20 Μαρ 2018

Ἀκυρώθηκε ἀπὸ τὸ ΣτΕ τὸ "νέο" μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!

Τό ΣτΕ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ προβλεπόμενη διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν κατὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Νίκου Φίλη δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀναπτύξει, ἐμπεδώσει καὶ νὰ ἐνισχύσει ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴ διάταξη τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση τῶν μαθητῶν. 


Στὸν "ἀέρα" τινάζει τὶς ἀλλαγὲς Φίλη ὡς πρὸς τὸν τρόπο διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καθὼς ἔκρινε ἀντισυνταγματικὴ τὴν ἐπίμαχη ὑπουργικὴ ἀπόφαση (7.9.2016). 

Στὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο εἶχαν προσφύγει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολης Πειραιᾶ, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ Μεντζελοπουλος, ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, γονεῖς κ.λπ. καὶ ζητοῦσαν νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ ἐπίμαχη ἀπόφαση τοῦ τέως ὑπουργοῦ Παιδείας καθὼς μὲ αὐτὴν πραγματοποιείται μια ριζικὴ ἀλλαγὴ στὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλοιώνοντας «τὸν ἀπὸ ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους μέχρι σήμερα ὀρθόδοξο χαρακτήρα του», ἐνῶ παράλληλα εἶναι ἀντισυνταγματική, ἀντίθετη στὶς διεθνεῖς συμβάσεις καὶ...
τὴν Εὐρωπαϊκὴ καὶ Ἑλληνικὴ νομοθεσία. 
Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτῈ σήμερα σὲ ἔκτακτη συνεδρίασή της δημοσίευσε τὴν ὓπ΄ ἀριθμ. 660/2018 ἀπόφασή της, μὲ πρόεδρο τόν Νικόλαο Σακελλαρίου καὶ εἰσηγητὴ τὸν σύμβουλο Ἐπικρατείας Ευθυμιο Ἀντωνόπουλο καὶ ἀκύρωσε τὴν ὑπουργικὴ ἀπόφαση. Ἡ ἀκύρωση τοῦ ΣτῈ ἀφορᾶ μὲν τὸ σύνολο τῆς ἐν λόγω ὑπουργικῆς ἀπόφασης, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρεται στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὸ Λύκειο, καθὼς γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἐκκρεμεῖ ἄλλη αἴτηση ἀκύρωσης. 

Οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ἀποφάνθηκαν ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Νίκου Φίλη, εἴναιαντισυνταγματικη επισημαινοντας ὅτι μὲ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ εἰσάγεται γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο «φαλκιδεύεται ὁ ἐπιβαλλόμενος ἀπὸ τὴ συνταγματικὴ αὐτὴ διάταξη σκοπὸς τῆς ἀνάπτυξης, δηλαδὴ τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς συνείδησης τῶν μαθητών στα ἀνήκοντα στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 

Ἐπίσης ἔκριναν ὅτι ἀντίκειται στὴν διάταξη τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος ποὺ κατοχυρώνει ὡς ἀπαραβίαστη τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, γιατί ἡ προσβαλλόμενη ἀπόφαση θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπευθύνεται ἀποκλειστικὰ στοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς μαθητὲς καὶ νὰ κατατείνει στὴν ἐμπέδωση καὶ συνέχιση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς συνείδησης. "Ἡ προσβαλλόμενη ὑπουργικὴ ἀπόφαση κλονίζει τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση ποὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ βίου διαμορφώνουν οἱ μαθητές στό πλαίσιο τοῦ οἰκογενειακοῦ τους περιβάλλοντος. Μάλιστα, ἡ εἰσαγόμενη μὲ τὴν προσβαλλόμενη ὑπουργικὴ ἀπόφαση διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἱκανὴ νὰ παρέμβει στόν ευαίσθητο ψυχικὸ κόσμο τῶν μαθητών πού δὲν διαθέτουν τὴν κριτικὴ ἀντίληψη τῶν ἐνηλίκων καὶ νὰ τοὺς ἐκτρέψει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση" ἐπισημαίνουν οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας. 

Ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση προσβάλλεται εὐθέως τὸ Πρῶτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο τῆς ΕΣΔΑ γιατί στερεῖ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ δόγματος τὸ δικαίωμα νὰ διδάσκονται ἀποκλειστικὰ τὰ δόγματα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἡ νομοθεσία προβλέπει γιὰ μαθητὲς Ρωμαιοκαθολικούς, Ἑβραίους καὶ Μουσουλμάνος νὰ διδάσκονται αὐτοτελῶς τὸ μάθημα αὐτό. 

Σὲ ἄλλο σημεῖο οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ἐπισημαίνουν ὅτι προβλεπόμενη διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν κατὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Νίκου Φίλη δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀναπτύξει, ἐμπεδώσει καὶ νὰ ἐνισχύσει ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴ διάταξη τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος την Ορθοδοξη Χριστιανικὴ συνείδηση τῶν μαθητῶν, γιατί ἡ διάταξη αὐτή: 

α) εἶναι ἐλλιπὴς κατὰ περιεχόμενο, 

β) δὲν εἶναι αὐτοτελής, ἀμιγὴς καὶ διακριτικὴ σὲ σχέση μὲ τὴ διδασκαλία στοιχείων ἀναφερομένων σὲ ἄλλα δόγματα ἢ θρησκεῖες μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλεῖται σύγχυση στοὺς μαθητὲς ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ 

γ) δὲν εἶναι ἐπαρκῆ ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ χρόνου ποὺ διατίθεται γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 

Παράλληλα, σύμφωνα μὲ τοὺς συμβούλους Ἐπικρατείας, τὸ πρόγραμμα σπουδῶν παρουσιάζει σοβαρες ἐλλείψεις ως πρὸς τὸ περιεχόμενο τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς διδασκαλίας, καθώς: 

- Δὲν γίνεται ἀναφορὰ στὴν Ἁγία Ὁμοούσιο καὶ Ἀδιαίρετο Τριάδα τὴν ὁποία ἐπικαλοῦνται στὴν ἐπικεφαλίδα τους ὅλα τὰ Ἑλληνικὰ Συντάγματα.

- Στὴ Γ΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς παρουσιάζεται ὠς ξένος, ὡς προσδοκώμενος Μεσσίας, ὡς δάσκαλος ποὺ ὅλοι θαυμάζουν, ὡς ἀγαπημένος φίλος, ὄχι ὅμως ὡς Σωτήρας τοῦ κόσμου. 

Ὅπως ἀναφέρουν οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας, μὲ τὴν ἀπόφασή τού ὁ Νίκος Φίλης ἐπικαλούμενος τὴ διεθνῆ ἐπιστημονικὴ συζήτηση καθὼς τοὺς στόχους διδασκαλίας τῶν Εὐρωπαϊκῶν μαθημάτων Θρησκευτικῶν, προσδιορίζει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὡς ἕνα διευρυμένο καὶ μὲ σαφεῖς θεολογικὲς προϋποθέσεις μάθημα, ἐνῶ ἐπιδιώκει τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν παιδιῶν στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν χωρὶς καμία διάκριση ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ πεποίθηση τους. 

13 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια στην Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιᾶ, Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, γονεῖς κ.λπ.

  Χαστούκι στον πνευματικά ανερμάτιστο Φίλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είδατε αδελφοί μου τι μπορούμε να κάνουμε αν αγωνιζόμαστε για την Αλήθεια του Χριστού; Καλή συνέχεια στους αγώνες μας. Θα είναι πολλοί από εδώ και πέρα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δόξα τω θεώ χαστούκι στους μηδενιστές!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της επικρατείας λόγο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΕΩΝ έχει κάνει την κυβέρνηση να τραυλίζει και να παραμιλάει, βγάζουν ανακοινώσεις περί σκοταδισμού πάλι οι γελοίοι,και με φασιστικό θράσος και πανικό καλεί το υπουργείο Παιδείας «να συνεχίσει απαρέγκλιτα το έργο της βαθιάς μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων διδασκαλίας, που εδώ και καιρό έχει δρομολογήσει».
  Ούτε ο διάβολος με τα διαβολάκια του δεν έχουν ΤΟΣΟ θράσος!!!!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όταν εγώ έλεγα ότι οι διαδηλώσεις δεν κάνουν τίποτα και ότι μόνο τα δικαστήρια θα σώσουν την κατάσταση, με κάποιοι με βγάζανε γραφικό. Να λοιπόν: μόλις έφτασε το ζήτημα στα δικαστήρια, λύθηκε αυτόματα.
  Ωστόσο, δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητα του ΣτΕ αυτό, αλλά οι μαθητές ήδη εκτέθηκαν σε αυτό το υλικό (και πολλά άλλα παρόμοια υλικά) και γι' αυτό κάποιος πρέπει να πληρώσει με φυλακή. Δεν γίνεται απλά να αφαιρέσουν τα ανώμαλα βιβλία και να κάνουν ότι δεν έγινε τίποτα.
  Επομένως, περιμένω από τα άτομα που ξεκίνησαν τις δικαστικές μάχες, αν είναι σοβαροί, να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι έτοιμος να τους στηρίξω οικονομικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι άνθρωποι που διοργάνωσαν τις πορείες διαμαρτυρίας είναι εκείνοι που κέρδισαν το δικαστήριο. θυμάμαι καλα οτι έλεγες οτι η υπόθεση του μαθήματος έχει τελειώσει. Ρωτάς αν είναι σοβαροί...μάλιστα. Οσο για την οικονομική σου στήριξη, δεν στην ζήτησαν. Την προσευχή σου ζητούν.
   Σε περιμένουμε στην επόμενη πορεία διαμαρτυρίας.
   Καλή Ανάσταση.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος 22 Μαρτίου 2018 - 10:17 π.μ.25 Μαρτίου 2018 στις 7:54 μ.μ.

   1) Από όσο γνωρίζω, η Α.Σ.Π.Ε. και τα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Ἀθηνών ΔΕΝ είναι η Μητρόπολη Πειραιά, οπότε αμφιβάλλω αν έχει λογική αυτό που λέτε. Τέλος, μιας και μιλάμε για σοβαρότητα και γελοιότητα, η σύνοδος αντιχρίστων του οικουμενισμού στο Κολυμπάρι της Κρήτης αλλά και οι κινήσεις στο παγκόσμιο συμβούλιο αιρέσεων κινούνταν στα ακριβώς ίδια πλαίσια (η πρώτη πήγαινε να κάνει όλες τις "εκκλησίες" ίσες, ευνόησε τους μικτούς γάμους, πήγε να αλλάξει τις νηστείες ώστε να πλησιάσουμε τους απαίδευτους αλλόδοξους, κ.α. Οι δεύτερες, απλά εξίσωσαν της Ορθοδοξία με τις αιρέσεις και την δαιμονολατρία, ακριβώς όπως τα νέα "βιβλία" θρησκευτικών). Θα περίμενα τα χριστιανικά (?) σωματεία που τόσο καίγονται για τα βιβλία θρησκευτικών να "τα ψάλλουν" στον ιερώνυμο και στον βαρθολομαίο. Ο πρώτος γνωρίζουμε και από έμπρακτη δοκιμή ότι συμφωνεί και με τα περιεχόμενα των βιβλίων! Το γεγονός ότι δεν έβγαλαν κιχ, τους καθιστά ενόχους και ύποπτους στα μάτια μου.

   2) Αυτό που έλεγα ήταν (και είναι) ότι αυτά που κάνουμε (συλλαλητήρια, πορείες, κτλ) είναι αστεία, ανόητα και δεν έχουν αποτέλεσμα. Και εμμένω σε αυτή τη θέση. Το μόνο που μου είχε διαφύγει ήταν αυτή η προσφυγή στα δικαστήρια. Είχα ακούσει μια φήμη ότι ο Πειραιώς θα έκανε κάτι τέτοιο πριν καιρό, αλλά δεν άκουσα κανένα νέο από τότε. Χίλια μπράβο του για αυτό (αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να γίνει), αλλά αυτό το ζήτημα είναι μόνο ένα δέντρο και όχι το δάσος. Το δάσος αυτή τη στιγμή καίγεται. Εκτός του ότι τα νέα "βιβλία" των θρησκευτικών δεν είναι τα μόνα άθλια και επικίνδυνα βιβλία που υπάρχουν στα σχολεία (αυτό είναι ένα στοιχείο που κλονίζει τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης κατ' εμέ), υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που πάνε από το κακό στο χειρότερο, πάντα μετά από πολιτικό σχεδιασμό. Το πρόβλημα δεν είναι τα βιβλία. Ακόμα και αν αύριο τα έπαιρναν πίσω, πάλι δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Το πρόβλημα είναι οι καλοπερασάκηδες Έλληνες που ψηφίζουν ευλαβικά ότι μοιάζει να περιέχει γλέντια και καλοπέραση, οι αντίχριστοι και ανθέλληνες πολιτικοί μας, το ανισόρροπο πολιτικό μας σύστημα και τα ΜΜΕ που είναι αντίχριστα.

   3) Ναι, ακριβώς. Ρωτάω αν είναι σοβαροί. Αν έχεις περάσει αρκετό χρόνο σε αυτή τη χώρα, όπου ακόμα και ο Τσίπρας μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, ο ανθέλληνας Μπουτάρης δήμαρχος, ο μαφιόζος "Χ" επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ο καραγκιόζης "Β" καθηγητής πανεπιστημίου, ο Ιερώνυμος αρχιεπίσκοπος, κ.α., θα σου φαινόταν φυσικότατη η ερώτηση. Και για να ξεκινήσουμε από τα βασικά, όπως είπα και πριν, το πρόβλημα δεν είναι τα βιβλία. Το πρόβλημα αποτελείται από τις παραπάνω πηγές προβλημάτων που ανέφερα. Θα περίμενα, για αρχή, κάποιον με δημόσιο λόγο να κατακεραυνώσει ΟΛΑ τα πολιτικά κόμματα της τωρινής βουλής, γιατί το κυρίως πρόβλημα είναι πολιτικό και δημοκρατικό. Το έκανε -πολύ σωστά- ο στρατηγός Φράγκος, αλλά από την μητρόπολη Πειραιώς (που την έχω σε μεγάλη εκτίμηση, υπ' όψιν) δεν ακούστηκε τίποτα, από όσο γνωρίζω. Η αιρετική άποψη ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να έχει (πολιτικό) λόγο για τα της πολιτείας έπιασε τόπο βλέπω... Και ας μην αναφέρουμε τι ακούστηκε από κάποιες άλλες μητροπόλεις, τον αρχιεπίσκοπο και τα χριστιανικά σωματεία και φτάσουμε στον πάτο του φρέατος της μη-σοβαρότητας.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος 22 Μαρτίου 2018 - 10:17 π.μ.25 Μαρτίου 2018 στις 7:56 μ.μ.

   4) Από όσο είδα, ούτε οικονομική στήριξη ζήτησαν, ούτε προσευχή ζήτησαν. Και αλίμονο αν περίμενα να ζητήσουν. Ακόμα κι αν ο μητροπολίτης Πειραιώς ήταν άγιος, δε θα καθόριζε τις ενέργειές μου. Εγώ απλά προσέφερα ότι ήθελα να προσφέρω. Αν δεν σας αρέσει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ σε πορείες (και σε άλλες ανούσιες και αριστερίζουσες πράξεις νευρικής εκτόνωσης) δεν έρχομαι, εκτός κι αν καταλήγουν σε μόνιμη κατάληψη του βουλής. Και πολύ περισσότερο αν πρόκειται να είμαστε 300 άτομα, όπως θα συμβεί να είμαστε σε παρόμοιες "δράσεις" που το μόνο που πάνε να καταφέρουν είναι να δείξουν ότι "είμαστε πολλοί" (ας μην αναλύσω τους λόγους που θα είμαστε τόσοι). Θα ήταν προτιμότερο να γινόταν συλλογή υπογραφών. Θα ήταν λιγότερο το τσίρκο και ίσως καταμετρούνταν και κανένα γεροντάκι που δεν μπορεί να έρθει στην πορεία και που έχει την τσίπα που η νέα γενιά στην πλειοψηφία της έχει απολέσει.

   Καλή Ανάσταση.

   Διαγραφή
  4. Στρατηγέ μου; εσύ είσαι;
   Αααα δεν το είχα καταλάβει.
   Πως πάνε οι προσευχές στον ΜΑΤΣ;

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος 22 Μαρτίου 2018 - 10:17 π.μ.26 Μαρτίου 2018 στις 6:33 μ.μ.

   Ρώτα τον αρχιεπίσκοπο, τον πατριάρχη, τους επισκόπους, τους πολιτικούς και τα κεφάλια στα χριστιανικά σωματεία σου, να σου πουν. Αυτοί είναι πιστοποιημένοι μασόνοι. Κρίνοντας από το "σπουδαίο" και συντονισμένο τους "έργο" τελευταία, θα έλεγα ότι οι προσευχές τους στον ΜΑΤΣ υπήρξαν παραγωγικές και "ευλογημένες".
   Οι δικές σου προσευχές πως πάνε;

   Διαγραφή
  6. Δεν είναι και τόσο καλες. Κάνω όμως και για εσένα, να φωτίζει Ο Θεός το σκοτάδι μας.
   Καλό θα ήταν νομίζω, να είσαι ξεκάθαρος, να γνωρίζουμε ποιός είσαι η τι εκπροσωπείς, καινούργιο κόμμα; τι; Πως να μην εικάζω μασονία αν δεν είσαι ξεκάθαρος "ανωνυμέ" και "μυστήριε" άνθρωπε μου;


   Διαγραφή
 6. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Μεσσηνίας, έχει συνέχεια η υπόθεση. Δεν θα κάνουν πίσω. Μεγάλη η επιτυχία, αλλά απ` ό,τι φαίνεται θα το μεθοδεύσουν, με την απόλυτη ανοχή της Εκκλησίας-βλέπε δηλώσεις και Αρχιεπισκόπου- και θα βρουν τρόπο να κάνουν το δικό τους αγνοώντας τη δικαιοσύνη. Ναι! Διότι ο Αρχιεπίσκοπος λέει, πως θα συνεχίσει τη συνεργασία με το Υπουργείο... Τι κάνει νιαου νιαου στα κεραμίδια; ... Προφανώς δεν είναι η απάντηση αυτή από το ανέκδοτο!!!
  Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαβάστε όσοι δυσπιστοι: http://www.cnn.gr/news/politiki/story/122859/gavrogloy-h-apofasi-toy-ste-gia-ta-thriskeytika-den-exei-kamia-praktiki-epiptosi
   Σ.Η.
   Και έπεται συνέχεια!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.