25 Μαρ 2018

Τὸ 1821 πρωτοπαρουσιάστηκε ἡ Πανάγια στὴν Τῆνο ζητώντας τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας Της πού ἀπεικόνιζε τὸν Εὐαγγελισμὸ!

Τὸ 1821 στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπαναστασης πρωτοπαρουσιάστηκε ἡ Παναγία στὴν Τῆνο, στὸν Μιχάλη Πολυζώη, ζητώντας τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας Της, ποὺ σὰν βρέθηκε, φάνηκε ὅτι ἀπεικόνιζε τὸν Εὐαγγελισμό, δηλαδὴ τὴν ἴδια τὴν 25η Μαρτίου, τὴν ἥμερά του Εὐαγγελισμοῦ τοῦ Γένους, τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς ἔβαζε μπρὸς τὴν Ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος! Ἡ Εὐαγγελίστρια ἦταν μαζί μας ἀπ' ἀρχῆς! Συγκινημένη καὶ ἐκείνη ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Ξεσηκωμοῦ στὶς 25 Μαρτίου 1821, ὅπως ὅρισε ρητὰ ὁ ἴδιος ὁ Ὑψηλάντης Θεία Προνοία καὶ τὸ μαρτυροῦν Κολοκοτρώνης, Φωτάκος καὶ ἄλλοι! 
Ἡ πηγὴ ποὺ παραθέτει τὴν παραπάνω συγκλονιστικὴ πληροφορία καὶ δημοσιεύουμε, εἶναι σχετικὸ βιβλίο τοῦ 1848, ἀπὸ τὸν ἐπιφανῆ Ἀρχιμανδρίτη Διονύσιο Πύρρο τὸν Θετταλό, Ἰατρὸ καὶ Φιλόσοφο, τὸν πρῶτο παραγωγὸ χαρτιοῦ στὴν Ἑλλάδα, σύγχρονο τῶν γεγονότων τοῦ Ξεσηκωμοῦ, περιηγητῆ τῆς ἐμπόλεμης χώρας, ποὺ πῆγε τότε ἐπιτόπου ἐκεῖ στὴν Τῆνο καὶ ἀναφέρει σχετικά: 
"Κατὰ τὸ 1821 ἔτος, εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ Θεοτόκος Μαριὰμ ἐφάνη κατ' ὄναρ εἰς τινὰ ἁπλοῦν γέροντα, ἤτοι περιβολάρην, μπάρμπα Μιχαὴλ καλούμενο Ἄνδρειον ἐτῶν 80, καὶ τῷ λέγει νὰ ὑπάγη εἰς τὸ χωράφιον τοῦ Ἀντωνίου Δοξαρᾶ ἔξω της πόλεως, νὰ σκάψη καὶ νὰ εὔρη μίαν εἰκόνα αὐτῆς. οὗτος δὲ καταπείσας τινὰς χριστιανούς, ἔσκαψεν ὀλίγον καὶ εὖρεν μόνον μερικὰ ἀρχαῖα τοῦβλα, καὶ....

μὴν εὑρόντες εἰκόνα ἀνεχώρησαν. Τὰ τοῦβλα ταῦτα ἔλαβε Τήνιος τὶς νὰ κτίση τὸν φοῦρνόν του, ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ὁ φοῦρνος ἐκτίζετο καὶ ἐπιτπε, δὲν ἤθελε νὰ πληρώση τὸν τέκτονα, ὅθεν ἐχρειάσθη νὰ κριθῶσι καὶ ἀφοῦ ὠμολόγησεν ὁ τέκτων τὴν κλοπὴν ἐπέστρεψαν ὀπίσω τὰ τοῦβλα. Ὁ γέρων αὐτὸς ἦτο μὲν ἁπλοὺς τὸν τρόπον, πλὴν εὐλαβὴς εἰς τὰ θεία. μόλον τοῦτο αὐτὸς ἐκήρυττε τὸ ὅραμά του, πλὴν οὐδεὶς τὸν ἐπίστευε, διότι ἐφάνισαν ὡσεὶ λῆρος τὰ ρήματα αὐτοῦ"!
Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Περιγραφὴ τῆς ἐν Τήνω νήσου εὑρεθείσης ἁγίας καὶ θαυματουργοὺς εἰκόνος τῆς Κυρίας ἠμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Εὐαγγελιστρίας καὶ τῶν θαυμάτων αὐτῆς, ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλοῦ Ἰατροδιδασκάλου καὶ Ἰππότου τοῦ Βασιλικοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 1848".

Τὸ 1822, ἐν μέσω τοῦ Ἀγῶνος ἐμφανίζεται συνεχῶς πάλι στὴν Ἁγία Πελαγία ἐπὶ τρεῖς συνεχόμενες ἑβδομάδες, τὶς Κυριακὲς 9, 16 καὶ 23 Ἰουλίου 1822, ζητώντας ἐπίμονα τὴν παραπάνω ἀνασκαφή!
Τελικὰ ἡ ἁγία καὶ θαυματουργὴ εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ θὰ βρεθεῖ στὶς 30 Ἰανουαρίου τοῦ 1823, ξεσηκώνοντας ρίγη πανεθνικοῦ ἐνθουσιασμοῦ, στὸ σκληρὰ ἀγωνιζόμενο Ἑλληνορθόδοξο Γένος μας, ποὺ ἀναπτερώνεται καὶ βοᾶ "Εὐαγγελίζου Ἑλλὰς χαρὰ μεγάλη"!
Καὶ ἀπὸ τότε ὅλοι οἱ Ἀγωνιστὲς περνοῦν ἀπὸ ἐκεῖ γιὰ νὰ ὑποβάλλουν τὰ σέβη τους στὴν Ἀνίκητη Στρατηγὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ λάβουν μὲ τὴ μεσιτεία τῆς εὐλογία καὶ φώτιση καὶ προστασία ἐν πολέμω!
Ἔτσι φτάνουν καὶ ἀσπάζονται εὐσεβῶς καὶ δακρυσμένοι τὴν Μεγαλόχαρη ὁ Κανάρης, ὁ Μιαούλης, ὁ Καραϊσκάκης, ὁ ἴδιος ὁ Κολοκοτρώνης ποὺ τόσο τὴν ἀγαποῦσε καὶ τὴν ὀνόμαζε "Τύχη τῆς Πατρίδος", ὁ Νικηταρᾶς, οἱ Ζαΐμηδες, οἱ Κουντουριώτηδες, ὁ εὐσεβὴς Μακρυγιάννης, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀναφέρει τὸ θαῦμα θεραπείας ἑνὸς παιδιοῦ του ἀπὸ τὴν Παναγιὰ τῆς Τήνου! Ἀπὸ τὴν Παναγιὰ τοῦ Γένους! Ἀπὸ τὴν ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ 1821! Ποὺ ἄμεσα πρόστρεξε τότε, στὴν ἀρχὴ τῆς Ἐπανάστασης, γιὰ νὰ βρεθεῖ ἄμεσα ἡ ἁγία εἰκόνα της, ἡ ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, γιὰ τὴν ὁποία μάλιστα ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶπε πὼς "εἶναι ζωντανή"!
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες χρόνια μετά, μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν προσφορὰ τῆς τόσο στὸ Ἔθνος, ὅσο καὶ στὸν λαό, μὲ τὰ μύρια θαύματα καὶ ἰάσεις ποὺ δίδει δωρεὰν στοὺς πιστοὺς ποὺ τὴν ἐπικαλοῦνται!

1821/1823 - ἡ εὕρεσή της ἀτσαλώνει τὸ Γένος, στεριώνει τὴ λευτεριὰ
1912/13 - Τὸ θωρηκτὸ Ἀβέρωφ ξεκινᾶ τὸν θρίαμβό του κατὰ τοῦ Τουρκικοῦ Στόλου, ἀφοῦ πρῶτα ἡ εἰκόνα τῆς Μεγαλόχαρης κατεβαίνει ἀπὸ τὸν Ναό, ἀνεβαίνει καὶ ἁγιάζει τὸ πλοῖο, ποὺ θωρακίζεται πλέον οὐράνια! Ἦταν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου 1912, ἡμερομηνία ποὺ συνέπιπτε τότε μὲ τὸ Πάσχα καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ προφητεία τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ γιὰ τὸ Ποθούμενο στὴν Ἤπειρο, ποὺ τοὺς εἶχε πεῖ πὼς θὰ ἔρθει, ὅταν θὰ ἔρθουν δύο πασχαλιὲς μαζί! Καὶ πράγματι τότε ἦταν ποὺ διπλασιάστηκε ἡ Ἑλλάδα καὶ ἐλευθερώθηκαν Μακεδονία, Θράκη (δὲν μᾶς ἀποδόθηκε τότε), Ἤπειρος, Βόρεια Ἤπειρος (δὲν μᾶς ἀποδόθηκε) καὶ Νησιὰ ΒΑ Αἰγαίου! Ἕνα ὁλόκληρο νέο ἔπος! Ἕνα δεύτερο ΄21!
1940 - Ὁ τορπιλισμὸς τῆς Ἕλλης στὴν ἑορτή της, γίνεται ἡ ἀρχὴ τῆς καταδίκης τῶν Ἰταλῶν καὶ τῆς θριαμβευτικῆς νίκης τῶν Ἑλλήνων, γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶ ὅλος ὁ κόσμος! Ἀκόμα καὶ ξένες ἐφημερίδες, ἀκόμα καὶ ἀναφορὲς ξένων Πρεσβευτῶν, γράφουν μὲ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὸ θαῦμα τῆς Μεγαλόχαρης! Γιὰ τὰ θαύματα τῆς Εὐαγγελίστριας ποὺ πρωτοφανερώθηκε στὴν Τῆνο τὸ ἅγιο 1821!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.