23 Σεπ 2016

Τὶς παραιτήσεις τῶν Φίλη καὶ Γιαγκάζογλου ἀναμένει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων!

Δελτίο τύπου τς ΠΕΘ
Τὶς παραιτήσεις τῶν κ.κ. Ν. Φίλη καὶ Στ. Γιαγκάζογλου, ἀναμένει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ), ζητώντας τὴν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Οἱ Θεολόγοι καθηγητὲς ἔχουν νόμιμο δικαίωμα καὶ συνειδησιακὴ ὑποχρέωση νὰ μὴν ἐφαρμόσουν τὰ νέα ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀντορθόδοξα Προγράμματα Σπουδῶν.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) συμφωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὶς δηλώσεις (20/9/2016) τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὅτι τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ΦΕΚ ὑπ. ἀριθ. 143575/Δ2 ΥΑ 13.09.2016), ποὺ βεβιασμένα ἐπιβάλλει στὰ σχολεῖα ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Ν. Φίλης, «εἶναι ἀπαράδεκτα, εἶναι...
ἐπικίνδυνα, εἶναι πράγματα ποὺ δὲν θὰ ἀποδώσουν καρπούς, ἀλλὰ μεγάλη ζημιὰ στὴν παιδεία, γενικότερα στὴν κοινωνία μας, καὶ ρήξη μέσα στὴν Ἐκκλησία στὶς σχέσεις μὲ τὴν πολιτεία».

 ΠΕΘ ἐκφράζει τὴν πλήρη ἀντίθεσή της στὴν ἐφαρμογὴ αὐτῶν τῶν πνευματοκτόνων Προγραμμάτων γιὰ τρεῖς πολὺ συγκεκριμένους  λόγους:

1) Εἶναι ἀντισυνταγματικά, διότι, ἔτσι ὅπως τὰ κατάντησαν ὁ κ. Φίλης καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ὑπεύθυνοι Θεολόγοι τοῦ ΙΕΠ καὶ τοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσμου «Καιρός», δὲν ἀναπτύσσουν τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ συνείδηση τῶν μαθητῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διαπράττονται ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐμπνευστὲς καὶ ἐφαρμοστές, σύμφωνα μὲ γνωμοδοτήσεις ἔγκριτων νομικῶν, δύο ἀδικήματα:

α) Τὸ ἀδίκημα τῆς συνταγματικῆς ἀνισονομίας, ἀφοῦ τὸ νέο πολυθρησκειακὸ ἤ, ὅπως τὸ ὀνομάζει ὁ κ. Φίλης, Θρησκειολογικὸ Πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικών ἐπιβάλλεται, ρατσιστικά, μόνον στοὺς Ὀρθόδοξους μαθητές. Έτσι, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ Μουσουλμάνοι καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ Ἕλληνες μαθητὲς ἀπολαμβάνουν -καὶ πολὺ σωστὰ- ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὸ δικαίωμα νὰ διδάσκονται ἀποκλειστικὰ τὴ δική τους πίστη, ἀπὸ διδάσκοντες καὶ ὕλη, ποὺ οἱ θρησκευτικές τους κοινότητες ἐπιλέγουν καὶ ἐγκρίνουν. Ἀντίθετα, μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν, ποὺ αὐταρχικὰ ἐπιβάλλει ὁ κ. Φίλης, οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητὲς δὲν διδάσκονται πλέον τὴ δική τους πίστη, ἀλλὰ ἕνα πολτοποιημένο μεῖγμα Χριστιανισμοῦ- θρησκειῶν, κάτι ποὺ ὁλοφάνερα ἀντίκειται στὸ Σύνταγμα, στὸν ἐκπαιδευτικὸ Νόμο καὶ στὴν ἰσχύουσα νομολογία.  

β) Τὸ ἀδίκημα τοῦ Προσηλυτισμοῦ, ὅπως ἐγκύρως ἔχει ἀποδειχθεῖ, καθὼς ὁδηγοῦν μὲ μαεστρία, σὲ ἄλλους πνευματικοὺς δρόμους,  ἀνήλικα ὀρθόδοξα παιδιὰ ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀμυνθοῦν πνευματικά.

2) Εἶναι ἀντιπαιδαγωγικά, διότι:
α) Ἡ διδακτέα ὕλη ποὺ προσφέρουν, δὲν ἀνταποκρίνεται στὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τῶν μαθητῶν.
β) Μὲ τὸ πολυθρησκειακὸ τους περιεχόμενο προξενοῦν θρησκευτικὴ σύγχυση στοὺς μαθητές.

3) Εἶναι ἀντορθόδοξα, διότι:
α) Ἔχουν ἀφαιρεθεῖ, ἐσκεμμένα, ἀπὸ τὴ διδακτέα ὕλη αὐτῶν τῶν Προγραμμάτων, τὰ βασικότερα θέματα διδασκαλίας τῆς ὀρθόδοξης πίστης (ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, τὴν πατερικὴ καὶ ἁγιολογικὴ παράδοση, τὸ δόγμα, τὴ λατρεία, τὴ θεολογία, τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας κ.α.). 
β) Σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς διδακτικὲς ἑνότητες τῶν Προγραμμάτων ὑπάρχει παράλληλη ἁπλὴ παράθεση σὲ βάρος πάντα, τῆς ὀρθόδοξης πίστης, θεμάτων καὶ στοιχείων, ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ὀρθοδοξία, στὶς χριστιανικὲς ὁμολογίες καὶ στὶς θρησκεῖες.

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ΠΕΘ δηλώνει ὅτι:
α) Οἱ Θεολόγοι καθηγητές, ὡς ὑπάλληλοι τοῦ κράτους, σύμφωνα μὲ ἔγκυρες γνωμοδοτήσεις, ἔγκριτων νομικῶν, ἔχουν καθῆκον ἅμα δὲ καὶ δικαίωμα νὰ τηροῦν τὸ Σύνταγμα καὶ νὰ μὴν ἐφαρμόζουν προδήλως (ὁλοφάνερα) ἀντισυνταγματικὲς καὶ παράνομες ἀποφάσεις τῆς διοίκησης (ν. 3528/2007, ἀρθρ. 24 καὶ 25 παρ. 3 ἐδάφιο 1ον  καὶ Ποινικὸς Κώδικας, ἄρθρ. 21).

β) Ζητάει ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος, κ. Ἀλέξη Τσίπρα, τὴν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀναμένει ἐπίσης, τὴν παραίτηση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, διότι πιστεύει ὅτι ὁ κ. Νίκος Φίλης θὰ κατανοήσει ὅτι δὲν μπορεῖ πλέον, νὰ ὑπηρετήσει πρὸς ὄφελος κανενός, τὸ «θεσμικό του ρόλο», καθὼς λειτουργεῖ ἀποδιοργανωτικὰ στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας καὶ διχάζει μὲ τὸν λόγο καὶ τὶς ἀποφάσεις του, τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

γ) Καταγγέλλει τὸν κ. Σταῦρο Γιαγκάζογλου, Σύμβουλο τοῦ κ. Φίλη, ποὺ ἦταν ὁ ἐμπνευστὴς καὶ συντονιστὴς τῶν νέων αὐτῶν Προγραμμάτων, ὡς ὑπεύθυνο ἠθικὸ αὐτουργὸ γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις καὶ τὴν ἀναστάτωση ποὺ ἔχει δημιουργήθει, στὸ χῶρο τῆς Παιδείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, δὲν τὸν ἀναγνωρίζει πλέον ὡς Σύμβουλο, μὲ θετικὲς προθέσεις καὶ ἐνέργειες γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ ὡς ἀποδομητῆ τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἀναμένει τὴν ὑποβολὴ τῆς παραίτησής του, λόγω εὐθιξίας, ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη θέση εὐθύνης γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 

δ) Εἶναι ἕτοιμη νὰ συντονιστεῖ μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Ὀκτωβρίου 2016, γιὰ ἕναν ἀπὸ κοινοῦ ἀγώνα ὑπερασπίσεως τῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπὸ τὶς παράνομες ἀντιστυνταγματικές, ἀντορθόδοξες,  ἀντιπαιδαγωγικὲς καὶ καταχρηστικὲς ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

ε) Καλεῖ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ λαὸ νὰ ἀφυπνιστεῖ καὶ νὰ ἀντιδράσει δυναμικὰ ἔναντι ὅλων αὐτῶν ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν ὀρθόδοξη πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ ἀνάπτυξη τῶν βαπτισμένων παιδιῶν του, ἀντιστεκόμενος ἔτσι, στὸ σχέδιο τῆς πνευματικῆς τους γενοκτονίας καὶ τῆς ἔνταξή τους, σὲ μία μελλοντικὴ ἐκκοσμικευμένη καὶ ὁμογενοποιημένη πανθρησκεία.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

5 σχόλια:

 1. Συμφωνῶ καί ἐπαυξάνω.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από το στόμα σας και στου Θεού τ' αυτή. Αλλά δυστυχώς δεν ξεκουμπίζονται εύκολα αυτοί οι άθεοι, ανθέλληνες, σιωνιστές, κατσαπλιάδες, ανιστόρητοι, κι’ αγράμματοι, πριν αποτελειώσουν την γενική υποδούλωση της Ελλάδας που ξεκίνησαν σιγά σιγά κι’ αθόρυβα οι προηγούμενοι κρυφοί πολιτικάντηδες της Μεταπολίτευσης Δυστυχώς εμείς οι Έλληνες, αργούμε να ξυπνήσουμε, αλλά και να ξυπνούσαμε ΠΟΙΩΣ, ποιός ικανός πολιτικός υπάρχει σήμερα να τους πετάξει όλους έξω; Δεν υπάρχει ούτε στρατιωτικός ικανός γιατί τους αποδεκάτισαν και βάλανε δικούς τους. Δηλαδή: Μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα. Γι’ αυτό, πιστεύω ότι μόνο ο καλός Θεός, δια της μεσιτείας, μετά από προσευχές και παρακλήσεις προς Την Υπεραγία Θεοτόκο και Αειπάρθενο Μαρία και Μητέρα Του Χριστού, θα σώσει την Ελλάδα μας. Σώσων Κύριε τον λαό σου και ευλόγισον την κληρονομία Σου
  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σύδνεϋ Αυστραλίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συμφωνώ .
  Χάρηκα που είδα στην φωτο της ΠΕΘ την συμφοιτητήτριά μου Ιωάννα.
  Είμαι κυκλωμένη από Νεοταξίτες και πίστεψα πως έμεινα μόνη .
  Σ' ευχαριστώ Ιωάννα.
  Ευχαριστώ την ΠΕθ.
  Μ. Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να παραιτηθούν και να φύγουν οι εγκάθετοι του νεοραγιαδισμού! Όξω ρεεε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δηλαδή ό,τι διδάσκαμε εμείς οι θεολόγοι είναι λάθος , επικύνδινα ή βαρετά;
  Γιατί πρέπει να τα αλλάξουμε; Είμαι από το 1990 στα σχολεία (ως ωρομίσθια αρχικά , αναπληρώτρια και μόνιμη στην συνέχεια, σε ΤΕΛ-ΕΠΑΛ ,ΛΥΚΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ) και δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το προβλημα (αν δεν είναι σχέδιο εξαφάνισης της ορθοδοξίας στους νέους). Ο υπουργος είπε θα αλλαξουν την πολιτισμική ταυτότητα του Νεοέλληνα .
  Τον ρώτησαν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.