30 Μαΐ 2016

Δὲν εἶναι τυφλὰ ποντίκια, οὔτε κοπάδι οἱ Χριστιανοί. Τά θεολογικὰ κείμενα κρίνονται ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ λαό, πού δὲν εἶναι ὑποδεέστερος στὴν ἔρευνα καὶ ἀποτίμηση τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ

Ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Συνόδου
Κατηγοροῦν κάποιοι μεγαλόσχημοι τούς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἐκείνους ποὺ ἔχουν κάποιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν ἐπικείμενη Μεγάλη Σύνοδο, ὅτι δὲν κάνουν ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν δείχνουν πειθαρχία. Καὶ ὅταν λέγουν Ἐκκλησία ἐννοοῦν αὐτάρεσκα καὶ ἀταπείνωτα τὸν ἑαυτό τους ἢ κάποια ἐκκλησιαστικὰ κέντρα ἀποφάσεων καὶ κάποια πρόσωπα ὑψηλὰ ἱστάμενα στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία.
Δὲν ὑπάρχει ὅμως χειρότερο ἐπιχείρημα μέσα στὴν ἱστορία τῆς Πίστεως ἀπὸ τὸ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ ἀρετὴ τῆς ὑπακοῆς καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς ἑνότητος γιὰ τὴν ἀναίρεση τοῦ θεόσδοτου δώρου τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς λογικῆς καὶ μάλιστα μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παραχάραξη τῆς Ἀλήθειας.
«Αὐτοῦ ἀκούετε» φωνάζει ὁ Ἅγιος Θεὸς ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θαβωρίου ὅρους τῆς...
Μεταμορφώσεως. Ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει χαρακτηριστικά: «ποίησον φίλους διὰ τὸν Χριστὸν καὶ ἐχθροὺς διὰ τὸν Χριστόν». Δὲν ὑπηρετοῦμε λοιπὸν πρόσωπα οὔτε κολακεύουμε καὶ χαϊδεύουμε ἀξιώματα καὶ θρόνους χάριν τοῦ ὁποιουδήποτε δικοῦ μας συμφέροντος καὶ σὲ βάρος τῆς ἀλήθειας. Τὴν Ἀλήθεια καὶ τὸν Χριστὸ ὑπηρετοῦμε «πάση θυσία».

Δηλαδή, «Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ» ἐπικριτὲς τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας, τί ἔπρεπε νὰ κάνει ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴ ψευδοσύνοδο τῆς Φερράρας Φλωρεντίας σύμφωνα μὲ τὴ δική σας σκέψη; Νὰ ὑπακούσει στὸν πατριάρχη καὶ στὸ βασιλιὰ σὲ βάρος τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ ὑπογράψει τὴν ὑποταγὴ στὸν Πάπα; Μὰ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ στάση του, αὐτὸ τὸ ΟΧΙ, εὐλογήθηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἐπαινέθηκε ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ παραμένει μέχρι σήμερα ὁ «Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας».

Μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λοιπὸν τίποτε δὲν εἶναι αὐτονόητο καὶ δεδομένο. Τί σημαίνει ὅτι κάποιος εἶναι Πατριάρχης ἢ Ἐπίσκοπος ἢ Θεολόγος; Πόσους τέτοιους ἔχει καταδικάσει καὶ ἀναθεματίσει ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ὡς αἱρετικούς; Ἀκόμη καὶ πολυπληθεῖς συνόδους ἀνακήρυξε ληστρικές. Ὅλοι κρίνονται στὴν Ὀρθοδοξία.

Πρωτίστως πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι. Κλῆρος καὶ λαός. Εἴμαστε «ὁ Χριστὸς καὶ ἐμεῖς μέσα στοὺς αἰῶνες» ὅπως λέγει ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος. Ἐκκλησία εἶναι Ὁ Χριστός, Τὸ Εὐαγγέλιο, Ἡ Ἀλήθεια, ὁ Ἐπίσκοπος, Τὸ Ἱερατεῖο, Τὸ Θυσιαστήριο καὶ Ὁ πιστὸς Λαός. Ὅλα μαζί. Ὄχι λαοκρατία οὔτε ὅμως καὶ κληρικοκρατία. Ὄχι ἀναρχία οὔτε ὅμως καὶ ἰσοπεδωτικὴ ὁμοιομορφία. Συνοδικότητα καὶ Ὁμοφωνία. Τὸ τεκμήριο τῆς Ἀλήθειας τελικὰ βρίσκεται στὸν πιστὸ λαό. Τὸ εἶπαν αὐτὸ οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς στὸν Πάπα τὸ 1848.

«...Ἔπειτα παρ΄ ἠμὶν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ο ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστιν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ, ὡς ἔργω ἐπειράθησαν καὶ πολλοὶ τῶν ἀπὸ τοῦ σχίσματος Παπῶν τὲ καὶ Πατριαρχῶν Λατινοφρόνων μηδὲν ἀνύσαντες...».

Ὁ Χριστός μας ἐπίσης ὅταν ἀπέστειλε τοὺς μαθητές Του στὰ ἔθνη, τοὺς εἶπε «διδάσκοντες αὐτοὺς πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμίν», δηλαδή: «δὲ θὰ λέτε ἄλλα ἀντ΄ ἄλλων καὶ δικά σας πράγματα, ἀλλὰ μόνο ὅλα ὅσα σᾶς ἔδωσα Ἐγὼ ὡς ἐντολές».
Λοιπόν, δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ διαβάζουμε καὶ νὰ κρίνουμε, ἂν αὐτὰ ποὺ ἑτοιμάζονται στὴ Μεγάλη Σύνοδο εἶναι μέσα στὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας; Δὲν κατακρίνουμε πρόσωπα, κείμενα κρίνονται μὲ βάση τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ἱερὰ Παράδοση.

Ἔλεος! Καὶ αὐτὸ τὸ πανανθρώπινο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως καὶ τοῦ λόγου θὰ τὸ στερήσουν οἱ ἀρνητὲς τῆς πολυφωνίας καὶ τῆς συνοδικότητος; Δηλαδὴ δὲν πρέπει νὰ ἐκφράσουν τὴ γνώμη τους κληρικοί, θεολόγοι, ἐπίσκοποι, ἅγιο Ὅρος, ἀδελφότητες; Ἀκόμη καὶ τὰ κοσμικὰ νομοσχέδια τίθενται σὲ ἀνοιχτὴ διαβούλευση. Χειρότεροι καὶ ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς θὰ γίνουν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες;

Θεολογικὰ κείμενα κρίνονται λοιπόν, καθὼς πρέπει νὰ γίνεται, ἀπὸ τὸν συμμετέχοντα εὐσεβῆ λαό, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ὑποδεέστερος στὴν ἔρευνα καὶ ἀποτίμηση τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ. Δὲν εἶναι τυφλὰ ποντίκια οἱ ἄνθρωποι οὔτε ζαλισμένο κοπάδι οἱ Χριστιανοί.
Ποῦ φτάσαμε ἐπιτέλους; Νὰ ἀντιγράφωνται στὴν Ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ παπικὲς ἰσοπεδωτικὲς πρακτικὲς καὶ νὰ μιμεῖται ἡ ἀνελεύθερη κομματικὴ πειθαρχία τῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν; Δυστυχῶς.
Ἀσφαλῶς καὶ δὲν θὰ τοὺς ἀκολουθήσει σὲ αὐτὸ τὸ δρόμο ὁ Πιστὸς Λαὸς οὔτε θὰ αὐτοκαταργηθεῖ ἐπειδὴ τὸ θέλουν μερικοί. 

4 σχόλια:

 1. Αυτό που θεάται κανείς τις τελευταίες ημέρες, περιηγούμενος το διαδίκτυο, είναι η επιεικώς θλιβερή πραγματικότητα επί τη βάσει της οποίας οι θερμοί υπέρμαχοι και πρωτοστάτες της ψευδο-συνόδου του Κολυμπαρίου έχουν αποδυθεί σε μία επιεικώς γελοία αλλά και απέλπιδα και εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία επιχείρηση δικαιολογήσεως των αδικαιολογήτων και απόπειρας αναστηλώσεως του κατ ουσίαν ανύπαρκτου κύρους της προδιαληφθείσης φαιδράς πανηγύρεως της Κρήτης μετά τα ανηλεή πλήγματα που επέφεραν σε βάρος της οι εξουθενωτικές και καταλυτικές κριτικές εξεχουσών εκκλησιαστικών και θεολογικών προσωπικοτήτων αλλά, και κυρίως, η απλανής και γρηγορούσα εκκλησιαστική συνείδηση.
  Προς το σκοπό αυτό, έναγχοι γενόμενοι οι προαναφερθέντες δούλοι της σκοπιμότητας, έχουν, προφανώς, "επιστρατεύσει" ενίους παράγοντες του εκκλησιαστικού και ακαδημαικού-θεολογικού χώρου οι οποίοι το μόνο που "κατορθώνουν", εν προκειμένω, είναι να υφίστανται αποδόμηση του υποτιθέμενου κύρους τους στην αδιάφθορη πανορθόδοξη συνείδηση.
  Ειδικά, γνωστό και μη εξαιρετέο φιλο-πατριαρχικό πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων φιλοξενεί τις τελευταίες ημέρες τέτοιου είδους επαίσχυντα, απαράδεκτα και προδοτικά της Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας κείμενα.
  Ό,τι και να κάνουν οι λεγάμενοι, ότι και να σοφισθούν και μηχανευθούν δεν πρόκειται να πετύχουν τίποτε! Η ψευδο-συνοδος του Κολυμπαρίου είναι θνησιγενής! Εμπεριέχει εγγενώς τα σπέρματα του θανάτου της! Απλώς θα καταγραφεί στις δέλτους της αδέκαστης εκκλησιαστικής Ιστορίας ως μία ακόμη σύνοδος σκοπιμότητας, μειοδοσίας και καταλύσεως και ευτελισμού κάθε έννοιας συνοδικότητας και οι αποφάσεις της που αντιστρατεύονται το πατρώο Δόγμα και το εκκλησιαστικό Ήθος θα απορριφθούν μετά πατάγου από τον πιστό λαό.
  Τα δε ονόματα των πρωταγωνιστών της θα αναγραφούν με τα μελανώτερα των χρωμάτων στα εκκλησιαστικά χρονικά.
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Υπήρξαν τόσες ψευδο-σύνοδοι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, που διεκδικούσαν και αυτές το «αλάθητο» και την «υπακοή» του πληρώματος της Εκκλησίας, αλλά καταδικάστηκαν μέσα στην ιστορία από την ανόθευτη Εκκλησιαστική συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας.

  Φυσικά και η μελλοντική Πανορθόδοξη Σύνοδος, θα κριθεί από το πλήρωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ΜΕΤΑ από την ολοκλήρωση της Συνόδου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό είναι υγεία,δείχνει ότι η συνείδηση της εκκλησίας έχει εκπληκτική αντοχή και διαύγεια καθαρότητας!Το εν Χριστώ πλήρωμα βλέπει τη προσπάθεια του αντιδίκου να δημιουργήσει προβλήματα μέσα στην εκκλησία.Εδώ δώδεκα μαθητές είχε πλησίον του ο Θεάνθρωπος κι όμως,ακόμη και εκεί λόγω αμελείας και μη εγρήγορσης κατάφερε τον ένα μαθητή να τον δελεάσει με ένα πάθος,το άλλον να λυγίσει την ώρα του πειρασμού και παρ΄ολίγο να χάσει το Χριστό!Tώρα το πόσο θα κρατήσει αυτό,και πόσοι θα μείνουν σταθεροί,επειδή υποβόσκουν πολλά μικρά πάθη και μικρότητες που ούτε οι ίδιοι δε τα υποψιαζόμαστε πολλές φορές, ο Θεός το ξέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-kritis/8613-kisamou-to-buzantio-sunexizei-na-zei-kai-na-aktinobolei-fos-kai-elpida
  Και μέσα στο γενικό χαμό να σου και ο μητροπολίτης Κισάμου να ισχυρίζεται τα εξής: "«Ιδού η απόδειξις συνέχισης του Βυζαντίου, η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που η πρόνοια του Θεού οικονόμησε να πραγματοποιηθεί εις την ταπεινή Ι. Μητρόπολη μας. Σύμπασα η Ορθοδοξία θα συναχθεί εις τον τόπο μας δια να μαρτυρήσει την αλήθεια της πίστεως μας και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος»!!!
  Αναρωτιέται κανείς εάν αξίζει να σχολιάσει τη συγκεκριμένη δήλωση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.