7 Ιουν 2018

ΣΥΡΙΖΑ: Ἐπιβεβλημένο ἕνα σχολικό μάθημα γιά τή σεξουαλική ἀγωγή καί τήν ταυτότητα φύλου

Ὁ Τομέας Δικαιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει τήν ἀναγκαιότητα τῆς εἰσαγωγῆς σχολικοῦ μαθήματος γιά τήν σεξουαλική ἀγωγή καί την επιμόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀπό φορεῖς τῆς ΛΟΑΤΚΙ (λεσβίες, ὁμοφυλόφιλοι, ἀμφισεξουαλικοί, τράνς, κουήρ)
Τήν εἰσαγωγή σχολικοῦ μαθήματος γιά τήν σεξουαλική ἀγωγή καί «τίς διάφορες σεξουαλικότητες καί τήν ταυτότητα φύλου» καθώς καί τήν ἐπιμόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀπό φορεῖς τῆς ΛΟΑΤΚΙ (λεσβίες, ὁμοφυλόφιλοι, ἀμφισεξουαλικοί, τράνς, κουήρ) κοινότητας ζητᾶ, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, ὁ Τομέας Δικαιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
Μέ ἄρθρο-παρέμβαση, ὅπως ἀναφέρεται, καί τίτλο, «Εἴμαστε στά μισά το
δρόμου καί ὀφείλουμε νά φτάσουμε στό τέλος του», ὁ Τομέας Δικαιωμάτων τοῦ....
κυβερνῶντος κόμματος δηλώνει: «Δέν μᾶς φτάνουν τζοῦρες δικαιωμάτων».
Ἀφοῦ σημειώνεται ὅτι «εἴμαστε στήν ἀρχή μίας μεγάλης ἀνατροπῆς» καί ἀπαριθμοῦνται οἱ ἕως τώρα νομοθετικές πρωτοβουλίες τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ἱεραρχοῦνται στίς πρῶτες θέσεις τῶν νέων διεκδικήσεων ὁ πολιτικός γάμος καί ἡ τεκνοθεσία γιά ὅλα τά ζευγάρια ἀνεξαρτήτως φύλου τῶν συντρόφων ἀλλά καί σημαντικές παρεμβάσεις στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς παιδείας.
Στό πλαίσιο αὐτό, ὁ Τομέας Δικαιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ζητᾶ νά δοθοῦν «σαφεῖς ὁδηγίες ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ μορφή ἐγκυκλίου γιά τήν καταπολέμηση τῆς ὁμοφοβίας/τρανσφοβίας/ἀμφιφοβίας, καί ἀλλαγές στά σχολικά βιβλία καί στά ἀναλυτικά προγράμματα ὥστε νά εἶναι συμπεριληπτικά μέ ἀναφορές στήν ποικιλομορφία τῶν οἰκογενειακῶν σχηματισμῶν».

Μάλιστα, τά στελέχη τῆς Κουμουνδούρου χαρακτηρίζουν ὡς ἐπιβεβλημένη “τήν ἀνάγκη εἰσαγωγῆς σχολικοῦ μαθήματος γιά τήν σεξουαλική ἀγωγή, τίς διάφορες σεξουαλικότητες καί τήν ταυτότητα φύλου, τό ὁποῖο θά διδάσκεται ἀπό κατάλληλο ἐπιμορφωμένο ἐκπαιδευτικό προσωπικό σέ αὐτά τά ζητήματα, ἐνῶ παράλληλα θά πρέπει νά ἐξασφαλίζεται ἡ διαρκής ἐπιμόρφωσή τους, ἀπό φορεῖς (ΜΚΟ κτλ) τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ὥστε νά δημιουργήσουν ἕνα κλίμα ἀποδοχῆς γιά ὅλους στήν τάξη τούς χωρίς φόβους ἄδικων ΕΔΕ καί στοχοποιήσεων”.

Οἱ νέες διεκδικήσεις τοῦ Τομέα Δικαιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν ὡς ἑξῆς:

«ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ…
Ἀλλά εἴπαμε, εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. Δέν μᾶς φτάνουν τζοῦρες δικαιωμάτων, δέν μένουμε στήν ἀρχή τοῦ δρόμου. Θέλουμε νά φτάσουμε στό τέλος του, μέ τό κίνημα ζωηρό καί ἀνυπάκουο. Μέ μᾶς δίπλα του, μαχητικά στήν ὄχθη τῆς ἰσονομίας καί τῆς κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης.

Διεκδικοῦμε καί προχωρᾶμε:

- Πολιτικό γάμο καί τεκνοθεσία γιά ὅλα τά ζευγάρια, ἀνεξαρτήτως Φύλου τῶν συντρόφων, προκειμένου νά ἐξασφαλιστεῖ ὅτι κάθε παιδί θά ἔχει τό δικαίωμα νά μεγαλώνει σέ οἰκογένειες, πού δέν θά ἀξιολογοῦνται νομικά καί κατά συνέπεια κοινωνικά, σάν κατώτερες.
- Τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν, πού μεγαλώνουν μέ δύο γονεῖς, ἀλλά στεροῦνται νομικά τόν ἕναν, ἔτσι ὥστε καί οἱ δύο γονεῖς νά εἶναι νομικά ὑπεύθυνες/οἱ γιά τή φροντίδα τῶν παιδιῶν τους, ἐνῶ παράλληλα θά πρέπει νά ἐξασφαλίζεται ὅτι οἱ διατάξεις τοῦ ἀστικοῦ κώδικα γιά τήν ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή, ἐφαρμόζονται ἰσότιμα πρός ὅλα τά ἄτομα.
- Τήν ἐπέκταση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ν.4443/2016 (ἐφαρμογή τῆς ἀρχῆς τῆς ἴσης μεταχείρισης) σέ ὅλα τά πεδία διακρίσεων γιά λόγους σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ταυτότητας καί χαρακτηριστικῶν φύλου.
- Σαφεῖς ὁδηγίες ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ μορφή ἐγκυκλίου γιά τήν καταπολέμηση τῆς ὁμοφοβίας/τρανσφοβίας/ἀμφιφοβίας, καί ἀλλαγές στά σχολικά βιβλία καί στά ἀναλυτικά προγράμματα ὥστε νά εἶναι συμπεριληπτικά μέ ἀναφορές στήν ποικιλομορφία τῶν οἰκογενειακῶν σχηματισμῶν. Ἐπιβεβλημένη εἶναι ἐπίσης ἡ ἀνάγκη εἰσαγωγῆς σχολικοῦ μαθήματος γιά τήν σεξουαλική ἀγωγή, τίς διάφορες σεξουαλικότητες καί τήν ταυτότητα φύλου, τό ὁποῖο θά διδάσκεται ἀπό κατάλληλο ἐπιμορφωμένο ἐκπαιδευτικό προσωπικό σέ αὐτά τά ζητήματα, ἐνῶ παράλληλα θά πρέπει νά ἐξασφαλίζεται ἡ διαρκής ἐπιμόρφωσή τους, ἀπό φορεῖς (ΜΚΟ κτλ) τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ὥστε νά δημιουργήσουν ἕνα κλίμα ἀποδοχῆς γιά ὅλους στήν τάξη τούς χωρίς φόβους ἄδικων ΕΔΕ καί στοχοποιήσεων.
- Τή συμπερίληψη τῶν τράνς ἀτόμων στίς εὐάλωτες κοινωνικές ὁμάδες ἀνέργων καί στά προγράμματα κοινωφελοῦς ἐργασίας.
- Δημιουργία ξενώνων γιά ἀνήλικα καί ἐνήλικα πρόσωπα, μέ σκοπό τήν ὑποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ ἀνθρώπων, πού ἀποτελοῦν θύματα ἐνδοοικογενειακῆς βίας ἤ βρίσκονται σέ δυσκολία ἤ κίνδυνο.
- Οἱ ΛΟΑΤΚΙ αἰτοῦντες ἄσυλο πρέπει νά ἔχουν τή δυνατότητα νά μεταφέρονται σέ μονά δωμάτια ἤ σέ ἄλλα κέντρα ὑποδοχῆς ἄν δέχονται παρενοχλήσεις ἤ βία.
- Πλήρη, ἀσφαλῆ καί δίχως διακρίσεις πρόσβαση στίς ὑπηρεσίες ὑγείας γιά ὅλα τά ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα. Ἡ πολιτεία νά προβεῖ στήν κατάργηση τῆς ἀπόλυτης καί κατηγορηματικῆς ἀπαγόρευσης ἀπό τήν αἱμοδοσία τῶν LGBTQI ἀτόμων ἀπό τόν Κανονισμό Αἱμοδοσίας
- Νομική ἀναγνώριση φύλου, ἡ ὁποία νά εἶναι προσβάσιμη σέ ὅλες τίς ἡλικίες.
- Ἁπλοποίηση τῆς διαδικασίας νομικῆς ἀναγνώρισης φύλου, μέ βάση τόν αὐτοπροσδιορισμό, μέσω ἐξωδικαστικής διοικητικῆς διαδικασίας.
- Εἰσαγωγή νομοθεσίας, πού νά ἀντιμετωπίζει ζητήματα πού ἐπηρεάζουν τά ἴντερσεξ ἄτομα, καθώς καί θεσμοθέτηση τρίτης ἐπιλογῆς γιά τό φύλο, ὥστε νά καλύπτονται ὅσα ἄτομα δέν αὐτοπροσδιορίζονται μέ κάποια ἀπό τά δύο κυρίαρχα φύλα.
- Τήν κατάργηση κάθε ἀναχρονιστικῆς νομοθετικῆς διάταξης πού συμβάλλει σέ διακρίσεις λόγω σεξουαλικοῦ? προσανατολισμοῦ? καί ταυτότητας ἤ χαρακτηριστικῶν φύλου, καθώς καί τήν ἐπέκταση τῶν νόμων πού προστατεύουν ἀπό ἔμφυλη βία ὥστε νά καλύπτουν ξεκάθαρα καί τά ζητήματα ταυτότητας καί χαρακτηριστικῶν φύλου.
- Συστηματική καί θεσμοθετημένη ἐκπαίδευση τῆς ἀστυνομίας καί ὅλων τῶν κρατικῶν ὀργάνων πού ἐμπλέκονται στή διαδικασία ἀπονομῆς δικαιοσύνης, ὥστε νά ἀναγνωρίζονται καί νά καταγράφονται μέ ἀκρίβεια ἐπιθέσεις πρός ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα.
- Τήν ἐνίσχυση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου, μέσω τῆς ποινικοποίησης τοῦ μισαλλόδοξου λόγου πού στρέφεται ἐνάντια σέ θεμελιωδηδικαιωμάτα πού προστατεύει ἡ δημοκρατική κοινωνία (προστασία σέ πεδία σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ταυτότητας ἤ χαρακτηριστικῶν φύλου, ἀναπηρία κλπ).

ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ…

Ὅσα ἔχουν γίνει, πού δέν ἀφοροῦν μόνο τά ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα, ἀλλά συνολικά τήν καταπολέμηση τῶν κοινωνικῶν διακρίσεων, ἐντέλει τό μήνυμα τῆς καθολικῆς ἀπελευθέρωσης, πού εἶναι ὡς ἕνα βαθμό ὁρατό, τό χρωστᾶμε σέ ἀνθρώπους, πού ἐνδεχομένως νά μήν εἶναι σήμερα μαζί μας. Τό χρωστᾶμε σέ συλλογικότητες, σέ ὁμάδες, σέ ἔντυπα, σέ πρωτοπόρους ἀνθρώπους, πού εἶχαν τήν τόλμη καί τό θάρρος, σέ δύσκολες ἐποχές νά σηκώσουν τό ἀνάστημά τους, νά ὑπερβοῦν φοβίες καί νά διεκδικήσουν τήν ὁρατότητα καί τήν ἰσοτιμία.

Τό χρωστᾶμε στά παιδιά τοῦ ΑΚΟΕ, στίς κυνηγημένες, ἀλλά καί ὑπερήφανες τράνς, στίς πρῶτες ὁμάδες στήν Ἀθήνα, στήν Θεσσαλονίκη, στό Ἡράκλειο…

Τό χρωστᾶμε σέ αὐτές καί αὐτούς, πού τόλμησαν, πού ἔγραψαν, πού βγῆκαν δημόσια μέ τό πρόσωπό τους, πού ἐφτίαξαν ἔντυπα, τό «Ἀμφί», τό «Κράξιμο», τό «Λάβρυς» καί ἔσπασαν στερεότυπα, ἄλλαξαν συνειδήσεις.

Τό χρωστᾶμε στά δύο ὁμόφυλα ζευγάρια, πού ἄνοιξαν τήν πόρτα γιά τόν πολιτικό γάμο τό 2008 στήν Τῆλο. Τό χρωστᾶμε στόν δήμαρχο τοῦ νησιοῦ, τόν Τάσο Ἀλιφέρη, πού μόνος αὐτός ἄπ΄ ὅλους/ἔς τούς δημάρχους τῆς χώρας ἔβαλε τήν ὑπογραφή του σέ αὐτούς τούς δύο «παράνομους», γιά τήν μεροληπτική Δικαιοσύνη, γάμους.
Τό χρωστᾶμε στήν Εὐαγγελία, τόν Γρηγόρη, τήν Μαρίνα, τήν Ἄννα, στήν ἄλλη Ἄννα, τήν Εὕα, τήν Βανέσα, τόν Κώστα, τόν Νίκο, τόν Θέμη, τόν Δημήτρη, τήν Μπέττυ, τόν Χρῆστο,τόν Ἄγγελο… ἀτελείωτα ὀνόματα, πού ἄνοιξαν δρόμους, πού μᾶς χάρισαν τζοῦρες ἐλευθερίας, δόσεις ἀξιοπρέπειας, ἀγάπης καί ἀνθρωπιᾶς».
protothema

1 σχόλιο:

  1. ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ !!
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.