18 Μαρ 2018

Σκληραίνουν τὴν στάση τοὺς τὰ Τίρανα μὲ νέο μανιφέστο γιὰ «βῆμα-βῆμα» προώθηση τοῦ Τσάμικου

Ἕνα νέο μανιφέστο γιὰ «βῆμα-βῆμα» προώθηση τοῦ Τσάμικου ζητήματος ἀποκάλυψε ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν D. Bushati, λίγες ἡμέρες μετὰ τὴ δήλωση τοῦ E. Rama ὅτι τὸ Τσάμικο δὲν φεύγει ἀπὸ τὴν ἀτζέντα, καθὼς ὅπως ὅλα δείχνουν καὶ γιὰ λόγους ἐσωτερικῶν ἰσορροπιῶν ἡ ἀλβανικὴ ἡγεσία σκληραίνει τὴ στάση της καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ συντηρήσει θέμα Τσάμηδων, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ ἡ τελικὴ διαπραγμάτευση γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς ἑλληνοαλβανικῆς συμφωνίας ποὺ θὰ ἐπιλύσει τὰ ἐκκρεμῆ θέματα. 

Μιλώντας στὴν ἐκπομπὴ «Face to Face» τῆς κρατικῆς ἀλβανικῆς τηλεόρασης ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν ἀναφέρθηκε ἀναλυτικὰ στὶς ἐξελίξεις στὰ ἑλληνοαλβανικὰ καὶ ἔκανε εἰδικὴ μνεία στὸ πὼς ἀντιμετωπίζει καὶ προωθεῖ πλέον τὸ Τσάμικο ζήτημα ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση. 
Τὸ πλαίσιο ποὺ παρουσίασε ὁ κ. Bushati προβλέπει τὴν προβολὴ τοῦ τσάμικου ὡς ζητήματος ἀνθρώπινων δικαιωμάτων, ὅπου θὰ νομιμοποιηθεῖ ὡς ζήτημα μὲ τὴν ἐξαίρεση μόνον ὅσων περιπτώσεων ὀνομαστικὰ ἀναφέρονται ὡς...
συνεργάτες τῶν Ναζὶ (κάτι ποὺ θὰ περιορίσει τὸν ἀποκλεισμὸ μόνο σὲ μερικὲς δεκάδες ἄτομα ποὺ καταδικάσθηκαν ἀπὸ τὰ Δικαστήρια καὶ οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν ἤδη πεθάνει), μὲ δεύτερο στάδιο τὴν ἀναγνώριση ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδας τοῦ δικαιώματος μνημείων ἀλλὰ καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ τὴ μνημόνευση τῶν «νεκρῶν Τσάμηδων» καὶ τέλος τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων γιὰ νὰ ἐπισκέπτονται οἱ Τσάμηδες καὶ οἱ ἀπόγονοί τους τὶς «περιουσίες» τους καὶ τὰ «σπίτια» τους. 

Ὁ κ. Bushati ἔδωσε διαβεβαιώσεις ὅτι τὸ Τσάμικο «δὲν σχετίζεται μὲ τὴν ἀλλαγὴ συνόρων οὔτε καλλιεργεῖ ἐδαφικὲς ἀξιώσεις καθὼς ἡ Ἀλβανία ἀποδέχεται τὶς ρυθμίσεις τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Φλωρεντίας τοῦ 1925» (μεταφρασμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ tachydromos) ἀλλὰ θεωρεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ «πολιτικὸ θέμα ποὺ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὶς ἐλευθερίες καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, διότι ἡ εὐθύνη εἶναι ἀτομικὴ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι συλλογικὴ εὐθύνη». 

Σύμφωνα μὲ τὴν προσέγγιση τοῦ Ἀλβανοῦ ΥΠΕΞ ὑπάρχουν «ἀπόψεις» ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πολέμου «ἐκπρόσωποι τῶν Τσάμηδων» ἦταν συνεργάτες τῶν Ναζὶ καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀτομικὴ εὐθύνη καὶ «μὲ κανένα τρόπο δὲν μπορεῖ νὰ ἐνοχοποιεῖ μία ἔντιμη κοινότητα». 

Δεύτερο ζήτημα ποὺ ἔθιξε ὁ κ. Bushati σὲ σχέση μὲ τὸ Τσάμικο εἶναι τὸ δικαίωμα μνήμης καὶ ἀπόδοσης τιμῆς καθώς, ὅπως εἶπε, βάσει τῶν κανόνων τοῦ διεθνοῦς δικαίου καὶ τοῦ πλαισίου τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων «ἡ Κοινότητα τῶν Τσάμηδων πρέπει νὰ ἀπολαμβάνει τὸ δικαίωμα «νὰ μνημονεύσει καὶ νὰ τιμᾶ τὴν δράση τῶν μελῶν της ποὺ ἔχουν πεθάνει ἢ ἔχουν ἐκδιωχθεῖ μὲ μεθόδους μὴ ἀποδεκτοὺς ἀπὸ τὴν σημερινὴ Εὐρώπη». 

Καὶ τὸ τρίτο ζήτημα ποὺ ἔθεσε ὁ κ. Bushati ἀφορὰ τὴν «ἐλεύθερη διακίνηση» τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, μὲ τὴ δυνατότητά τους νὰ ἐπισκέπτονται τὶς περιουσίες τους, τὰ σπίτια ποὺ ἔχουν γεννηθεῖ, τοὺς συγγενεῖς τους, μὲ μοναδικοὺς περιορισμούς, ὅπως εἶπε ὁ Ἀλβανὸς ΥΠΕΞ, ἐκείνους ποὺ προβλέπει ἡ Συνθήκη Σένγκεν. 

Ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν δήλωσε ὅτι ὑπάρχει τὸ καλάθι θεμάτων ποὺ ἀφορᾶ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ὅπου ἐκεῖ γιὰ τὴν Ἀλβανία ὑπάρχει τὸ Τσάμικο ζήτημα καὶ ἡ Ἄρση τοῦ Ἐμπολέμου ποὺ θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐπιστροφὴ τῶν περιουσιῶν ποὺ βρίσκονται ὑπὸ μεσεγγύηση, ἀλλὰ ὁδηγεῖ καὶ στὴν ἀναγνώριση καὶ τῶν χερσαίων συνόρων. Ἐνῶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅπως εἶπε, στὸ καλάθι αὐτὸ βρίσκεται ἡ ὑπόθεση τῆς ἀναγνώρισης τῶν πεσόντων τοῦ Πολέμου. Ὁ κ. Bushati ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει προτεραιότητα στὴν προώθηση τῆς Συμφωνίας ὁριοθέτησης τῶν θαλασσίων συνόρων ἐνῶ μὲ προκλητικὸ τρόπο ἀναφέρθηκε σὲ «καλάθι καθημερινότητας» στὸ ὁποῖο ἐξομοίωσε τὰ αἰτήματα τῶν Ἀλβανῶν μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ δικαιώματα βάσει τῶν διεθνῶν συνθηκῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας στὴν Ἀλβανία. 

Δὲν παρέλειψε μάλιστα νὰ «πουλήσει» ὁ κ. Bushati τὴ μονομερῆ κίνηση καλῆς θέλησης ποὺ ἔκανε ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ μὲ τὴν κατάργηση τῆς apostille stamp γιὰ τὴν ἐπικύρωση τῶν ἀλβανικῶν ἐγγράφων καὶ πιστοποιητικῶν, ποὺ ἀπάλλαξε τοὺς Ἀλβανοὺς μετανάστες ἀπὸ ἕνα κόστος σχεδὸν 6,7 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ποὺ μέχρι τώρα κατέληγαν στὶς ἑλληνικὲς προξενικὲς καὶ διοικητικὲς ἀρχές. 

Αὐτὸ ποὺ δείχνει τὸ πῶς ἀντιμετωπίζει ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ αὐτὲς τὶς κινήσεις καλῆς θέλησης, εἶναι ὅτι καυχήθηκε ὁ κ. Bushati ὅτι καὶ μὲ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση εἶχε ἀποσπάσει (χωρὶς φυσικὰ κανένα ἀντάλλαγμα) τὴν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος τῶν τοπωνυμίων ποὺ ἀναγράφονταν στὰ πιστοποιητικὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ ἔγγραφα, ἀπαλλάσσοντας τὴν ἀλβανικὴ πλευρὰ ἀπὸ ἕνα σημαντικὸ κόστος. 

Ὁ κ. Bushati ἐπανέλαβε πάλι ὅτι ἡ συμφωνία γιὰ τὰ θαλάσσια σύνορα θὰ ἀκολουθεῖ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου καὶ τὶς «Ἀρχὲς τοῦ διεθνοῦς δικαίου», δήλωση ποὺ προκαλεῖ προβληματισμὸ μία καὶ ἡ ἀπόφαση αὐτὴ παραπέμπει σὲ αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας ποὺ ὑποστηρίζει διαχρονικὰ ἡ Τουρκία. 

Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ε. Rama πάντως ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι μπορεῖ τελικὰ νὰ καθυστερήσει ἡ ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ συνδέεται βεβαίως καὶ μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Τσίπρα στὴν Ἀλβανία, ἡ ὁποία ἀνεπίσημα εἶχε προγραμματισθεῖ γιὰ τὸ Πάσχα καὶ τὸν ἀπὸ κοινοῦ ἑορτασμό του μὲ τὸν Ἀλβανὸ πρωθυπουργὸ στὴν Κορυτσά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.