6 Ιουν 2019

Οἱ Τοῦρκοι ὑλοποιοῦν σχέδιο στὴν Θράκη, ἀλλὰ ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἡγεσία, ὡς συνήθως, κοιμᾶται…

Τὸ τουρκικὸ προξενεῖο στὴ Θράκη, ἔδρασε καὶ δρᾶ, ὅπως ὁ κατοχικὸς ἡγέτης, Ραοὺφ Ντενκτάς στήν Κύπρο καὶ οἱ Ἀλβανοὶ στὸ Κοσυφοπέδιο. Ὅσοι δὲν ἐθελοτυφλοῦν καὶ ἀντιμετωπίζουν μὲ ψυχραιμία τὴν κατάσταση ποὺ ἔχουν δημιουργήσει οἱ Τοῦρκοι, βλέπουν διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ ὅτι οἱ μουσουλμάνοι στὴ Θράκη, χρησιμοποιοῦν τὶς ἴδιες μεθόδους. Ὅπως στὴν Κύπρο… Ὅπως στὸ Κοσσυφοπέδιο… Πάνω ἀπ’ ὅλα, οἱ Τοῦρκοι, ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀδιαφορία τοῦ ἀθηναϊκοῦ κράτους, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὁποίου ἐνοχλοῦνται μάλιστα ὅταν κάποιος ἐντοπίσει τὰ λάθη τους. Εὐθύνονται ὅλες οἱ κυβερνήσεις, χωρὶς ἀμφιβολία. Τὸ βάρος τῆς εὐθύνης δὲν τὸ φέρει μόνο ἡ σημερινή, ἡ ὁποία, ὅμως, στὸ πλαίσιο τῆς διεθνιστικῆς βλακείας ποὺ τὴν κυριαρχεῖ ἰδιαίτερα ἐὰν τὸ θέμα ἀφορᾶ μειονότητες, ξεπέρασε τὰ ὅρια. Ἀλλὰ τί περιμένει κανεὶς ὅταν κάποιοι ὑπουργοὶ...
καὶ βουλευτὲς τῶν περισσότερων κομμάτων, δέχθηκαν νὰ γίνουν τὸ ὄχημα γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης, ὥστε νὰ ἔχουν κομματικὰ ὀφέλη; 

Ἔχουν γίνει καταγγελίες ποὺ ἀφοροῦν πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετοῦν τοὺς ἡγέτες τῶν μουσουλμάνων γιὰ μερικοὺς ψήφους. Καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καθορίζεται καὶ ὁ πρωταγωνιστικὸς ρόλος τῆς ἡγεσίας τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας, ἡ ὁποία δὲν ἀποτελεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς καλύτερους τύπους, ἀλλὰ ἀπὸ στρατευμένους ἰσλαμιστές, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση.

Τὸ διάστημα αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὴν Τουρκία, διότι στὴν Ἑλλάδα θὰ διεξαχθοῦν οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς καὶ οἱ μουσουλμάνοι, ποὺ βεβαίως νοιώθουν Τοῦρκοι, ὀργανώνονται γιὰ νὰ ἐκλέξουν ὅσους πιὸ πολλοὺς βουλευτὲς μποροῦν μέσω τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων. Συναγωνισμὸς καὶ ἀνταγωνισμὸς παρατηρεῖται γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ κόμματα τὰ …μπουμπούκια τῆς μειονότητας. Πρέπει νὰ ντρέπονται. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τοῦ ΑΚΕΛ, τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Κύπρου, νὰ ὑποστηρίξει καὶ νὰ ἐκλέξει Τουρκοκύπριο στὶς εὐρωεκλογές, φιλικὸ πρὸς τὴν Τουρκία, δημιουργεῖ ἕνα γενικότερο πρόβλημα καὶ προσφέρει τροφὴ γιὰ σκέψη καὶ δράση στοὺς συνεργάτες τοῦ τουρκικοῦ προξενείου.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν μουσουλμανικὴ μειονότητα, τὰ πράγματα δὲν λέγονται μὲ τὸ ὄνομά τους καὶ οἱ πολιτικοί μας καταφέρνουν καὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό τους. Ἔχουν ὅλοι τὸ ἴδιο πρόβλημα. Οἱ ψῆφοι τῶν μουσουλμάνων εἶναι καθοριστικὲς γιὰ νὰ ἐκλεγοῦν καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἀναγκάζονται νὰ εἰσέρχονται σὲ ἕνα παζάρι γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ὑποστήριξή τους. Ἠθελημένα ἢ ὄχι, ἡ Ἄγκυρα κάνει τὴ δουλειά της, διότι ἐπειδὴ ὑπάρχει ὁ φόβος τῶν ἑπόμενων ἐκλογῶν, θὰ μποροῦσε νὰ ἀσκήσει ἐκβιασμὸ ἐπὶ Ἑλλήνων πολιτικῶν. Ἡ φράση ποὺ χρησιμοποιήθηκε σὲ ἕνα κείμενό μας γιὰ τὸν κίνδυνο νὰ μετατραπεῖ ἡ Θράκη σὲ Κόσοβο, κινητοποίησε πολλοὺς ἀνθρώπους. 

Τὸ βασικὸ ἐρώτημα, λοιπόν, εἶναι αὐτό: Μπορεῖ νὰ συμβεῖ αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη σὲ χώρα-μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὅπως ἡ Ἑλλάδα; Θὰ μποροῦσε ἡ Θράκη νὰ «αὐτονομηθεῖ»; Δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἀπάντηση. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἡ Τουρκία ἀσκεῖ ἀπόλυτο ἔλεγχο, γιὰ ἀρκετοὺς ἀναλυτὲς ὅλα εἶναι πιθανά. Ἐπειδὴ ἔχω μελετήσει πῶς φτάσαμε στὴν Κύπρο στὸ σημεῖο τὸ 18% τῆς ἰσχνῆς μειοψηφίας νὰ ἀπαιτεῖ ἴσα δικαιώματα μὲ τὸ 80% τῆς πλειοψηφίας, καὶ ποῦ κατέληξε ἡ προσπάθεια τῶν Ἀλβανῶν στὸ Κοσυφοπέδιο, ναὶ ἀνησυχῶ ὅτι ἡ Θράκη θὰ μποροῦσε νὰ χαθεῖ. Ὅμως, ἂν ὑπάρξει στενὴ συνεργασία τῶν κομματικῶν δυνάμεων δίχως ἰδεοληψίες ἀλλὰ μὲ πραγματικὴ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅλα μποροῦν νὰ ἀλλάξουν. Ὑπάρχει ἀκόμα χρόνος γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ «μοιραῖο». 

Τοῦ Μιχάλη Ιγνατίου

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.