4 Αυγ 2018

Ὁ Μουφτής, ὁ Διαθρησκειακὸς διάλογος καὶ τὰ Ἱερὰ Ἡσυχαστήρια

Ὁ ἐκ Πατρὼν ἔγκριτος δικηγόρος, κ. Ἰωάννης Κανελλόπουλος, ἀπέστειλε πρὸς τὸ Ἡσυχαστήριό μας τὴν κάτωθι ἐπιστολὴ καὶ τὴν δημοσιοποιοῦμε πρὸς γνῶσιν ὅλων. Ἐμεῖς ἁπλὰ λυπόμαστε γιὰ πολλοστὴ φορά, διακρίνοντας ἀπὸ ποιὸ πνεῦμα ἐμφοροῦνται καὶ ἐνεργοῦνται οἱ καθήμενοι ἐπὶ τῆς καθέδρας Μωϋσέως καὶ συνεργαζόμενοι μὲ τοὺς ἄθεους κυβερνῶντες. Εἶναι ὀ,τιδήποτε σκεφτεῖ κανείς, ἐκτὸς ἀπὸ «ΠATEΡΕΣ μὲ Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαινισμένο ἐν τοῖς ἐγκάτοις αὐτῶν». Αυτό καὶ τίποτα ἄλλο.
Ἐκ βαθέων εὐχαριστοῦμε τὸν κ. Κανελλόπουλο, ὁ ὁποῖος ὡς ἀληθινὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφός, μᾶς ἐνημερώνει (γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ) γιὰ ὅσα φρόντισαν νὰ μεθοδεύσουν ἐν ἀγνοία μας καὶ νὰ κρύψουν ἀπὸ ἐμᾶς, οἱ ἐπαιρόμενοι ὡς κατέχοντες τὴν θέση ὄχι Μωϋσέως, ἀλλὰ...
«εἰς τύπον Χριστοῦ»!!

Σεβαστή Γερόντισσα Ἰωάννα εὐλογεῖτε
Σᾶς ἀποστέλλω , πρὸς ἐνημέρωση Ὑμῶν καὶ τῆς τιμίας συνοδείας Σᾶς , τὸ συνημμένο ἔγγραφο, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐπιχειρούμενη ‘ ἅλωση ” τῶν ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων.
Εὐχεσθε ἡ Φοβερὰ Προστασία , τὴν ὁποία διακονεῖτε, νὰ διασκεδάσει βουλᾶς ἀνόμων.
Τὰ σέβη μου στὸν Γέροντα π. Χριστόδουλο, , τὸν ὁποῖο παρακαλῶ νὰ τὸν ἐνημερώσετε σχετικῶς.

Μὲ σεβασμὸ
Γιάννης Κανελλόπουλος
——————————————
"ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΙΕΡΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

Ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σὲ συνεργασία μὲ τὸ κράτος, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἐνημερώσει τὰ Ἱερὰ Ἡσυχαστήρια, χωρὶς οἱ Ἀδελφότητες νὰ γνωρίζουν τὸ παραμικρό, προχώρησαν σὲ εἰδικὴ τροπολογία γιὰ τὰ Ἱερὰ Ἡσυχαστήρια (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε Ἡσυχαστήρια, ὅπως τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Μήλεσι τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Ὁσίου Παϊσίου στὴ Σουρωτή, καὶ πλῆθος ἄλλων Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων, ὅπως τοῦ Ἄγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στὴ Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, τοῦ Ἄγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ στὰ Κουφάλια, τοῦ Ἄγ.Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη στὸ Βατοπαίδι Χαλκιδικής, τοῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος (Ι.Μητρόπολη Ὕδρας) κ.λ.π.

Μάλιστα στὸ ἴδιο νομοσχέδιο ὑπάρχει καὶ ἡ τροπολογία ποὺ ρυθμίζει τὴ νομιμοποίηση τῶν μουφτήδων. Τὸ σχέδιο νόμου εἶναι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας & Θρησκευμάτων, μὲ τίτλο: «Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, Ἰόνιο Πανεπιστήμιο καὶ ἄλλες διατάξεις». Μέσα, λοιπόν, σ’αὐτὸ τὸ φαινομενικὰ ἄσχετο σχέδιο νόμου ἐνέθεσαν καὶ τὶς τροπολογίες «Θέματα Μουφτειῶν», διὰ τοῦ ὁποίου «καλύπτονται πλέον ἀπὸ τὸ δημόσιο οἱ δαπάνες λειτουργίας τῶν μουφτειῶν, ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦνται μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο οἱ θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας. Οἱ δαπάνες λειτουργίας πλέον τῶν μουφτειῶν θὰ βαραίνουν τὸν προϋπολογισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας & Θρησκευμάτων…».


Ἐπίσης ἐνέθεσαν τὴν τροπολογία μὲ τίτλο: «Ὑποστήριξη ἐπιστημονικοῦ ἔργου για τὸν διάλογο μεταξὺ θρησκευτικών κοινοτητων, τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς μισαλλοδοξίας, τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ». Για τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀποφασίζουν νὰ ἐπιχορηγοῦν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Σαμπεζὺ Γενεύης… «γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου… τὴν προώθηση τοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων,… τὴν καταπολέμηση τῆς θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας, τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ».


Ἀφοῦ, λοιπόν, ρύθμισαν εὐνοϊκὰ γιὰ τοὺς μουσουλμάνους μουφτῆδες, ἀφοῦ μερίμνησαν νὰ χρηματοδοτοῦν τὸν διαθρησκειακὸ διάλογο, δεῖτε τί μεθόδευσαν γιὰ τὰ Ἱερὰ Ἡσυχαστήρια : Στὴν αἰτιολογικὴ ἔκθεση ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς:


“Προστίθενται, ἐπίσης, τὰ Ἡσυχαστήρια στὴν πάρ.6 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν.590/1977, ὅπου προβλέπονται οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη ἐπὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὥστε νὰ εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ ἐποπτικὲς ἁρμοδιότητες καταλαμβάνουν καὶ τὰ Ἡσυχαστήρια, ἐφόσον καὶ αὐτὰ εἶναι Ἱερὲς Μονές, μὲ μόνη διαφορὰ ὅτι εἶναι νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου. Ἐπιπλέον ἀποκτᾶ καὶ τὸ Κράτος ἁρμοδιότητα καταστατικοῦ διαχειριστικοῦ ἐλέγχου στὰ Ἡσυχαστήρια κατὰ τὸ ἄρθρο 46 πάρ.4 τοῦ ν. 590/ 1977, τὸ ὁποῖο ὑπάγει σὲ κρατικὸ ἔλεγχο ὅλα τὰ νομικὰ πρόσωπα τῆς πάρ.4 τοῦ ἄρθρου 1.”

Ἐνῶ στὸ κείμενο τῶν ἄρθρων τοῦ νομοσχεδίου προβλέπεται ἐπὶ λέξει ὅτι:
“β. Στὴν παράγραφο 6 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν.590/1977 (Ἃ΄ 146), προστίθεται δεύτερο ἐδάφιο ὡς ἑξῆς: “Τὰ ἀνωτέρω ἰσχύουν καὶ ὡς πρὸς τὰ Ἱερὰ Ἡσυχαστήρια ἀσχέτως νομικῆς μορφής”. γ. Ἡ διάταξη τῆς προηγούμενης περίπτωσης ἐφαρμόζεται καὶ στὰ ὑφιστάμενα Ἱερὰ Ἡσυχαστήρια ἀσχέτως ἀντίθετων προβλέψεων στὰ ἰδρυτικά τους κείμενα καὶ τοῦ ἕως σήμερα καθεστῶτος λειτουργίας τους”.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἢ παράγραφος 6 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ Ν. 590/1977 , ὁρίζει:
«Περὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν, `Ἄρθρον 39. 
1. …………………………………………
2. …………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………………
5. …………………………………………….

6. Ο Μητροπολίτης ἀσκεῖ ἐπὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ την κατᾶ τοὺς ἱεροὺς κανόνας πνευματικὴν ἐποπτείαν διὰ τὴν κανονικὴν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐν ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις, τὴν χειροθεσίαν τοῦ Ἡγουμένου, τὴν ἔγκρισιν τῆς κουρᾶς τῶν μοναχῶν, τὴν ἀνάκρισιν τῶν κανονικῶν παραπτωμάτων, τὴν μέριμναν διὰ τὴν κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας λειτουργίαν τῆς Μονής καὶ τὸν ἔλεγχον τῆς νομιμότητος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρήσεως αὐτῆς.»

Στην σημεῖο λοιπὸν αὐτὸ τῆς παραγράφου 6 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ἰσχύοντος καταστατικοῦ χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προβλέπεται ἀπὸ τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο, ἡ προσθήκη του ὡς ἄνω δευτέρου ἐδαφίου «Τὰ ἀνωτέρω ἰσχύουν καὶ ὡς πρὸς τὰ ἱερὰ ἡσυχαστήρια ἀσχέτως νομικῆς μορφῆς».

Καθίσταται προφανὲς λοιπὸν ὅτι ἡ ὡς ἄνω ,προβλεπόμενη ἀπὸ τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο, προσθήκη στὴν παράγραφο 6 τοῦ ἄρθρου 39, τοῦ Ν.390/1977( καταστατικὸς χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος)του δευτέρου ἐδαφίου «Τὰ ἀνωτέρω ἰσχύουν καὶ ὡς πρὸς τὰ ἱερὰ ἡσυχαστήρια ἀσχέτως νομικῆς μορφῆς» στοχεύει ἀποκλειστικὰ στὴν ἐξομοίωση τῶν ἡσυχαστηρίων μὲ τὶς Ἱερὲς μονές ΝΠΔΔ, ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς ἐποπτείας τῶν ,ἀπὸ τὸν ἐπιχώριο Μητροπολίτη ἐπὶ τῆς οἰκονομικής αὐτῶν διαχειρίσεως, καταλύοντας στὴν οὐσία τὸ αὐτοτελὲς καὶ αὐτοδιοίκητο αὐτῶν.

Ἐπίσης τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο προβλέπει ὅτι:
“2.α. Στὴν παράγραφο 4 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ν.590/1977 (Ἃ΄ 146), ἡ φράση “καὶ ἐκκλησιαστικὰ Μουσεία” ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴ φράση “, τὰ ἐκκλησιαστικὰ Μουσεῖα καὶ τὰ Ἱερὰ Ἠσυχαστήρια”.

Παραθέτουμε τὴν παράγραφο 4 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ν.590/1977:
«Ἄρθρον 1.- 1………………………………………………
2……………………………………………………………….
3. …………………………………………………………..
4. Κατά τὰς νομικᾶς αὐτῶν σχέσεις ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, αἳ Μητροπόλεις, αἳ ἐνορίαι μετὰ τῶν Ἐνοριακῶν αὐτῶν Ναῶν, αἳ Μοναί, ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία, ὁ ΟΔΕΠ, τὸ ΤΑΚΕ, τὸ Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἶναι Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ὀρφανοτροφεῖον Βουλιαγμένης, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ Ἐκκλησιαστικὰ Καθιδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν Μητροπόλεων, τὰ λειτουργοῦντα μέχρι τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος καὶ κεκτημένα νομικὴν προσωπικότητα, εἶναι Νομικὰ Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, ὅπως καὶ τὰ Ἱερὰ Προσκυνήματα, τὰ ἐκκλησιαστικὰ Ἱδρύματα καὶ ἐκκλησιαστικὰ Μουσεῖα , λειτουργοῦν δὲ ἐπὶ τὴ βάσει τῶν ὑφισταμένων μέχρι σήμερον ὀργανισμῶν αὐτῶν, οἵτινες δύνανται νὰ συμπληροῦνται καὶ νὰ τροποποιῶνται ἐφ` ἑξῆς διὰ κανονιστικῶν ἀποφάσεων, ἐκδιδομένων ὑπὸ «τῆς Ι.Σ.Ι. ἢ τῆς Δ.Ι.Σ. κατόπιν προτάσεως» τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, δὶ` ὧν θὰ ρυθμίζονται τὰ τῆς διοικήσεως, διαχειρίσεως, ἐλέγχου καὶ ἐν γένει λειτουργίας αὐτῶν, ὡς καὶ τὰ τῆς ὑπηρεσιακῆς ἐν γένει καταστάσεως τοῦ προσωπικοῦ αὐτῶν.» 

Στὴν παράγραφο λοιπὸν αὐτή, τὴν παράγραφο 4 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἰσχύοντος καταστατικοῦ χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προβλέπεται ἀπὸ τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο, ἡ προσθήκη τῆς φράσης «Τὰ ἐκκλησιαστικὰ Μουσεῖα και τὰ ἱερὰ ἡσυχαστήρια ».

Επιτρέψτε μοῦ νὰ πῶ ὅτι , κατὰ τὴν γνώμη μου, ἡ προσθήκη αὐτὴ εἶναι χείρονά της πρώτης, συνιστᾶ δὲ τὸν Δούρειο Ἵππο τῆς ὁριστικής καταλύσεως τῆς αὐτοτέλειας καὶ τῆς αὐτοδιοίκησης τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων , ἀφοῦ μὲ ἀφορμὴ ὁποιαδήποτε διαφωνία μεταξὺ Ἀδελφότητας καὶ Μητροπολίτου , ὁ οἰκεῖος Ἀρχιερέας , διὰ τῆς κερκόπορτας αὐτῆς ποὺ δημιουργεῖ τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο , θὰ μπορεῖ, νὰ ἀλλάζει κατὰ τὸ δοκοῦν ,τὸν ὀργανισμὸ τῶν ἡσυχαστηρίων , μὲ πρότασή του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ἢ ἀκόμη καὶ στὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ἐμφανίζοντας μάλιστα τὴν ἀποφαση τοῦ αὐτή, ὄχι ὡς δική του ἀλλὰ τοῦ ἀνώτερου ἀπὸ αὐτὸν ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας, ἐπεμβαίνοντας ἔτσι «νομιμοφανῶς» στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τῆς ἀδελφότητος καὶ ἀξιώνοντας ἀδιάκριτη ὑπακοὴ , ἐπαπειλώντας σὲ ἀντίθετη περίπτωση ποινὲς καὶ καθαίρεση ἀπὸ τὴν ἱεροσύνη ἡ τίτλους καὶ ἀξιώματα.

Περαιτέρω, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν νομικὴ διάσταση τοῦ θέματος , τίθεται μεῖζον πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ θέμα , καὶ λακωνικὰ ἐξηγῶ. Ὅλες οἱ Ἀδελφότητες τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων μὲ τοὺς Ἁγίους Γέροντές τους καὶ Πνευματικούς, ὅταν ἀποφάσισαν νὰ ἱδρύσουν τὰ Ἡσυχαστήριά τους, συνέταξαν τὸ καταστατικό τους, τὸ ἔθεσαν ὑπόψη τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου , ἔλαβαν τὴν πατρική του εὐλογία, ἐνῶ μετὰ τὴν ἔγκρισή του ἀπὸ τὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο, τὸ κατέθεσαν στὴν Ἱερὰ Σύνοδο , πρὸς ἔλεγχο καὶ ἔγκριση , μετὰ τὴν λήψη τῆς ὁποίας , κατετέθη στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, γιὰ τὴν τελικὴ ἔγκριση καὶ τὴν προώθησή του στὴν προεδρεῖα τῆς Δημοκρατίας , διὰ τὴν ἔκδοση τοῦ σχετικοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος. Ἔρχεται τώρα ἡ «ἐκκλησία» (ἄγνωστο ποιοὶ τὸ μεθόδευσαν), καὶ χωρὶς προηγούμενη ἐνημέρωση τῶν ἀδελφοτήτων τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων (εἶναι ἄγνωστο σὲ ἐμένα ἂν ἔχουν ἐνημερωθεῖ καὶ οἱ ἐπιχώριοι Ἐπίσκοποι, στὶς Μητροπόλεις τῶν ὁποίων ἑδρεύουν Ἡσυχαστήρια, κάποια Ἡσυχαστήρια πάντως ποὺ ρώτησα, ἀγνοοῦσαν τὰ πάντα), ἔρχονται λοιπὸν , σὲ ἀνύποπτο χρόνο καὶ ἐνθέτουν « ἱεροκρυφίως»μέσα σὲ ἕνα φαινομενικὰ ἄσχετο νομοσχέδιο, τροπολογία κατάλυσης τῆς αὐτοτέλειας καὶ αὐτοδιοίκησης τῶν Ἡσυχαστηρίων.

Συγχωρέστε μέ, ἀλλὰ ἐκφράζοντας καὶ τὶς σκέψεις τῶν ἄμεσα ἀπὸ τὴν ἐνέργεια αὐτή, θιγομένων, ὀφείλω νὰ ἐπισημάνω ὅτι, αὐτὸ δὲν εἶναι ἦθος χριστιανικό, αὐτὴ ἡ ἐνέργεια δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ εὐθὲς καὶ Ἅγιον. Σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι ἐνέργεια Πατερική· οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς ἐκκλησίας οὐδέποτε συμπεριφέρθηκαν στὶς Ἀδελφότητες σὰν νὰ ἦταν «δοῦλοι στὶς φυτεῖες τους».

Προσωπικά, μόνο γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, λυπᾶμαι ἀφάνταστα καὶ κοινοποιῶ τὴν παροῦσα μὲ ἐπισυναπτόμενο τὸ νομοσχέδιο στὰ Ἡσυχαστήρια καὶ στοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, γιὰ νὰ διαπιστώσουμε ἂν τελικὰ ὑπάρχουν καὶ σήμερα Πατερες, οἱ ὁποῖοι ἂν πράγματι δὲν γνώριζαν ἕως τώρα, καλοῦνται πλέον νὰ ἐνεργήσουν ἢ νὰ ἀδιαφορήσουν, ἀποδεικνύοντας στὴν δεύτερη περίπτωση , ὅτι ὄχι μόνο ἤσαν ἐνήμεροι καὶ δὲν εἶχαν τὴν Πατερικὴ φροντίδα καὶ εὐαισθησία νὰ ἐνημερώσουν τὰ «παιδιά τους» ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος, γιὰ νὰ τὰ προστατεύουν ὡς Πατέρες, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπίμαχη αὐτὴ νομοθετικὴ ρύθμιση ἐπιδιώκουν νὰ τὰ κατεξουσιάζουν.

Εἶναι ἐπίσης τραγικὴ εἰρωνεία νὰ ἐπιφυλάσσουν στὰ Ἱερὰ Ἡσυχαστήρια καὶ τὶς τίμιες ἀδελφότητες τῶν, αὐτὴ τὴν ὑπονόμευση, τὴν ἴδια στιγμὴ ,στὸ ἴδιο νομοσχέδιο, μὲ τὶς εὐνοϊκὲς ρυθμίσεις γιὰ τοὺς μουφτῆδες καὶ γιὰ τοὺς προωθοῦντες τοὺς διαθρησκειακοὺς διαλόγους.

Μετὰ σεβασμοῦ καὶ ἐκτιμήσεως,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος Πατρὼν
Γούναρη 33, τ.κ.26221
Τήλ.6974390880

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.