4 Μαρ 2019

Ἐπιστήμονες θέλουν νὰ κάνουν μεταμόσχευση μήτρας σὲ ἄντρες

Πρὶν ἀπὸ χρόνια, ὁ ὀπαδὸς τοῦ ὠφελιμισμοῦ καὶ τοῦ ἀθεϊσμοὺ (καὶ πρώην προτεστάντης ἱερέας!) καθηγητής Joseph Fletcher - ποὺ ὀνομαζόταν «πατριάρχης τῆς βιοηθικῆς» - ἔγραφε γιὰ τὴν προοπτικὴ ἀνδρῶν ποὺ θὰ μποροῦν νὰ γεννᾶνε στὸ βιβλίο του, τοῦ 1988 «Ἡ Ἠθική τοῦ Γενετικοῦ Ἐλέγχου» ("The Ethics of GeneticControl"): 
«Τὸ φάρμακο μεταμόσχευσης ἢ ἀντικατάστασης προσβλέπει στὴν ἡμέρα ποὺ θὰ ξεπεραστεῖ ἡ αὐτόματη ἀπόρριψη ξένου ἱστοῦ, ὅταν μία μήτρα θὰ μπορεῖ νὰ ἐμφυτευθεῖ σὲ ἀντρικὸ σῶμα - ἡ κοιλιὰ τοῦ ἔχει διαστήματα - καὶ θὰ ἀρχίζει ἡ κύηση μὲ τεχνητὴ γονιμοποίηση καὶ μεταφορὰ...ὠαρίων. 

Ὁ ὑπογοναδισμὸς θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν τόνωση τοῦ γάλακτος ἀπὸ τὰ ὑποτυπώδη στήθη τοῦ ἄνδρα - οἱ ἄνδρες ἔχουν ἐπίσης μαστικοὺς ἀδένες. Ἐὰν ἡ χειρουργικὴ ἐπέμβαση δὲν μποροῦσε νὰ κατασκευάσει ἕναν τραχηλικὸ σωλήνα, ἡ μεταφορὰ θὰ μποροῦσε νὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ μία καισαρικὴ τομὴ καὶ ὁ ἄντρας ἢ ἡ τρανσέξουαλ μητέρα θὰ μποροῦσε νὰ κυοφορεῖ τὸ δικό της μωρό». 
Ἦταν ἕνα κλασικὸ "δὲν θὰ συμβεῖ ποτὲ" ἐπιχείρημα. Κανεὶς δὲν τὸ πῆρε σοβαρά. Ἀλλὰ γιὰ ἄλλη μία φορά, διαπιστώνουμε ὅτι ἂν οἱ φανατικοί του προοδευτισμού οραματιστουν κάτι, τελικὰ θὰ προσπαθήσουν νὰ μᾶς πᾶνε ἐκεῖ. 

Μεταμοσχεύσεις μήτρας ἔχουν γίνει σὲ γυναῖκες, ἀκόμα ἀποτελοῦν μία πειραματικὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Τώρα, ἕνα ἄρθρο ποὺ μόλις δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα τῆς Ἰατρικῆς Ἠθικῆς (Journalof Medical Ethics) ὑποστηρίζει τις «γενετικά XY γυναικες» - βιολογικούς ανδρες που «ἀναγνωρίζονται» ὡς γυναῖκες - καὶ τελικὰ λαμβάνουν τέτοιες μεταμοσχεύσεις. (Οἱ γυναῖκες ὀνομάζονται "γενετικὰ ΧΧ". "UTx" σημαίνει μεταμόσχευση μήτρας). Διαβάζουμε στὸ "Μεταμόσχευση μήτρας σὲ γυναῖκες ποὺ εἶναι γενετικά XY" (“Uterus Transplantation in Women who are Genetically XY”): 
«Ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς δικαιοσύνης, ὑπάρχει μία ἠθικὴ ἐπιταγὴ νὰ διασφαλιστεῖ ἡ δίκαιη πρόσβαση στό UTx. Στὴν περίπτωση αὐτή, τὰ ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς χορήγησης UTx σε γενετικά XYγυναικες γιὰ λόγους ἄσχετους μὲ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα θὰ πρέπει νὰ ἀξιολογοῦνται προσεκτικὰ γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ πιθανὴ διάκριση κατὰ τῶν γενετικά XYγυναικων ὡς κοινωνικῆς ὁμάδας». 

Τὸ ἄρθρο περιγράφει λεπτομερῶς τὰ ἔντονα ζητήματα ἀσφάλειας στὰ ὁποῖα κατέληξαν οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἄρθρου, τὰ ὁποία ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐμποδίζουν τὴν ἀπόπειρα χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων. Ἀλλὰ θέλουν νὰ διεξαχθοῦν ἔρευνες σὲ ζῶα γιὰ νὰ μάθουν πῶς νὰ τὸ κάνουν ἀσφαλές: 
«Περαιτέρω ἔρευνα, ἀρχῆς γενομένης μὲ ζωϊκᾶ μοντέλα, εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ καθοριστεῖ ἐὰν το UTx μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσφαλὲς καὶ ἀποτελεσματικὸ στὶς γυναίκες XY ... Μέχρι νὰ ὑπάρξει περισσότερη ἔρευνα γιὰ τὸ δυναμικὸ τῆς UTx σε ἄτομα ἐκτὸς τωνXX γυναικῶν καὶ λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν τρέχουσα κατάσταση τῆς γνώσης στὸν τομέα , εἶναι πρόωρο νὰ προτείνουμε τὴ διαδικασία σὲ γενετικά XY γυναικες. 

Δεδομένου ὅτι τὰ δεδομένα ἀσφάλειας καὶ ἀποτελεσματικότητας αὐξάνουν, ἡ δικαιοσύνη θὰ ἀπαιτήσει τὴ διαθεσιμότητα αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς γιὰ τὶς γυναίκες XY να ἐπανεξεταστεῖ». 
Πόσο πόνο θὰ πρέπει νὰ προκαλοῦν στὰ ζῶα ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐπιστήμονες πού μιλᾶνε γιὰ τὴν «δικαιοσύνη»; Πόσοι ἀκρωτηριασμοὶ θὰ ἐπέλθουν σὲ αὐτὰ τὰ ζῶα; Πόσοι θάνατοι; 

Τουλάχιστον θὰ πρόκειται γιὰ χειρουργικὲς μεταμοσχεύσεις μητρών σε ἀρσενικὰ σώματα, ποὺ θὰ ἀναγκάσουν τὰ ζῶα νὰ ὑποβληθοῦν σὲ διαταραχὲς ἀπὸ τὰ φάρμακα ποὺ θὰ καταστρέψουν τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα καὶ ἐὰν μπορέσουν νὰ διατηρηθοῦν μῆτρες σὲ ἀρσενικὸ σῶμα, νὰ προσπαθήσουν νὰ ἐμφυτεύσουν ἔμβρυα σὲ αὐτὰ τὰ ὄργανα γιὰ κύηση. Στὴ συνέχεια, ἂν ἡ κύηση πετύχει, νὰ γίνουν γεννήσεις μὲ καισαρικὴ τομή. Ἡ διεξαγωγὴ αὐτῆς τῆς ἔρευνας θὰ ἀποτελεῖ μια τραγελαφικῆ κακοποίηση τῶν ζώων ὑπὸ τὸν ἔλεγχό μας, ἡ ὁποία θὰ ἀπαιτεῖ τελικὰ τὴ χρήση μεγαλύτερων πειραματόζωων, ὅπως πιθήκους ἢ σκυλιά. 

Πιστεύω πολὺ ἔντονα στὸ "ζοφερὸ καλό" τῆς ἔρευνας σὲ ζῶα. Ὡστόσο, οἱ σκοποὶ γιὰ τὰ πειράματα θὰ πρέπει νὰ ὑποστηρίζουν εὐρύτερα τὴν ἀνθρώπινη εὐημερία καὶ τὴν ἐπίτευξη συναρπαστικῶν ὑγειονομικῶν καὶ ἐπιστημονικών οφελων ἢ γνώσεων. Σίγουρα, ἡ ἀναζήτηση ἑνὸς τρόπου γιὰ νὰ ἐπιτρέψουμε μὲ ἀσφάλεια στοὺς βιολογικοὺς ἄνδρες ποὺ προσδιορίζονται ως γυναῖκες νὰ κυοφοροῦν καὶ νὰ γεννοῦν, δὲν εἶναι κάτι τέτοιο. 

Κατανοῶ καὶ συμπαθῶ τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν δυσφορία φύλου. Αὐτὸ ποὺ γίνεται ὅμως εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ μεταστραφεῖ ὅλη τὴν κοινωνία - μερικὲς φορὲς μὲ τρόπους ποὺ θεωρῶ γενικὰ καταστροφικοὺς καὶ ἀκατάλληλους –ὥστε να ικανοποιεί τις ἀγωνιώδεις ψυχολογικὲς καταστάσεις τους. 

Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κάποια ὅρια. Κάποια στιγμὴ ἡ βιολογία πρέπει νὰ γίνεται σεβαστή. Καὶ ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῆς εὐημερίας τῶν ζώων, ὁ πειραματισμὸς σὲ μία (πιθανῶς μάταιη) προσπάθεια νὰ ἐπιτρέψουν στοὺς βιολογικοὺς ἄνδρες νὰ γεννήσουν εἶναι ἀνήθικος. Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ.

6 σχόλια:

 1. ΚΟΥΛΗ, ΑΚΟΥΣ; ΟΡΜΠΑΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΙ ΨΟΦΟΔΕΞΙΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ


  Σφοδρή επίθεση στους Σόρος, Μέρκελ και σ’ όσους ψοφοδεξιούς επικρίνουν τον ίδιο και την πολιτική του, έκανε ο εθνικός κυβερνήτης της Ουγγαρίας, Βίκτωρ Ορμπάν, σε ομιλία του και σε συνέντευξη που έδωσε στην γερμανική στην Welt am Sonntag.

  Ιδού τα κυριότερα σημεία της κατά Σόρος και Μέρκελ ομιλίας του:

  «Πριν λίγες ημέρες η Α. Μέρκελ και οι συμπαραστάτες της στην Ευρώπη γιόρταζαν και πανηγύριζα την πτώση του κομμουνισμού. Όμως τι βλέπουμε; Το τέλος των Εθνών και να διαφημίζουν μια διεθνοποίηση. Φαίνεται πώς κάναμε λάθος. Το διακύβευμα δεκαετίες μετά είναι το ίδιο!

  Διαφημίζουν έναν κόσμο χωρίς Έθνη. Θέλουν «ανοιχτές κοινωνίες». Παλεύουν για μια παγκόσμια Κυβέρνηση. Οπότε βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Θέλουν την εξάλειψη των παραδόσεων μας και να «πλημμυρίσουν» οι χώρες μας με ξένη κουλτούρα. 30 χρόνια μετά την αλλαγή του συστήματος, και την δημιουργία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, η Ευρώπη έχει καταλήξει σε ένα κράτος που πρέπει να παλέψουμε για να είμαστε Ούγγροι, για να είμαστε Χριστιανοί. Πρέπει να προστατέψουμε τις οικογένειες, τις κοινότητες μας, την ελευθερία μας. Γνωρίζω ότι οι Βρυξέλλες έχουν έτοιμο σχέδιο και μετά τις εκλογές θα μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια ήπειρο μεταναστών με εγκληματικότητα και ανθρώπινες απώλειες».

  Στην συνέντευξή του, χαρακτήρισε τους ψοφοδεξιούς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που επικρίνουν τον ίδιο και την μεταναστευτική του πολιτική «χρήσιμους ηλίθιους που υπηρετούν την αριστερά». Στην κατηγορία αυτή ανήκει και ο Κούλης Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα θα αποστείλει επιστολή στο Ε.Λ.Κ. για πάγωμα της συμμετοχής του κόμματος του Ορμπάν, μέχρι που να… συμμορφωθεί με τις νεοταξίτικες εντολές.

  Αμ δε που θα συμμορφωθεί!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι και χρήσιμος ηλίθιος ο Κούλης. Οι εποχές έχουν αλλάξει λίγο. Παλιά δεν μπορούσες να έχει πρακτοράκια στην κυβέρνηση ενός έθνους, σήμερα με τα πουλημένα ΜΜΕ και την μασονία μπορείς. Ενσυνείδητοι πράκτορες είναι, όχι ηλίθιοι. Οι μόνοι ηλίθιοι είναι αυτοί που τους ψηφίζουν και αυτοί που πιστεύουν σε αυτό που λέμε "δημοκρατία" σήμερα.

   Αν και πολύ θα ήθελα να ήταν "χρήσιμοι ηλίθιοι" και να τους δω να εκτελούνται μόλις τελειώσει το έργο τους, όπως συνηθίζεται.

   Διαγραφή
 2. Μαλλον οπου να ναι κατεβαινει ο ιδιος ο Θεός στην γη. Αυτοπροσοπως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Κυρ Μητσοτάκη, είσαι ένας από τους χρήσιμους ηλίθιους του Σόρος" [Β. Όρμπαν]


  Φαίνεται ότι οι μόνοι που δεν έχουν πάρει χαμπάρι το τι παίζεται στην ελληνόφωνη "δεξιά", είναι οι [αυτοαποκαλούμενοι] Έλληνες δεξιοί!
  Διότι κυρία μου, η σημερνή γαλάζια πολιτική συμμορία είναι μία συντηρητική [δεξιά] παράταξη, όσο είναι μοντέλα και η κυρία Μεγαλοοικονόμου.

  Και να' τανε ρε παιδί μου η Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα που το κουμαντάρουν άνθρωποι της παραδοσιακής δεξιάς εν Ελλάδι, να πεις - πάει στο διάλο, αδαείς ψηφοφόροι είναι αυτοί, τι να κάνουνε; Ψηφίζουν την παράταξη που ψήφιζαν κι οι παππούδες τους και αμαρτίαν ουκ έχουν.
  Αλλά δεν είναι ούτε έτσι, ρε γαμώτο.
  Δηλαδή δεν είναι διόλου έτσι!

  Καθότι τη γαλάζια πολιτική κόζα νόστρα τη διαφεντεύει η περίφημη φαμίλια Μητσοτάκη, απ' ευθείας απόγονος της παλαιάς βενιζελικής παρατάξεως των "Φιλελευθέρων" και θανατική αντίπαλος της ιστορικής "λαϊκής δεξιάς", από τις αρχές κιόλας του περασμένου αιώνα.....

  Διαβάστε περισσότερα:

  http://panusis.blogspot.com/2019/03/blog-post_4.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΕΙ ΤΟ «ΒΑΤΡΑΧΙ» Ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΓΙΑ Ν’ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ «ΚΑΖΑΝ-ΚΑΖΑΝ» ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ!
  04/03/2019

  Σε άκρατη κινδυνολογία, σχετικά με την πιθανότητα να προκύψει σοβαρό πολεμικό επεισόδιο σε όλο μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων από την Θράκη μέχρι το Καστελλόριζο («κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε) επιδόθηκε σήμερα στη βουλή το «βατράχι» ο Αποστολάκης.

  Μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Υπό-επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Συμμαχίας για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ο άλλοτε… ισοπεδωτής είπε τα εξής: «αντιδρούμε στις προκλήσεις στο χώρο του Αιγαίου, όπου δυστυχώς ο αριθμός των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και των εθνικών χωρικών υδάτων φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, πάντα με σύνεση και στρατηγική ψυχραιμία. Παρά τα υφιστάμενα προβλήματα και τα επικίνδυνα περιστατικά στον αέρα και στη θάλασσα, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό ατύχημα, από την πλευρά μας καταβάλλουμε μια συνεχή προσπάθεια εξομάλυνσης και αποκλιμάκωσης της έντασης. Στη λογική αυτή και στη βάση της σχετικής συμφωνίας κατά την πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, αποφασίσαμε με τον ομόλογό μου κ. Ακάρ, στη συνάντησή μας στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, να προγραμματιστεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα συνάντηση μεταξύ τεχνικών ομάδων των δυο χωρών, για να καθοριστούν δράσεις στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης…».

  Προς τι η κινδυνολογία τώρα, που η κατάσταση είναι σχετικά ήρεμη στο Αιγαίο, ενώ τον προηγούμενο καιρό υπήρξαν διαστήματα πολύ μεγάλης έντασης στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις; Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί αφέντες έχουν αποφασίσει την «διευθέτηση» των ελληνο-τουρκικών διαφορών για την εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου στο Αιγαίο και την Κύπρο (στη γραμμή του «καζάν-καζάν», μισά-μισά, όπως απαιτεί ο Ερντογάν Πασάς), με μια Συμφωνία τύπου Πρεσπών! Για να δικαιολογηθεί δε μια τέτοια προδοσία, θα επικαλεστούν άμεσο κίνδυνο πολέμου!

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μήπως ἔχουμε τελειώσῃ καί δέν τό ξέρουμε; ...

  Α Ν Ι Ε Ρ Ο Ι ! Καταργούν στήν Αυστρία τήν αργία της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ!!!  ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ : Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;
  Σχολιάζοντας τήν ἀνωτέρῳ εἴδησιν,πρέπει νά λάβουμε ὑπ᾿ὅψιν πώς ἀναφερόμενοι στήν Αὐστρία εἶναι σάν νά ἀναφερόμεθα στήν Γερμανία.Καί ἀναφερόμενοι στήν Γερμανία εἶναι σάν νά ἀναφερόμεθα στήν Φραγκία. Μπερδευτήκατε; Ἄς τό ξε-μπερδέψουμε λοιπόν.

  Δέν εἶναι τυχαῖο πού τόσο τό Φραγκικό βασίλειο ὅσο καί τό Γερμανικό θεωροῦσαν βασιλιά τους τόν Καρλομάγνο. Ἄλλως τε,τί ἦταν οἱ Φράγκοι τά ἔχουμε πολλάκις γράψει : μίξις γοτθικῶν φυλῶν. Ποιοί τούς ἔνωσαν ; Οἱ Μεροβίγγειοι. Ποιοί ἦσαν οἱ Μεροβίγγειοι ; Οἱ φάρες πού κατέφθασαν ἀπό τήν θάλασσα (θρῦλος Μεροβιγγίου βασιλιά-μισός ἄνθρωπος καί μισός ταῦρος,άπόγονοι τῆς Μαγδαλινῆς.Περιούσιοι,δῆλα δή),στήν νότιο Γαλλία τήν ὁποία κατέστησαν πραγματική σφηκοφωλιά !

  Γιατί αὐτοί ἔτσι κάνουν πάντα. Σάν τίς γάτες,μόλις βρωμίσει ἡ φωλιά τους ἀλλάζουν καί πᾶνε σέ καινούργια. Ἀλλά δέν παύουν νά εἶναι πάντα τά ἴδια ὅντα ! Ἔτσι καί τότε,βλέποντας πώς ἡ Ῥωμαϊκή κυριαρχία καρά-βρώμισε ἄλλαξαν τήν φωλιά τους καί ἔφτιαξαν τήν Φραγκία καί ὄχι τυχαίως μέ τίς φυλές πού ἐπέλεξαν. Μ᾿αὐτό τόν τρόπο εἶχαν δημιουργήσῃ μία φωλιά πολύ ἀσφαλή καί δυνατή,τόσο σέ δύση ὅσο καί στό κέντρο καί νοτίως στήν κατεστραμένη Ῥωμαϊκή ἐπικράτεια. Μία περιοχή πού οὔτως ἤ ἄλλως ἐξουσίαζαν μέσῳ τῶν μαριονετῶν- παπῶν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας,τήν ὁποία εἶχαν ὡς ψευδοθρησκεία τους...

  Διαβάστε περισσότερα:

  https://sxolianews.blogspot.com/2019/03/blog-post_4.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.