19 Απρ 2018

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Ναυπάκτου γιὰ τὴν ψευτοσύνοδο στὸ Κολυμπάρι

Μιὰ θεολογικὴ μελέτη μὲ ἱστορικὰ καὶ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα πού ἀξίζει νὰ διαβασθῆ ἀπὸ ὅσους θέλουν νὰ μάθουν γιὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντί τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως καὶ τῆς ἱστορίας καὶ μὲ θεολογικὸ τρόπο προσφέρει στὸν ἀναγνώστη εἰλικρινῆ καταγραφὴ τῶν ὅσων συνέβησαν στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, στὴν ὁποία ὄχι ἁπλῶς ἦταν παρών, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς φορὲς ὁμίλησε.
Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία, ὅπως ἐκφράσθηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες εἶναι ἐμπειρικὴ καὶ κὰτ ἐξοχὴν προφητική, ἀποστολικὴ καὶ πατερική, δηλαδὴ ἐκκλησιαστική. Μιὰ τέτοια θεολογία πρέπει νὰ εἶναι ἡ βάση τῆς ὀρθοδόξου ὁμολογίας καὶ τοῦ ὀρθοδόξου διαλόγου μὲ τοὺς ἑτεροδόξους Χριστιανούς.
Δὲν πρέπει νὰ γίνωνται ἐκπτώσεις ἀπὸ τὴν ἀποκεκαλυμμένη πίστη, ὅπως τὴν παρέλαβαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀπὸ τὸν Χριστό, τὴν διατύπωσαν σὲ ὅρους οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ τὴν διεφύλαξε ἡ Ἐκκλησία. Ὅταν παραθεωρῆται ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας πού ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ βρεθοῦν μερικὰ...

κοινὰ σημεῖα μὲ τὸν δυτικὸ Χριστιανισμό, τότε ἐμφανίζεται ἡ διπλωματία.

Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου
«Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» στήν Κρήτη
θεολογικές καί ἐκκλησιαστικές θέσεις
Περιεχόμενα
Εἰσαγωγή
Α΄
Βασικά θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά θέματα γιά τίς Συνόδους καί τούς διαλόγους μέ τούς ἑτεροδόξους
1. Ἡ θεολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων
Ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (325 μ.Χ.)
Ἡ Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (381 μ.Χ.)
Ἡ Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (431 μ.Χ.)
Ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (451 μ.Χ.)
Ἡ Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (553 μ.Χ.)
Ἡ ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (680-681 μ.Χ.)
Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (787 μ.Χ.)
Ἡ Η΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (879-880 μ.Χ.)
Ἡ Θ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (1351 μ.Χ.)


2. Ἡ θεολογία τῆς περιχώρησης
1. Ὁ ὅρος καί ἡ θεολογική ἔννοια τῆς περιχώρησης
2. Σημαντικά σημεῖα

3. Συμπέρασμα

3. Τό Χριστολογικό θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας
1. Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ
2. Ἡ Ἐκκλησία ὡς «κοινωνία θεώσεως»
3. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλά Σῶμα Χριστοῦ


4. Ἡ Σύνοδος τῶν Τριῶν Πατριαρχῶν τοῦ ἔτους 1756 καί ἡ σύγχρονη «βαπτισματική θεολογία»
1. Ἡ ἀκρίβεια καί ἡ οἰκονομία, κατά τόν Μητροπολίτη Ἐφέσου Χρυσόστομο Κωνσταντινίδη

2. Ἡ Σύνοδος τῶν Τριῶν Πατριαρχῶν τοῦ ἔτους 1756
3. Οἱ ἀπόψεις τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων Ἀποστόλου Δανιηλίδη
4. «Ἡ βαπτισματική θεολογία»


5. Ἡ Β΄ Βατικανή Σύνοδος καί ἡ νέα θεολογία καί ἐκκλησιολογία της

1. Τό περιεχόμενο τῆς διατριβῆς (π. Πέτρου Χίρς)
2. Βασικές θέσεις τῆς διατριβῆς
3. Ἡ νέα θεολογία καί ἡ νέα ἐκκλησιολογία


6. Ἡ «νέα ἐκκλησιολογία» τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου
1. Ἡ προσφορά τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν στήν ἔρευνα συγχρόνων ἐκκλησιαστικῶν καί θεολογικῶν θεμάτων
2. Τρία βασικά θέματα τῆς διατριβῆς (π. Πέτρου Χίρς)
3. Τά συμπεράσματα τῆς διατριβῆς
4. Συμπερασματικό μου σχόλιο


7. Ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ὡς βάση ὀρθοδόξου ὁμολογίας καί ὀρθοδόξου
διαλόγου μέ τούς ἑτεροδόξους
1. Οἱ ἀπεικονίσεις τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στούς Ἱερούς Ναούς
2. Σημαντικές θεολογικές θέσεις
3. Ἡ ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ πρός Παῦλο Ἀσάνη
4. Ἐπίκαιρες ἀναφορές στήν σύγχρονη ἐκκλησιαστική ζωή
5. Ἡ Ἐκκλησία κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ


8. «Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν»
1. Τό περιληπτικό διάγραμμα τῆς εἰσηγήσεως
2. Παρατηρήσεις σέ σημαντικά σημεῖα τῆς εἰσηγήσεως
α) Πολιτικές σκοπιμότητες καί ἀντιδράσεις
β) Ἄρση ἀναθεμάτων ἤ ἄρση ἀκοινωνησίας;
γ) Τά θεολογικά κείμενα τῶν συναντήσεων
δ) Ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στόν διάλογο
ε) Τό θεολογικό νόημα τῆς φράσεως «ἵνα ὦσιν ἓν»


9. Ἱστορία καί προοπτική τῶν θεολογικῶν διαλόγων μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν
1. Ἡ ἱστορία τοῦ Διαλόγου
2. Παρατηρήσεις ἐπί τοῦ διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν
3. Συμπεράσματα


10. «Ὁμολογιακή» διγλωσσία, ἀσάφεια καί σύγχυση
1. «Ἡ οἰκουμενική συνεργασία τῶν Χριστιανῶν»
2. «Ἡ μία Ἐκκλησία καί αἱ Ἐκκλησίαι»
3. Ἐκκλησιαστικές ἐφαρμογές
α) «Ρωμαιοκαθολικοί Χριστιανοί»
β) «Οἱ Ἀγγλικανοί Χριστιανοί»
γ) «Οἱ Κοπτοαρμένιοι καί Αἰθίοπες Χριστιανοί»
δ) «Οἱ Λουθηρανοί καί οἱ ἄλλοι Προτεστάνται Χριστιανοί»
4. Συμπέρασμα


Β΄
Πρίν τήν σύγκληση τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»
(περίοδος Μάρτιος 2014‑ἀρχές Ἰουνίου 2016)
1. Ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τό ἔτος 2014
1. Ἡ θεματολογία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
2. Οἱ ἀποφάσεις μέ ὁμοφωνία
3. Μία «φωνή» ψῆφος γιά κάθε Ἐκκλησία
4. Ἡ θεολογική ὁρολογία


2. Ἔγγραφά μου στήν Σύνοδο, Πρακτικά τῆς Συνόδου καί Ἐκθέσεις τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκ-
κλησίας
1. Προτάσεις πρός τήν Ἱερά Σύνοδο γιά τήν διόρθωση τῶν κειμένων
2. Ἐρωτήματα πρός τήν Ἱερά Σύνοδο σχετικά μέ τήν προετοιμασία
τῶν κειμένων
3. Ἀποσπάσματα Πρακτικῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
4. Ἀποσπάσματα Πρακτικῶν τῆς Συνεδριάσεως τῆς Δ.Ι.Σ. Ἀπριλίου 2015
5. Ἐκθέσεις τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Εἰδική Ἐπιτροπή Ἀναθεωρήσεως
τῶν Κειμένων


6. Ἀπόψεις γιά τά κείμενα πού ἐπρόκειτο νά συζητηθοῦν στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο»
1. «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»
2. «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ»


7. Παρατηρήσεις γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» κατά τήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (8 Μαρτίου 2016)
1. Ἡ ταυτότητα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
2. Θεολογικά σχόλια στά καταρτισθέντα κείμενα


8. Πρόταση πρός τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο γιά τήν μνημόνευση τῶν Μεγάλων Συνόδων ἐπί Μεγάλου
Φωτίου καί ἁγίου Γρηγoρίου τοῦ Παλαμᾶ στό Μήνυμα τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»


3. Ἡ ὄντως Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
4. Τά οὐσιαστικά προβλήματα μέ τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο»
1. Σύνοδος Προκαθημένων
2. Ἡ παράκαμψη Μεγάλων Συνόδων
3. Ἐλλιπής προετοιμασία
4. Ἐκκλησιαστική διγλωσσία
5. Ὁ ὅρος ἀδελφαί Ἐκκλησίαι
6. Τό «ἔγκυρο» καί «ὑποστατό» τοῦ Βαπτίσματος
7. Ἡ κακοδοξία τῆς «ὀντολογίας τοῦ προσώπου»
8. Συμπέρασμα


5. Λίγο πρίν τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο
1. Ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Συνόδου
2. Ὁ δυτικός Χριστιανισμός
3. Ἐκκλησία – Ὀρθοδοξία – Εὐχαριστία
4. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
5. Συμπέρασμα
6. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας κατά τήν Συνεδρίαση τῆς 24ης καί 25ης Μαΐου 2016


7. Θεολογία καί πολιτική
1. Ἡ θεολογία τῆς Πεντηκοστῆς
2. Τά σύγχρονα θεολογικά ρεύματα
3. Ἡ εἴσδυση τῆς πολιτικῆς στίς ἐνδοορθόδοξες ἐκκλησιαστικές σχέσεις


Γ΄
Οἱ παρεμβάσεις μου στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» (Ἰούνιος 2016)
Οἱ παρεμβάσεις μου στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο»
1. Ὁ Κανονισμός Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῆς Συνόδου
2. Οἱ παρεμβάσεις μου στίς συζητήσεις
Πρώτη Παρέμβαση
Δεύτερη παρέμβαση
Τρίτη παρέμβαση
Τέταρτη παρέμβαση
Πέμπτη παρέμβαση
Ἕκτη παρέμβαση
Ἑβδόμη παρέμβαση
Ὀγδόη παρέμβαση
Ἐνάτη παρέμβαση
Δέκατη παρέμβαση
Ἑνδέκατη παρέμβαση
Δωδέκατη παρέμβαση

Ἡ νέα πρόταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Δ΄
Μετά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο»
1. Μετά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο»
1. Ἡ ἀποτίμηση τοῦ ἔργου τῶν Συνόδων
2. Παροῦσες καί ἀποῦσες Ἐκκλησίες
3. Τά θέματα τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»
4. Ἡ ἱστορική ἐκκλησιαστική συνέχεια
5. Ἐκκλησιολογικοί προβληματισμοί
6. Οἱ παρεμβάσεις μου


2. Γιατί δέν ὑπέγραψα τό κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστια-
νικόν κόσμον»
3. Θεολογία καί Ὁμολογία
4. Ἀναφορά στόν δημόσιο διάλογο γιά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης

5. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» καί ἡ κατάληξή τους
1. Τά βασικά σημεῖα τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱεραρχίας
2. Ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
3. Τά κείμενα στά ὁποῖα ἔγιναν ἀλλαγές
α) «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ»
β) «Τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ»
γ) «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»
4. Ἡ Ἐγκύκλιος τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»
5. Συμπεράσματα
6. Παρέμβαση κατά τήν ἔκτακτη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 23-24 Νοεμβρίου 2016


7. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» τῆς Κρήτης
1. Ἡ προετοιμασία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν Σύνοδο
α) Ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου
β) Οἱ ἐκθέσεις τῆς Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς Ἀναθεωρήσεως τῶν κειμένων τῶν Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων


2. Ἡ νέα πρόταση τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τόν λοιπό Χριστιανικό κόσμο
α) Σαθρά ἐπιχειρήματα γιά τόν ὅρο Ἐκκλησία στίς ὁμάδες τῶν ἑτεροδόξων
β) Ἡ ἀντορθόδοξη θεωρία τῶν «ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν»

Συμπέρασμα

8. Ἡ ἱστορία τῆς 6ης παραγράφου τοῦ κειμένου: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ὁ λοιπός Χριστια-
νικός κόσμος»
1. Τό κείμενο καί ἡ εἰσήγηση τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς
2. Ἡ συζήτηση τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
3. Ἡ διαμόρφωση τοῦ κειμένου
4. Ἡ διαδοχική μετάβαση ἀπό τήν ὀντολογική-πραγματική ἱστορική ὕπαρξη, στήν ἱστορική ὀνομασία
5. Ρεαλισμός καί νομιναλισμός στήν Ἐκκλησιολογία
6. Γενικές παρατηρήσεις
7. Παράρτημα


Ἡ παράγραφος 6 στά διάφορα καταρτισθέντα κείμενα
α) Στό κείμενο «Ἀκρίβεια καί Οἰκονομία», ὅπως τήν παρουσίασε ὁ Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστο-
μος
β) Στό κείμενο τῆς Γ΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως 1986
γ) Στό κείμενο τῆς Σύναξης τῶν Προκαθημένων (Ἰανουάριος 2016), ὅπως εἶχε προταθῆ ἀπό τήν Ε΄ Προ-
συνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη
δ) Στό τελικό κείμενο τῆς ἀποφάσεως τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016)


9. Τά χαρισματικά καί τά κανονικά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας, ἤγουν Πεντηκοστή καί θεία Εὐχαριστία
1. Τά χαρισματικά καί τά κανονικά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας
2. Πεντηκοστή καί Ἐκκλησία, κατά τήν ἱερή ὑμνογραφία
3. Ἡ κοινωνία μεταξύ τῶν Χριστιανῶν στό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας
4. Ἡ θεία Εὐχαριστία κατά τούς ἀποστολικούς χρόνους
α) Ἡ θεία Εὐχαριστία στήν πρώτη ἐκκλησιαστική κοινότητα
τῶν Ἱεροσολύμων, κατά τίς Πράξεις τῶν
Ἀποστόλων

β) Ἡ χαρισματική Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου
5. Ἡ «πᾶσα ἀλήθεια» εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ

10. Ὁ ὅρος «Ἐκκλησίες» ὡς «τεχνικός ὅρος»
1. Τι σημαίνει «τεχνικός ὅρος»
2. Οἱ «τεχνικοί ὅροι» σέ ὁμολογιακά κείμενα
3. Τό πράγμα καί τό ὄνομα, ὡς πρός τόν ὅρο Ἐκκλησία Ἐκκλησίες
4. Ὁρισμός, ἀποφατισμός καί ἑτεροπροσδιορισμός
5. Ὁ «τεχνικός ὅρος» χρησιμοποιεῖται ὡς οὐσιαστικός ὅρος


11. Ἡ θεολογία τοῦ προσώπου στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» καί τίς Προσυνοδικές Διασκέψεις αὐτῆς
(Ἱστορία καί ἑρμηνεία περί τοῦ θέματος)
1. Τό κείμενο τοῦ 1986 καί τό κείμενο τοῦ 2016
2. Συζήτηση στήν Ε΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη γιά τό «ἀνθρώπινο πρόσωπο»
3. Τό πρόσωπο-ἄτομο
4. Οἱ παρατηρήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς
5. Ἡ συζήτηση στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο»
6. Τό πρόσωπο στήν σύγχρονη θεολογία καί τήν πατερική θεολογία
7. Συμπέρασμα


12. Ἐνημέρωση γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
1. Ἡ προσωπική μου ἐνασχόληση μέ τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης
2. Ἀπό τήν ἰδέα πραγματοποιήσεως μιᾶς Μεγάλης Συνόδου μέχρι τήν γέννησή της
α) Ἡ ἰδέα τῆς συνεργασίας μέ τόν Χριστιανικό κόσμο (1902-1961)
β) Ἡ σύλληψη τῆς ἰδέας τῆς Συνόδου (1961-1976)
γ) Ἡ κυοφορία τῆς Συνόδου (1976 - Μάρτιο 2014)
δ) Ἡ ἀπόφαση γιά τήν Σύνοδο καί ἡ ἔναρξη γιά τόν τοκετό (Μάρτιος 2014)
ε) Οἱ πόνοι τῆς κυοφορίας (Μάρτιος 2014 - Ἰανουάριος 2016)
στ) Οἱ ἡμέρες πρό τοῦ τοκετοῦ (Ἰανουάριος 2016-Ἰούνιος 2016)
ζ) Οἱ πόνοι τοῦ τοκετοῦ (Μάιος 2016 - Ἰούνιος 2016)
η) Ἡ γέννηση τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου (Ἰούνιος 2016)
θ) Ἡ περίοδος μετά τήν γέννηση (Ἰούνιος 2016 καί ἑξῆς)
3. Οἱ τελικές ἐκτιμήσεις μου
4. Μετά τήν ὁμιλία μου στήν Κληρικολαϊκή Σύναξη
13. Γενικές ἐκτιμήσεις
1. Σκοπός τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»
2. Τά θετικά σημεῖα τῆς Συνόδου
3. Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία
4. Τά ἀρνητικά σημεῖα τῆς Συνόδου
5. Ἡ ἀποδοχή τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης


Ἐπίμετρον
Ἡ Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὡς «ἡ αἰώνια καλλονή»
1. Περίληψη τοῦ περιεχομένου τοῦ βιβλίου
2. Ἡ Ἰταλική μετάφραση τοῦ βιβλίου
3. Ὁ τελευταῖος λόγος μου


1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.