13 Αυγ 2019

Τὸ Πρωτεῖο τῆς Ἀλήθειας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
 Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος σὲ συνέντευξή του στὸ Οὐκρανικὸ Πρακτορεῖο εἰδήσεων TSN, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε τὴν Δευτέρα 14 Ἰουλίου 2019, ἀνήγγειλε ὅτι ''ἡ πρώτη Ἐκκλησία  η ὁποία ἀναγνωρίζει τὴν τοπικὴ Ὀρθοδοξη  Εκκλησία τῆς Οὐκρανίας'' (Σημ. Γρ. Ἐννοεῖ ὁ Πατριάρχης τοὺς σχισματικοὺς στοὺς ὁποίους ἀπέδωσε τὴν αὐτοκεφαλία τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2019) θὰ εἶναι ἡ ἀδελφὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας».  Πατριάρχης μὲ τὴν δήλωσή του αὐτὴ προεξοφλεῖ γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ τὴ γνώμη καὶ τὴν ἀπόφαση τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν Ἱεραρχία Της.
Ἡ δήλωση τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου  ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικὸ ὀλίσθημα. Θίγει εὐθέως τὸ Ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα. Ὁ Πατριάρχης συμπεριφέρθηκε  στούς Ἱεράρχες τῆς Αὐτοκέφαλης...
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς νὰ εἶναι τὰ περὶ αὐτὸν μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ΟΛΕΣ οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ΟΜΟΦΩΝΕΣ, διότι ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀποφασίζει, προτείνει καὶ ἡ πρότασή του ΠΑΝΤΟΤΕ ὁμοφώνως γίνεται ἀποδεκτή! 

Ὁ Πατριάρχης προφανῶς δημοσιοποίησε τὴ συμφωνία ποὺ ἔκαμε γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, ὅταν πρόσφατα συναντήθηκε μαζί του στὴν Ἀθήνα καὶ στὸ Δήλεσι τῆς Βοιωτίας. Ἐπίσης προφανῶς ἔχει ἐνημερωθεῖ γιὰ τὴν θετικὴ εἰσήγηση πρὸς τὴν Ἱεραρχία τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, ποὺ συνεδρίασαν γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ (Βλ. σχετικὸ ρεπορτὰζ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 4ης Ιουνίου 2019). Όμως ὅ,τι καὶ ἂν συμφώνησε μαζί του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ὅποια  καὶ ἂν εἶναι ἡ εἰσήγηση τῶν Ἐπιτροπῶν οὐδὲν ἰσχύει χωρὶς τήν  ψῆφο καὶ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Προφανῶς ὁ κ. Βαρθολομαῖος δημοσίως προεξοφλεῖ  τήν ἀπόφασή Της. Ἐκθέτει ἔτσι ὅλους τούς Ἱεράρχες ποὺ Τὴν ἀποτελοῦν.

Ὁ κάθε Ἐπίσκοπος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἑνότητα, τὴν διαφύλαξη τῶν δογμάτων καί, γενικά, τῆς Ἀλήθειας τῆς Πίστεως. Οἱ φῆμες καὶ οἰ  θεωρίες ὅτι οἱ Ἑλλαδίτες δὲν θὰ ψηφίσουν κατὰ τὴν ἐπισκοπική τους συνείδηση, ἀλλὰ καθ’ ὑπόδειξιν καὶ μὲ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ φόβου, μήπως ἂν δὲν ἀκολουθήσουν τὴ θέληση τοῦ Πατριάρχη καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὸ Οὐκρανικό τούς τηλεφωνήσουν καὶ τοὺς ἐκφράσουν τὴν ἀποδοκιμασία τους, πρέπει νὰ εἶναι ἀνυπόστατες. Ἀλλιῶς ὑπάρχει φαλκίδευση τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος. Ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος δὲν θὰ δέχονταν μία τέτοια προσβολή. Εἶναι προσβλητικὸ γιὰ τοὺς Ἐπισκόπους νὰ ἐπιδιώκεται ἡ χειραγώγηση τῆς συνείδησής τους καὶ ἡ ὑφαρπαγὴ τῆς ψήφου τους. Καὶ βεβαίως οἱ Ἐπίσκοποι γνωρίζουν ὅτι στὴν Ἐκκλησία δὲν μακαρίζονται οἱ ὠφελιμιστὲς κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἀλλὰ οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ Ὁμολογητές.

Γιὰ τὴν ἀξία καὶ τὴν εὐθύνη τοῦ κάθε Ἐπισκόπου, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς ἐπισκοπῆς του,  εἶναι ἐπίκαιρη ἡ ἄποψη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἀπευθυνόμενος στὸν Μέγα Ἀθανάσιο τοῦ ζήτησε παρακλητικὰ νὰ ἐπιληφθεῖ τῶν ζητημάτων ποὺ προέκυψαν ἀπὸ αἱρετικοὺς στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας, παρακάμπτοντας τὰ πρωτεῖα τῶν πρεσβείων, γιατί, ὅπως τοῦ ἔγραψε, σὲ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας προηγεῖται τὸ πρωτεῖο τῆς ἀλήθειας. Τό πρωτεῖο, γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος στὸν Μέγα Ἀθανάσιο, τὸ ἔχει ὅποιος πονάει καὶ ἀγαπάει περισσότερο τὴν Ἐκκλησία, ὅποιος πεθαίνει γι’ αὐτή, ὅποιος φωτίζεται περισσότερο ἀπὸ τὸν Θεό. Γι’ αὐτό, ὅπως γράφει ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Στυλ. Παπαδόπουλος,  τὸ πρωτεῖο τὸ συναντᾶμε πότε στὴν Ἀντιόχεια καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ Θεοφόρου Ἰγνατίου, πότε στὴ Λυὼν στὸ πρόσωπο τοῦ Εἰρηναίου, πότε στὴν Καρθαγένη στὸ πρόσωπο τοῦ Κυπριανοῦ, πότε στὴν Ἀλεξάνδρεια στὰ πρόσωπα τῶν Διονυσίου καὶ Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, πότε στὴν πολίχνη τῆς Ναζιανζοῦ, στὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Καὶ σημειώνει ὁ Στυλ. Παπαδόπουλος: «Ἂν περιορίσουμε τὸ πρωτεῖο τῆς ἀληθείας σὲ κάποιο τόπο, σὲ μία ἐπισκοπή, περιορίζουμε βλάσφημα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ προδίδουμε τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλιώτικο πρωτεῖο στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει. Τὰ ὑπόλοιπα πρωτεῖα εἶναι ἀνθρώπινα κατασκευάσματα».

Παράδειγμα τῆς ἀξίας τοῦ κάθε Ἐπισκόπου καὶ ἡ εὐθύνη του γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἀλήθεια εἶναι ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας. Ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος ἔπεσε σὲ αἵρεση καὶ εἶχε τὴν ὑποστήριξη τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄, ὁ Κύριλλος στὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, τῆς Ἐφέσου, ἀντέστη στὴν αἵρεση τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς πρωτευούσης τῆς πανίσχυρης τότε Αὐτοκρατορίας καὶ στὴν πίεση ποὺ ἀσκοῦσε ὁ Αὐτοκράτορας. Καὶ ὄχι μόνο ἀντέστη, ἀλλὰ προήδρευσε τῆς Συνόδου, ἐπέτυχε νὰ κληθεῖ σὲ ἀπολογία ὁ Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος ἐπικράτησαν οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὴν Θεοτόκο καὶ ὁ Νεστόριος χαρακτηρίστηκε αἱρετικὸς καὶ ἐκθρονίστηκε.

Στὴ συνέντευξη πρὸς τὸ Οὐκρανικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος φάνηκε ὅτι ἔχει πέσει θύμα ἀποπληροφόρησης. Εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Ἡ πλειονοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ καιρὸ ζήτησε ἀπὸ ἐμᾶς τὴν ἀνεξαρτησία του ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς ἐκκλησίας τῆς Μόσχας» καὶ πρόσθεσε ὅτι «λυπήθηκε τόσους Οὐκρανοὺς νὰ ἀνήκουν σὲ σχισματικὴ Ἐκκλησία». Τό γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ πλειονοψηφία τῶν Ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀκολουθεῖ τὴν ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία παραμένει πολυπληθὴς καὶ ζωντανή.

Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴ συνέντευξη ἐξέφρασε τὴν πίστη του ὅτι ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς «αὐτοκέφαλης» Ἐκκλησίας  τῆς Οὐκρανίας εἶναι θέμα χρόνου. Θὰ προηγηθεῖ ἡ ἀναγνώρισή της ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ θὰ ἀκολουθήσουν οἱ ἄλλες. Ὅλες ἔτσι στὸ ἐγγὺς μέλλον, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς καὶ ὁριστικῶς, θὰ ἀποδεχθοῦν τὸ παπικῆς ἀντίληψης προνόμιο τοῦ  να ἀποφασίζει καὶ νὰ ἐνεργεῖ μόνος καὶ ἀκολούθως οἱ ὑπόλοιπες Ἐκκλησίες νὰ εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ ἐγκρίνουν τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς ἐνέργειές του.

Εἶναι λάθος ἡ ἐκτίμησή του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ὅσο ὑπάρχει ἡ Ὀρθοδοξία αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκει δὲν πρόκειται ΠΟΤΕ νὰ συμβεῖ. Καὶ ἂν ἡ Ὀρθοδοξία προδοθεῖ ἀπὸ κάποιους Ἐπισκόπους -ὑπάρχουν στὴν 2000ετή ἱστορία Της πολλοὶ ποὺ πρόδωσαν τὴν Πίστη τους-, θὰ διασωθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ μὲ τοὺς Ἁγίους Του.       

Σημειώνεται ὅτι πράγματι γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας οἱ κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δέχονται πολιτικὲς πιέσεις, ὅπως εἶπε ὁ Πατριάρχης, ἀλλὰ ὄχι μόνο ἀπὸ τὴ μία πλευρά. Οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ ἄλλες Δυτικὲς Δυνάμεις προέτρεψαν καί, γιὰ λόγους γεωπολιτικούς, στηρίζουν τὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, ὅπως καὶ ἡ Μόσχα πιέζει μὲ διάφορους τρόπους τὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες, νὰ μὴν τοὺς ἀναγνωρίσουν. Ὅμως πέρα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ὑπάρχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία καὶ ἡ Ἱστορικὴ Ἀλήθεια, καθὼς καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση τῶν Ἐπισκόπων καὶ ὅλων τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν. Αὐτὰ δὲν παραβιάζονται, ἐκτὸς ἂν ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐκκοσμικευθεῖ καὶ κατάντησε θεραπαινὶς πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν σκοπιμοτήτων. Ἡ Ἀλήθεια εἶναι πὼς οἱ ἀπόγονοι τῶν Ρῶς εἶναι οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Οὐκρανοί.

Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι στὸ πρόσφατο διήμερο ταξίδι του στὴν Ἀθήνα ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος συνάντησε τὸν πρέσβυ τῶν ΗΠΑ Τζέφρι Πάϊατ καὶ εἶχε συζήτηση μαζί του ἐπὶ μία ὥρα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη στὴν Ἀθήνα ἀκολούθησε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ὑπεύθυνου γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς ὑποθέσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, Μητροπολίτου Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίωνα. Αὐτὸς ἦρθε στὴν Ἀθήνα, συναντήθηκε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, ἔκαμε μία περιοδεία στὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ ἐπισκέφθηκε τοὺς Μητροπολίτες Κορίνθου, Βεροίας, Θεσσαλονίκης, Δράμας καὶ Καβάλας. Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας ἀμέσως μετὰ ἐπισκέφθηκε τὸ Φανάρι καί, μεταξὺ ἄλλων, ἐνημέρωσε τὸν Πατριάρχη γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Βολοκολάμσκ...

Συνέβη ἐπίσης αὐθαίρετη ἐνέργεια Ἱεράρχου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ντὲ φάκτο ἀναγνώρισης τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, πρὸς ἱκανοποίηση τοῦ στενεμένου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Σὲ αὐτὴν δὲν ἐδόθη συνέχεια ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος στὸ Φανάρι συναντήθηκε μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῶν σχισματικῶν Ἐπιφάνειο, ἀλλὰ δὲν συλλειτούργησε, ὅπως ἔπραξε ὁ ἐν λόγω  Ἑλλαδίτης Μητροπολίτης, καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν τὸν μνημονεύει στὰ δίπτυχα.- 

4 σχόλια:

 1. Επισκεπτοκεντρικό
  αλλά και
  τηλεφωνοκεντρικό
  πολίτευμα...

  αυτό κι αν είναι

  εκσυγχρονισμός!  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν ο Βολοκολάμσκ περίμενε κάτι από αυτούς που επισκέφτηκε, ας το ξανασκεφτεί. Χειρότερα δεν θα μπορούσε να διαλέξει. Όσο για την Ελλαδική Εκκλησία είναι σχεδόν σίγουρο οτι θα αναγνωρίσουν την Ουκρανική. Υπάρχουν φωνές αλλά στο σύνολο της η ΙΣ είναι συμβιβασμένη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μόνο τα παγκάρια είναι το κύριο μέλημα τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η σχισματική εκκλησία του Κιέβου της Ουκρανίας,θα επιφέρει σχίσμα εντός της εκκλησίας της Ελλάδος, όπως και στο Άγιον Όρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπορείτε να γράψετε μια ανάρτηση για το τι είναι το σχίσμα, τι σημαίνει αυτοκεφαλία και τις επιπτώσεις αναγνώρισης της σχισματικής εκκλησίας από την Εκκλησία της Ελλάδος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.