14 Ιουν 2019

Τό Συμβούλιο τῆς ΕΕ ἐξέδωσε τόν Κανονισμό γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη!

Ἐγκρίθηκε ἀπό τό Συμβούλιο τῆς ΕΕ ὁ Κανονισμός γιά τίς Νέες, μέ RFID τσιπάκι, Ἠλεκτρονικές Ταυτότητες. Ἡ ἐφαρμογή τοῦ Κανονισμοῦ γίνεται χωρίς νά ἐνσωματωθεῖ στήν Ἐθνική Νομοθεσία καί εἶναι ὑποχρεωτική, δέν ἐναπόκειται στήν διακριτική εὐχέρεια τῶν Κρατῶν τῆς ΕΕ νά τόν ἐφαρμόσουν ἤ ὄχι. 

Δεῖτε κατωτέρω τό σχετικό Δέλτιο Τύπου.

Περισσότερη ἀσφάλεια γιά τά ἔγγραφα ταυτότητας: Τό Συμβούλιο ἐγκρίνει νέους κανόνες.

Η ΕΕ προβλέπει ἐνίσχυση τῆς ἀσφάλειας τῶν δελτίων ταυτότητας γιά τή μείωση τῆς ἀπάτης σχετικά μέ τήν πλαστοπροσωπία. Τό Συμβούλιο ἐξέδωσε σήμερα κανονισμό μέ τόν ὁποῖο θά διασφαλίζεται ὅτι τά δελτία ταυτότητας τῶν πολιτῶν τῆς ΕΕ καί τά ἔγγραφα διαμονῆς πού ἐκδίδονται γιά τούς πολίτες τῆς ΕΕ καί τά μέλη τῆς οἰκογένειάς τους...
πού δέν εἶναι ὑπήκοοι τῆς ΕΕ εἶναι πιό ἀσφαλῆ. 
Οἱ νέοι κανόνες θά βελτιώσουν τήν ἀσφάλεια τῶν ἐγγράφων αὐτῶν εἰσάγοντας ἐλάχιστες προδιαγραφές τόσο ὅσον ἀφορᾶ τίς πληροφορίες πού θά περιλαμβάνουν ὅσο καί τά χαρακτηριστικά ἀσφάλειας πού θά εἶναι κοινά γιά ὅλα τά κράτη μέλη πού τά ἐκδίδουν. 
Οἱ κανόνες αὐτοί δέν ὑποχρεώνουν τά κράτη μέλη νά προβλέπουν τήν ἔκδοση ἐγγράφων ταυτότητας ἐφόσον αὐτό δέν προβλέπεται ἀπό τήν ἐθνική τους νομοθεσία. 

Προδιαγραφές ἀσφάλειας γιά τά δελτία ταυτότητας 

Σύμφωνα μέ τούς νέους κανόνες, τά δελτία ταυτότητας θά πρέπει νά ἐκδίδονται ὑπό ἑνιαία μορφή πιστωτικῆς κάρτας (ID-1), θά περιλαμβάνουν μηχανικῶς ἀναγνώσιμη ζώνη καί θά τηροῦν τίς ἐλάχιστες προδιαγραφές ἀσφάλειας τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Πολιτικῆς Ἀεροπορίας (ΔΟΠΑ). Θά πρέπει ἐξάλλου νά περιλαμβάνουν φωτογραφία καί δύο δακτυλικά ἀποτυπώματα τοῦ κατόχου του ἐγγράφου, ἀποθηκευμένα σέ ψηφιακή μορφή, σέ μικροκύκλωμα χωρίς ἐπαφή. Τά δελτία ταυτότητας θά ἀναφέρουν τόν κωδικό χώρας τοῦ κράτους μέλους πού τά ἐκδίδει, ἐντός σημαίας τῆς ΕΕ. 
Τά δελτία ταυτότητας θά ἔχουν ἐλάχιστη διάρκεια ἰσχύος πέντε ἐτῶν καί μέγιστη διάρκεια ἰσχύος δέκα ἐτῶν. Τά κράτη μέλη μποροῦν νά ἐκδίδουν δελτία ταυτότητας μεγαλύτερης διάρκειας γιά ἄτομα ἄνω τῶν 70 ἐτῶν. Ἐφόσον ἐκδίδονται, τά δελτία ταυτότητας γιά ἀνηλίκους μποροῦν νά ἔχουν περίοδο ἰσχύος μικρότερη τῶν πέντε ἐτῶν. 

Σταδιακή κατάργηση τῶν παλαιῶν δελτίων ταυτότητας 

Οἱ νέοι κανόνες θά τεθοῦν σέ ἰσχύ δύο ἔτη μετά ἀπό τήν ἔκδοσή τους, πράγμα πού σημαίνει ὅτι μέχρι τήν ἡμερομηνία αὐτή ὅλα τά ἐκδιδόμενα νέα ἔγγραφα θά ὀφείλουν νά πληροῦν τά νέα κριτήρια. Σέ γενικά πλαίσια, ἡ ἰσχύς τῶν ὑφιστάμενων δελτίων ταυτότητας πού δέν πληροῦν τίς ἀπαιτήσεις θά λήγει δέκα ἔτη μετά ἀπό τήν ἡμερομηνία ἐφαρμογῆς τῶν νέων κανόνων ἤ κατά τήν ἐκπνοή τῶν δελτίων ταυτότητας, ἀνάλογα μέ τό ποιά ἡμερομηνία εἶναι προγενέστερη. Τά δελτία ταυτότητας πού ἔχουν ἐκδοθεῖ γιά πολίτες ἄνω τῶν 70 ἐτῶν θά παραμείνουν σέ ἰσχύ μέχρι τή λήξη τους, ἐφόσον πληροῦν τίς προϋποθέσεις ἀσφάλειας καί διαθέτουν μηχανικῶς ἀναγνώσιμη ζώνη. Τά λιγότερο ἀσφαλῆ δελτία ταυτότητας πού δέν πληροῦν τίς ἐλάχιστες προδιαγραφές ἀσφάλειας ἤ δέν διαθέτουν μηχανικῶς ἀναγνώσιμη ζώνη θά λήξουν ἐντός πέντε ἐτῶν. 

Ἐγγυήσεις γιά τήν προστασία τῶν δεδομένων 

Οἱ νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ἰσχυρές ἐγγυήσεις προστασίας τῶν δεδομένων προκειμένου νά διασφαλίζεται ὅτι οἱ συλλεγόμενες πληροφορίες δέν πέφτουν σέ λάθος χέρια. Εἰδικότερα, οἱ ἐθνικές ἀρχές θά ὀφείλουν νά διασφαλίζουν τήν ἀσφάλεια τοῦ χωρίς ἐπαφή μικροκυκλώματος καί τῶν δεδομένων πού εἶναι ἀποθηκευμένα σέ αὐτό, ὥστε νά μήν μπορεῖ νά παραβιαστεῖ καί νά μήν εἶναι ἡ δυνατή ἡ πρόσβαση σέ αὐτό χωρίς ἄδεια. 

Τίτλοι διαμονῆς 

Οἱ κανόνες προσδιορίζουν ἐξάλλου τίς ἐλάχιστες πληροφορίες πού θά περιλαμβάνονται στά ἔγγραφα διαμονῆς πού ἐκδίδονται γιά τούς πολίτες τῆς ΕΕ καί ἐναρμονίζουν τή μορφή καί τίς λοιπές προδιαγραφές τῶν ἐγγράφων διαμονῆς πού ἐκδίδονται γιά τά μέλη τῆς οἰκογένειας πολιτῶν τῆς ΕΕ τά ὁποία προέρχονται ἀπό τρίτες χῶρες.

2 σχόλια:

  1. "θά περιλαμβάνουν μηχανικῶς ἀναγνώσιμη ζώνη."

    Συνεπῶς, σέ κάθε πόλι νά ὑπάρχῃ ἕνα μηχάνημα ὅπου νά δύναται ὁ κάθε πολίτης νά ἰδῇ τό περιεχόμενον τῆς κάρτας. Ἀλλιῶς, ἡ κάρτα δέν δύναται νά εἶναι ὑποχρεωτική, διότι, ἁπλούστατα, δέν ἔχει κανείς τό δικαίωμα νά ὑποχρεώσῃ τόν πολίτην νά φέρῃ ἔγγραφον-ταυτότητα τό περιεχόμενον τοῦ ὁποίου τοῦ εἶναι ἄγνωστον! Φαντασθεῖτε νά λέγῃ ἡ "ταυτότης" σας ψευδῶς ὅτι εἶσθε τρομοκράτης, φασίστας, φονταμενταλιστής κ.λπ. κι ἐσεῖς νά τήν ἐπιδεικνύετε προθύμως εἰς πᾶσαν ζήτησιν!!! Ἐπειδή εἰς αὐτόν τόν τόπον εἶναι ὅλα παράλογα --ἀπόδειξις ὅτι μᾶς "κυβερνοῦν" ΒΡΩΜΕΡΟΙ νεοταξῖται πολιτικοί καί μᾶς "ποιμαίνουν" Οἰκουμενισταί ψευδο-επίσκοποι, οἱ Φασῖσται τῆς ΕΕ ἁπλῶς μᾶς ἐπιβάλλουν καί αὐτόν τόν παραλογισμόν, πάντοτε διά τῶν ἐδῶ προθύμων ΒΡΩΜΕΡΩΝ προδοτῶν-δουλαρίων των.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ευχομαι απο καρδιας ο Δεσποτης Χριστος να μην επιτρεψει την εκδοση τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.