16 Μαρ 2018

Κάποιοι τὸ ‘χοῦν καβαλήσει τὸ καλάμι. Ἐκκλησία εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι; (Βίντεο)

Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία καὶ βίντεο
...Ὅταν ὀ νοῦς μας εἶναι ἐκεῖ ὅπου ἐκλήθη κατεξοχὴν νὰ εἶναι. Καὶ ἐκεῖ ποῦ ἐκλήθη νὰ εἶναι, εἴναι ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοὺ καὶ αὐτὴ νὰ ἐκζητᾶ. Καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεού ἐντὸς ἠμών ἐστὶ ἀλλὰ ἐντὸς ἠμῶν εἴναι εντός της καρδίας. Καὶ ὁ νοῦς ἑπομένως δὲν πρέπει νὰ ἀλητεύει ἀλλὰ νὰ εἶναι ἐντός τῆς καρδίας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι ἐντός τῆς καρδίας πρέπει νὰ εἴναι ἐν τῷ ὀνόματί Του. Γιατί μόνο ἐν τῷ ὀνόματι μένοντας ὁ πιστὸς μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἑνότητα μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία Του.
Ἐννοῶ μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὴν πάει τὸ μυαλό σας μὲ τὴν θεσμικὴ Ἐκκλησία, γιατί κάποιοι τὸ ‘χοῦν καβαλήσει τὸ καλάμι καὶ σοὺ λέει ἀφοῦ ἐγὼ εἶμαι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ἐπίσκοπος, ὁ παπάς, ἢ οἱ ἐπίσκοποι ἐνδεχομένως στὸ σύνολό τους, ἐγὼ εἶμαι στὴν Ἐκκλησία, ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἐκτός. Γιατί; Τὸ λένε ἐπισήμως, καὶ καθηγητὲς πανεπιστημίου τὸ λένε αὐτὸ τὸ πράγμα, τῆς θεολογίας.
Γιατί έχουνε τὴν πεπλανημένη ἀντίληψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι οἱ ἐπίσκοποι. Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ πιστεύουνε οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς, τὸ πιστεύουνε καὶ κάποιοι θεολόγοι γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ πολλοί. Καὶ πολλοὶ πιστοί σοὺ λέει, ἐγὼ εἶμαι μὲ τὸν ἐπίσκοπο, ἄρα εἶμαι μὲ τὴν Ἐκκλησία.
Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι. Γιατί δὲν εἶναι ἔτσι; Νὰ θυμίσω γιὰ ὅσους ἤσαν στὸ συνέδριο γιὰ τον Άγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμά, ἐκεῖ ἀνέφερα...
ἕνα χωρίο γιὰ νὰ πῶ ποιοὶ εἶναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμά, ὄχι κατ’ ἐμέ. Ἔτσι; Ἐγὼ βεβαίως εἶμαι ἑπόμενος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ λέω εἶναι αὐτὰ ποὺ λέει ὁ ἴδιος. Λοιπόν, λέει ὄτι οἱ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι οἱ τῆς Ἀληθείας. Άπαξ δὲν εἶσαι στὴν Ἀλήθεια, δὲν εἶσαι στὴν Ἐκκλησία.
Ἄρα ζητητέον αὐτοὶ ὅλοι ποὺ λένε αὐτὰ ποὺ λένε, ἂν εἶναι αὐτὰ ποὺ εἶπε διαχρονικῶς ἡ Ἐκκλησία. Ἄρα ὅταν λὲς ἐσὺ καὶ διακηρύσσεις παραδείγματος χάρη ὅτι ὁ Διόσκορος καὶ ὁ Σεβῆρος ἔχουν Ὀρθόδοξη Χριστολογία. Δεν πὰ νὰ τὸ λένε ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι σήμερα καὶ νὰ νομίζουν ὅτι εἶναι στὴν Ἐκκλησία; ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Γιατί λέχθηκε κάπου. Αὐτὰ ποὺ σᾶς λέω δὲν σᾶς τὰ λέω τυχαία, γιατί ἀποτελοῦνε σημαία κάποιων σήμερα ποὺ φρονοῦν ὅτι εἶναι σύμφωνοι μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἀνὰ τὸν κόσμο, ἡ ὁποία φαίνεται -ἡ ἡγεσία- νὰ συμφωνεῖ πὼς ὁ Διόσκορος καὶ ὁ Σεβῆρος εἶχαν Ὀρθόδοξη Χριστολογία.
Ναὶ ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συμπυκνώνει τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας λέει -γιὰ νὰ ἀφήσω ὅλους τούς ἄλλους, νὰ πῶ τό Απολυτίκιον τῆς Ἁγίας Εὐφημίας– λιαν εὔφρανας, τοὺς Ὀρθοδόξους, καὶ κατήσχυνας, τοὺς κακοδόξους. Καὶ οἱ κακοδοιξοι εἶναι ὁ Εὐτυχής, ὁ Διόσκορος, ὁ Σεβῆρος, οἱ ὁποίοι ὀνομαστὶ καταδικάζονται διαχρονικῶς ἀπὸ τὴν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας.
Καὶ ἔρχονται τώρα οἱ ἐπίσκοποι αὐτοὶ καὶ οἱ καθηγητὲς ὡς ὑπεργολάβοι νὰ ἀναλαμβάνουν αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ νὰ λένε ὅτι ἐμεῖς ἀποκαταστήσαμε αὐτὰ τὰ πράγματα. Αὐτὸ [εἶναι/ἰσχύει] πλέον ἀφοῦ [τὸ] λένε ὅλοι -ἢ ἂν θέλετε οἱ ἄλλοι σιωποῦν ἄρα εἶναι μαζί μας- καὶ ὅσοι ὁμιλοῦν -καλὴ ὥρα ὁ ὁμιλῶν- εἶναι φυσικὰ ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Καὶ νομίζουν ὅτι... φοβήθηκα ὅτι ἐγὼ εἶμαι ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέει, οἱ τῆς Ἀληθείας εἰσὶ τῆς Ἐκκλησίας.
Ἂν λοιπὸν λάβουμε ὑπόψη, δογματικῶς, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μέχρι καὶ σήμερα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ φρονοῦν ὅτι ὁ Διόσκορος καὶ ὁ Σεβῆρος ἔχουν Ὀρθόδοξη Χριστολογία, τοὺς καταδικάζει στὰ ἐπίσημα κείμενά Της, στὸ Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄσχετα ἂν ἀποφάσισαν νὰ μὴν διαβάζεται. Μπορεῖ νὰ τὸ ἀποφάσισαν νὰ μὴν διαβάζεται.
Ἀπεφάσισαν νὰ κάνουνε, λέει, μετάφραση, ἀναμόρφωση τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ βγάλουν αὐτὰ τὰ πράγματα τὰ ὁποῖα τοὺς ἐνοχλοῦν... Τώρα ὁ ἄλλος εἶναι ψάλτης ἔ, εἶναι καὶ καλλίφωνος, εἶναι καὶ καλλιτέχνης ἂς ποῦμε, καὶ λέει, λίαν εὔφρανας, τοὺς Ὀρθοδόξους, καὶ κατήσχυνας, τοὺς κακοδόξους καὶ [μετὰ] λέει, ἃ ὁ Διόσκορος καὶ ὁ Σεβῆρος.. [σ.σ. τώρα ἐμένα αὐτὸ κάτι μου θυμίζει: ΣΥΝΕΛΘΕ ΑΔΕΛΦΕ] Αὐτὰ εἶναι σχιζοφρενῆ πράγματα.
Θὰ μοῦ πεῖτε, καὶ ποιὸς τοὺς ἀκούει; Οἱ περισσότεροι. Γιατί; Γιατί δὲν ἔχουνε κριτήρια. Γι’ αὐτὸ σας λέω, ἐδῶ ποὺ ἔρχεστε στὸ πανεπιστήμιο ἂν δὲν ἀποκτήσετε κριτήρια θὰ ἀποκτήσετε ἁπλῶς γνώσεις. Οἱ γνώσεις τί εἶναι; Μία βελτιωμένη ἔκδοση τῶν βιβλιοθηκῶν. Δηλαδὴ τὰ βιβλία ὑπάρχουνε ἐκεῖ, αὐτὸς ὁ ὁποῖος γνωρίζει μπορεῖ νὰ κάνει ἐφὲ καὶ νὰ λέει διάφορα πράγματα ἀπὸ κεῖ πέρα μέσα καὶ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν γνωρίζουν νὰ τὸν χειροκροτοῦν καὶ νὰ θεωροῦν ὅτι εἶναι σπουδαῖος. Ἀλλὰ αὐτὸς δὲν εἶναι ἐπιστήμων καταρχήν... Ἐδῶ εἶναι ὁ χῶρος τῆς ἐπιστήμης γι’ αὐτὸ περιορίζομαι ἐκεῖ καὶ δὲν μιλῶ γιὰ ἁγιότητα. Ἐπιστήμων εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος γνωρίζει τὴν μεθοδολογία τοῦ χώρου του καὶ κατεξοχὴν τὰ κριτήρια. Δὲν εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔχει καταπιεῖ κάποια πράγματα, κάποια βιβλία. Ξέρει ὅμως ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο καλεῖται νὰ ἀπαντήσει καὶ τὸ ὁποῖο δὲν ἐνθυμεῖται, εἶναι καὶ φυσικό, ὅτι θὰ τὸ ἀναζητήσει ἐκεῖ. Θὰ πάει δηλαδὴ στὴν τάδε Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ποὺ ἀσχολήθηκε μὲ τὸ τάδε θέμα. Θὰ πάει νὰ διαβάσει τοὺς Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Θὰ πάει νὰ διαβάσει τὸ Εὐαγγέλιο. Θὰ πάει νὰ διαβάσει ἕνα σύγγραμα σχετικό. Αὐτὸς εἶναι ἐπιστήμων καὶ σοὺ λέει, θὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐπειδὴ τὸ θέμα χρειάζεται λίγη ἔρευνα. Αὐτὸς εἶναι ἐπιστήμων καὶ κάνει αὐτὸ τὸ πράγμα μὲ τὰ κριτήρια.
Λοιπὸν προσέξτε γιατί αὐτὸ τὸ σημεῖο εἶναι ἕνα λεπτὸ σημεῖο στὸ ὁποῖο προσκρούω ἐγὼ ὅταν ἐξετάζω. Βλέπω δηλαδὴ ὅτι ὑπάρχει ἕνα πνεῦμα τὸ ὁποῖο ἰσχύει... μέχρι καὶ τὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις. Πόση ἱκανότητα ἔχει κανεὶς νὰ καταπιεῖ κασέτες, νὰ καταπιεῖ βιβλία. Αὐτὸς θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἔξυπνος ἐνῶ δὲν εἶναι ἔξυπνος. Ἔχει ἁπλῶς μία ἰδιαιτερότητα ἡ μνήμη του νὰ φωτογραφίζει καὶ νὰ συγκρατεῖ ὁρισμένα πράγματα. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐπιστήμη. Ἐπιστήμη εἶναι νὰ ἔχεις τὴν κριτικὴ ἱκανότητα νὰ διαχωρίζεις τὸ ἀληθὲς ἀπὸ τὸ ἀναληθὲς καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο τὸ διδάσκεσαι στὸν χῶρο τὸν ἐπιστημονικό.
Στὸν δὲ χῶρο τὸν ἁγιοπνευματικὸ εἶναι αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ὅταν εἶναι ἐνεργό. Εἶναι τὰ πράγματα τότε πάρα πολὺ ἁπλά, γιατί τὸ κριτήριο εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας. Εἶναι τὸ Φῶς μὲ τὸ ὁποῖο βλέπεις τὰ πράγματα, ἀνατέμνεις τὰ πράγματα, καὶ τὰ ἀνακρίνεις καὶ τὰ κρίνεις.
πηγή:
salpismazois.blogspot.gr


(Ἀπομαγνητοφώνηση: Φαίη γιὰ τὸ ἰστολόγιο ΑΒΕΡΩΦ)

1 σχόλιο:

 1. "Ἐπιστήμη εἶναι νὰ ἔχεις τὴν κριτικὴ ἱκανότητα νὰ διαχωρίζεις τὸ ἀληθὲς ἀπὸ τὸ ἀναληθὲς καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο τὸ διδάσκεσαι στὸν χῶρο τὸν ἐπιστημονικό."

  Συμπληρώνω:
  Επιστήμη είναι να ΘΕΛΕΙΣ, να ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, να γνωρίσεις την αλήθεια, θυσιάζοντας για τον σκοπό αυτό τα προσωπικά σου επίγεια νομιζόμενα "συμφέροντα".
  Αυτοί που σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό, ΓΝΩΡΙΖΑΝ καλά (τυπικά, στο γράμμα) τον Νόμο του Θεού, ΓΝΩΡΙΖΑΝ καλά όλες τις προφητείες που αναφερόντουσαν στον Μεσσία, όμως ΔΕΝ ήθελαν να καταλάβουν την αλήθεια (τον Ιησού Χριστό) διότι πίστευαν ότι αυτό ακύρωνε τα προσωπικά τους επίγεια "συμφέροντα".
  Γνωρίζουν πολύ καλά οι Άγιοι της Εκκλησίας, όταν μιλούν έντονα για την καταπολέμηση των αμαρτωλών παθών των ανθρώπων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.