27 Απρ 2018

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης καὶ «ὅλοι μαζὶ» σὲ Συνέδριο γιὰ «Θεολογικοὺς Διαλόγους»

«Σταυροδρόμια Θεολογικῶν Διαλόγων» – Θεολογικὸ Συνέδριο στὴν ΟΑΚ
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), τὸ Ἵδρυμα PRO ORIENTE (Βιέννη/Αὐστρία) καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦτο Johann Adam Mohler (Paderborn/Γερμανία), συνδιοργανώνουν Συνέδριο μὲ θέμα: «Σταυροδρόμια Θεολογικῶν Διαλόγων», στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ΟΑΚ, ἀπὸ τὴν Τρίτη 24 ἕως καὶ τὴν Πέμπτη 26 Ἀπριλίου 2018.

Ἡ Θεματολογία τοῦ Συνεδρίου σχετίζεται μὲ τὴ μετάδοση τῶν νέων προοπτικῶν στὴ συνάντηση τῆς Ὀρθοδόξου καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Στὸ Συνέδριο συμμετέχουν ἀπὸ τὴν Κοινὴ Διεθνῆ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸν Θεολογικὸ Διάλογο ἀνάμεσα στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch, o Ἐπίσκοπος Andrea Palmieri καὶ o Ἀρχιεπίσκοπος Job Getcha. Ἀπὸ τὴν Κοινὴ Καθολικὴ-Ὀρθόδοξη Ἐπιτροπὴ στὴ Γαλλία συμμετέχουν ὁ Ἐπίσκοπος Didier Berthet καὶ ὁ Δρ π. Alexandre Siniakov, ἀπὸ τὴ Μικτὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Γερμανικῆς Συνδιάσκεψης Ἐπισκόπων καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπισκοπικῆς Διάσκεψης στὴ Γερμανία, οἱ Δρ Κωνσταντῖνος Βλιαγκόφτης καὶ Δρ Johannes Oeldemann, ἀπὸ τὴ Βορειοαμερικανικὴ Ὀρθόδοξη-Καθολικὴ Θεολογικὴ Διαβούλευση, ὁ Ἐπίσκοπος Paul Mc Partlan καὶ ὁ Καθηγητὴς Δρ Paul Meyendorff, ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Νέων Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν Θεολόγων τοῦ Ἱδρύματος PRO ORIENTE, οἱ Καθηγητὲς Δρ Στέφανος Ἀθανασίου καὶ Δρ Michaela Hastetter, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ὀρθόδοξο-Καθολικὴ Ὁμάδα Ἐργασίας Ἁγίου Εἰρηναίου, ὁ Καθηγητὴς Δρ Assaad Elias Kattan καὶ ὁ Δρ Johannes Oeldemann.
Ὁμιλητές του Συνεδρίου εἶναι...
ἡ Καθηγήτρια Δρ Barbara Hallensleben (Διάλογος καὶ συνάντηση – Ἀντανακλώντας νέες προοπτικὲς προσέγγισης τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν), ὁ Καθηγητὴς Ioan Moga (Μελλοντικὲς Προοπτικὲς Ὀρθοδόξου-Καθολικοῦ Διαλόγου μὲ βάση τὰ τρέχοντα ἔγγραφά της Μεγάλης καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κρήτης), ὁ π. Michel Van Parys OSB (Ἡ σημασία τοῦ πνευματικοῦ οἰκουμενισμοῦ στὸν δρόμο πρὸς τὴν πλήρη κοινωνία) καὶ ὁ π. Andrey Shishkov (Ἡ σημασία τῶν ἐθνικῶν ζητημάτων στοὺς Οἰκουμενικοὺς διαλόγους ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἄποψη). Εἰδικοὶ σύμβουλοι τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Καθηγήτρια Δρ Theresia Hainthaler, ὁ π. Johannes Hauck OSB, ὁ Καθηγητὴς Δρ Rade Kisic, ὁ Καθηγητὴς Δρ Rudolf Prokschi καὶ ὁ Δρ Κωνσταντῖνος Ζορμπάς.
Τὴν πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ γεγονὸς γιὰ τὰ θεολογικὰ δρώμενα, ἡ κ. Αἰκατερίνη Καρκαλὰ – ἡ ὁποία εἶχε καὶ τὸν συντονισμὸ τῆς Ἐναρκτήριας Συνεδρίας– καλωσόρισε τοὺς παρευρισκόμενους στὸ Ἵδρυμα τῆς καταλλαγῆς καὶ τοῦ διαλόγου καὶ μέσα ἀπὸ τὴν προβολὴ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ, παρουσίασε συνοπτικὰ τὴν ἱστορικὴ πορεία καὶ τὸ πολυδιάστατο ἔργο τῆς ΟΑΚ, ἡ ὁποία συμπληρώνει φέτος μισὸ αἰώνα ζωῆς.
Στὴ συνέχεια, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος, Δρ Κωνσταντῖνος Ζορμπάς, ὁ ὁποῖος χαιρέτισε ἀναστάσιμά τούς παρευρισκόμενους καὶ ἔκανε μία θεολογικὴ προσέγγιση τῆς Πρώτης Ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου Κλήμεντος Ρώμης (Clemens Romanus) πρὸς τοὺς Κορινθίους. Ὅπως σημείωσε ὁ ἴδιος ἡ χαρακτηριστικὴ αὐτὴ ἐπιστολὴ τοῦ Κλήμεντος εἶναι διαχρονικοῦ περιεχομένου, καθὼς ὁδηγεῖται σὲ θλιβερὲς διαπιστώσεις ὡς πρὸς τὴ φιλονικία τῶν Χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς του. «Ὑπάρχουν πολλὰ πειστήρια», ὑπογράμμισε ὁ κ. Ζορμπάς, «στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία μας, ποὺ ἐπιβεβαιώνουν πόσο φιλόνικοι ὑπῆρξαν πράγματι οἱ Χριστιανοὶ κατὰ τοὺς περασμένους αἰῶνες καὶ μὲ πόσο ζῆλο φρόντισαν νὰ ὀξύνουν τὶς ἀντιθέσεις καὶ νὰ διευρύνουν τὰ χάσματα». Καὶ κατέληξε: «Εἶναι, νομίζουμε, καιρὸς πράγματι –ἔσχατος καιρός– νὰ ἀφουγκραστοῦμε μὲ προσοχή, μὲ ταπείνωση καὶ ὑπακοή, τὶς νουθεσίες τοῦ γέροντος Ἐπισκόπου της Ρώμης».
Ἀκολούθησαν οἱ Χαιρετισμοὶ ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ PRO ORIENTE καὶ τοῦ Johann Adam Moehler Ἰνστιτούτου γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν εἰσαγωγὴ στὸ στόχο καὶ στὴ δομὴ τῆς διάσκεψης. Πιὸ συγκεκριμένα, o Δρ Johannes Oeldemann, o Καθηγητὴς Δρ Rudolf Prokschi καὶ ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch ἀπὸ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, καθὼς καὶ ὁ Archbishop Job Getcha ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης, χαιρέτισαν τὴ Συνάντηση, ὑπογράμμισαν τὴ σημαντικὴ διάσταση αὐτῆς, εὐχαρίστησαν τὴν ΟΑΚ γιὰ τὴ φιλοξενία της καὶ ἀκολούθησε σύντομη παρουσίαση τῶν συμμετεχόντων.
Κατὰ τὴν Πρώτη Συνεδρία μὲ θέμα: «Παρουσίαση τῶν διάφορων μεθόδων καὶ προτεραιότητας ἐργασίας», μίλησαν ἐκπρόσωποι τῆς Κοινῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς Θεολογικῆς Διαβούλευσης τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς, τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερμανικῆς Συνδιάσκεψης Ἐπισκόπων καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπισκοπικῆς Διάσκεψης στὴ Γερμανία. Ο Καρδινάλιος Koch ὑπογράμμισε τὴ σημασία τῆς συνάντησης αὐτῆς, γιὰ τὴν καλύτερη ἀλληλογνωριμία καὶ συνεργασία μεταξὺ τῶν συμμετεχόντων τῶν διαφορετικῶν Ἐπιτροπῶν διαλόγου καὶ τὴ χαρακτήρισε ὡς μία καλὴ καὶ ἐποικοδομητικὴ ἀνταλλαγὴ γύρω ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ Διαλόγου μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαῖο-Καθολικῶν. Παράλληλα, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τηλμισσοὺ Ἰὼβ ἀναφέρθηκε στὰ λόγια του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, ὅτι «ὁ διάλογός μας εἶναι μὴ-ἀναστρέψιμος». Ὁ κ. Ἰὼβ ἀναφέρθηκε ἀκόμα στὸ γεγονός, ὅτι ἡ συνάντηση πραγματοποιεῖται σὲ ἕνα ἱστορικὸ χῶρο, ὄχι μόνο γιατί ἡ ΟΑΚ κλείνει φέτος τὰ 50 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της, ἀλλὰ καὶ λόγω τοῦ γεγονότος, ὅτι ἐδῶ, ἔλαβε χώρα ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κατά τὴν ἀπογευματινὴ δεύτερη συνεδρία μὲ θέμα: «Παρουσίαση τῶν διάφορων μεθόδων καὶ προτεραιότητας ἐργασίας», μίλησαν ἐκπρόσωποι τῆς Κοινῆς Καθολικῆς-Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς στὴ Γαλλία, τῆς Κοινῆς Ὀρθόδοξης-Καθολικῆς Ὁμάδας Ἐργασίας Ἁγίου Εἰρηναίου, καθὼς καὶ τοῦ PRO ORIENTE, τῆς Ἐπιτροπῆς Νέων Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν Θεολόγων, ἐνῶ κατὰ τὴν Τρίτη Συνεδρία ἀκολούθησε γενικὴ συζήτηση σχετικὰ μὲ τὰ θέματα, τὶς προτεραιότητες καὶ τὶς μεθόδους ἐργασίας τῶν διαφόρων Ἐπιτροπῶν. Ὑπογραμμίστηκε ἀκόμη ἡ ἀναγκαιότητα συμμετοχῆς νέων θεολόγων στοὺς ἐν λόγω διαλόγους, ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσει ἡ ὅλη προσπάθεια νὰ ἔχει συνέχεια, καθὼς καὶ ἡ ἀναγκαιότητα τῆς δημιουργίας ἑνὸς δικτύου τῶν διαλόγων, ἔτσι ὥστε τὰ ἐπίσημα ἀποτελέσματα νὰ γνωστοποιοῦνται πρὸς κάθε κατεύθυνση.
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Συνεδρίου οἱ συμμετέχοντες θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήσουν τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦν Ἱερὲς Μονὲς καὶ ἀξιοθέατά της περιοχῆς.


rethemnosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.