12 Δεκ 2016

Καλαβρύτων: «Τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δὲν λέγει ὅλη τὴν ἀλήθεια! Ἱεράρχης "ὤρμησε" κατὰ τοῦ Ναυπάκτου καὶ μὲ ἀνάδελφο ὕφος τὸν διέκοπτε συνεχῶς γιά νά μὴ δυσαρεστηθῆ ὁ Πατριάρχης!

Ριπὲς – ἐξηγήσεις – ἐπεξηγήσεις – ἀπορίες!
Ἡ συνέλευση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μας (Ι.Σ.Ι.) συνῆλθε τὸν Νοέμβριο μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ θέμα: νά κρίνη, νὰ ἐγκρίνη ἢ νὰ ἀπορρίψη τὶς Ἀποφάσεις τῆς λανθασμένως αὐτοκληθείσης μὲ τὸ ἠχηρὸ τίτλο «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης. 
Τὸ ἐκδοθὲν Ἀνακοινωθὲν τῆς 24ης Νοεμβρίου κατὰ τὴν λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ι.Σ.Ι. ἐνεφάνισεν τὰ πράγματα ἀπολύτως ἰδανικά! Δι' αὐτοῦ ἐτονίζετο ἡ ἀπόλυτος σύμπνοια τῶν Μελῶν καὶ ἡ ἑνότης τοῦ Ἱεροῦ Σώματος. Ἕνα ὅμως εἶναι βέβαιο: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν Ἀποφάσεων τῆς ἐν Κρήτη συνελθούσης Συνόδου ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ! Ἡ ἔγκριση ὑπῆρξε σιωπηλή, δηλ. δὲν ἐσημειώθησαν δυναμικὲς ἀντιδράσεις! Τὸ ἐπιχείρημα εἶναι «a contrario»! Δηλ. «ἐκ τοῦ ἀντιθέτου»!
Τὸ Ἀνακοινωθὲν ἐκεῖνο ὅμως προξένησε  ἐνόχληση στὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπῆρξεν ἀμφισβήτησις ὡς πρὸς τὴν ἀληθινὴ παρουσίαση τῶν...
πραγμάτων. Μάλιστα κάποιος μαχητικὸς κληρικὸς μὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Πρόεδρο τοῦ Σώματος κ. Ἱερώνυμο ἐζήτησε τὴν δημοσίευση τῶν Πρακτικῶν τῆς Ι.Σ.Ι.

Εἶχαν τεθῆ δύο ζητήματα, γιὰ τὰ ὁποία τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀνέμενε κάποια ἀνακοίνωση:  α) ἐνδεχομένως τὴν διόρθωση τοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς ΙΣΙ καὶ β) τὴν ἐνασχόληση τῆς ΔΙΣ μὲ τὸ ἔγγραφο τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας. Ἡ ἐλαχιστότης μας ἐτήρησε σιγὴν ἰχθύος, ἀναμένοντας τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία θὰ συνεδρίαζε τὴν 7ην καὶ 8ην Δεκεμβρίου λ.ε. Τώρα πιὰ ὁ δρόμος ἄνοιξε! Στὸ ἐκδοθὲν Ἀνακοινωθὲν ἀναγράφονται τὰ ἑξῆς σχετικά:

Συνῆλθε χθὲς καὶ σήμερα ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 160ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατά τὴ χθεσινὴ καὶ σημερινὴ Συνεδρία:
Ἡ Δ.Ι.Σ. ὑλοποιώντας τὴν Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μελέτησε ὅλα τὰ κείμενα, ποὺ ὑπεβλήθησαν καὶ ἀφοροῦν στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο καὶ θὰ ἐκδώσει ἀνακοινωθὲν πρὸς ἐνημέρωση τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου.
Τώρα πλέον μποροῦμε νὰ διατυπώσουμε τὴν ὅποια ταπεινή μας γνώμη.  Σήμερα, λοιπόν, προσεγγίζουμε τὸ θέμα τῆς ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. 

Μία γενικὴ παρατήρησις, κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψη, εἶναι ὄτι ἡ Ι.Σ.Ι. δὲν ἀνταποκρίθηκε στὶς προσδοκίες τοῦ πιστοῦ Λαοῦ μας! Τὸ ἱερὸ Σῶμα μας συνεκλήθη κάτω ἀπὸ ἕνα βαρὺ σύννεφο φόβου, ποὺ εἶχε προκαλέσει μία πρόσφατη ἐπιστολὴ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἔπρεπε νὰ «ἐρεθίση» τὰ πνεύματα τῶν Ἱεραρχῶν Συνέδρων. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Εἰσηγητὴς κ. Θεολόγος, ὡς Ἱεράρχης τῶν Νέων Χωρῶν, ἦτο «συμφιλιωτικός»! Δὲν ἄφησε αἰχμὲς γιὰ κανένα σημεῖο τῶν Ἀποφάσεων τοῦ Κολυμπαρίου. 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Εἰσηγήσεως, ἐζήτησε καὶ ἔλαβε πρῶτος τὸ λόγον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος. Ὅταν, λοιπόν, ἄρχισε νὰ ἀναφέρεται σὲ μερικὰ «ἀδύνατα» σημεῖα τῶν ἐν Κρήτη ἀποφασισθέντων, τότε  ὅλως αἰφνιδίως ἕνας ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων κατὰ τὰ πρεσβεία τῆς ἀρχιερωσύνης Ἱεράρχης «ὤρμησε», λεκτικῶς ἐννοεῖται, κατὰ τοῦ ὁμιλητοῦ καὶ μὲ ὕφος ἀνάδελφο τὸν διέκοπτε συνεχῶς ἰσχυριζόμενος, ὅτι «δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ κρίνουμε τὶς Ἀποφάσεις τῆς Κρήτης, ἐφ' ὅσον ἡ Σύνοδος ἐκείνη συνεκλήθη, συνεσκέφθη καὶ ἀπεφάσισεν, ὅσα ἀπεφάσισεν, ὑπὸ τὴν ἐπιπνοιαν καὶ τὸν φωτισμὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».  

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐρέθισε τὴν ταπεινότητά μας, ὁπότε μὲ κατατεθεῖσα γραπτὴ Δήλωσή μας, ἐδηλώσαμεν, ὅτι ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας καὶ σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ! Κατόπιν τούτου καταγράψαμε τὶς ἀπόψεις μας σὲ ἕνα χαρτὶ καὶ τὶς καταθέσαμε γιὰ τὰ Πρακτικὰ τῆς Συνόδου. Ἀργότερα θὰ τὶς δημοσιοποιήσουμε.  

Συνεπῶς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος - Πρόεδρος,  ὤφειλε νὰ ἀκολουθήση τὸ γενικώτερο κλίμα.
Παρὰ ταῦτα ἀπὸ μία μερίδα τῶν Σεβασμιωτάτων Συνέδρων ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ἔδωσαν ἕνα μαχητικὸ χαρακτήρα στὴν αἴθουσα τῶν Συνεδριῶν μας. Τὸ γενικὸ κλίμα ἦταν νὰ μὴ δυσαρεστηθῆ ὁ Πατριάρχης μας! 
Καλῶς; Κακῶς; Ἐσεῖς θὰ τὸ κρίνετε!   

Τελικὰ ἡ ταπεινή μας γνώμη εἶναι, ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δὲν ἔλυσε προβλήματα! Ἀντιθέτως ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ, ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ! Ἡ συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ!
Ἂς δοῦμε λεπτομερέστερα τὸ ζήτημα.  Σᾶς παρουσιάζουμε κάποιες σημειώσεις μας, τὶς ὁποῖες εἴχαμε συντάξει πρὸ ἡμερῶν, ἀλλὰ δὲν ἐδημοσιοποιήσαμε τότε, ἀναμένοντας τὶς Συνεδρίες τῆς  Δ.Ι.Σ.  Θὰ διαπιστώσετε ἐπαναλήψεις, ἀλλὰ δὲν πειράζει! Ἔτσι θὰ ἐμπεδώσετε καλύτερα τὰ σχόλια. 

Λοιπὸν ὁ Εἰσηγητής, Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγος, σὲ μία λεπτομερῆ καὶ λίαν κατατοπιστικὴ Εἰσηγησή του, ἀνεφέρθη στὰ ἐν Κολυμπαρίω συζητηθέντα καὶ ἀποφασισθέντα, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ ἀναφερθῆ σὲ ὠρισμένα «ἀμφιλεγόμενα» σημεῖα τῶν Ἀποφάσεων τῆς Συνόδου ἐκείνης. 

Στὸ ἐκδοθὲν Ἀνακοινωθὲν τῆς 24ης Νοεμβρίου, μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς:  
«......Ἀκολούθως, σύμφωνα μὲ τὴν Ἡμερησία Διάταξη, συνεχίσθηκε ἐποικοδομητικὴ συζήτηση ἐπὶ τῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε χθὲς καὶ εἶχε ὡς θέμα τὴν ἐνημέρωση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας περὶ τῶν διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς συζητήσεως, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἔλαβε τὸν λόγο καὶ ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλους γιὰ τὶς τοποθετήσεις τους, ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα στὸν Εἰσηγητή, εἰπῶν μεταξὺ ἄλλων: «Εὐχαριστίες καὶ συγχαρητήρια ὀφείλονται στὸν Σεβασμιώτατο Σερρῶν γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ διαπραγμάτευση τοῦ θέματος». 

Ἐν κατακλείδι, μετὰ ἀπὸ Εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, ἡ ὁποία ἔγινε ὁμόφωνα ἀποδεκτή, τονίζεται ἡ, μετὰ τὴν ἐνδελεχῆ καὶ λεπτομερῆ ἐνημέρωση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπιβεβαίωση τῆς ἑνότητός Της, καί ἀποφασίσθηκε ἡ ἔγκριση τῶν προτάσεων τῆς Εἰσηγήσεως, καθὼς καὶ ἡ μελέτη καὶ ὅλων τῶν κειμένων ποὺ ὑπεβλήθησαν, ἀπὸ τὴν Δ.Ι.Σ., ὥστε νὰ συνταχθεῖ ἀνακοινωθὲν πρὸς ἐνημέρωση τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ.....»

Τὸ ἀνωτέρω Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, λοιπόν, δὲν λέγει ὅλη τὴν ἀλήθεια! Διότι, ναὶ μὲν κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 2ας ἡμέρας ὑπῆρξε μία ἀπολύτως ἤρεμη ἀτμόσφαιρα, σύμφωνα καὶ μὲ τὴν «γραμμή», ἡ ὁποία, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, εἶχε ἐκφρασθῆ ὡς ἐπιθυμία τοῦ Προέδρου μας, ἀλλὰ ἀντιθέτως, ὅπως παραπάνω ἐσημειώσαμε,  κατὰ τήν  Συνεδρίαν τῆς πρώτης ἡμέρας, μετὰ τὴν Εἰσήγησή του Σεβ. Σερρῶν, ἡ ἀτμόσφαιρα ὑπῆρξεν ἀπολύτως ἐκρηκτική! 

Θὰ τὸ ἐπαναλάβουμε: 'Ὅταν ὁ Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος ἄρχισε νὰ ἀναφέρεται σὲ μερικά αρνητικα σημειά τῆς Μεγάλης Συνόδου, ὅπως π.χ. στὴν ἀτελῆ προετοιμασία της, ἕνας ἐκ τῶν πρεσβυτέρων Ἀδελφῶν - μὲ ὕφος ὀργίλον καὶ μὲ ἔνα «βάρβαρο τρόπο», ὅπως ἐμεῖς προσωπικῶς τὸν ἐχαρακτηρίσαμε,διέκοπτε τὸν ὁμιλητήν, γιὰ νὰ ὑπερασπισθῆ τὸ κύρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου! Τὴν στάση αὐτή, ἀλλὰ μὲ ἠρεμώτερον ὕφος, ἀκολούθησαν δύο ἀκόμη πρεσβύτεροι Ἱεράρχες τῶν Νέων Χωρῶν. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπηρέασε τὰ πνεύματα, ἀφοῦ οἱ τρεῖς Ἀδελφοί μας,  ἐνεργοῦντες ὡς «Ἡρακλεῖς τοῦ Θρόνου», κακῶς βέβαια, στὴν προσπάθειά τους νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ ἄψογο τῶν πατριαρχικῶν ἐνεργειῶν, κατώρθωσαν νὰ φιμώσουν τὶς ὅποιες ἀντιδραστικὲς φωνές. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ ἤρεμη ἀτμόσφαιρα ἐπεβλήθη!

Ἂς τὸ ἐπαναλάβουμε καὶ ἐδῶ, ὅτι κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἐμεῖς -σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας- ἀρνηθήκαμε νὰ λάβωμε μέρος στὴ συζήτηση, καταθέσαμε ὅμως μιὰ ἑπτασέλιδη Δήλωση ἐνώπιον τῆς Ι.Σ.Ι., στὴν ὁποία ἐκθέτουμε τὶς προσωπικές μας ἀπόψεις. Ἡ Δήλωση τῆς 23ης Νοεμβρίου εἶχε τὸν τύπον «Κατόπιν τούτων ἀρνοῦμαι νὰ συμμετάσχω εἰς τὴν διεξαγομένην συζήτησιν καὶ νὰ ἐκθέσω τὴν ταπεινήν μου ἄποψιν, διότι 1ον....., 2ον...., 3ον....9ον....».  Εκεί περιέχονται ἐννέα σημεῖα, μὲ τὰ ὁποία  δικαιολογεῖται ἡ ἄρνησή μας. Ἡ Δήλωση αὐτὴ θὰ δοθῆ ἀργότερα στὴ δημοσιότητα. 

Ὕστερα ἀπὸ τὰ παραπάνω δεδομένα ἡ Συνεδρίαση τῆς δεύτερης ἡμέρας διεξήχθη ἐν ἀπολύτω ἠρεμία. Ὡστόσο ἐκ μέρους Σεβασμιωτάτων Συνέδρων δὲν ἔλλειψαν οἱ κρίσεις καὶ οἱ ἐπικρίσεις κατὰ τῶν Ἀποφάσεων τῆς Μεγάλης Συνόδου! Γενικῶς ὅμως ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν ἤρεμη, ἔτσι ὤστε ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Προεδρος  κ. Ἱερώνυμος να μὴ περιέλθη σὲ δύσκολη θέση  ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. 

Τοῦ Πατριάρχου μας, ὁ Ὁποῖος -παραβιάζοντας τὸ Κανονικὸ Δίκαιο- διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1153/16.11.2016 ἐπιστολῆς του ἐπενέβη στὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα μιᾶς ἄλλης Τοπικῆς Ἐκκλησίας, καθιστάμενος ἔνοχος γιὰ τὸ ἀδίκημα «εἰσπήδηση» τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου. Ζητεῖ ἀπὸ τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο ὄχι μόνο νὰ προστατεύση τὶς Ἀποφάσεις τῆς Μεγάλης Συνοδου, ἀλλὰ καὶ νὰ λάβη «τὰ προσήκοντα μέτρα  καὶ νὰ προβῆ εἰς τὰς δεούσας συστάσεις» πρὸς τοὺς Μητροπολίτες Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιον καὶ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ «ἴνα παύσωσι νὰ ἐνεργῶσι ἀντιεκκλησιαστικῶς  καὶ ἀντικανονικῶς, νὰ σκανδαλίζωσι ψυχᾶς.... καὶ νὰ προκαλῶσι προβλήματα εἰς τὴν ἑνιαίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν»! 

Ἔτσι, λοιπόν, τὸ ἐκδοθὲν Ἀνακοινωθὲν τῆς Ι.Σ.Ι. καλύπτει τὴν ἀνάγκην, ὅπως πρὸς τὰ ἔξω δοθῆ ἡ ἐντύπωση μιᾶς ἀπολύτου ὁμοφωνίας τῶν Συνοδικῶν Συνέδρων. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ διὰ τῶν ἀπὸ 28ης Νοεμβρίου Δηλώσεών του ἔσυρε τὸ παραπέτασμα καὶ φάνηκε ἡ πραγματικὴ εἰκόνα. Ἐτόνισε τὰ ἑξῆς: 

“Τό ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Συνεδρίας, θεωρῶ ὅτι δὲν ἀποδίδει ἐπακριβῶς τὴν ἀπόφαση τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὅσον ἀφορᾶ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο στὸ ὁποῖο λέγει ὅτι ἐνέκρινε ἡ Ἱεραρχία τὶς προτάσεις ποὺ περιέχονται στὴν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγου.
Δὲν ἐτέθη τέτοιο θέμα σὲ ψηφοφορία, οὔτε προφορική, οὔτε μυστική, οὔτε δι΄ ἄλλου τρόπου (δι’ ἀνατάσεως τῶν χειρῶν ἢ διὰ βοῆς).

Ἀκούστηκαν ἀπόψεις καὶ κρίσεις ἐπὶ τῆς εἰσηγήσεως, ἀπὸ ἀρκετοὺς ἱεράρχες καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τὸν εἰσηγητή, δήλωσε ὄτι δεν παίρνουμε καμία ἀποφαση αλλὰ ἀναθέτουμε τὸ θέμα στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία θὰ ἐκτιμήσει ὅλο τὸ ὑλικό, τὶς παρεμβάσεις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, τὰ πρακτικὰ καὶ κάποια ὑπομνήματα τὰ ὁποῖα ἐζητήθησαν ἀπὸ συνοδικοὺς συνέδρους καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν ὅλη αὐτὴ ἐπεξεργασία, θὰ συνταχθεῖ ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ., ἐγκύκλιος ἡ ὁποία θὰ ἀπευθύνεται στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπομένως δεν ὑφίσταται πρόκριμα ὑπὸ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ ὅλον θέμα τὸ ὁποῖο ἐσυζητήθη κατὰ τὰς δύο αὐτᾶς ἡμέρας, γι’ αὐτὸ καὶ κάθε κρίσις καὶ τοποθέτησις θεωρεῖται βεβιασμένη καὶ ἀνακριβής.
Αὐτὰ γράφονται διὰ τὸν καθησυχασμὸ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, συνιστώντας τὴν ἀναμονὴ τῆς τελικῆς ἀποφάσεως ἡ ὁποία θὰ διατυπωθεῖ διὰ τῆς Δ.Ι.Σ. ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἐκτελεστικὸ ὄργανο τῆς Ἱεραρχίας”.

Ἑπομένως τὸ ζήτημα τῶν Ἀποφάσεων τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης παραμένει ἀνοικτό! Ὄντως στὴν πρόσφατη Συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας μας ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ψηφοφορία γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν Ἀποφάσεων τῆς Κρήτης!
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ι.Σ.Ι. τὶς προσωπικές μας ἐκτιμήσεις γιὰ τὶς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εξεθεσαμε γραπτῶς μὲ νεώτερη (δεύτερη) γραπτὴ Δήλωσή μας, ἡ ὁποία κατατέθηκε γιὰ νὰ καταχωρισθῆ στὰ Πρακτικὰ τῆς 24ης Νοεμβρίου. Ἡ Δήλωση αὐτὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΔΗΛΩΣΙΣ τῆς 24ης Νοεμβρίου 2016
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Μακαριώτατε,
Καθὼς ὁλοκληρώνονται σήμερα οἱ ἐργασίες τῆς ἐκτάκτως συγκληθείσης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, τῆς συγκληθείσης κατοπίν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 5300/ Διεκπ. 2404/ 3.11.2916 Ὑμετέρας Προσκλήσεως, θὰ ἤθελα διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ μόνον νὰ σημειώσω σκέψεις τίνας.

1. Τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας μας δὲν πρόκειται νὰ ἱκανοποιήση τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, καθ’ ὅσον πεπλανημμέναι Ἀποφάσεις τῆς ἐν Κολυμπαρίω συνελθούσης Συνόδου δὲν ἐθίγησαν κατὰ τὰς συζητήσεις μας. Ἡ περὶ Ἐκκλησιῶν π.χ. Ἀπόφασις τῆς Κρήτης παραμένει ἰσχυρὰ καὶ ἀλώβητος! Τώρα πλέον δὲν ὑπάρχει Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία!  
2. Ἡ διαίσθησίς μου ὑπαγορεύει, ὅτι διὰ τῶν Ἀποφάσεων τῆς Κρήτης ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ὁδηγεῖται ἀργὰ μέν, ἀλλὰ σταθερά, πρὸς ἕνα νέον Σχίσμα!
3. Τά Μοναστήρια μας καὶ οἱ Μοναχοί μας εἰς τὴν πλειονότητά των εἶναι ἐξοργισμένοι!
4. Μεγάλη μερὶς τῶν χριστιανῶν μας εἶναι ἀπογοητευμένη!
5. Εἰς τὸ διαδίκτυον ὀσημέραι πληθύνονται οἱ ἀντιδράσεις. Κείμενα συνεχῶς δημοσιεύονται κατὰ τῶν Ἀποφάσεων τῆς Κρήτης.
6. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας  ἀπέρριψεν ἐν συνόλω τὰ ἐν Κολυμπαρίω ἀποφασισθέντα!
7. Μία ταραχὴ εἶναι διάχυτος εἰς τὰς ψυχᾶς τῶν πιστευόντων!
8. Ὀ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος διὰ χθεσινῶν δηλώσεών του διετύπωσε τὰ ἑξῆς: «Ἡ Ρωσσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπέφυγε τὴν συμμετοχήν της στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο γιὰ νὰ ἀποφευχθῆ τὸ σχίσμα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντίνουπόλεως». (βλ. www.penapostagma.gr τῆς 23ης Νοεμβρίου ε.ε.)  .....
10. Ἡ κρίσις θεσμῶν καὶ προσώπων εἰσῆλθεν τώρα πλέον  ἐντός τῶν τειχῶν! Ἡ μεταπατερικὴ Θεολογία, τὰ περὶ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἡ υἱοθεσία τέκνων ἐκ μέρους ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν, ἡ ἀπαγόρευσις τῆς χρήσεως τῶν ὅρων «Πατέρας καί Μητέρα» εἰς τὴν Ε.Ε. κλπ κλπ. συνθέτουν τὴν μεγάλην κρίσιν! Καὶ ἠμεῖς δὲν ἀσχολούμεθα! 
11. Φοβούμαι, ὅτι ἡμέραι πονηραὶ ἔρχονται! Εὔχομαι τὰ γεγονότα νὰ μὲ διαψεύσουν!  

Βαθυσεβάστως
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Συνοδικὸς σύνεδρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.