6 Οκτ 2019

Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὰ 15 χρόνια Ἑλληνικοῦ σχολείου «Ὅμηρος» στὴν Κορυτσὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου

Μὲ πολλὴ συγκίνηση πληροφορηθήκαμε ὅτι τὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ στήν Κορυτσὰ μπαίνει στὸ 15ο ἔτος τῆς λειτουργίας του. Καθὼς εἴχαμε τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ὡς ΣΦΕΒΑ καὶ ΠΑΣΥΒΑ νὰ στηρίξουμε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος στὴν Ἀλβανία τὸ 1991, τὴν ἀνάσταση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν περιοχή, παρακολουθοῦμε μὲ μεγάλη χαρὰ τὴν πρόοδο καὶ προκοπή της στὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς, πρῶτα μὲ τὴν λειτουργία τῶν φροντιστηρίων ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ στὴν συνέχεια μὲ τὴν λειτουργία τοῦ σχολείου ΟΜΗΡΟΣ ποὺ ἀποτελεῖ βιτρίνα Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ φάρο πολιτισμοῦ γιὰ τὴν πόλη καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς. Μία περιοχὴ μὲ σπουδαία ἱστορία, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἀγάπησαν πολὺ τὰ γράμματα καὶ διακρίθηκαν γιὰ τὴν φιλομάθειά τους .
Ἂν θελήσουμε νὰ κάνουμε μία μικρὴ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ βλέπουμε ὅτι ἤδη ἀπὸ τὸν...
18ο αἰώνα ἡ πόλη καὶ ἡ περιφέρειά της ἦταν γεμάτη ἀπὸ ἑλληνόγλωσσα σχολεῖα.

- Τὸ πρῶτο της ἑλληνικὸ σχολεῖο, ὅπου φοιτοῦσαν μαθητές  ἀπὸ τὴν πόλη καὶ ἀπὸ τὰ γύρω χωριὰ ἱδρύεται τὸ 1723.
- Τὸ 1830 λειτουργεῖ στὴν πόλη ἕνα ἑλληνικὸ Φροντιστήριο ἢ “Ἑλληνοσχολείον” καὶ ἕνα ἀλληλοδιδακτικὸ σχολεῖο.
- Τὸ 1856 λειτούργησε ἡ πρώτη τάξη τοῦ Γυμνασίου μὲ τὴν οἰκονομικὴ στήριξη τοῦ εὐεργέτη Ἰωάννη Μπάγκα.
- Τὸ 1857 ἱδρύεται τὸ πρῶτο παρθεναγωγεῖο ὅπου φοιτοῦσαν τὰ κορίτσια τῆς πόλης.
- Τὸ 1867 ἱδρύονται δύο ἀστικὲς σχολές.
- Τὸ 1872 ἱδρύονται δύο νηπιαγωγεῖα.

-Τὸ  1887 τὸ γυμνάσιο ὀνομάζεται  «Μπάγκειον Γυμνάσιον Κορυτσᾶς» καὶ διατηρεῖται μέχρι τὴν συγκρότηση τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους τὸ 1912-1913.  Λειτούργησε ὡς ἑξατάξιο γυμνάσιο μὲ 90 μαθητὲς καὶ 8 καθηγητές. Διέθετε βιβλιοθήκη, ἀναγνωστήριο καὶ μία ὀργανοθήκη μὲ ὄργανα φυσικῆς πειραματικῆς καὶ χημείας. Ἐπαναλειτουργεῖ τὸ 1937 μὲ δαπάνες τῆς Μπαγκείου Ἐπιτροπῆς ὠς  ὀρθόδοξη ἱερατικὴ σχολὴ μέχρι καὶ τὴν κατάληψη τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς τὸ 1939.

-Τὴν ἴδια χρονιὰ (1887) λειτουργεῖ στὴν πόλη καὶ τὸ πρῶτο ἀλβανικὸ σχολεῖο, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1917 ἕως τὸ 1939 λειτουργεῖ στὴν Κορυτσά, κατὰ κάποιο τρόπο ὡς συνέχεια τοῦ Μπάγκειου Γυμνασίου, τὸ Γαλλικὸ Λύκειο Κορυτσᾶς, τὸ ὁποῖο παρέχει ποιοτικὴ ἐκπαίδευση σύμφωνα μὲ τὰ Εὐρωπαϊκὰ Πρότυπα.

- Μέχρι καὶ τὴν δεκαετία τοὺ  1920 στὴν περιοχὴ λειτουργοῦν ἑλληνόγλωσσα σχολεῖα. Ὡστόσο μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ βασιλέα Ζώγκου, σταδιακὰ ἀρχίζει ἡ ἀπαγόρευση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ τὸ κλείσιμο τῶν ἑλληνόγλωσσων  σχολείων  στὴν περιοχή.
Ἂν καὶ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν λειτουργία ἑλληνικῶν σχολείων, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν σημειώσουμε τὸ πέρασμα γιὰ ἕνα χρόνο (1936-37) ἀπὸ τὴν πόλη μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδας, τοῦ Νομπελίστα ποιητῆ μας Γεώργιου Σεφέρη.

Τὴν περίοδο 1945-1990 κατὰ τὴν “βαθειὰ νύχτα” τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος παράλληλα μὲ τὴν βάρβαρη καταπάτηση κάθε ἀνθρώπινου δικαιώματος, βεβαίως δὲν γίνεται λόγος οὔτε για  θρησκευτικὴ ἐλευθερία ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ ἑλληνικὴ παιδεία στὴν περιοχή.
Τὸ 1991 μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καὶ τὴν σχετικὴ  ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας, γεννήθηκε ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἡ συνέχιση τῆς ἑλληνόγλωσσης ἐκπαίδευσης, ποὺ ἦταν ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ πολιτισμοῦ τῆς πόλης τῆς Κορυτσᾶς καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων ἔδειχνε μεγάλο ἐνδιαφέρον

- Τὸ 1991-1992 ἱδρύθηκαν , μὲ πρωτοβουλία ἐντόπιων Κορυτσαίων καὶ ὑπὸ τὴν μέριμνα τῆς Ὁμόνοιας μὲ πρωτεργάτιδα τὴν τότε πρόεδρο κὰ Ἐρμιόνη Ἀνδρέα καὶ ἄλλους δασκάλους, τὰ πρῶτα Ἑλληνικὰ Φροντιστήρια, τὰ ὁποία χρηματοδοτήθηκαν  ἀπὸ συλλόγους καὶ χορηγοὺς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπεκτάθηκαν σὲ ὅλη τὴν περιφέρεια φτάνοντας τὰ 35. Χιλιάδες κάτοικοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὁμογενεῖς καὶ μή, ἔσπευσαν νὰ μάθουν τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἐκφράζοντας τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ζῆλο τους γιὰ νὰ μάθουν αὐτὸ ποὺ στερήθηκαν γιὰ 7 δεκαετίες. Οἱ σύλλογοί μας σεμνύνονται γιατί ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ βρεθήκαμε στὸ πλευρὸ τῶν ἀδελφῶν μας καὶ στηρίξαμε μὲ ἀποστολὲς σχεδὸν σὲ μηνιαία βάση τὸν θεσμὸ τῶν φροντιστηρίων. Τὴν προσπάθεια αὐτὴ στήριξαν πολλοὶ σύλλογοι καὶ φορεῖς κυρίως ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα, ὄπως  ἱερὲς μητροπόλεις, χριστιανικὲς ἀδελφότητες, τὰ συνεργαζόμενα γυναικεῖα σωματεῖα Θεσσαλονίκης κ.α. φορεῖς.
Μέ πολλὴ συγκίνηση τὰ χρόνια ἐκεῖνα θυμούμαστε τὴν παρουσία ἡλικιωμένων ποὺ εἶχαν προλάβει τὴν λειτουργία τῶν ἑλληνικῶν σχολείων τὸ 1920,  νὰ μᾶς μιλοῦν σὲ ἄψογη καθαρεύουσα καὶ νὰ μᾶς τραγουδοῦν τραγούδια τοῦ μεσοπολέμου, γιὰ νὰ μᾶς δείξουν τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

- Μετὰ ἀπὸ μία παύση κατὰ τὸ ἔτος 1994-1995, ἀπὸ τὸ 1996 ξεκίνησαν ξανὰ τὰ φροντιστήρια ἀλλὰ μὲ ὁλοφάνερη τώρα την  ἀνάγκη γιὰ καλύτερο σχεδιασμὸ καὶ ὀργάνωση.  Ἡ ἀπαίτηση αὐτὴ  ὁδήγησε σὲ μία ἕνωση ὅλων τῶν ἐνδιαφερόμενων γιὰ τὴν δημιουργία  ἐνός   πολιτιστικοῦ φορέα ποὺ θὰ ἀναλάμβανε τὴν ὀργάνωση τῆς ἐκπαίδευσης σὲ πιο  ἐπαγγελματικὴ  βάση.

Τὸ 1998 ἱδρύεται καὶ ἐγκρίνεται ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖο  τῆς Κορυτσᾶς ὁ Πολιτιστικὸς καὶ Ἀθλητικὸς Σύλλογος "Ἀδελφότητα". Ἡ "Ἀδελφότητα" ἀνέλαβε τὰ φροντιστήρια ἐκμάθησης ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ στεγάστηκε  ἀρχικὰ στὸ Κτίριο Κόντη. Ὑπὸ τὸ σύλλογο αὐτὸ τὰ φροντιστήρια λειτούργησαν σὲ ὅλη τὴν περιφέρεια. Δίπλα τους στάθηκαν εὐεργέτες ὅπως ὁ Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου καὶ Σύλλογοι ὅπως ἡ ΣΦΕΒΑ-ΠΑΣΥΒΑ καὶ "Οἱ Φίλοι τοῦ Πολιτισμοῦ" μὲ πρόεδρο τὸν π.  Ἐλευθέριο Καρακίτσιο. Οἱ δύο αὐτοὶ σύλλογοι μάλιστα συνεχίζουν ἕως σήμερα νὰ προσφέρουν ἀνιδιοτελῶς στὴν στήριξη τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν περιοχή.

Τὸ 2002, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἑλληνικῶν φροντιστηρίων, τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος ἀπέσπασε στὴν Κορυτσὰ μία φιλόλογο καὶ δύο δασκάλες. Ἡ μεγαλύτερη ἐπιτυχία τοῦ Συλλόγου, ἐκείνη τὴν στιγμή,  ἦταν τὸ 2003 ἡ ἔκδοση ἄδειας λειτουργίας νηπιαγωγείου καὶ δημοτικοῦ σχολείου ὑπὸ τὴν ὀνομασία "Τὰ ἀδέλφια Κόντη". Τὴν ἴδια χρονιὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπέσπασε 5 ἄλλους δασκάλους.

- Τὸ 2003 ἀνέλαβε τὴν διεύθυνση τῶν Ἑλληνικῶν Φροντιστηρίων ἡ φιλόλογος κ.Αὐγέρου Ἄννα, μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἀδελφότητας "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ", ποὺ ἦταν ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς πολλὲς (σχεδὸν 20 ) ἐκπαιδευτικούς τῆς Χριστιανικῆς αὐτῆς Ἀδελφότητας ποὺ πρόσφεραν καὶ μέχρι καὶ σήμερα προσφέρουν ποικιλοτρόπως στὸ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο τοῦ σχολείου, ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὴν κοινωνία τῆς Κορυτσᾶς μὲ τὴν ἱεραποστολικὴ καὶ ὀρθόδοξή τους δράση, ἰδιαίτερα μέσω τῶν κατηχήσεων.

- Στὶς 29.12.2004,  ἐκδόθηκε, μετὰ ἀπὸ ἄψογη συνεργασία, τοῦ Γενικού  Προξένου τῆς Ἑλλάδας στὴν Κορυτσὰ κ. Ἐλευθέριου Πρώιου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς "Ἀδελφότητας" κ.Ἀνδρέα Μήτσιου, ὁ ρόλος τοῦ ὁποίου ἦταν καθοριστικός,  ἡ ἄδεια λειτουργίας τοῦ Ἑλληνοαλβανικοῦ Σχολείου "Ὅμηρος". Ἐκπληρώθηκε ἔτσι τὸ πολυπόθητο ὄνειρο τῶν ὁμογενῶν,  ἡ συνέχεια τῆς ἑλληνόγλωσσης ἐκπαίδευσης στὴν Κορυτσὰ μετὰ ἀπὸ σχεδὸν ἕναν αἰώνα!

- Συγχρόνως προσφέρθηκε στὴν πόλη ἕνα σπουδαῖο Ἐκπαιδευτικὸ Ἵδρυμα ποὺ δίνει σὲ ὅλους χωρὶς διάκριση ποιοτικὴ ἐκπαίδευση, μόρφωση μὲ ἰδανικὰ καὶ ἀρχὲς ποὺ ἐμπνέουν ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ στοχεύει στὴν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τῆς ἀγάπης, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, τῆς ἀλληλοκατανόησης, τῆς συναδέλφωσης μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ γενικότερα τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξής τους χτίζοντας γέφυρες.

- Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία φρόντισε ξεχωριστὰ γιὰ τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο σήμερα στεγάζεται ὁ "Ὅμηρος". Ἡ ἀνέγερση τοῦ σχολείου χρηματοδοτήθηκε μὲ κονδύλια τοῦ Προγράμματος Ἀναπτυξιακῆς Συνεργασίας τοῦ Ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν - Ἑλληνικὸ Σχέδιο γιὰ τὴν Οἰκονομικὴ Ἀνασυγκρότηση τῶν Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ).

Τὰ ἐγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στὶς 15-05-2005 μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους λαοῦ, Προξενικῶν Ἀρχῶν, Ἀντιπροσώπων τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως Κορυτσᾶς, Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν, μὲ τὸν ἴδιο τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο  ἀλλὰ καὶ ἐκπροσώπους  πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν Ἀρχῶν καὶ τῶν δύο χωρῶν. Τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος ἐκπροσωποῦσε ἡ  Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ θρησκευμάτων κ. Μαριέττα Γιαννάκου, καὶ ὁ  Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ Εὐριπίδης Στυλιανίδης ἐνῶ τὸ Ἀλβανικὸ Κράτος ὁ ὑπουργὸς παιδείας κ Λουᾶν Μεμούσι.

- Κατὰ τὴν σχολικὴ χρονιὰ 2004-2005 οἱ μαθητὲς ποὺ μάθαιναν ἑλληνικὰ στὰ Ἑλληνικὰ Φροντιστήρια μαζὶ μὲ τοὺς μαθητὲς τοῦ σχολείου «Ὅμηρος» ἔφθασαν τοὺς 920. Ἀπὸ τότε ἕως καὶ σήμερα τὰ Ἐκπαιδευτήρια «Ὅμηρος» παρέχουν ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια στοὺς μαθητὲς τους χωρὶς καμία διάκριση. Ἡ πορεία τῶν ἐκπαιδευτηρίων εἶναι ἀνοδικὴ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ σχολεῖο τέθηκε ὑπὸ τὴν ἄμεση μέριμνα καὶ ἐπίβλεψη τοῦ ἁρμόδιου Συντονιστῆ Ἐκπαίδευσης, τὸν ὁποῖο διορίζει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία.

Βασικός  στόχος τοῦ σχολείου  πέρα ἀπὸ τὴν μόρφωση εἶναι νὰ παρέχει πάνω ἀπὸ ὅλα στοὺς μαθητὲς του πνευματικὰ ἐφόδια. Μέσα ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διαφύλαξή της γιὰ τοὺς ὁμογενεῖς, τὰ παιδιὰ γνωρίζουν καὶ μυοῦνται στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, στὸ ἦθος, τὶς ἀρχές, τὰ ἀνώτερα ἰδανικά, τὴν δημοκρατία, τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ πολλές  ἄλλες σημαντικὲς ἀξίες ποὺ ἔχουν ἐπηρεάσει τὴν ζωὴ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.

Παράλληλα ἡ τέχνη καὶ ἡ μουσικὴ παιδεία ὅπως καὶ ὁ ἀθλητισμὸς καὶ ἡ εὐγενὴς ἅμιλλα, εἶναι μέρος τῆς μόρφωσης τῶν μαθητῶν.  Δὲν εἶναι ἀφηρημένες ἔννοιες, ἀλλὰ βιωματικὲς ἐμπειρίες ποὺ ἐκπλήσσουν εὐχάριστα στὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ. Μάρτυρες γι΄ αὐτὸ οἱ χιλιάδες θεατές, γονεῖς καὶ ἐπισκέπτες, ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι ποὺ ἔχουν παρακολουθήσει τὶς ἐκδηλώσεις στὶς ἐθνικὲς ἑορτὲς καὶ ἔχουν συγκινηθεῖ καὶ  ἐνθουσιαστεῖ! Ἡ ὑπέροχη χορωδία ἀλλὰ καὶ τὰ προσεγμένα χορευτικὰ πλαισιώνουν μὲ τέχνη καὶ μεράκι τὰ γεμάτα νόημα θεατρικὰ δρώμενα μὲ τὴν συμμετοχὴ στὶς ἐκδηλώσεις νὰ εἶναι μία γλυκιὰ μόνιμη ἀνάμνηση γιὰ ὅλους τούς μαθητές.

-Τὸ δίγλωσσο διδακτικὸ περιβάλλον ἐφοδιάζει τοὺς μαθητὲς μὲ δημιουργικὲς γλωσσικὲς ἱκανότητες ποὺ ἔχουν φέρει στὸ σχολεῖο δύο χρυσὰ βραβεῖα σὲ ἐπίπεδο περιφέρειας καὶ τὸ κατατάσσουν μόνιμα στὰ ἄριστα σχολεῖα τῆς περιοχῆς. Σὲ ἐπίπεδο γνώσεων οἱ μαθητές  ὄχι μόνο δὲν ὑπολείπονται σὲ κάτι σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους μαθητὲς τῆς Κορυτσᾶς, ἀλλὰ ἔχουν ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ νὰ φτάσουν στὸ ἀνώτατο ἐπίπεδο. Οἱ δομές, τὰ ἐργαστήρια, τὸ γενικότερο διδακτικὸ καὶ παιδαγωγικὸ περιβάλλον βρίσκονται στὸ ἀνώτερο δυνατό τους σημεῖο. Ὁ συνδυασμὸς τῶν Ἑλλήνων ἐκπαιδευτικῶν μὲ τὸ ντόπιο προσωπικὸ ἀποτελεῖ προτέρημα καὶ λειτουργεὶ  πολὺ ἀποδοτικά. Ἐπιπλέον, τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ ἐπιμορφώνεται συνεχῶς καὶ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ φροντίζει καὶ τὸ γραφεῖο τοῦ συντονιστῆ μέσω τῶν ποικίλων σεμιναρίων ποὺ διοργανώνει.

- Πάνω ἀπὸ ὅλα ὅμως οἱ μαθητὲς τοῦ σχολείου καλλιεργοῦν τὶς ἀνθρώπινες ἀρετὲς καὶ διαπλάθουν ἕναν χαρακτήρα ποὺ ξέρει νὰ ἀγαπᾶ τὸν συνάνθρωπο, νὰ συμπονᾶ καὶ νὰ προσφέρει σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Καλλιεργοῦν τὸν σεβασμὸ στὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη.

Ἂν καὶ πολὺ συχνὰ οἱ σύλλογοί μας ἐκφράζουν παράπονα γιὰ τὴν ἀπουσία τῆς ἐπίσημης ἑλληνικῆς πολιτείας ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό, τὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ τῆς Κορυτσᾶς ἀποτελεῖ μία ἐπαινετὴ ἐξαίρεση.  Στά   15 χρόνια τῆς λειτουργίας του, δαπανήθηκαν ἀρκετὰ κονδύλια  τὰ ὁποῖα ὅμως λειτούργησαν σὰν μία πολὺ ἐπωφελὴς ἐπένδυση ποὺ ἀπέδωσε τὰ μέγιστα ἀνταποδοτικὰ ὀφέλη στοὺς τομείς  τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς στήριξης τῶν ὁμογενῶν μας. Τὸ σχολεῖο ἀποτελεῖ στὴν οὐσία τὸν καθρέφτη τῆς Ἑλλάδας στὴν περιοχή, καὶ ἂν πιστέψουμε τὶς μαρτυρίες ὄχι μόνο τῶν ἀδελφῶν μας ἐκεῖ ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀλβανῶν ὑπευθύνων, παρὰ τὰ ὅποια προβλήματα, λειτουργεὶ  μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καὶ ἀποτελεῖ πρώτη ἐπιλογὴ τῶν Κορυτσαίων γιὰ τὴν μόρφωση τῶν παιδιῶν τους.

Εἶναι ἐνθαρρυντικὸ ὅτι τὰ τελευταία χρόνια πολλοὶ φορεῖς καὶ σύλλογοι ἀλλὰ καὶ ἐπίσημοι (βουλευτὲς καὶ στελέχη τοπικῆς αὐτοδιοίκησης) ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στηρίζουν μὲ τὶς ἐπισκέψεις καὶ τὴν κατὰ δύναμιν συνδρομὴ τους τὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ. Ὡστόσο εἶναι ὑποχρέωση καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, νὰ διαφυλάξει ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ αὐτὸ τὸ κύτταρο ἑλληνικῆς παιδείας, νὰ στηρίξει ὅσους ἑλλαδίτες καὶ ὁμογενεῖς ἐκπαιδευτικοὺς προσφέρουν ἐκεῖ τὶς ὑπηρεσίες τους καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύσει καὶ θωρακίσει γιὰ νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς προκλήσεις τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Δὲν πρέπει σὲ καμμία περίπτωση νὰ ἐπαναληφθοῦν ὀλιγωρίες καὶ ἀδιαφορίες ποὺ ὁδήγησαν  σὲ μία τουλάχιστον περίπτωση, τὰ τελευταία χρόνια στὸν κίνδυνο διακοπῆς τῆς λειτουργίας τοῦ σχολείου.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ  τὰ ἐκπαιδευτήρια «Ὅμηρος» θὰ συνεχίσουν τὴν ὄμορφη προσπάθειά τους στὴν πόλη τῆς Κορυτσᾶς μεταδίδοντας τὰ φώτα καὶ τὶς ἀξίες τῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ εὐχὴ καὶ ἐπιθυμία ὅλων τῶν Κορυτσαίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἑλλαδιτῶν ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ στάθηκαν στὸ πλευρὸ τοῦ σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.