7 Δεκ 2018

Ἁπλὲς καθημερινὲς ἱστορίες δικαιωματισμού: ΗΠΑ: Μάνα ντύνει τὸ 6χρονο ἀγόρι της σὰν κορίτσι καὶ τὸ λέει “Luna”. Ὁ πατέρας ἀντιδράει. Ἡ μάνα μηνύει τὸν πατέρα γιὰ «κακοποίηση» καὶ ζητεῖ νὰ τοῦ ἀφαιρεθεῖ ἡ γονικὴ μέριμνα

Μία μάνα στὸ Τέξας ντύνει τὸν 6χρονο γιό της σὰν κορίτσι καὶ τὸν παρουσιάζει ὡς κορίτσι, καὶ τὴν ἴδια στιγμή, ἀπειλεῖ τὸν πατέρα τοῦ ἀγοριοῦ, ποὺ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ σχέδιό της ὁ γιός του νὰ ζεῖ σὰν κορίτσι, μὲ αὐστηρὲς νομικὲς συνέπειες.
Ὁ μικρος James ζει ὡς "κορίτσι" ὅταν εἶναι μὲ τὴ μητέρα του, ἀλλὰ ὅταν εἶναι μὲ τὸν πατέρα του καὶ ἔχει τὴν ἐπιλογή, τὸ ἑξάχρονο ἀγόρι ζεῖ ὡς ἀγόρι.
Στον Jeffrey Υounger απαγορεύεται ἐπὶ τοῦ παρόντος μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση, νὰ ἐπιβεβαιώσει μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο τὸ φύλο τοῦ γιοῦ του, καθὼς καὶ νὰ μεταφέρει στόν James τήν...χριστιανικὴ διδασκαλία σχετικὰ μὲ τὸ φύλο καὶ τὴ σεξουαλικότητα.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἰατρικοὺς καὶ ψυχολογικοὺς κινδύνους γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ λεγόμενη «μετάβαση φύλου», ἡ ὑπόθεση ἔχει συνέπειες γιὰ τὰ γονεϊκὰ δικαιώματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, τὴν ἐλευθερία λόγου καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν δικαιωμάτων τοῦ κάθε διάδικου. 

Η Anne Georgulas (προφανῶς ἑλληνικῆς καταγωγῆς!) ἔχει μηνύσει τόν Younger, τὸν πρώην σύζυγό της καὶ τὸν πατέρα τοῦ Τζέιμς, γιὰ «παιδικὴ κακοποίηση», ἐπειδὴ δὲν ἀναγνωρίζει τὸν γιό του ὅτι εἶναι τρανσέξουαλ «κορίτσι», σύμφωνα μὲ ἔγγραφα τοῦ δικαστηρίου. 

Ἔχει ἐπίσης ἀσκήσει ἀσφαλιστικὰ μέτρα κατὰ τοῦ Younger, προσπαθεῖ νὰ τοῦ ἀφαιρεθεῖ ἡ γονικὴ μέριμνα καὶ ἐπιδιώκει ἐπίσης νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ πληρώσει γιὰ τὶς ἐπισκέψεις τοῦ James σε ἕναν «θεραπευτὴ ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὸν τρανσεξουαλισμὸ»(“transgender-affirming therapist”) καὶ γιὰ τὶς ἰατρικὲς διαδικασίες ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν «μετάβαση» του James σε «κορίτσι». 

Ἡ ἀμφιλεγόμενη "θεραπεία" μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει ὁρμονικὴ ἀποστείρωση ποὺ μπορεῖ νὰ ξεκινήσει μέσα σὲ δύο χρόνια ὅταν ὀJames γίνει ὀκτὼ χρονῶν, προετοιμάζοντας τόν James να προχωρήσει ἀργότερα σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση "ἀνακατανομῆς φύλου" (“sexual reassignment”). 

Ἡ μητέρα τοῦ James έχει ἀλλάξει τὸ ὄνομα τοῦ γιοῦ τῆς σε“Luna”. Τὸν ντύνει μὲ κοριτσίστικα ροῦχα, τοῦ φορὰ κοριτσίστικα παπούτσια καὶ τοῦ βάζει μακιγιάζ, ἐνῶ ὀ James χρησιμοποιεῖ τὶς τουαλέτες τῶν κοριτσιῶν στὸ σχολεῖο. 

Τὸ δικαστήριο τῆς ἐπέτρεψε νὰ ἔχει μονο αὐτὴ τὸ δικαίωμα να συναινέσει στὴν ψυχιατρικὴ καὶ ψυχολογικὴ θεραπεία του Jamesκαὶ τοῦ δίδυμου ἀδελφοῦ του Jude, ἀπαγορεύοντας στὸν πατέρα τῶν ἀγοριῶν νὰ ζητήσει μία δεύτερη γνώμη. Στὸν πατέρα ἀπαγορεύεται ἀκόμη νὰ κόβει τὰ μαλλιὰ τοῦ γιοῦ του, ἀφούκαταγγελθηκε απο ἕναν δάσκαλο στὶς Ὑπηρεσίες Προστασίας Παιδιῶν τοῦ Τέξας τὸ γεγονὸς ὄτι τό παιδὶ κουρεύτηκε. 

Δεδομένου ὅτι τὸ κόστος ψυχολογικῆς καὶ ψυχιατρικῆς περίθαλψης τῶν παιδιῶν θεωρεῖται ὡς ὑπηρεσία ὑποστήριξης παιδιῶν στὸ Τέξας, ἕνας ἰστοχῶρος ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ φίλους τῆς οἰκογένειας λέει, ὅτι ὁ πατέρας κινδυνεύει νὰ «ἀναγκαστεῖ νὰ πληρώσει γιὰ τὸν ἀκρωτηριασμὸ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τοῦ ἴδιου του τοῦ γιοῦ». 

Ἡ μητέρα τοῦ James, ἠ Georgulas, ποὺ εἶναι παιδίατρος (!), πῆρε τόν James καὶ τὸν πῆγε σὲ ἕναν «θεράποντα γιὰ τὴ μετάβαση φύλου» (“gender transition therapist”), ὁ ὁποῖος "διάγνωσε" ὅτι τὸ παιδὶ ἔχει μὲ δυσφορία φύλου. 

Ἀλλὰ ὀ Walt Heyer, πρώην τρανσέξουαλ καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀτόμων ποὺ ἔχουν βιώσει τὴν «ἀλλαγὴ φύλου», λυπᾶται, ὅπως γράφει σὲ ἕνα ἄρθρο του στό The Federalist, ὅτι ὀJames δεν ταιριάζει στὰ κριτήρια γιὰ τὴν πάθηση. 

Τὸ ἄρθρο του Heyer έδωσε περισσότερη προσοχὴ στὴν ὑπόθεση. 

Γιὰ νὰ διαγνωσθεῖ ἡ παιδικὴ δυσφορία τοῦ φύλου, μία διανοητικὴ σύγκρουση μεταξύ τοῦ βιολογικοῦ φύλου ἑνὸς ἀτόμου καὶ τοῦ ἀντιληπτοῦ φύλου του, ἕνα παιδὶ πρέπει νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐπιμονή, ἐμμονὴ καὶ συνέπεια ὅτι ἀνήκει στὸ ἀντίθετο φύλο. 

Ἐνῶ ἡ μητέρα του James κάνει τὰ πάντα γιὰ τὴν μετάβαση τοῦ γιοῦ της σὲ κορίτσι, ὀ Heyer γράφει, ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸν ντύνουν μὲ γυναικεία ροῦχα καὶ ἔχει ἐγγραφεῖ στὸ σχολεῖο μὲ τὸ ὄνομα ἑνὸς κοριτσιοῦ, ὀ James δεν παρουσιάζει σημάδια δυσφορίας τοῦ φύλου ὅταν εἶναι μὲ τὸν πατέρα του ἢ μὲ ἄλλα ἄτομα, ὅπου ἐπιλέγει νὰ ζεῖ σὰν ἀγόρι. 

"Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Τζέιμς ἀλλάζει τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου ἀνάλογα μὲ τὸν γονέα του, κάνει τὴ διάγνωση τῆς δυσφορίας τοῦ φύλου τόσο ἀμφίβολη ὅσο καὶ ἐπιβλαβῆ", δήλωσε ὀ Heyer. 

Ἐπιπλέον, γράφει, ὁ “transition therapist” ἔχει ἐπίσης παρατηρήσει ὅτι ὀ James δεν εἶναι συνεπής, σταθερὸς καὶ ἐπίμονος στὴν ἐπιθυμία του νὰ γίνει "Luna". 

"Ἡ ἔντονη ἀνισότητα μεταξύ τῆς προτιμώμενης ταυτότητας ἑνὸς παιδιοῦ, ὅταν ὑπάρχει ἕνας γονέας ἀπέναντι στὸν ἄλλον, θὰ πρέπει νὰ ἀναγκάσει ἕναν θεραπευτὴ νὰ ἐπανεκτιμήσει, ἴσως νὰ ἀκυρώσει τὴ διάγνωση τῆς δυσφορίας τοῦ φύλου καὶ νὰ τερματίσει ὁποιαδήποτε βήματα πρὸς τὴ μετάβαση", δήλωσε ὀ Heyer. "Ἀλλὰ στὴν περίπτωση τοῦ James, αὐτὸ δὲν ἔχει συμβεῖ." 

"Ο James δεν ἐπιδεικνύει τὴν ἐπιθυμία νὰ εἴναι Luna όταν δὲν εἶναι μὲ τὴ μητέρα του", δηλώνει ὀ Heyer. "Ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἀγοριοῦ προσφέρει μία φτωχὴ ἐπιβολὴ τῆς διάγνωσης τῆς δυσφορίας τοῦ φύλου". 

Η δρ. Michelle Cretella, Ἐκτελεστικὴ Διευθύντρια τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Παιδιατρικῆς, συμφώνησε ὅτι ὀ James δεν ταιριάζει μὲ τὸ προφὶλ γιὰ τὴ δυσφορία φύλου. 

"Ὁ Τζέιμς δὲν ἔχει σαφῶς τὴ δυσφορία τῆς φύσης", ἀνέφερε ἠCretella στο LifeSiteNews. 

"Σύμφωνα μὲ τοὺς ἴδιους τούς παιδίατρους ποὺ εἶναι ὑπὲρ τοῦ τρανσεξουαλισμοῦ, ἕνα παιδὶ φέρεται νὰ εἶναι «τρὰνς» ἐὰν ἐμμένει σταθερὰ καὶ ἐπίμονα ὅτι εἶναι κορίτσι», εἶπε. "Λοιπόν, ὅταν ὀJames εῖναι μακριὰ ἀπὸ τὴ μητέρα του, συνεχῶς καὶ ἐπίμονα ἐπιμένει ὅτι εἶναι ἀγόρι". 

Ἡ «πολύτιμη ζωὴ τοῦ Τζέιμς ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴ διάγνωση τῆς δυσφορίας τοῦ φύλου ἀπὸ ἕναν θεραπευτὴ ποὺ περιτυλίγεται σὲ χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου, ἐπιβεβαιώνει τὴ διάγνωση τῆς δυσφορίας τοῦ φύλου καὶ ἀπορρίπτει ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ ἀντίθετο», δήλωσε ὀ Heyer. "Ἀφαιρέστε τὸ «οὐράνιο τόξο» ἀπὸ τὴ διάγνωση τοῦ Τζέιμς καὶ αὐτὴ καταρρέει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν κριτηρίων γιὰ τὴ διάγνωση τῆς δυσφορίας τοῦ φύλου». 

«Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μὲ τὸν καημένο τόν James εῖναι μία ἀπόδειξη γιὰ τὸ πῶς ἡ παιδιατρικὴ ἐπιστήμη ἔχει γίνει πολιτικοποιημενη καὶ ἀντιεπιστημονική σχετικα μὲ τὴ διαμόρφωση τῆς ταυτότητας τῶν φύλων στὰ παιδιά», δήλωσε ἠ Cretella, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὴ παιδίατρος καὶ εἰδικὸς ποὺ ἔχει γράψει καὶ μιλήσει ἐκτενῶς γιὰ τὸ θέμα. 

Η Cretella πρόσφερε μία πιθανὴ ἐξήγηση γιὰ τὸ γιατί οἱ μητέρες ὠθοῦν τοὺς γιούς τους νὰ προσπαθήσουν νὰ ζήσουν ὡς κορίτσια. 

"Ὁρισμένες μητέρες ποὺ ἐξαναγκάζουν τοὺς γιούς τους νὰ μιμηθοῦν κορίτσια ὑποφέρουν ἀπὸ "πένθος φύλου" (‘gendermourning’)», εἶπε. 

"Οἰ Δρ. Kenneth Zucker και Susan Bradley, παγκοσμίου φήμης εἰδικοὶ στὴ θεραπεία παιδικῶν διαταραχῶν ταυτότητας φύλου, περιέγραψαν ὅτι ἀντιμετώπισαν μερικὲς μητέρες ποὺ ἤθελαν ἀπεγνωσμένα ἕνα κορίτσι καὶ εἰσῆλθαν σὲ μία βαθιὰ κατάσταση κατάθλιψης ἐπειδὴ γέννησαν μόνο γιούς", ἐξηγεῖ ἠ Cretella. "Ἡ κατάθλιψη τῆς μητέρας ἐξασθενιζόταν σταδιακὰ μόνο ἀπὸ ἕνα γιὸ ποὺ ἐνεργοῦσε μὲ θηλυκὸ τρόπο ἢ τῆς ἐπέτρεπε νὰ τοῦ φοράει κοριτσίστικα ροῦχα". 

Ο Heyer προειδοποίησε ὅτι μία αὐθεντικὴ διάγνωση εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὸ καλό τοῦ παιδιοῦ. 

"Ἡ διάγνωση εἶναι κρίσιμη", δήλωσε, "ἐπειδὴ ὁ χαρακτηρισμὸς ἑνὸς παιδιοῦ ὅτι ἔχει δυσφορία φύλου μπορεῖ νὰ τοῦ προκαλέσει σειρὰ σωματικῶν καὶ ψυχικῶν συνεπειῶν καὶ ἔχει νομικὲς συνέπειες στὴν περίπτωση τῆς ἐπιμέλειας. Ἐὰν κάνετε λάθος ἡ βλάβη στὴν ζωὴ τοῦ Τζέιμς θὰ εἶναι ἀμετάκλητη". 

«Ἐναπόκειται στοὺς ἐνήλικες νὰ προσέχουν τὸ παιδί», δήλωσε ὀHeyer, «θέτοντας σὲ ἀμφισβήτηση τὶς γκρίζες ζῶνες καὶ τελικὰ προστατεύοντας ἀθώα παιδιὰ ἀπὸ βιαστικὲς διαγνώσεις καὶ συμπεράσματα γιὰ κάτι τόσο θεμελιῶδες ὅσο ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου».

redskywarning

6 σχόλια:

 1. Ψευτο-προοδευτικοί, όταν θα αρχίσει να "βρέχει" την δικαιοσύνη του Θεού, δεν ξέρω που θα καλυφτείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θεωρώ ότι η μητέρα του μικρού παιδιού έχει ανάγκη θεραπείας, όπως αποφαίνονται και οι ειδικοί. Ας φωτίση ο Θεός ένα καλό δικαστή να ακολουθήση τις συμβουλές του ΗΕΥΕR ,για να σωθή το καημένο το παιδάκι που η ίδια του η μάνα με την αρρώστια της το καταστρέφει. Έχει κι ο πατέρας δικαιώματα στο παιδί του. Ας επιμείνει περισσότερο με πολλή προσευχή κι ο Θεός θα δώση τη σωστή λύση. Να μην εγκαταλείψη τον αγώνα. Ας το πάρη στην εσχάτη ανάγκη κι ας αλλάξη χώρα.Δρ.δέσποινα Κοντοστεργίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κύριε Ιησού Χριστέ δώσε μας την Χάρη σου να φωτιστούμε να μην μας αρπάζει ο άρχων του κόσμου τούτου και μας χορεύει στο ταψί!!!!Ζούμε στην εποχή του παραλόγου και το επικροτούμε κιολας!!!!Κύριε Ιησού Χριστε εις το βοηθήσοι μοι σπεύσον!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ας ψηφήσουμε εμείς την αντίχριστη ΝΔ-ούλα και μετά να παραπονιόμαστε γιατί έγινε η Ελλάδα και ο κόσμος σκατ@ σαν τα μούτρα μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Βρωμάει Χούντα της αντίχριστης Νέας Τάξης Πραγμάτων!

  Ιάσων

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.