17 Μαΐ 2018

Στὴ Σουηδία, παραπάνω ἀπὸ 3.000 πολίτες ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μέ... μικροτσίπ

Ἡ τεχνολογία ἔχει εἰσβάλλει γιὰ τὰ καλὰ στὶς ζωές μας καὶ πλέον ἡ καθημερινότητά μας βασίζεται στὶς μαγνητικὲς καὶ ἠλεκτρονικὲς διαδράσεις συσκευῶν καὶ κυκλωμάτων ποὺ χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε πρόσβαση στὶς ἐργασίες καὶ στὶς ἀσχολίες μας. 

Wi-Fi, Bluetooth, NFC, ὅλα τὰ πρωτόκολλα χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴ διευκόλυνση τοῦ χρήστη, διαβιβάζοντας ψηφιακὰ τὰ καθημερινά του "μικρὸ-αἰτήματα". Γιὰ παράδειγμα, τὸ NFC (Near Field Communication - Ἐπικοινωνία Κοντινοῦ Πεδίου) ποὺ πλέον ὑποστηρίζουν ὅλα τὰ σύγχρονα smartphones σᾶς ἐπιτρέπει νὰ πληρώνετε μὲ τὸ κινητό σας ἢ νὰ ἐλέγχετε τὶς γύρω σας συμβατὲς συσκευές. Ὡς γνωστόν, τὸ smartphone πλέον χρησιμοποιεῖται γιὰ ἀμέτρητες χρήσεις τέτοιου εἴδους. Τώρα, σκεφθεῖτε μία ὑλοποίηση, ὅπου δὲν χρειάζεται καν νὰ χρησιμοποιεῖτε τὸ κινητό σας... 
Σουηδοί, οἱ φίλοι τῆς τεχνολογίας 

Στὴ Σουηδία, παραπάνω ἀπὸ 3.000 πολίτες ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μέ... μικροτσίπ. Ἔχει τὸ μέγεθος ἑνὸς κόκκου ρυζιοῦ καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ δεκάδες ἐφαρμογὲς τῆς καθημερινότητάς σας. Ἕνα μικροτσὶπ κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσει τὴ χρήση κλειδιῶν, πιστωτικῆς κάρτας, ἀλλὰ καὶ εἰσιτηρίων γιὰ τὸ τρένο. 
Μπορεῖ νὰ μοιάζει μὲ ὀργουελικὸς ἐφιάλτης, ὅμως στὴ Σουηδία ἀποτελεῖ πραγματικότητα γιὰ τὸ ὁλοένα καὶ αὐξανόμενο κοινό, ποὺ προτιμᾶ νὰ ζεῖ μὲ μεγαλύτερες ἀνέσεις, παρὰ νὰ ἀνησυχεῖ γιὰ πιθανὲς παραβιάσεις τῆς ἰδιωτικότητάς του. 
Τὰ πρῶτα ἐμφυτεύματα χρησιμοποιήθηκαν τὸ 2015 στὴ Σουηδία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες. Οἱ Σουηδοὶ πλέον δραστηριοποιοῦνται ἰδιαίτερα στὸν συγκεκριμένο τομέα, μὲ τοὺς πολίτες νὰ ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὶς νέες τεχνολογίες καὶ νὰ διατίθενται νὰ μοιράζονται τὶς προσωπικές τους πληροφορίες, ὡς μέρος μίας κοινωνίας ποὺ λειτουργεῖ μὲ διαφάνεια. 
Μία γυναίκα ἀπὸ τὴ Σουηδία, ἡ Ulrika Celsing ἔχει ἕνα μικροτσὶπ στὸ χέρι της , τὸ ὁποῖο ἔχει ἀντικαταστήσει τὴν κάρτα της γιὰ τὸ γυμναστήριο, ἀλλὰ καὶ τὸ κλειδὶ γιὰ τὸ γραφεῖο της. Ἡ 28χρονη περνᾶ τὸ χέρι της κοντὰ σὲ ἕνα μικρὸ κουτὶ καὶ πληκτρολογεῖ τὸν κωδικό της γιὰ νὰ εἰσέλθει στὸν χῶρο ἐργασίας της. 

Ἡ κρατικὴ σιδηροδρομικὴ ὑπηρεσία SJ ξεκίνησε νὰ σκανάρει τὰ βιομετρικὰ τσὶπ στὰ χέρια τῶν ἐπιβατῶν πρὶν ἀπὸ περίπου ἕναν χρόνο. Γύρω στοὺς 130 ἀνθρώπους χρησιμοποιοῦν αὐτὸν τὸν τρόπο γιὰ νὰ πληρώνουν τὸ εἰσιτήριό τους. 
Ἡ χώρα, ποὺ ἔχει πληθυσμὸ 10 ἑκατομμύρια, δείχνει ἰδιαίτερα "ἄνετη" μὲ τὸν διαμοιρασμὸ προσωπικῶν πληροφοριῶν, τὸ ὁποῖο σίγουρα βοήθησε στὴν εὐρύτερη διείσδυση τοῦ μικροτσίπ. 
Οἱ πολίτες τῆς Σουηδίας ἔχουν ἀποδεχτεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ τὸν διαμοιρασμὸ τῶν προσωπικῶν τους πληροφοριῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν καταχωρηθεῖ στὸ σύστημα κοινωνικῆς ἀσφάλισης. Ἄξιο ἀναφορᾶς εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πολίτες μποροῦν νὰ μάθουν, γιὰ παράδειγμα, τὸν μισθὸ ποὺ λαμβάνει κάποιος συμπολίτης τους μὲ ἕνα ἁπλὸ τηλεφώνημα στὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία. 

Ἡ τεχνολογία τῶν ἐμφυτευμάτων 

Τὰ ἐμφυτεύματα ποὺ χρησιμοποιοῦν καὶ αὐτὰ τὴν τεχνολογία NFC καὶ χρησιμοποιοῦνται ὅπως ἀναφέραμε σὲ κινητὰ καὶ πιστωτικὲς κάρτες, εἶναι "παθητικῆς" φύσης, ποὺ σημαίνει ὅτι κρατοῦν πληροφορίες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ διαβαστοῦν ἀπὸ ἄλλες συσκευές, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ διαβάσουν πληροφορίες. 
Μποροῦν νὰ ἀποθηκεύσουν εἰσιτήρια τρένων, διάφορους κωδικοὺς εἰσόδου, πληροφορίες γιὰ αὐτόματους πωλητὲς καὶ ἄλλα. 

Ἡ ἐμφύτευση 

Μία ἑταιρεία ποὺ δραστηριοποιεῖται στὸν χῶρο τῶν media ὀργάνωσε ἕνα event, στὸ ὁποῖο προέτρεψε τοὺς ἐργαζομένους της νὰ δοκιμάσουν τὰ ἐμφυτεύματα. Η Ulrika Celsing ἀναφέρει ὅτι ἐνίωσε ἕνα ἁπλὸ τσίμπημα ὅταν μπῆκε τὸ τσὶπ στὸ χέρι της μὲ μία ἔνεση. Πλέον τὸ χρησιμοποιεῖ καθημερινὰ καὶ δὲν φοβᾶται γιὰ τὴν παραβίαση τῆς ἰδιωτικότητάς της. "Δὲν πιστεύω ὅτι ἡ ὑπάρχουσα τεχνολογία μπορεῖ νὰ καταφέρει νὰ χακάρει τὸ τσίπ μου. Ἴσως στὸ μέλλον γίνει κάτι τέτοιο, ἀλλὰ μπορῶ νὰ τὸ ἀφαιρέσω ἀνὰ πάσα στιγμή.", ἀναφέρει ἡ Ulrika. 

Τὰ προβλήματα 

Ἕνας μικροβιολόγος, ὁ Ben Libberton, ποὺ ἐργάζεται στὰ Ἐργαστήρια MAX IV ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος μὲ τὴν συγκεκριμένη μέθοδο. "Τὰ ἐμφυτεύματα θὰ μποροῦσαν νὰ προκαλέσουν μολύνσεις ἢ ἀντιδράσεις τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος", προειδοποιεῖ. 
"Τὸ μεγάλο ρίσκο εἶναι, ὅμως, τὰ δεδομένα ποὺ περιλαμβάνει τὸ τσίπ. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὁ ὄγκος δεδομένων εἶναι μικρός, ὅμως στὸ μέλλον μπορεῖ νὰ μεγαλώσει. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: τί δεδομένα συλλέγονται καὶ ποιὸς τὰ διαμοιράζεται. Ἄν, γιὰ παράδειγμα, ἔχετε κάποιο ἰατρικὸ πρόβλημα ποὺ ἐντοπίζεται ἀπὸ τὸ τσίπ, τότε ποιὸς μπορεῖ νὰ τὸ μάθει καὶ πότε;", ἀναφέρει ὁ ἐρευνητής.

id-ont

1 σχόλιο:

  1. Μήπως τους έχει απομείνει τίποτε από υγιή κρίση για αντίσταση στο κακό; Όλη η Ευρώπη, αλλά κυρίως οι Σκανδιναυοί, έχουν περιπέσει σε βαθιά αποβλάκωση. Το καράβι πηγαίνει όπου θέλουν αυτοί που όρίζουν τις τύχες των λαών! Εμείς, οι Έλληνες, έχουμε ακόμη μαγιά! Μακάρι να ξυπνήσουμε και δεν θα είναι αργά!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.