31 Δεκ 2016

Μ.Κ.Ο. στὴν Κύπρο στὴν ὑπηρεσία τοῦ οἰκουμενισμοῦ…

Γιατί γιορτάζουν τὰ Χριστούγεννα αὐτοὶ πού δὲν πιστεύουν στὸν Χριστό;
Σχόλιο Κατάνυξις: «Ἁλιεύσαμε τὴ συγκεκριμένη εἴδηση ἀπὸ περιέργεια γιὰ τὸν εὐφάνταστο τίτλο. Ἡ συνέχεια τοῦ ἄρθρου ὑπῆρξε ἀποκαλυπτική, γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ τὴ μεθοδολογία τῆς νέας τάξης πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ τὸν ὕποπτο ρόλο τῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων, στὴν ἐπιβολὴ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Σῆμα κατατεθὲν στὶς πρακτικές τους, τὸ μίσος καὶ ἡ ἀποστροφὴ σὲ κάθε τι Ὀρθόδοξο καὶ Πατριωτικό. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ δῆθεν ὑπηρετοῦν τὴν ὑψηλὴ ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου "οὐμανισμοῦ", χωρὶς διαφορές, χρωματικές, φυλετικὲς ἢ θρησκευτικές, οἱ ἴδιοι προετοιμάζουν τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση καὶ πανθρησκεία, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν ἀριθμοποίηση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὑπονομεύοντας δολίως τὴν ἀνεκτίμητη ἀξία τῆς ἀθάνατης ἀνθρώπινης ψυχῆς».
Διαβάστε τό ἀπαράδεκτο ἄρθρο τῆς Μ.Κ.Ο….

Ἴσως νὰ μὴν ἀναρωτήθηκες ποτέ.  
Ἴσως καὶ πάλι νὰ μὴν σοῦ πέρασε καν ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι –κυρίως στὴ χώρα μας- ποὺ χαίρονται καὶ ἀπολαμβάνουν τὴν ἑορταστικὴ περίοδο τῶν Χριστουγέννων, χωρὶς ὅμως νὰ πιστεύουν στὸν Χριστιανισμό.
Ἡ ἀνεξάρτητη ΜΚΟ «Ὅμιλος Ἀνθρωπιστῶν Κύπρου» μὲ κείμενό της, ἀπομυθοποιεῖ αὐτὴ τὴν εἰκόνα, ξεκαθαρίζοντας πώς οἱ γιορτὲς τῶν Χριστουγέννων, ὅπως καὶ ἄλλες μεγάλες χριστιανικὲς ἑορτές, πέραν τοῦ θρησκευτικοῦ ὑπόβαθρου ποὺ διαθέτουν, εἶναι καὶ μία πολὺ καλὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ συναντηθεῖς μὲ ἀγαπημένα πρόσωπα, νὰ ἀνταλλάξεις εὐχὲς καὶ νὰ περάσεις ὄμορφα.
«Οἱ ἀνθρωπιστὲς ἀπολαμβάνουν τὰ Χριστούγεννα χωρὶς κανένα αἴσθημα ἐνοχῆς καὶ χωρὶς νὰ νιώθουν ὑποχρέωση καὶ καθῆκον πρὸς μία ἀνώτερη ὀντότητα».
Γράφει ὁ Ὅμιλος Ἀνθρωπιστῶν Κύπρου*
Ἡ περίοδος τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἀδιαμφισβήτητα ἡ ἀγαπημένη πολλῶν ἀνθρώπων. Ὄχι ὅλων. Ὑπάρχουν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἴτε δὲν πιστεύουν καὶ δὲν θέλουν νὰ γιορτάσουν τὴν χριστιανικὴ παράδοση εἴτε αὐτοὶ ποὺ δὲν θέλουν νὰ συμμετέχουν σὲ αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦν «καταναλωτικὴ» γιορτὴ ποὺ στηρίζεται πλέον κατὰ πολὺ στὸν ὑλισμό.
Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία ἄλλη μερίδα ἀνθρώπων ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ γιορτάσουν τὴν περίοδο αὐτὴ ἐνῶ ἡ θρησκεία δὲν παίζει κανένα ρόλο στὴ ζωή τους.
Εἶναι αὐτοὶ οἱ μὴ θρησκευόμενοι ἄνθρωποι, ὑποκριτές;
Θὰ ἔπρεπε νὰ νιώθουν ἐνοχὲς πού ἐνῶ δὲν πιστεύουν, γιορτάζουν; Καμία ἀπολύτως ἐνοχή!
Ὁ Ἀνθρωπισμὸς ἀπορρίπτει τὴν ἰδέα τοῦ ὑπερφυσικοῦ καὶ τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς καὶ ὑπερασπίζεται τὴν ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ λαμβάνει ἠθικὲς ἀποφάσεις ποὺ βασίζονται στὴ λογική, τὴν ἐνσυναίσθηση, στὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν συνάνθρωπο καὶ στὴ φιλοδοξία του πρὸς τὸ γενικότερο καλό τῆς ἀνθρωπότητας.
Ἡ ἀνθρωπιστικὴ ἠθικὴ εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἀνθρώπινης φύσης, μὲ βάση τὴν κατανόηση καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς ἄλλους, χωρὶς νὰ χρειάζεται καμία ἐξωτερικὴ ἔγκριση. Οἱ ἀνθρωπιστὲς ἐξηγοῦν πὼς ἔχουμε μία μόνο ζωὴ καὶ σημασία ἔχει πὼς καλύτερα μποροῦμε νὰ τὴν ἀξιοποιήσουμε, ἐδῶ καὶ τώρα.  

Πῶς μποροῦν ὅμως οἱ ἀνθρωπιστὲς μὲ αὐτὴ τὴν κοσμικὴ προσέγγιση στὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη νὰ γιορτάζουν θρησκευτικὲς γιορτὲς ὅπως εἶναι τὰ Χριστούγεννα;
Ὅπως καὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες γιορτές, ὀνομαστικές, γενεθλίων ἀκόμα καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν χριστιανικῶν γιορτῶν, οἱ ἀνθρωπιστὲς βρίσκουν εὐκαιρία νὰ ἀπολαύσουν χρόνο μὲ δικούς τους ἀνθρώπους, νὰ ἀλληλοευχηθοῦν «χρόνια πολλὰ» καὶ νὰ ἀνταλλάξουν δῶρα χωρὶς νὰ ὑπάρχει κανένα θρησκευτικὸ ὑπόβαθρο.
Τὰ Χριστούγεννα ἀποτελοῦν μία σημαντικὴ εὐκαιρία συνεύερεσης μὲ οἰκογένεια καὶ φίλους γιὰ νὰ διασκεδάσουν καὶ νὰ εὐθυμήσουν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πιὸ κρύας καὶ σκοτεινῆς ἐποχῆς τοῦ χρόνου.

Τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπο, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἐλπίδας κυριαρχεῖ τὴν περίοδο αὐτὴ χωρὶς τὴν παρουσία θεοῦ στὴ ζωή τους καὶ φέρνει τὴν ἴδια χαρὰ στοὺς ἀνθρωπιστὲς ὅπως σὲ ὅλους τούς θρησκευόμενους ἀνθρώπους.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο περνοῦν οἱ ἀνθρωπιστὲς τὰ Χριστούγεννα χωρὶς κανένα αἴσθημα ἐνοχῆς καὶ χωρὶς νὰ νιώθουν ὑποχρέωση καὶ καθῆκον πρὸς μία ἀνώτερη ὀντότητα. Ὑποκρισία δὲν εἶναι νὰ στολίζεις τὸ δέντρο, ἕνα ἔθιμο μὲ παγανίστικες ἐξάλλου ρίζες, χωρὶς νὰ θρησκεύεις.
Κάθε ἄλλο. Ὑποκρισία εἶναι νὰ ἐπικαλεῖσαι τὴ θρησκεία σου γιὰ νὰ στολίσεις ἕνα δέντρο. Καὶ ὑποκρισία εἶναι νὰ συμμετέχεις σὲ κάτι, χωρὶς νὰ λὲς ἀνοιχτὰ καὶ ἐλεύθερα τὶς δικές σου πεποιηθήσεις.
Καλὰ Χριστούγεννα, καλὰ Σατουρνάλια!
Χρόνια Πολλὰ τελοσπάντων!

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.