1 Νοε 2016

ΠΕΘ: Ποιοὶ καὶ γιατί ἀγωνίζονται τά ΟΧΙ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν, νὰ μετατραποῦν σέ ΝΑΙ;

Ἐπιστολὴ Διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
Πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, Πρόεδρο καὶ ἅπαντες τούς Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Μακαριώτατε,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ἐπικοινωνεῖ μαζί σας, διότι παρατηροῦμε ὅτι τὸ μεγάλο πρόβλημα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὁλοένα καὶ ὀξύνεται, μὲ τὴν βεβιασμένη ἐνέργεια τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη νὰ ἐφαρμόσει μὲ σχετικὸ ΦΕΚ, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς φετινῆς σχολικῆς χρονιᾶς τὰ «ἀκατάλληλα καὶ ἐπικίνδυνα», ὅπως πολὺ σωστὰ τὰ χαρακτήρισε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, νέα...
Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημά μας.

Εἶναι φανερὸς ὁ ἐμπαιγμός, οἱ μὲν Συντάκτες τῶν νέων Προγραμμάτων, δηλαδὴ ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους μας, ὁμάδα τῶν Ἐπιλεγμένων Θεολόγων τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), ἰσχυρίζονται ὅτι αὐτὰ εἶναι ὀρθόδοξα, ὁ δὲ κ. Φίλης ὑποστηρίζει μὲ πάθος ὄτι  προωθοῦν τὸ οὐδετερόθρησκο σχολεῖο καὶ κράτος, ποὺ ὁραματίζεται. Τώρα πῶς συμβαίνει αὐτὰ τὰ δύο νὰ συμβαδίζουν δεν γνωρίζουμε.
Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει κριθεῖ μὲ τὶς παλαιότερες καὶ πρόσφατες δικαστικὲς ἀποφάσεις ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ὁποίων εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους, βεβαίως καὶ γιὰ τὴν Πολιτεία, εἶναι ὅτι τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τὰ δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὑποχρέωση τὴν ὁποία δὲν τηροῦν οὔτε οἱ Συντάκτες τοῦ Προγράμματος, οὔτε ἡ Πολιτεία. Ἐπιπλέον, ὅπως γνωρίζει  καὶ ὑποστηρίζει ὁ θεολογικὸς καὶ ἐκκλησιαστικὸς κόσμος, στὴν συντριπτική του πλειονοψηφία, τὰ Προγράμματα αὐτὰ εἶναι ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀντορθόδοξα.

-  Ἀντισυνταγματικά, διότι καταργοῦν τὴ συνταγματικὴ ἀρχὴ τῆς ἰσονομίας, καθὼς οἱ ἕλληνες μαθητὲς τῶν ἄλλων ὀργανωμένων θρησκευτικῶν κοινοτήτων (Ἑβραίων, Μουσουλμάνων, Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν),  ἀπολαμβάνουν τὸ δικαίωμα νὰ διδάσκονται ἀμιγῶς τὴν πίστη τους (μὲ ὕλη καὶ διδάσκοντες ποὺ οἱ θρησκευτικές τους κοινότητες ἐπιλέγουν καὶ ἐγκρίνουν), πλὴν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν μαθητῶν, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ διδάσκονται τὴν δική τους πίστη ἀνακατωμένη μὲ ἕνα μεῖγμα θρησκειῶν.

-  Ἀντιπαιδαγωγικά, διότι μικρὰ παιδιά, ἀπὸ τὴν Γ΄ Τάξη Δημοτικοῦ, ὑποχρεώνονται νὰ διδάσκονται ὕλη μεγαλυτέρων τάξεων καὶ διότι ἡ ταυτόχρονη παροχὴ γνώσεων γιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες (συγκρητισμός), σὲ μικρὰ παιδιά, ποὺ λόγω ἡλικίας, δὲν διαθέτουν τὴν προαπαιτούμενη κριτικὴ σκέψη καὶ διάκριση, θὰ διαλύσει τὴν πνευματική τους ἰσορροπία καὶ θὰ τοὺς δημιουργήσει προβλήματα σύγχυσης καὶ πνευματικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ. Ἐπιπλέον, τὰ νέα Προγράμματα, ἔντεχνα ἀσκοῦν προσηλυτισμὸ σὲ ἄλλους πνευματικοὺς δρόμους, γεγονὸς ποὺ τὰ καθιστὰ ὄχι μόνον ἐπικίνδυνα ἀλλὰ καὶ παράνομα. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένες οἱ ἀνησυχίες ποὺ ἔχουν ἐκφράσει γι΄ αὐτὰ ὁ Μακαριώτατος καὶ ἡ σεβαστὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας.

-  Αντορθόδοξα, διότι καταργεῖται ὁ Χριστοκεντρικὸς χαρακτήρας τῆς παρεχόμενης, σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα, τοὺς Νόμους καὶ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας, σχολικῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους μαθητές.
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἡ ΠΕΘ ἀγωνίζεται, στὸ πλευρὸ τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἐνημερώσει τὸν εὐσεβῆ κλῆρο καὶ τὸν ὀρθόδοξο λαὸ γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ ἀκαταλληλότητα αὐτῶν τῶν Προγραμμάτων.
Ἡ Ἐκκλησία, ἀναλαμβάνοντας πλήρως τὴν πνευματικὴ εὐθύνη ποὺ ἔχει ἔναντι τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῆς νεότητας, μὲ τρεῖς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας  καὶ μὲ κείμενα καὶ δηλώσεις τοῦ Μακαριωτάτου, ἔχει ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή της ἔναντι αὐτῶν των  Προγραμμάτων καὶ τὰ ἔχει ἀπορρίψει.

Δυστυχῶς, ὅμως, τώρα τελευταία καταφθάνουν σὲ ἐμᾶς πληροφορίες ὅτι κάποιοι ἀγωνίζονται ἐναντίον αὐτῶν τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πληροφορούμαστε, ἀλλὰ δὲν θέλουμε νὰ πιστέψουμε τὰ σχετικὰ μὲ κάποιες ἀδιαφανεῖς κινήσεις ποὺ γίνονται, οἱ ὁποῖες ἐπιπλέον, δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἐκπεφρασμένη θέση τῆς Ἱεραρχίας. Ἐπισημαίνουμε τοὺς κινδύνους, διότι οἱ καιροὶ οὐ μενετοί. Ὁφείλουμε ὅλοι νὰ κατανοήσουμε ὅτι μὲ τὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν μπορεῖ καὶ δὲν δικαιοῦται πλέον οὐδεὶς νὰ παίζει ὁποιασδήποτε μορφῆς παιχνίδια. Τὸ θέμα τοῦ μαθήματος ἔχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ ἀνησυχεῖ ἔντονα καὶ ἀναμένει καθαρὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς λύσεις ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία του καὶ ὄχι μεθοδεύσεις ποὺ δείχνουν νὰ ὑπηρετοῦν διάφορες ἀλλότριες σκοπιμότητες οἱ ὁποῖες κάποια στιγμὴ θὰ ἔλθουν στὸ φῶς, θὰ φανερωθοῦν.

Μὲ βάση τὴν ἔγκυρη πληροφόρηση ποὺ ἔχουμε, ἡ ἐξ’ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπὴ δὲν φαίνεται νὰ ἀκολουθεῖ πιστὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας ὅσον ἀφορᾶ, ἀφενὸς στὴν ἐπιλογὴ εἰδημόνων καὶ ἀφετέρου στὴν ὀργάνωση τοῦ διαλόγου μὲ τὴν πολιτεία ἀπὸ μηδενικὴ βάση γιὰ τὸ χαρακτήρα καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος.  
Κάποιοι φαίνεται, παρασκηνιακά, ἀγωνίζονται νὰ ἀλλοιωθοῦν, νὰ ἀλλάξουν ἢ νὰ σβηστοῦν οἱ ξεκάθαρες καὶ σωστὲς θέσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ξεχαστοῦν οἱ δηλώσεις τοῦ Μακαριωτάτου γιὰ «ἐπικίνδυνα καὶ ἀπαράδεκτα Προγράμματα Σπουδῶν».

Ποιοὶ καὶ γιατί ἀγωνίζονται τὰ ΟΧΙ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῆς Ἱεραρχίας, στὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,  νὰ μετατραποῦν σὲ ΝΑΙ;
Ποιοὶ καὶ γιατί ἀλλοιώνουν τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας νὰ χρησιμοποιηθοῦν εἰδήμονες γιὰ τὰ Προγράμματα Σπουδῶν στὴν εἰδικὴ ἐπιτροπή, ἀποστολὴ τῆς ὁποίας θὰ εἶναι νὰ μελετήσουν σὲ βάθος τὸ θέμα καὶ νὰ προτείνουν θεολογικοπαιδαγωγικὲς καὶ διδακτικὲς λύσεις καὶ τρόπους γιὰ τὴν ἀπὸ μηδενικὴ βάση συζήτηση μὲ τὴν πολιτεία σχετικὰ μὲ τὴν σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδῶν, πού νὰ προωθοῦν τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ τῆς νεότητας;

Γιατί δὲν κλήθηκαν οἱ εἰδικοὶ ἐπὶ τῆς Παιδαγωγικῆς καὶ Διδακτικῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν νὰ συμμετέχουν σὲ αὐτὴν τὴν Ἐπιτροπή;
Μὲ ποιὰ ἐκκλησιαστικὰ ἢ ἐπιστημονικὰ κριτήρια στιγματίζονται καὶ ἀποκλείονται ἡ ΠΕΘ καὶ οἱ καθ’ ὕλην εἰδικοὶ καὶ ἐπιλέγονται τελικὰ κάποιοι ἄλλοι ὡς δῆθεν εἰδήμονες;
Μήπως ὑπάρχουν σκέψεις νὰ ἐξυπηρετήσει ἡ ἐν λόγω Ἐπιτροπὴ ἄλλες σκοπιμότητες ἀπὸ ἐκεῖνες πού ὅρισε ἐξ’  ἀρχῆς ἡ Ἱεραρχία γιὰ τὴν Ἐπιτροπή;

Ἐλπίζουμε νὰ διαψευσθοῦν οἱ πληροφορίες ποὺ μιλοῦν γιὰ μεθόδευση, προκειμένου νὰ βγεῖ ἀπόφαση, μὲ Συνοδικὴ μάλιστα σφραγίδα, ποὺ θὰ προτείνει ἁπλῶς βελτιώσεις τῶν νέων διαθρησκειακῶν Προγραμμάτων καὶ ὄχι ἀπὸ μηδενικὴ βάση διάλογο γιὰ νέα Προγράμματα στὰ ὁποῖα ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία θὰ ὑπάρχει σὲ χωριστὲς ἑνότητες ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς στὰ θρησκεύματα.

Αὐτὸ ἐπίσης ποὺ μᾶς προβληματίζει ἔντονα εἶναι ὅτι ὁρισμένοι στοχοποιοῦν, ὑποτιμοῦν καὶ συκοφαντοῦν τὴν ΠΕΘ, τὴν παλαιότερη Ἐπιστημονικὴ Ἕνωση τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Θεολόγων τῆς χώρας καὶ ποὺ ἀγωνίζεται ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση καὶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ περιεχομένου ποὺ ἐπέφεραν αὐτὰ τὰ Προγράμματα.

Λυπούμαστε γιὰ τὶς συμπεριφορὲς αὐτές, ποὺ δείχνουν ὅτι ὁρισμένοι στὴν πράξη δὲν θέλουν καθαρὴ λύση στὸ πρόβλημα μὲ τὸ μάθημα, διότι, χωρὶς ἐκκλησιαστικὴ διάκριση, ἔφτασαν στὸ σημεῖο ἀφενὸς νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν ἐπιστημονικὰ κριτήρια γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν εἰδημόνων, ἀλλὰ συκοφαντίες καὶ λασπολογίες, προκειμένου νὰ ἀποκλειστοῦν οἱ εἰδήμονες καὶ νὰ ἐπιλεγοῦν ἄλλοι καί, ἀφετέρου, νὰ ταυτίζουν τὸν θύτη μὲ τὸ θύμα καὶ νὰ τοποθετοῦν στὴν ἴδια μοίρα τὸν ΚΑΙΡΟ ποὺ παρανόμως ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ μὲ σκοπὸ τὴν κατάργηση τοῦ ὀρθόδοξου μαθήματος, μὲ τὴν ΠΕΘ.

Στὴν ἴδια μοίρα λοιπόν, ὁ ΚΑΙΡΟΣ, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 2010 καὶ εἶναι ὁ δημιουργὸς τῶν Προγραμμάτων, μὲ τὴν ΠΕΘ, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1951 καὶ πού ἐξ ἀρχῆς ἀγωνίζεται στὸ πλευρὸ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστοῦν οἱ ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς συνέπειες τῆς δράσης αὐτοῦ τοῦ σωματείου;
Διερωτώμεθα, μήπως παίζονται πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ παιχνίδια ἢ μήπως ὑφαίνονται κάποιες προσωπικὲς ἐπιδιώξεις στὴν πλάτη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τῶν Θεολόγων καθηγητῶν, τῶν μαθητῶν, τῶν γονέων τους καὶ συνόλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;

-  Ζητούμε λοιπόν, οἱ εἰδήμονες τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας ποὺ θὰ συζητήσει τὸ θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, νὰ ὁρισθοῦν ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο ἢ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς ἐπίσης, τὰ ὅποια συμπεράσματα αὐτῆς τῆς Ἐπιτροπῆς νὰ τύχουν καὶ πάλι τῆς ἔγκρισης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

-  Δοθείσης τῆς εὐκαιρίας, ὀφείλουμε εὐσεβάστως νὰ ἀναφέρουμε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὰ ὀνόματα τῶν εἰδικῶν Ἐπιστημόνων τῆς Παιδαγωγικῆς: 1. Ἰωάννης Κογκούλης, ὁμ. Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, 2, Χρῆστος Βασιλοπουλος, ὁμ. Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ,  3. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, 4. Δημήτριος Λάππας, ὄμ. Ἔπ. Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς, τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, 5. Μαρία Ράντζου, Ἑπ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικῆς, τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ 6. Ἀθανάσιος Στογιαννίδης, Ἑπ. Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς, τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ 7. Εὐάγγελος Πεπές, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, 8. Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, 9. Σταμάτιος Πορτελάνος, Ἐπ. Καθηγητὴς Διδακτικῆς Θρησκευτικῶν – Θρησκειολογίας, τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων 10. Κωσταντίνος Πρέντος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΕΚΠΑ, 11. Διαμάντη Τσαγκαρλή, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΕΚΠΑ, 12. Ἰωάννης Φύκαρης,  Ἐπ. Καθηγητὴς Διδακτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 13. Ἰωάννα Κομνηνοῦ, Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς ΕΚΠΑ.

-  Οἱ κ. Ἔμμ. Περσελὴς καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς τοῦ ΕΚΠΑ, Μάριος Κουκουνάρας, Λέκτωρ τῆς Θεολογικῆς τοῦ ΕΚΠΑ καὶ Βασιλικὴ Μητροπούλου, Ἀναπλ. Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς τοῦ ΑΠΘ ἦταν συντάκτες τῶν νέων Προγραμμάτων. Ὁ Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης Στυλιανὸς Τσιπούρας, δρ. Φιλοσοφίας, ἔχει ἐπιλεγεῖ μὲ αἴτησή του ὡς Ἐπιμορφωτῆς τῶν νέων Προγραμμάτων στὸ ΙΕΠ. Ἐπίσης, κάποιοι ἐκ τῶν ἐπιλεγέντων στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς δῆθεν εἰδήμονες δὲν ἔχουν σχέση μὲ Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, μερικοὶ δὲ δὲν ἔχουν γνώσεις καὶ σπουδὲς Θεολογικές. 

Ἐμεῖς ὡς Θεολόγοι δηλώνουμε ὅτι δὲν ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὶς θέσεις μας ἢ γιὰ νὰ αὐξήσουμε τὸ μισθό μας. Ἀγωνιζόμαστε, διωκόμενοι καὶ  λοιδορούμενοι, γιὰ νὰ ἔχουν τὰ παιδιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὰ παιδιά μας, ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα τους, αἰσθανόμενοι τὸ χρέος καὶ τὴν εὐθύνη ποὺ ἔχουμε πρωταρχικὰ πρὸς Τὸν Χριστὸ στὸν ὁποῖον πιστεύουμε, πρὸς τὴ συνείδησή μας καὶ στὸν ὅρκο ποὺ δώσαμε ὡς Θεολόγοι καὶ πρὸς τὰ παιδιὰ ποὺ διδάσκουμε.

Ὡς ΠΕΘ, δηλώνουμε ὅτι θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε δυναμικὰ γιὰ μία Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα μας καὶ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν θὰ ἀνεχθοῦμε ἐνέργειες ἀπὸ κανέναν, ποὺ δὲν εἶναι συμβατὲς μὲ ἕνα ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μάθημα ποὺ δικαιούμαστε, ἐμεῖς μέν, νὰ διδάσκουμε, ὡς ἀπόφοιτοι ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ χριστιανοί, τὰ παιδιὰ δέ, νὰ διδάσκονται ὡς μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τέκνα ὀρθοδόξων γονέων. Καλοῦμε ὅλους νὰ δείξουν τὴν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστικὴ ὑπευθυνότητα καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας. 

Καλοῦμε τὰ ΜΜΕ  νὰ στρέψουν τὴν προσοχή τους, δείχνοντας τὴν ἀνάλογη ὑπευθυνότητα καὶ νὰ ἀναδείξουν τὸ πρόβλημα.
Καλοῦμε ἐπίσης ὅλους τούς Ἕλληνες νὰ συστρατευθοῦν μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ΠΕΘ στὸν ἀγώνα γιὰ μία Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγή, ποὺ δικαιοῦνται νὰ ἔχουν τὰ παιδιά τους ὡς βαπτισμένα στὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Καλοῦμε ὅλους νὰ ἀγωνιστοῦν, ὁ καθένας ἀπὸ τὴ θέση του καὶ ὅλοι μαζί, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε, σὺν Θεῷ, νὰ φέρουμε τὴν ἀνάσταση τῆς χριστιανικῆς Παιδείας καὶ τοῦ Γένους μας.

Μὲ σεβασμὸ ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιά Σας
Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
Ὁ Προεδρος                                                       Ὁ Γενικὸς Γραμματέας
Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας                                     Παναγιώτης Τσαγκάρης
Δρ Θεολογίας                                                           Μr Θεολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.