4 Νοε 2017

Στὸ Μαρούσι, κτύπησε καὶ ἀκούστηκε ἡ καρδιὰ τοῦ λαοῦ

Τοῦ Παναγιώτη Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέα τῆς ΠΕΘ*
Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῆς ΠΕΘ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, στὸ χαιρετισμό του στὴν  συγκέντρωση – πορεία μὲ τίτλο: «Λέμε ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικὰ»(23/10/2017), ἀνέφερε: «Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων χαιρετίζει θερμὰ τὴ σημερινὴ συγκέντρωση, διότι σήμερα ἐδῶ στὸ Μαρούσι:
α) Μὲ αὐτὴν τὴν παλλαϊκὴ καὶ εἰρηνικὴ συγκέντρωση πραγματοποιεῖται στὴν πράξη ἕνα πραγματικὸ δημοψήφισμα ἐνάντια στὰ νέα Θρησκευτικά.
β) Ὁ λαὸς μιλάει σήμερα καὶ ἐκφράζει τὴν πεποίθηση καὶ τὴ βούληση τῆς μεγάλης πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, διακηρύττοντας ὅτι τὸ θέμα τοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑπόθεση μείζονος καὶ κομβικῆς σημασίας γιὰ τὴν πορεία τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ.
γ) Ὁ λαὸς τῆς Ἀθήνας μὲ τὴ ἀντιπροσωπευτικὴ καὶ δυναμική του παρουσία, διατρανώνει  τὴν ἄρνηση τῶν γονέων καὶ γενικὰ ὅλων τν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων νὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ τοὺς τὴ συγκεκριμένη ἀντορθόδοξη ὕλη ποὺ περιλαμβάνει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, σύμφωνα μὲ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ τὰ νέα βιβλία τοῦ μαθήματος, διότι ὅλα αὐτά, ὡς πρὸς τὴ φιλοσοφία, τὴ δομή, τὸ σκοπὸ καὶ τὸ περιεχόμενό τους εἶναι ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀλλοιώνουν τὰ θεμέλια της χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν μαθητῶν.
δ) Λίγες μέρες πρὶν τὴν μεγάλη ἐθνικὴ ἑορτὴ τοῦ ΟΧΙ τοῦ 1940, ὁ λαὸς λέει «ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικὰ» καὶ τὰ στέλνει ὁριστικὰ στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας μαζὶ μὲ τοὺς ἐμπνευστές, τοὺς συγγραφεῖς καὶ τοὺς ὑποστηρικτές τους ὡς....
«ἐπικίνδυνα καὶ ἀπαράδεκτα», ὅπως τὰ χαρακτήρισε καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος.
ε) Ὁ ἑλληνικὸς λαός, πιστὸς στὴν ἱστορία καὶ τὴν πνευματική του κληρονομιά, ἐπιστρέφει πίσω, ὡς ἀπαράδεκτα, στὴν κυβέρνηση, στοὺς ὑπουργούς, στὰ ὑπουργεῖα, στοὺς κάθε εἴδους σχεδιαστὲς καὶ παράγοντες τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς, τὰ νέα Προγράμματα καὶ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν διότι περιέχουν κακοδοξίες καὶ ἰδεοληψίες ποὺ διαστρέφουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ δημιουργοῦν τὸν κίνδυνο πνευματικῆς ἀποπλάνησης τῶν μαθητῶν. Ἐπιστρέφει πίσω αὐτὰ ποὺ μεθοδευμένα, μὲ βίαιο καὶ αὐταρχικὸ τρόπο, μιὰ δῆθεν δημοκρατικὴ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει, ἐναντιούμενη στὸ παλλαϊκὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα, μέσω τῆς ἐξουσίας ποὺ ἀσκεῖ στὰ σχολεῖα, στὰ παιδιά μας, ἀγνοώντας καὶ περιφρονώντας τὴν πίστη καὶ τὴν βούληση τοῦ 95% τοῦ Ὀρθόδοξου, Χριστιανικοῦ, Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
στ) Ὁ  λαὸς λέει ΟΧΙ σὲ κάθε προσπάθεια ἀλλοίωσης τῆς ἰδιοπροσωπίας του, τῆς ταυτότητάς του, τῆς παράδοσής του, τῆς πίστης του καὶ αὐτὸ τὸ ΟΧΙ ποὺ ὁμολογεῖ σήμερα εἶναι σταθερὸ καὶ ἄκαμπτο καὶ δὲν πρόκειται νὰ μεταβληθεῖ σὲ ΝΑΙ, ὅσο καὶ ἂν προσπαθήσει, μὲ τὶς μεθοδεύσεις της, αὐτὴ ἢ ἄλλη κυβέρνηση, αὐτὸς ἢ ἄλλος Ὑπουργὸς ἢ ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος κι ἂν τὸ ἐπιχειρήσει, διότι αὐτὸ τὸ μεγάλο ΟΧΙ ἐκφράζει τὴ μεγάλη καὶ συντριπτικὴ πλειονοψηφία τοῦ Ὀρθόδοξου, Χριστιανικοῦ, Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος δηλώνει μὲ ἀκλόνητη πίστη ὅτι τὴν παρακαταθήκη ποὺ παρέλαβε ἀπὸ τοὺς πατέρες καὶ τοὺς προγόνους του, θὰ παραδώσει ἀκέραιη καὶ ἀνόθευτη στὰ παιδιά του.
ζ) Ὁ λαός μας μὲ τὴ σημερινή του δυναμικὴ διαδήλωση διατρανώνει ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀφυπνίζονται, ξεσηκώνονται, ἐπαναστατοῦν καὶ ἀναλαμβάνουν δράση, ἐνάντια σὲ ὀ,τιδήποτε ἀνθελληνικὸ καὶ ἀντορθόδοξο, κατεργάζονται ὁρισμένοι, ἔχοντας ὡς στόχο τὴ διάβρωση τῶν παιδιῶν μας καὶ τὸ πνευματικὸ καὶ πολιτισμικὸ ξεπούλημα τῆς χώρας μας.
θ) Στὴ σημερινὴ συγκέντρωση κτυπάει ἡ καρδιὰ τοῦ λαοῦ, ὅταν ἡ ἡγεσία του δὲν εἶναι παροῦσα, εἶναι ἀλλοῦ, μακριὰ ἢ ἀπέναντι ἀπὸ τὸν λαό. Ἡ φωνὴ του ἐκφράζει τὴ λαϊκὴ ρήση: «Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ» καὶ βροντοφωνάζει ὅτι δὲν εἶναι ὁ παρὸν ἀγώνας γιὰ τὰ μικρὰ κι ἀσήμαντα, ἀλλὰ γιὰ τὰ μεγάλα καὶ σπουδαία της ζωῆς, γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴ συνείδησή μας, γιὰ τὸ πνευματικὸ μέλλον καὶ τὴν πνευματικὴ ἀκεραιότητα τῶν παιδιῶν μας καὶ τῆς πατρίδας μας καὶ αὐτὴ τὴν φωνὴ ὀφείλουν ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι νὰ τὴν ἀκούσουν.
Ι) Ὁ λαὸς μὲ αὐτὴ τὴ δυναμικὴ συγκέντρωση ΑΠΑΙΤΕΙ ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων:

-  Νὰ ἀποσύρει ἄμεσά τα τωρινὰ βιβλία μαζὶ μὲ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, ποὺ ὁδήγησαν σὲ αὐτοῦ του εἴδους τὰ βιβλία (Φακέλους).
-  Νὰ ἐπαναφέρει τὸν Ὀρθόδοξο χαρακτήρα καὶ προσανατολισμὸ τοῦ μαθήματος, θέτοντας σὲ ἰσχὺ τὰ προηγούμενα Προγράμματα καὶ βιβλία, ἀφοῦ γίνουν οἱ ἀπαιτούμενες παιδαγωγικοῦ καὶ μεθοδολογικοῦ περιεχομένου διορθώσεις, ἀπὸ ἐξειδικευμένους ἐπὶ τούτου παιδαγωγοὺς καὶ θεολόγους.

-  Νὰ ἀντιμετωπίζει, ἔκτοτε ὄχι μὲ ἰδεοληπτικά, ἀλλὰ μὲ θεολογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ κριτήρια, τὸ ὅλο πλαίσιο τῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν.

-  Νὰ σεβαστεῖ ἐπιτέλους, τὴ συνταγματικὴ νομιμότητα καὶ τὸ Ὀρθόδοξο, Χριστιανικὸ πιστεύω τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

Ἐδῶ σήμερα δηλώνουμε ὅλοι μαζί, ὅτι εἴμαστε ἑνωμένοι καὶ συμπαραστεκόμαστε ἀλληλέγγυα στὶς δίκαιες διαμαρτυρίες καὶ τὰ αἰτήματα τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι, ἐπιθυμώντας νὰ διατηρήσουν ἀλώβητη τὴν ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπία τῶν παιδιῶν τους, προχωροῦν, μαζικά, σὲ μιὰ ἐπαναστατικὴ καὶ πρωτοφανῆ στὰ παγκόσμια ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ κίνηση, στὴν ἐπιστροφὴ στὰ σχολεῖα τῶν βιβλίων-Φακέλων ποὺ μοιράστηκαν τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2017, γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ καλοῦμε ὅλους τους γονεῖς νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμά τους.
«ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» γιὰ νὰ διασώσουμε τὴν Πίστη μας, τὶς οἰκογένειές μας, τὴν Πατρίδα μας. Οἱ Ἕλληνες καλούμαστε, πλέον, σὲ συνεχῆ καὶ κλιμακούμενη Ἀντίσταση, Ἐγρήγορση, Ὁμολογία καὶ Μαρτυρία. Γιὰ μας καὶ γιὰ τὰ παιδιά μας.
Εὐχαριστοῦμε πρῶτα ἂπ ὅλα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ποὺ μᾶς ἀξίωσε νὰ βρεθοῦμε σήμερα ὅλοι ἐμεῖς ἑνωμένοι ἐπὶ τῷ αὐτῶ. Ἔπειτα τοὺς συνδιοργανωτὲς αὐτῆς τῆς ἐκπληκτικῆς συγκέντρωσης – πορείας, τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ποὺ εἶχε καὶ τὴν πρωτοβουλία τῆς διοργάνωσης, τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων των Πολυτέκνων ἀλλὰ καὶ τὸ Δήμαρχο Ἁμαρουσίου, τὸν κ. Γ. Πατούλη γιὰ τὴν συμπαράστασή του καὶ τὴν ὁλόψυχη συμβολή του στὴν πραγματοποίηση τῆς σημερινῆς μας ἐκδήλωσης.
Εὐχαριστοῦμε, ξεχωριστά, μέσα ἀπὸ τὴν κάρδια μας καὶ ὅλους ἐσὰς μικροὺς καὶ μεγάλους γιὰ τὴ μαζικὴ συμμετοχή σας, σ΄ αὐτὴ τὴν μεγαλειώδη, δυναμική, εἰρηνικὴ καὶ παλλαϊκὴ συγκέντρωση καὶ εὐχόμαστε καλὴ ἀγωνιστικὴ συνέχεια ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

* Ὁμιλία – χαιρετισμὸς στὴν  συγκέντρωση – πορεία μὲ τίτλο: «Λέμε ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικά», ποὺ συνδιοργάνωσαν μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων,  ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τν Πολυτέκνων στὶς 23 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 5 μ.μ., ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τοῦ  Ἁμαρουσίου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.
petheol.gr

4 σχόλια:

 1. Θρησκευτικός συγκριτισμός στα σχολεία.

  Ραδιοφωνική εκπομπή "Ομοθυμαδόν". Κάθε Πέμπτη, μεταξύ 8:00-9:00μμ, ο π. Ραφαήλ και ο Γιάννης Μπουλασίκης συζητούν με νέους, σχολιάζουν την επικαιρότητα και αναλύουν πνευματικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας & Τυρνάβου στους 96,3FM.

  https://www.youtube.com/watch?v=3CpbcvK0YOk

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΗΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ.

  https://www.youtube.com/watch?v=5nzRqITWVcA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἀνοικτὸς πόλεμος στὶς ΗΠΑ κατὰ τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας.
  Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς, Θεολόγος-Δημοσιογράφος.

  http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=2069&obcatid=4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να φύγουν τα βιβλία, αλλά το πρόβλημα είναι όλοι οι βουλευτές (οι οποίοι είναι αντίχριστοι και μασόνοι) και όλοι οι επίσκοποι που έφεραν ή ανέχτηκαν τα βιβλία και πολλά άλλα μαζί τους. Και οι τελευταίοι μασόνοι είναι. Ως πότε θα τους ανεχόμαστε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.