οι ενέργειες του Ιωάννη είχαν και τα τρία χαρακτηριστικά. Οι ενέργειες του βαρθολομαίου έχουν τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά: μίσος, εκδικητικότητα, υπερηφάνεια, αδικία, τραμπουκισμό, ψεύδη, προκλητικότητα, αλλοίωση του περιεχομένου των λέξεων, κ.α. που μόνο ο διάολος, ο πνευματικός του πατέρας, έχει σαν γνωρίσματα.

   Μια χαρά κατανοούμε όλοι τα φιλολογικά σχήματα στην Π.Δ. και τα κείμενα μια χαρά τα δεχόμαστε. Και έχουμε διαβάσει και ακούσει πολλές ερμηνείες και αναλύσεις πάνω στα κείμενα της Π.Δ., από πολλούς πατέρες. Απλά οι αναλύσεις του Γόρτυνος είναι πρωτάκουστες και απαράδεκτες! Μπορώ να πω και βλακώδεις, αν είσαι οικείος με την Π. Διαθήκη. Αν είσαι παιδί και τον έχεις για κατηχητή είναι και επικίνδυνες!
   Επίσης, δεν ξέρω τι σχέση έχουν τα "φιλολογικά σχήματα" της Π.Δ. με το γεγονός ότι ο Γόρτυνος, όχι μόνο ισχυρίζεται ότι γνωρίζει επακριβώς τι είχαν οι συγγραφείς των βιβλίων στο μυαλό τους όταν τα έγραφαν (που από μόνο του θεωρώ πως είναι βλασφημία), αλλά τολμάει και να λέει ότι κάποια από τα γραφόμενα είναι προϊόν ψεύδους, γεννημένου κάτω από συγκεκριμένα κίνητρα του συγγραφέα. Επομένως, πράττει διπλή βλασφημία! Για να μην πάμε και στην αποδοχή της θεωρίας της εξέλιξης, που είναι θεολογικώς παράδεκτη, έστω και χωρίς την αποδοχή πως ο άνθρωπος προήλθε από τον πίθηκο.

   Σε τελική ανάλυση, πιστεύω ότι επίτηδες προσπαθείς να "κλωτσήσεις την μπάλα έξω από το γήπεδο" με αυτά που γράφεις, μονίμως ξεφεύγοντας από την ουσία και εμμένοντας σε πράγματα άσχετα με το θέμα, αλλά παραχαράσσοντας ακόμα και αυτά.

   Αν θες και εσύ να διαβάσεις κάτι:
   1) Πρωτοπρεσβύτερος Θεοδωρος Ζησης, Τὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο. Ἀντικανονικὴ καὶ διαιρετικὴ εἰσπήδηση τῆς Κωνσταντινούπολης, Θεσσαλονίκη 2018, Ἐκδόσεις «Τὸ Παλίμψηστον»
   2) https://www.ethnos.gr/sites/default/files/images/2019/10/dikaio1111.pdf
   3) https://katanixi.gr/2019/10/14/ο-μητρ-πειραιώς-απαντά-στην-παρασιώπη/


   Για απλή ενημέρωση:
   http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/11/blog-post_99.html

   Διαγραφή
  4. Και προφανώς και πάλι δεν διαβάσατε το άρθρο του κ. Καθηγητού, ο οποίος λέγει για το Έκκλητο ότι ασκήθηκε και μετά από την ΣΤ´ Οικουμ.! Δεν γνωρίζω πώς το συνάγει αυτό ο άγιος Πειραιώς. Αφου η πράξη της Εκκλησίας γνωρίζει το έκκλητον και μετά, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία αλλιώς ερμήνευσε το θέμα της εισαγωγής των Κανόνων της Καρθαγένης. Αυτοί ως παλαιότερο κατασκεύασμα, μπορεί μεν να επικυρώθηκαν ολόκληροι, αλλά δεν είναι λογικό να καταργούν μεταγενεστέρους κανόνες, παρόλο που μπήκαν μεταγενέστερα.

   Η Εκκλησία λοιπόν το εφάρμοσε. Μάλιστα το έκκλητο, κατά τον κ. Καθηγητή, το ζήτησε και... Πατριάρχης Μόσχας!
   «Σημαντική ὅμως εἶναι ἡ ἄσκηση Ἐκκλήτου καί ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας Ἀδριανό (1690-1700), ὁ ὁποῖος πιεζόταν ἀπό τόν τσάρο Μ. Πέτρο, ἀπό τήν ἡγεσία τῆς Λιθουανίας καί ἀπό τόν μητροπολίτη Κιέβου Βαρλαάμ νά χειροτονήση κατ’ οἰκονομίαν τόν λατινόφρονα Διονύσιο στήν ἐπισκοπή Λούτσκ. Ὡστόσο, φοβούμενος τήν προσχώρησή του στά ἀθέμιτα σχέδια τῆς παπικῆς Οὐνίας, ἀρνήθηκε νά συναινέση καί ἔκρινε ἀναγκαία τήν ἄμεση παρέμβαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχη γιά τήν ἀποτροπή της. Συνεπῶς, ὁ Πατριάρχης Μόσχας ἀπευθύνθηκε: «τῷ Παναγιωτάτῳ καί Παμμακαριωτάτῳ αὐθέντῃ καί δεσπότῃ, ἀδελφῷ καί συλλειτουργῷ τῆς ἡμῶν μετριότητος κυρίῳ Καλλινίκῳ, ἀρχιεπισκόπῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ», γιά νά ἀσκήση τό Ἐκκλητον καί νά ζητήση τήν ἄμεση παρέμβασή του.»

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος 7 Νοεμβρίου 2019 - 9:47 μ.μ.7 Νοεμβρίου 2019 στις 11:44 μ.μ.

   Μικρή τυπογραφική διόρθωση στο:

   ...στην αποδοχή της θεωρίας της εξέλιξης, που είναι θεολογικώς παράδεκτη,

   Έπρεπε να είναι :

   ...στην αποδοχή της θεωρίας της εξέλιξης, που είναι θεολογικώς απαράδεκτη,

   Διαγραφή
  6. Για τον 9.47: Όντως χώρια καταλαβαινόμαστε. Είσαι εκτός συναγωνισμού!...

   Διαγραφή
  7. Προς Ανώνυμο 10.46 μ.μ.
   Ο κ. Καθηγητής δεν είναι ούτε αλάθητος ούτε Άγιος ! Το γεγονός αντί μετά την ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδο ασκήθηκε αντικανονικώς το έκκλητο από Ορθοδόξους Ιεράρχες (ο εκάστοτε Πατριάρχης
   δεν είναι από μόνος του η ΕΚΚΛΗΣΙΑ) δεν σημαίνει ότι καταργούνται de facto οι σχετικοί Κανόνες της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Οι εν λόγω Κανόνες δύνανται να καταργηθούν μόνο από νεώτερους Κανόνες ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

   Διαγραφή
  8. Ένας ανόητος φίλερις8 Νοεμβρίου 2019 στις 4:59 μ.μ.

   Στην Θεολογική σχολή
   το... "φιδά"

   τον ξέραν όλοι για
   μασώνο.

   Τώρα για τα "φιλολογικα
   σχήματα"
   ο...πνευματικός σας
   ο πολυς Μπούλτμαν,
   βγάζει ακόμα
   και

   τα ευαγγέλια

   συρραφές
   κειμένων

   με βάση τις
   "αλαθητες" υφολογικές
   αναλύσεις!!!

   Σας ξέρουμε!
   Άντε να κοροϊδέψετε
   κανέναν αφελή,

   με την

   δ ή θ ε ν
   α λ ά θ η τ η
   ε π ι σ τ η μ ο σ ύ ν η
   σ α ς !

   ..."Get the road Jack"...
   που λένε και τα αφεντικά σας.

   Διαγραφή
  9. Ό,τι θέλετε λέτε μερικοί.

   Διαγραφή
  10. Αγαπητέ Θεολογε τού Πανεπιστημίου κάνε τόν κόπο, πάρε τό καρεκλακι σου, κάθησε στο γραφειακι σου καί αφού προσευχηθείς καί παρακαλέσεις τόν Θεόν νά σέ φωτίσει,διάβασε προσεκτικά την μελέτη τών Πατέρων τής Ιεράς Μονής Γρηγορίου και τότε θά καταλάβεις-εαν δεν είσαι προκατειλημμένος η φερέφωνο τής Φαναριωτικης προπαγανδιστικής λαίλαπος-οτι τά άρθρα τού"αξιου"και"εμβριθους"κ.Φειδα είναι απλώς φληναφηματα.

   Διαγραφή
 6. Ανωνυμε 6.44 [και πιο πριν] φαινεσαι φαρμακερο φιδι. Προσεξε κακομοιρη γιατι ο Θεος ''ου μυκτηριζεται''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα φίδια (=πάθη) τα τρέφουμε όλοι μέσα μας και ο καθένας ας κοιτάξει τα δικά του!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.