26 Οκτ 2017

Συνέντευξη Μητροπολίτου Γόρτυνος γιὰ ταυτότητα φύλου, ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, συνταγματικὴ ἀναθεώρηση καὶ μεταναστευτικό!

1. Ἐρώτηση: Ἀλλαγή τῆς ταυτότητας φύλου. Ψηφίστηκε στή Βουλή, ὡστόσο προκαλεῖ τριγμούς στίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Ἕνα νεαρό ἄτομο 15 χρονῶν ἔχει τήν ὡριμότητα νά ἀποφασίζει γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα; 

Ἀπάντηση: Πρόκειται περί νομοθετήματος αἴσχους. Μαζί μέ ἄλλα προηγούμενα, ἀλλά κυρίως μέ τό νομοθέτημα αὐτό, φαίνεται ὅτι τό Κράτος ἐναντιώνεται πρός τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί ἀσφαλῶς αὐτό πρέπει νά φέρει διάρρηξη τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί πολιτείας. Πέραν ἀπό τό ὅτι τό νομοθέτημα εἶναι βλάσφημο κατά τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ (ὡσάν ὁ Θεός νά μήν ἐγνώριζε πῶς νά διαμορφώσει τόν ἄνθρωπο, πλάθει αὐτός ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του ὅπως θέλει), δεικνύει καί ὡς ἀσύνετους καί ἀνοήτους τούς θεσπίσαντας αὐτό. Ὁ μικρός νεανίας τῶν 15 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος δέν ἐπιτρέπεται νά ψηφίσει, ἐπιτρέπεται νά ἀλλάξει τό φύλο του; Καί ἀσφαλῶς στά τριάντα του ὁ νεανίας αὐτός θά μπορεῖ νά κάνει τό ἴδιο. Στά παιδιά Της ἡ Ἐκκλησία διδάσκει νά εὐχαριστοῦν τόν Θεό γιά τό φύλο τους, ἄρρεν ἤ θήλυ, νά ἀξιοποιήσουν τά.... χαρίσματά του, καί νά γίνουν καλοί χριστιανοί καί καλοί ἄνθρωποι στήν κοινωνία. 

2. Ἐρώτηση: Δηλώσατε ὅτι θά διακόψετε κάθε ἐπικοινωνία μέ βουλευτή τῆς ἐπαρχίας σας, ἄν ψηφίσει αὐτόν τόν νόμο. Θά προχωρήσετε σ᾽ αὐτό; 

Ἀπάντηση: Μέ τούς πολιτικούς ἄρχοντες τῆς ἐπαρχίας μου ἔχω πολύ καλή ἐπικοινωνία, ἀποβλέποντας στήν πνευματική τους βοήθεια καί ὠφέλεια. Τούς φέρομαι φιλικά. Αὐτήν τήν φιλικότητα ἐννοοῦσα ὅτι θά διακόψω μέ βουλευτή τῆς ἐπαρχίας μου, ὁ ὁποῖος θά ἐψήφιζε τόν νόμο περί ἀλλαγῆς φύλου. Δέν ἐννοοῦσα βεβαίως ὅτι δέν θά παραδέχομαι τόν βουλευτή αὐτόν ὡς πολιτικό ἄρχοντα, ἀφοῦ δέν μπορῶ ἐγώ νά τόν παύσω ἀπό βουλευτή, ἤ ὅτι πάλιν θά τοῦ ἀπαγορεύσω τήν εἴσοδό του στόν Ναό ἤ τήν παράστασή του σέ κάποια δοξολογία στόν Ναό. Ἀπάδει αὐτό νομίζω πρός τήν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας μας. 

3. Ἐρώτηση: Γιά τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες ποιά εἶναι ἡ θέση σας; 

Ἀπάντηση: Ἐάν οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες εἶναι πρός ἐξυπηρέτηση τῶν ἀνθρώπων, χωρίς ὅμως νά θίγουν τήν πίστη μας ἤ τήν ἐλευθερία μας, καί βέβαια θά τίς δεχθοῦμε. Ἄν ὅμως προϋπόθεση γιά νά πάρουμε τίς ταυτότητες αὐτές θά εἶναι τό νά παραχαράξουμε κάποιο δόγμα τῆς πίστης μας ἤ νά συμμαχήσουμε μέ ἀντιχριστιανικά συστήματα ἤ νά καταδουλωθεῖ ἡ προσωπικότητά μας, ἀσφαλῶς δέν θά τίς πάρουμε μέ ὅ,τι αὐτό μᾶς στοιχίσει. Ἀλλά γιατί τόση ταραχή καί ἀνησυχία; Θά κάνουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὁποία ἐκφράζεται μέ τήν Σύνοδο τῶν Ἱεραρχῶν Της καί μέ τήν φωνή τῶν ἁγιασμένων πατέρων Της, ὅπως τοῦ ἁγίου Πορφυρίου καί τοῦ ἁγίου Παϊσίου στίς ἡμέρες μας. Τό νά πεῖ δέ κάποιος ὅτι σήμερα δέν ὑπάρχουν φωτισμένοι Ἱεράρχες καί ἅγιοι πατέρες, αὐτό εἶναι πολύ μεγάλη αἵρεση, γιατί εἶναι σάν νά λέγει ὅτι ἔπαυσε ἡ Ἐκκλησία νά ἔχει Ἅγιο Πνεῦμα, τό Ὁποῖο φωτίζει καί κατεργάζεται ἁγίους. 

4. Ἐρώτηση: Ἐν ὄψει τῆς Συνταγματικῆς Ἀναθεώρησης θά προταθεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση ὁ χωρισμός Ἐκκλησίας - Κράτους. Εἶστε ὑπέρ ἤ κατά; 

Ἀπάντηση: Ἐμεῖς, σάν Ἐκκλησία, θέλουμε τό τέλειο καί τό ἰδανικό, πού εἶναι ἡ συνεργασία Κράτους καί Ἐκκλησίας. Αὐτό ὅμως προϋποθέτει ἕνα Κράτος μέ εὐαγγελικό πολίτευμα. Ὅταν ὅμως τό Κράτος μέ τά νομοθετήματά του ἐναντιώνεται πρός τό Εὐαγγέλιο καί ἀκόμη πιέζει τήν Ἐκκλησία νά συμφωνήσει μαζί του, ἀπειλώντας μάλιστα γι᾽ αὐτό, τότε προτιμώτερος ὁ χωρισμός Ἐκκλησίας καί Κράτους. 

5. Ἐρώτηση: Τό μεταναστευτικό ζήτημα πιστεύετε ὅτι θά προκαλέσει μελλοντικά ρατσιστικές συμπεριφορές, ἰδιαίτερα στίς μικρές κοινωνίες; 

Ἀπάντηση: Ὡς χριστιανοί πρέπει νά βλέπουμε ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐθνῶν ὡς ἀδελφούς, γιατί πιστεύουμε στήν παγκοσμιότητα τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα τόν ἐρχομό τῶν μεταναστῶν στήν χώρα μας πρέπει, ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, νά τόν βλέπουμε καί ποιμαντικά, ὡς καλή εὐκαιρία νά δώσουμε καί σ᾽ αὐτούς, μέ τήν ἀγάπη μας πρῶτα καί τόν λόγο μας ἔπειτα, τήν ἀλήθεια τῆς πίστης μας. Δέν πρέπει λοιπόν νά δημιουργήσει πρόβλημα σέ μᾶς τό μεταναστευτικό. Πρέπει ὅμως νά εἴμαστε στερεωμένοι στίς ρίζες μας, στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί στίς παραδόσεις τῆς ἁγιασμένης καί ἠρωικῆς πατρίδος μας, γιά νά μήν ἐπηρεαστοῦμε καί «ξεχρωματιστοῦμε» συναναστρεφόμενοι τούς ξένους. 

6. Ἐρώτηση: Ἡ προσευχή στά σχολεῖα νά διατηρηθεῖ ἤ νά καταργηθεῖ, ὅπως προτείνει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας; 

Ἀπάντηση: Νά διατηρηθεῖ βέβαια ἡ προσευχή στά Σχολεῖα μας καί ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας στίς αἴθουσες τῶν μαθημάτων, γιατί ἐδῶ εἶναι Ἑλλάς καί οἱ μαθητές εἶναι χριστιανόπαιδες. 

7. Ἐρώτηση: Τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀνταποκρίνεται στίς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης ἐποχῆς; 

Ἀπάντηση: Ἡ Ἐκκλησία σκοπό ἔχει νά κατηχεῖ τόν λαό Της μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά κάνει θεοφόρους ἀνθρώπους, δηλαδή ἁγίους. Αὐτό εἶναι τό κύριο ἔργο Της. Δέν βλέπει ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἀδιάφορα καί τίς ὑλικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, γιατί βλέπει ψυχο-σωματικά τόν ἄνθρωπο, καί ἔτσι ἔχει καί κοινωνικό ἔργο. Δευτερεῦον ὅμως εἶναι τό ἔργο της αὐτό, ὄχι πρωτεῦον. Ἄς πῶ τήν πικρία μου: Ὁ κόσμος σήμερα θέλει τήν Ἐκκλησία νά ἐπιτελεῖ μόνο κοινωνικό ἔργο. Τότε μόνο γιά τόν κόσμο εἶναι καλοί οἱ λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας. Καί πολλοί ἱερωμένοι παρασύρονται σ᾽ αὐτή τήν κοσμική ἀντίληψη καί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στό κοινωνικό ἔργο – γιατί αὐτό ἐπαινεῖ ὁ λαός – καί παραμελοῦν λοιπόν στό ποίμνιό τους τήν θεολογική κατήχηση, τήν διδασκαλία δηλαδή τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων. 

Ἡ Ἐκκλησία σήμερα κάνει πλούσιο κοινωνικό ἔργο, καί μάλιστα ἐργαζομένη γιά τήν ἁγιότητα τῶν χριστιανῶν κάνει τό καλύτερο κοινωνικό ἔργο, γιατί ὁ ἅγιος εἶναι καί ὁ καλύτερος κοινωνικός ἄνθρωπος. Ἄς μή ζητᾶ ὅμως ὁ κόσμος νά θεραπευθοῦν ὅλα τά κοινωνικά του προβλήματα ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιατί ὁ ἴδιος ὁ κόσμος δημιουργεῖ τά πολλά αὐτά προβλήματα μέ τήν συνεχῆ ἀποστασία του ἀπό τόν Θεό καί γιατί ὁ κόσμος πάλι ἐπιτρέπει νά ὑπάρχουν ἀνάμεσά του «καρχαρίες» πού τόν κατατρώγουν. 

8. Ἐρώτηση: Πῶς μπορεῖ νά ἐνισχυθεῖ σήμερα τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας; 

Ἀπάντηση: Τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας θά ἐνισχυθεῖ σήμερα ἄν ἐμεῖς οἱ κληρικοί καί ὅλοι οἱ ἀφιερωμένοι στόν Θεό, μοναχοί καί μοναχές, γίνουμε ἅγιοι. Γι᾽ αὐτό τό κήρυγμα τῆς μετανοίας πρέπει νά βιωθεῖ πρῶτα ἀπό μᾶς τούς κληρικούς καί μάλιστα ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς, πρός παράδειγμα τῶν ἄλλων κληρικῶν. Ἄν γίνουμε οἱ Ἀρχιερεῖς σάν τόν ἅγιο Νεκτάριο καί οἱ ἱερεῖς σάν τόν παπα-Νικόλαο τόν Πλανᾶ, τότε θά δοξαστεῖ στήν πραγματικότητα ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γενικώτερα.

2 σχόλια:

 1. > ἤ ὅτι πάλιν θά τοῦ ἀπαγορεύσω τήν εἴσοδό του στόν Ναό ἤ τήν παράστασή του σέ κάποια δοξολογία στόν Ναό. Ἀπάδει αὐτό νομίζω πρός τήν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας μας.

  Το «τας θύρας τας θύρας» και το «Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» δε σημαίνουν τίποτα λοιπόν; Τι ζητάει ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε χριστιανικό ναό; Για να μη μιλήσουμε για τη συνενοχή των ιεραρχών που κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα κακό με τέτοιους ανθρώπους και φωτογραφίζονται μαζί τους, δίνοντάς τους έτσι και ψήφους από χριστιανούς ψηφοφόρους.

  > Μάλιστα τόν ἐρχομό τῶν μεταναστῶν στήν χώρα μας πρέπει, ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, νά τόν βλέπουμε καί ποιμαντικά, ὡς καλή εὐκαιρία νά δώσουμε καί σ᾽ αὐτούς, μέ τήν ἀγάπη μας πρῶτα καί τόν λόγο μας ἔπειτα, τήν ἀλήθεια τῆς πίστης μας.

  Την "αγάπη" την δική μας και των "συμμάχων" μας την έλαβαν άφθονη όντας στην χώρα τους, είτε λαμβάνοντας βόμβες εξ ουρανού, είτε λαμβάνοντας σφαίρες και όλμους από όπλα των "συμμάχων" μας, είτε από τις οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές επιθέσεις των "συμμάχων" μας στην χώρα καταγωγής τους. Μόνο από το γεγονός ότι ονομάζουμε αυτές τις χώρες "συμμάχους" μας, αρκεί να φανερώσει πόση είναι η αγάπη μας έναντί τους και πόση η ξεδιαντροπιά μας.

  Αλλά, ακόμα κι αν δεν υπήρχε αυτό το κάκιστο ιστορικό, θα μου επιτρέψετε να έχω τις αμφιβολίες μου για την πρόθεση της διοικούσας εκκλησίας να κάνει ιεραποστολή, τόσο στους πρόσφυγες εντός Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό. Και ίσως να είναι καλύτερα έτσι, γιατί αρκετά κοράνια και αιρετικά κείμενα μοίρασαν ήδη οι επίσκοποί μας... Μόνο αλήθεια ορθοδόξου πίστεως δε θα έδιναν...

  Για εμάς τους υπόλοιπους χριστιανούς, αν σταματήσουμε να δουλεύουμε σαν σκλάβοι ολημερίς για ένα κομμάτι ψωμί, αν πάψουμε να τρέχουμε με κουβάδες νερό πίσω από την εκάστοτε κυβέρνηση και την σύγχρονη διοικούσα εκκλησία προκειμένου να σβήσουμε τις φωτιές ανωμαλίας που αυτοί εσκεμμένα ανάβουν, αν καταφέρουμε να συμμαζέψουμε τα δικά μας τα χάλια πρώτα και μάθουμε οι ίδιοι τι πιστεύουμε, ίσως μετά να βοηθήσουμε και τους μετανάστες. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει σύντομα...

  > Ἐάν οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες εἶναι πρός ἐξυπηρέτηση τῶν ἀνθρώπων, χωρίς ὅμως νά θίγουν τήν πίστη μας ἤ τήν ἐλευθερία μας, καί βέβαια θά τίς δεχθοῦμε.

  Ποτέ η τεχνολογία δεν είναι προς εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Ειδικά όταν είναι υπό τον έλεγχο αντι-Χρίστων. Όσο για το αν θίγουν την ελευθερία και την πίστη μας, φυσικά και τα θίγουν και τα δυο. Και την αξιοπρέπειά μας επίσης! Δε θα πρέπει καν να αναρωτιέται για αυτό ο ιεράρχης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΓΟΡΤΥΝΟΣ ,ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ ΛΕΕΙ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ,ΝΤΡΟΠΗ ,ΝΤΡΟΠΗ,ΝΤΡΟΠΗ.ΟΙ ΛΑΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ SS ΤΗΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.