26 Φεβ 2017

Τό ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τό χρέος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας

Τοῦ Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ, Δρ Θ., Μ.Φ.,
Σχολικοῦ Συμβούλου ΠΕ01 Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
«Οἱ ἐπίσκοποί μας γνωρίζουν τήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία καί καταλαβαίνουν ὅτι ὅσες φορές ἐπιχείρησε μία πλαστή πλειοψηφία ἐπισκόπων μέ τή βοήθεια κρατικῆς ἐξουσίας νά νοθεύσει τήν ὀρθοδοξία, ἐν τέλει δέν δικαιώθηκε, ἐν τέλει κέρδισε τό αἰώνιο ἀνάθεμα.»
***
Ἔχουμε ἤδη ἀποδείξει μέ ἀλλεπάλληλα δημοσιεύματα, ὅτι τά δῆθεν νέα Προγράμματα στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τά ὁποῖα ἰσχύουν ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καί ἔχουν ἤδη πέντε ἔτη πονεμένης ἱστορίας, εἶναι παντελῶς ἀκατάλληλα γιά τόν ὁποιονδήποτε μαθητή χριστιανό ὀρθόδοξο ἤ μή. Καί προσέξτε: ἀπό τό 2011 ἕως σήμερα ἄλλαξαν στά Προγράμματα κάποια συμβεβηκότα, γιά νά μιλήσουμε λίγο μέ ἀριστοτελικούς ὅρους, δέν ἄλλαξε ὅμως ἡ...
οὐσία τους – θά ἐπαναλάβουμε παρακάτω, γιά πολλοστή φορά, ποιά εἶναι ἡ οὐσία αὐτή καί γιατί εἶναι βλαβερή.

Ἐάν παρ΄ ὅλα αὐτά κάποιος, ἄτομο ἤ «σύνδεσμος», διαφωνεῖ, τόν παρακαλοῦμε νά ἀνασκευάσει μέ ἐπιστημονικά δημοσιεύματά του τά ἤδη δημοσιευμένα ἐπιχειρήματά μας. Τόν προσκαλοῦμε ἀκόμη σέ δημόσια ἀντιπαράθεση σέ ὅποιο χῶρο αὐτός ἐπιλέξει. Καί ἄν δέν ἔχει τήν καλή θέληση νά πράξει τίποτε ἀπό αὐτά τά δύο, τότε παρακαλοῦμε νά παύσει ἁπλῶς καί χωρίς ἐπιχειρήματα νά δηλώνει ex cathedra ὅτι ὑποστηρίζει προγράμματα!

Ὅσον ἀφορᾶ δέ ἐνδεχόμενη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό θέμα αὐτό, δηλώνουμε ὅτι ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στούς ἐπισκόπους μας. Διότι οἱ ἐπίσκοποί μας ἤδη γνωρίζουν πώς τά Προγράμματα αὐτά εἶναι ἐπικίνδυνα, ὅπως ἤδη ἔχει δηλώσει ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κος Ἱερώνυμος ἀμέσως μόλις τέθηκαν σέ ἐφαρμογή.

Ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο: διότι οἱ ἐπίσκοποί μας γνωρίζουν τήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία καί καταλαβαίνουν ὅτι ὅσες φορές ἐπιχείρησε μία πλαστή πλειοψηφία ἐπισκόπων μέ τή βοήθεια κρατικῆς ἐξουσίας νά νοθεύσει τήν ὀρθοδοξία, ἐν τέλει δέν δικαιώθηκε, ἐν τέλει κέρδισε τό αἰώνιο ἀνάθεμα. Γνωρίζουν ὅτι ἡ σύνοδος τῆς Ἐφέσου τοῦ 449 ἐπέμενε νά δικαιώσει τόν αἱρετικό Εὐτυχή καί μάλιστα κατά τή διάρκειά της δολοφονήθηκε ἀπό τούς ὀπαδούς της ὁ ἅγιος Φλαβιανός Κωνσταντινουπόλεως, γι΄ αὐτό ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς «ληστρική» καί καταδικάσθηκε ἀπό τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο. Γνωρίζουν οἱ σεβαστοί μας ἐπίσκοποι, ὅτι ἡ εἰκονομαχική σύνοδος τῆς Ἱερείας τό 754 ἀπέστη τῆς ὀρθοδοξίας καί ἐνέμεινε σέ αὐτό, γι΄ αὐτό καί θά ἀναθεματίζεται διά παντός. 

Τήν ἴδια ἀκριβῶς τύχη εἶχε καί ἔχει καί ἡ δεύτερη εἰκονομαχική σύνοδος, ἡ ὁποία τό 815 ἐπιχείρησε νά καταδικάσει τήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί νά ἀνακηρύξει οἰκουμενική σύνοδο τή ψευδοσύνοδο τῆς Ἱερείας. Ὁπωσδήποτε γνωρίζει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι συνοδικές συναντήσεις κατεδίκασαν τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ κατά Μάρτιο, Ἰούνιο καί Σεπτέμβριο τοῦ 1342. Ὁ δέ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς φυλακίσθηκε μετά ταῦτα ἐπί τετραετία. Ὅμως τό 1347 κατίσχυσε ἡ ὀρθοδοξία καί ὁ ἅγιος δικαιώθηκε, ἐνῷ ὁ διώκτης του κακόδοξος πατριάρχης Ἰωάννης Καλέκας καθαιρέθηκε. Γνωρίζει ἐν τέλει ἡ ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι ἡ ἀκλόνητη πίστη τοῦ ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ ἐπίσης δικαιώθηκε. Αὐτή ἡ πίστη, στήριζε τόν ἅγιο Μάρκο νά μή ὑπογράφει τήν προδοτική συμφωνία τῆς Φερράρας καί τῆς Φλωρεντίας καί ἀνάγκασε τόν πάπα Εὐγένιο Δ΄ νά πεῖ τό περίφημο «λοιπόν ἐποιήσαμεν οὐδέν».

Γι΄ αὐτό καί θά ἀρνηθοῦν οἱ ἐπίσκοποί μας νά ἐγκρίνουν προγράμματα σπουδῶν παντελῶς ἀκατάλληλα καί ἐπικίνδυνα1, διότι ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέρριψε ἐν τέλει ὅλους ὅσους συμβιβάσθηκαν καί ὅλους ὅσους ἐπιχείρησαν νά νοθεύσουν ἔστω καί στό ἐλάχιστο τήν ὀρθοδοξία.

Πιστεύουμε δέ, πώς δέν θά ἦταν σωστό, νά διερωτηθοῦν κἄν, ἐάν ἔχουν ἤ δέν ἔχουν κάτι ἐπωφελές τά Προγράμματα Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ-Γυμνασίου καί Λυκείου τοῦ 2016. Διότι εἶναι πασιφανές, ὅτι τά Προγράμματα αὐτά εἰσάγουν νόθευση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παιδείας. Τοῦτο πράττουν ἀφ΄ ἑνός ἀπαιτώντας ταυτόχρονη διδασκαλία ὀρθοδοξίας καί θρησκευμάτων μέχρι σημείου ἐξισώσεως καί ταυτίσεώς των, καί ἀφ΄ ἑτέρου ἀφαιρώντας σημαντικά ὀρθόδοξα θέματα καθώς καί καταργώντας πλήρως τήν ὀρθή σειρά τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας.

Καί ἐρωτοῦμε: ἔστω ὅτι κάποιος εἰσηγεῖται νά ξεκινᾶ ἡ Θεία Λειτουργία ἀπό τό «δι΄ εὐχῶν», νά συνεχίζει μέ τή μικρή εἴσοδο, νά παραλείπει τήν ἁγία ἀναφορά, νά προχωρεῖ στή θεία κοινωνία καί κατόπιν στή μεγάλη εἴσοδο, νά μνημονεύει στό συναξάριο Βούδα καί Κρίσνα καί νά καταλήγει στή λειτουργία τῶν κατηχουμένων. Θά ἀναρωτιόταν κανένας, κληρικός ἤ μή, ἐάν ἡ πρόταση αὐτή ἔχει κάτι καλό; Μήπως θά ἔπρεπε νά υἱοθετηθεῖ, ἀφοῦ καί τά περισσότερα μέρη τῆς Θείας Λειτουργίας θά εἶχε διατηρήσει καί ἐλάχιστους ἀλλόθρησκους θά εἶχε ἀναμείξει;

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τά Προγράμματα Θρησκευτικῶν τοῦ 2016. Ὅσο ὄγκο ὀρθοδόξων θεμάτων καί ἄν ἰσχυρίζονται ὅτι περιέχουν, ἔχουν λάθος φιλοσοφία, λάθος διάρθρωση, χωλή παιδαγωγική, μή ὀρθόδοξη θεολογία καί εἶναι σέ θέση νά διασαλεύσουν τή θρησκευτική συνείδηση τόσο τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ μαθητῆ, ὅσο καί τοῦ ὁποιουδήποτε ἄλλου.

Καί ἄν κάποιος νομίσει, ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε τυχόν νόθευση θά εἶναι ἰκανή νά διασφαλίσει τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί νά ἐξασφαλίσει στούς θεολόγους τήν ἐργασία τους καί στά παιδιά μας τήν παιδεία τους, πλανᾶται πλάνην οἰκτράν. Ἡ νόθευση δέν σώζει κανέναν καί τίποτε. Τέτοια πράξη εἶναι σάν νά διαπιστώνει κάποιος ὅτι κινδυνεύει νά δολοφονηθεῖ καί ἀντί νά ἀμυνθεῖ, σπεύδει νά αὐτοκτονήσει.

Θά ἐρωτήσουμε ἐπί πλέον: γιατί νά κινδυνεύουν τά παιδιά μας νά μή ἔχουν μάθημα Θρησκευτικῶν καί οἱ θεολόγοι μας νά μή ἔχουν ἐργασία, ἐφ΄ ὅσον τό μάθημα προστατεύεται ἀπό τίς διεθνεῖς συμβάσεις, τό Σύνταγμα καί τίς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας; Αὐτό θά θέλαμε νά τό μάθουμε, ἐάν κάποιος γνωρίζει τήν ἀπάντηση! Μήπως κυνδυνεύουν τά παιδιά μας, ἐπειδή κάποιοι, ἄγνωστο ποιοί, θέλουν νά τούς ἀφαιρέσουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματά τους; Αὐτό συνέβαινε ἀείποτε καί δέν συνεπάγεται, ὅτι ἐφ΄ ὅσον κάποιοι θέλουν νά μᾶς ἀφαιρέσουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματά μας, θά πρέπει νά παραιτηθοῦμε ἐμεῖς οἰκειοθελῶς ἀπό αὐτά!!!!

Καί ἐν τέλει θά πρέπει νά σταματήσουν οἱ ἰσχυρισμοί, ὅτι τό κράτος δύναται τάχα νά δίνει ὅ,τι παιδεία θέλει, ἀνεξάρτητα ἀπό τό διεθνές δίκαιο καί ἀνεξάρτητα καί ἀπό τούς ἴδιους του τούς νόμους καί νά παραποιεῖ πίστη καί ταυτότητα τῶν παιδιῶν. Τά παιδιά δέν εἶναι ὅμηροι κανενός, καί αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἰσχυρισμοί παραπέμπουν σέ γερμανικές τακτικές τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου!

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.  Κι ἄς μή βιασθοῦν οἱ δημιουργοί τους νά νομίσουν, ὅτι χαρακτηρίζουμε αὐτούς τούς ἰδίους ἐπικίνδυνους. Ἐάν κάποιος κατασκευάσει λόγῳ σφάλματος ἕνα αὐτοκίνητο ἀνασφαλές γιά τόν ἐπιβάτη, δέν σημαίνει ὅτι ὁπωσδήποτε ἔχει κακές προθέσεις. Ἔτσι πιστεύουμε συμβαίνει κι ἐδῶ: ἀκούσιο σφάλμα τό ὁποῖο χρήζει μετανοίας.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 24.02.2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.