5 Νοε 2019

«Χαστούκι» στὴν μαύρη προπαγάνδα τῶν νεοεποχίτικων προγραμμάτων τῶν θρησκευτικῶν


Ἀπὸ ἀπροσδόκητη μεριὰ (ἀπὸ τὴν μεριὰ τῶν ἀθέων) ἦλθε ἡ δικαίωση τῶν Ὀρθοδόξων ἀγωνιστῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἐπιβραβεύθηκαν ἀπὸ τὸ ΣτΕ μὲ τὶς πρόσφατες ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἀπαγόρευση μεικτῶν θρησκευτικῶν προγραμμάτων, ποὺ δὲν ἐξασφαλίζουν τὴν Ὀρθόδοξη κατάρτιση Ὀρθοδόξων μαθητῶν.
Στὴν ἀπόφαση Παπαγεωργίου καὶ ἄλλων κατὰ Ἑλλάδος, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὸ Στρασβοῦργο στὶς 31.10.2019, τὸ πρῶτο τμῆμα τοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἔκρινε ἀντίθετη μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου τὴν ὑποχρεωτικὴ συνδιδασκαλία ἐνθέων καὶ ἀθέων. Ἐπιβεβαιώθηκε ἔτσι ἡ λογικὴ τῶν ἀποφάσεων 1749-1750 τοῦ ΣτΕ γιὰ ἀποκλειστικὰ ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος.
Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων διευκρίνησε τὰ ἀκόλουθα:....Δυνάμει τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ πρώτου πρωτοκόλλου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου οἱ γονεῖς πρωτίστως εἶναι ἁρμόδιοι γιὰ τὴν ἐκπαίδευση καὶ διδασκαλία τῶν παιδιῶν τους. Οἱ γονεῖς μποροῦν νὰ ἀπαιτήσουν τὸ κράτος νὰ σέβεται τὶς θρησκευτικὲς καὶ πολιτικές τους πεποιθήσεις.Ἡ διατήρηση μιᾶς δημοκρατικῆς κοινωνίας ἐπιβάλλει τὸν σεβασμὸ τοῦ πλουραλισμοῦ στὴν ἐκπαίδευση. Αὐτὸ σημαίνει πρακτικὰ ὅτι ὁποιαδήποτε προσπάθεια συστέγασης ἑτεροτήτων, ὅπως εἶναι ἡ διαβόητη φρασεολογία τῶν ἀκυρωθέντων ἀπὸ τὸ ΣτΕ προγραμμάτων σπουδῶν, εἶναι παράνομη. Τὸ κράτος, συνεχίζει τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο, ἀπαγορεύεται νὰ διεξάγει προπαγάνδα ἤ προσηλυτισμό, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς πεποιθήσεις τῶν θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν πεποιθήσεων τῶν γονέων. Ὅταν τὸ Δικαστήριο λέει μιλᾶμε γιὰ σεβασμό, δηλ. «respect», ἐννοοῦμε κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸ ἀναγνωρίζω ἤ λαμβάνω ὑπ’ ὄψιν. Αὐτὸς ὁ σεβασμὸς σὲ αὐτὲς τὶς πεποιθήσεις συνεπάγεται καὶ θετικὲς ὑποχρεώσεις, διατηρώντας ὡστόσο εὐρεῖα διακριτικὴ εὐχέρεια συμμόρφωσης μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.Τὸ Δικαστήριο τονίζει ὅτι ἡ σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ἔχει ἐπικουρικὸ χαρακτήρα καὶ τὰ συμβαλλόμενα κράτη εἶναι πρωτογενῶς ἁρμόδια, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες ποὺ ἐξασφαλίζονται στὴν Σύμβαση. Ἄρα ὅλη ἡ παραφιλολογία περὶ ὑποχρεωτικῆς ἐπιβολῆς ἐξ Εὐρώπης ἑνὸς οὐδετερόθρησκου μαθήματος εἶναι ψευδής, γιατί, ὅπως τὸ ἴδιο τὸ δικαστήριο διαβεβαιώνει αὐτό, δὲν ἀνήκει στὴν ἁρμοδιότητά του, ἀλλὰ στὰ κράτη. Τὸ Δικαστήριο προσθέτει ὅτι τὰ κράτη διὰ τῆς δημοκρατικῆς νομιμοποιήσεώς τους εἶναι καλύτερα καταρτισμένα ἀπὸ ἕνα Διεθνὲς Δικαστήριο νὰ κρίνουν τὶς τοπικὲς ἀνάγκες καὶ συνθῆκες. Πρακτικά, ἐκεῖνο ποὺ τονίζει τὸ Δικαστήριο, εἶναι ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ὑποχρεωθοῦν οὔτε οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ὑποστοῦν προπαγάνδα ἀθεϊστικὴ, οὔτε προπαγάνδα οὐδετεροθρησκείας οὔτε προπαγάνδα θρησκειολογισμοῦ, ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ ἄθεοι νὰ ἐκπαιδευθοῦν μὲ τὸ ζόρι στὴν Ὀρθοδοξία.Διὰ τῆς δικῆς του ὁδοῦ καὶ φρασεολογίας τὸ Δικαστήριο ἐπιβεβαιώνει τὸ τοῦ Κυρίου: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν».Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῶν ἀπαλλαγῶν ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασία εἶναι νὰ μὴ ἐξαναγκάζονται οἱ μαθητὲς νὰ βρεθοῦν σὲ κατάσταση σύγκρουσης μεταξὺ τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης ποὺ δίνεται ἀπὸ τὸ Σχολεῖο καὶ τῶν θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν πεποιθήσεων τῶν γονέων τους, διότι αὐτὲς οἱ πεποιθήσεις εἶναι θέματα τῆς προσωπικῆς συνειδήσεως τοῦ κάθε ἑνός.Ἡ ἐλευθερία ποὺ κατοχυρώνεται μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ σύμβαση συμπεριλαμβάνει καὶ τὸ ἀρνητικὸ μέρος τῆς δυνατότητας κάθε ἀτόμου νὰ μὴ ἐκδηλώνει τὴν θρησκευτικὴ πίστη του ἤ τὴν ἀπουσία ὁποιασδήποτε θρησκευτικῆς πίστης.Καταδικάζοντας τὴν Ἑλλάδα τὸ Δικαστήριο καταδίκασε τὴν ἔμμεση προσπάθεια τῆς προηγούμενης κυβέρνησης καὶ τῶν θεολόγων συνοδοιπόρων της νὰ ἐγκλωβίσουν τοὺς πάντες σὲ ἕνα ἑνιαῖο πρόγραμμα σπουδῶν ἀδιαφορώντας – γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν φρασεολογία τους- γιὰ τὴν ἑτερότητα τοῦ ὀρθοδόξου μαθητοῦ ἔναντι τοῦ ἑτεροδόξου καὶ ἀθέου ἤ ἀγνωστικιστοῦ, θεωρώντας ὅτι ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ μποῦν σὲ ἕνα κοινὸ μίξερ, γιὰ νὰ μὴ γίνονται δῆθεν διακρίσεις μαθητῶν. Αὐτὴ ἦταν ἡ παγίδα, μὲ τὴν ὁποία ἐξαπάτησαν καὶ πολλοὺς ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐντὸς τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ χώρου. Ἡ καθιέρωση ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο τοῦ δικαιώματος στὴν ἀπαλλαγὴ ὄχι μόνον δὲν προσβάλλει τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὅπως διαδίδουν τὰ παπαγαλάκια τῶν νεοεποχίτικων θεολόγων, ἀλλὰ προστατεύει τὴν σοβαρότητα τοῦ μαθήματος καὶ τοῦ ὀρθοδόξου Θεολόγου ἀπὸ ἐκπτώσεις δῆθεν γιὰ λόγους δημοκρατίας. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο ἔδωσε ἕνα μάθημα ὅτι δημοκρατία καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα σημαίνει διάκριση τῶν ἑτεροτήτων καὶ ὄχι ἀψυχολόγητη καὶ ἀντιπαιδαγωγικὴ ὁμογενοποίησή τους.

7 σχόλια:

 1. Προξενεί τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι την συγκεκριμένη είδηση, το 95% των ανθρώπων που την διέδωσαν ή την διάβασαν, την κατανόησαν τελείως λάθος. Νόμιζαν δηλ ότι το ευρωπαϊκό δικαστήριο, καταδίκασε την Ελλάδα και δικαίωσε τους νεοεποχίτες. Όμως συνέβη το ακριβώς αντίθετο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΛΥ ΟΡΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟ 95% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ.ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ,ΝΔ,ΣΥΡΙΖΑ,ΑΝΤΑΡΣΙΑ-ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ....ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ ΚΛΠ....
   Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΧΑΟΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
   ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΕΕ.

   Διαγραφή
 2. ΜΠΟΥΡΔΕΣ.ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΟΤΙ Ο ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΣ Ή ΑΘΕΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΣ,ΟΧΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΚΑΤΕΒΕΙ.
  ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΑΞΙΤΩΝ ΑΝΤΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ.ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είσαι άσχετος. Διάβασε πρώτα την απόφαση του δικαστηρίου και μετά γράψε σχόλιο...

   Διαγραφή
  2. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ.ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ IMPRIUM NA XΩΝΕΙ ΤΗΝ ΜΗΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ,ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΠΑΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

   Διαγραφή
  3. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ.ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΑΣ ΠΑΕΙ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΤΑΧΑ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΛΑΣΑΡΕΤΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ,ΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΣΑΡΟΥΝ ΣΤΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΣ.

   Διαγραφή
 3. 24/10/19
  Το ΣτΕ έχει κατοχυρώσει τον ορθόδοξο χαρακτήρα αλλά και την υποχρεωτικότητα του μαθήματος των Θρησκευτικών
  http://thriskeftika.blogspot.com/2019/10/blog-post_34.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.