30 Μαΐ 2016

Ἐπιστολὴ-παρέμβαση Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὅρους πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Φωτογραφία «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Παρέμβαση τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο:
«Ἔσχατος κριτὴς ἐπὶ θεμάτων πίστεως εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας»
Ἐκτενή ἐπιστολὴ γιά τούς προβληματισμοὺς καὶ τὶς ἀντιρρήσεις τῶν Ἁγιορειτῶν γιὰ τὰ θέματα τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου ἔστειλε μετὰ ἀπὸ μακρὲς συνεδριάσεις κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῶν Μυροφόρων ἡ Ἔκτακτη Σύναξη τῶν Ἡγουμένων καὶ Ἀντιπροσώπων τῶν 20 Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους στόν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Μάλιστα ἀποφασίσθηκε ἡ ἐπιστολὴ νὰ κοινοποιηθεῖ σὲ ὅλες τὶς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Στὴν ἐπιστολὴ τονίζεται ὅτι ὁ ὅρος «Ἐκκλησία» δὲν μπορεῖ νὰ λέγεται γιὰ τοὺς ἑτεροδόξους. Ἐπίσης ἐκφράζεται ἡ ἀντίθεση τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὶς συμπροσευχὲς καὶ τὶς λειτουργικὲς πράξεις μὲ τοὺς ἑτερόδοξους. Ὁ «ἔσχατος κριτὴς» γιὰ θέματα πίστεως εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκφράζουν ἀκόμα καὶ μεμονωμένα πρόσωπα, ἀναφέρουν...

οἱ Ἁγιορεῖτες, καὶ ὄχι μόνο οἱ Συνοδοι όπως γράφει τὸ κείμενο τῆς Πανορθόδοξης. (Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς ἀνέτρεψε μόνος του τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας).


Εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀναγνώριση ὡς Οἰκουμενικῶν τῶν Συνόδων ἐπὶ Μεγ. Φωτίου καὶ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ποὺ ἔδωσαν ἀπάντηση σὲ ὅλες τὶς κακοδοξίες τοῦ Παπισμοῦ (φιλιόκβε, παπικὸ πρωτεῖο κλπ.), ἀναφέρεται στὴν ἐπιστολή. Μόνο σοβαρὲς ἀλλαγὲς στὰ κείμενα τῆς Πανορθόδοξης μπορεῖ νὰ ἀναπαύσουν ὅλους τούς Ὀρθοδόξους, γράφουν οἱ Ἁγιορεῖτες. Διαφορετικά, μπορεῖ ἡ Σύνοδος νὰ γίνει ἀφορμὴ γιὰ νέα σχίσματα.

Παρακάτω ἀναφέρονται μερικὰ χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα τῆς ἐπιστολῆς:
α. «...ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος... νὰ ἀποφύγη τὸν ὄρον «Ἐκκλησία» διὰ τοὺς ἑτεροδόξους, χρησιμοποιοῦσα ἀντ΄ αὐτοῦ τους ὅρους «χριστιανικὰ δόγματα καὶ ὁμολογίαι».

β. «...ἡ ἔννοια τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας χρήζει ὠσαύτως διασαφήσεως.... εἰς τὴν ἑνότητα Αὐτῆς ἀνήκουν μόνον τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς Σῶμα Χριστοῦ... Περὶ τούτων μόνον λέγεται τὸ «ἴνα ὦσιν ἐν, καθὼς ἠμεῖς ἐν ἐσμέν», κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τῶν θεοφόρων Πατέρων».

γ. «...Ὁ τρόπος διεξαγωγῆς καὶ ἡ πορεία τῶν θεολογικῶν διαλόγων δὲν ἀναπαύει τὸ σύνολον τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δὲ καθ’ ἠμᾶς Ἱερὰ Κοινότης κατὰ καιροὺς καὶ εἰς διαφόρους περιστάσεις ἔχει ἐκφρασθῆ δι΄ ἐπισήμων κειμένων κατὰ θεολογικῶν συμφωνιῶν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἔχει διαμαρτυρηθῆ διὰ συμπροσευχᾶς καὶ ἄλλας λατρευτικᾶς πράξεις (λειτουργικοὺς ἀσπασμοὺς κ.λπ.), δι’ ὧν δίδεται ἡ εἰκὼν ψευδοῦς ἑνώσεως μετ’ αὐτῶν... δέον νὰ ἀποσαφηνισθῆ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδόλως δύναται νὰ δεχθῆ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς τινὰ διομολογιακὴν προσαρμογὴν ἡ ὡς συμμετοχὴν εἰς συμπροσευχᾶς καὶ ἑτέρας λατρευτικᾶς πράξεις».

δ. «...δὲν δυνάμεθα νὰ μὴ ἐκφράσωμεν τὸν ἔντονον προβληματισμὸν καὶ τὰς εὐλόγους ἀντιρρήσεις ἠμῶν διὰ τὴν περαιτέρω συμμετοχὴν τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὸ «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν» (Π.Σ.Ε)».

ε. «...ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοσις ἀναγνωρίζει ὡς ἔσχατον κριτὴν ἐπὶ θεμάτων πίστεως τὴν συνείδησιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ἐκφράζουν ἐνίοτε μεμονωμένα πρόσωπα ἡ σύνοδοι ἱεραρχῶν ἡ ὁ πιστὸς λαὸς καὶ ἡ ὁποία ἐπικυροῦται διὰ συνοδικῶν ἀποφάσεων».

στ. «...δέον νὰ περιληφθῆ ἀναφορὰ καὶ εἰς τὰς μετὰ τὴν ἁγίαν Ζ΄ Οἰκουμενικὴν μεγάλας Συνόδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας... καθ' ὅσον διὰ τῆς ἀναφορᾶς εἰς αὐτᾶς τὰς συνόδους αἱ δογματικαὶ καὶ ἐκκλησιολογικαὶ διαφοραὶ μετὰ τῶν ἑτεροδόξων (περὶ τὸ Φιλιόκβε, τὴν κτιστὴν Χάριν, τὸ παπικὸν πρωτεῖον κ.λπ.) ἀποσαφηνίζονται πλήρως».
Ἀκολουθεῖ ἀντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς:

8 σχόλια:

 1. Επιτέλους, ξεκάθαρος πατερικός λόγος. Γιατί μέχρι τώρα πολλοί "θεωρητικοί" πατέρες του Αγίου Όρους μας είχαν απογοητεύσει.
  Ευτυχώς όμως η Ιερά Κοινότητα ήρθε να τους διαψεύσει πανηγυρικά!! Θέτει δηλαδή τα δογματικά λάθη των οικουμενιστών εκτός Ορθοδόξου Παραδόσεως και προειδοποιεί τον κίνδυνο, να βρεθούν όσοι πλεύσουν σε αυτή τη γραμμή εκτός Εκκλησίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μάλλον θα προτιμήσουν την βήμα το βήμα παράδοση και ίσως προετοιμάσουν και νέα σύνοδο για το επόμενο βήμα. Ας συμφωνήσουμε κατ' αρχήν σε κοινό ημερολόγιο και κοινό εορτασμό του Πάσχα (δύο πασχαλιές μαζί ...), σε τυπικά θέματα (ενδυμασία ιερέων, μοντέρνα αγιογραφία κ.λ.), σε 'βελτίωση' διοικητικών θεμάτων κ.α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστούμε τους πολιστές του Άθωνoς διότι φρυκτωρούν την Αλήθεια της Πίστεώς μας ομολογιακώς. Πάντοτε οι εν τω κόσμω πιστοί προσβλέπουμε προς το Άγιον Όρος για καθοδήγηση σε θέματα Πίστεως, επειδή φως των μοναχών είναι οι Άγγελοι, φως δε κοσμικών οι μοναχοί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η συγκεκριμένη παρέμβαση του Αγίου Όρους αφ ενός μεν αποτελεί ισχυρό ράπισμα στις επηρμένες παρειές των συνταξάντων τα επαίσχυντα και προδοτκά προσυνοδικά κείμενα που βρίθουν κακοδοξιών, υπηρετούν τον επάρατο οικουμενιστικό συγκρητισμό και όζουν ιεροκρατίας και δεσποτισμού, αφ ετέρου δε διασκεδάζει και αμβλύνει, κάπως, την προκληθείσα αγανάκτηση και, γιατί όχι, το σκανδαλισμό του πιστού λαού εξ αιτίας της άχρι τούδε σημειωθείσης ουσιαστικής και συλλογικής ελλείψεως αντιδράσεως από την πλευρά του Άθωνα απέναντι στα όσα εδώ και πολύ καιρό τεκταίνονται στο ερεβώδες παρασκήνιο αναφορικά με τη σκοπιμότητα της συγκλήσεως της ΔΗΘΕΝ "Αγίας και Μεγάλης Συνόδου", την προβληματική θεματολογία της και την πάντη αντικανονική διαδικασία με την οποία αυτή συγκαλείται και επί τη βάσει της οποίας πρόκειται να διεξαχθούν οι εργασίες της.
  Ναι, σεβαστοί πατέρες! Βραδύνατε να αντιδράσετε! Αργήσατε χαρακτηριστικά! Παρήλθαν τόσοι μήνες από τότε που είδαν το φως της δημοσιότητος τα γνωστά και μη εξαιρετέα κείμενα και σεις σιωπήσατε σκανδαλωδώς! Και μόλις λίγες μέρες προ της συγκλήσεως της ψευδο-συνόδου διατυπώσατε τις θέσεις σας!
  Ο λαός του Θεού, πάντως, ικανοποιήθηκε περισσότερο από την έμπονη και αγωνιώδη κραυγή διαμαρτυρίας μεμονωμένων αγιορειτών καθώς και από κάποιες περισσότερο συλλογικές αντιδράσεις που εκπορεύθηκαν από το Περιβόλι της Παναγίας και που αποτυπώνουν με ανάργεια το ομολογιακό σθένος τους και την ανυποχώρητη διάθεσή τους να μην επιτρέψουν την προδοσία της Ορθοδοξίας που πρόκειται να υλοποιηθεί με τις τυχόν μειοδοτικές αποφάσεις της "συνόδου" του Κολυμπαρίου, παρά με τη δική σας καθυστερημένη παρέμβαση...
  Κατόπιν της σημειωθείσης εξελίξεως, αναμένουμε την επί συνάξει σφοδρή και ανυποχώρητη αντίδραση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, που πρόκειται να συμμετάσχει στις εργασίες της συνόδου ως μέλος της αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, μνήμονος των όσων διαλαμβάνει το πρόσφατο ιεροκοινοτικό κείμενο, απέναντι στην επιχείρηση εκκλησιαστικής και εκκλησιολογικής "νομιμοποιήσεως" του οικουμενισμού διά της προσδώσεως εκκλησιαστικότητος στις σχισματοαιρετικές κοινότητες της δυτικής χριστιανωσύνης, απέναντι στις συμπροσευχές, στους βλαπτικούς και επιζημίους διαλόγους, στην απόπειρα νοθεύσεως του θεσμού της νηστείας και εν όψει άλλων ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν!
  Το κάλλιστον, βεβαίως, θα ήταν η αποφυγή συμμετοχής αγιορειτών στη "μάζωξη" της Κρήτης για λόγους που έχουν εχουν σχέση, μεταξύ των άλλων, και με την προφανή και καταφανή αντικανονικότητα της συνθέσεώς της καθώς και του τρόπου διαξαγωγής των εργασιών της.
  Εφ όσον, όμως, αλλέως έδοξε τοις αγιορείταις, ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν σεβαστέ καθηγούμενε της μονής Σταυρονικήτα! Υπερμαχήσατε στερρώς του δεινώς βαλλομένου Ορθοδόξου Δόγματος και του τεχνηέντως και πονηρώς νοθευομένου Ορθοδόξου Ήθους!
  Αείποτε ο Ορθόδοξος Ανατολικός Μοναχισμός υπήρξε ο προμαχώνας της Ορθοδοξίας! Μη μας απογοητεύσετε!
  Υ.Γ. Ποια η άποψη της Ιεράς Κοινότητος αναφορικά με τη συμμετοχή γυναικών (η μία, μάλιστα, τυγχάνει και Ορθόδοξη μοναχή) στην υποτιθέμενη σύνοδο; Λίαν προσφάτως, μάλιστα, έσκασε και μία βόμβα μεγατόννων!Προχθεσινό δημοσίευμα της αγωνιστικής εφημερίδος ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ αποκαλύπτει την επαγγελματική ιδιότητα αλλά και τις θέσεις της κυρίας Ελισάβετ Προδρόμου που πρόκειται να συμμετάσχει στη "σύνοδο" με την αντιπροσωπεία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ!!!) και της οποίας η παρουσία, καθώς διαφαίνεται από το προδιαληφθέν δημοσίευμα, μόνο αγαθά δεν πρόκειται να προσπορίσει στην οικουμενική Ορθοδοξία (τον οικουμενισμό πάντως σίγουρα θα ωφελήσει)! Το δημοσίευμα, μάλιστα, φέρει το όνομα του αγιορείτου μοναχού Επιφανίου Καψαλιώτου! Τι έχει να πει επ αυτών η Ιερά Κοινότης;
  Λ.Ν.


  Απάντηση Απάντηση σε όλους Προώθηση Περισσότερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Λέει ότι δέν μπορεί νά λέγεται Εκκλησία, οι αιρετικοί, αλλά μπορεί νά λέγονται χριστιανικές ομολογίες καί δόγματα; Ώ τής πλάνης, είναι δυνατόν οι αιρετικοί πού είναι καταδικασμένοι ώς βλάσφημοι τών Οικουμενικών Συνόδων, νά ονομάζονται Χριστιανοί; καί χριστιανικά δόγματα καί ομολογίες; Εάν είναι έτσι γιατί νά είναι χωρισμένοι από τούς Ορθοδόξους. Οι καθόλα Χριστιανική ομολογία είναι η Αγία Εκκλησία.
  Χριστιανοί είναι όλοι όσοι δέχονται τά αληθή και Άγια Δόγματα. Άγιος Ιωάννης τής Κλίμακας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γρήγορη προσφορά δανείου χρήματος μεταξύ σοβαρών ατόμων
  Ψάχνετε για χρηματοδότηση είτε για να αναβιώσει σας
  είτε για την υλοποίηση ενός έργου, είτε για να σας αγοράσει ένα
  διαμέρισμα, αλλά οι τράπεζες σας ρωτούν με όρους που είστε
  δεν μπορεί να γεμίσει. Μην ανησυχείτε περισσότερο για εσάς, είμαι ιδιαίτερα
  Δέχομαι δάνεια από 2.000 έως 5.000.000 ευρώ σε όλους τους ανθρώπους
  να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Επιπλέον, το επιτόκιο είναι
  3%. Είτε χρειάζεστε χρήματα για άλλους λόγους? προχωρήστε
  να μην επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου: GOMEZGERMAINE112@GMAIL.COM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γρήγορη προσφορά δανείου χρήματος μεταξύ σοβαρών ατόμων
  Ψάχνετε για χρηματοδότηση είτε για να αναβιώσει σας
  είτε για την υλοποίηση ενός έργου, είτε για να σας αγοράσει ένα
  διαμέρισμα, αλλά οι τράπεζες σας ρωτούν με όρους που είστε
  δεν μπορεί να γεμίσει. Μην ανησυχείτε περισσότερο για εσάς, είμαι ιδιαίτερα
  Δέχομαι δάνεια από 2.000 έως 5.000.000 ευρώ σε όλους τους ανθρώπους
  να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Επιπλέον, το επιτόκιο είναι
  3%. Είτε χρειάζεστε χρήματα για άλλους λόγους? προχωρήστε
  να μην επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου: GOMEZGERMAINE112@GMAIL.COM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Γρήγορη προσφορά δανείου χρήματος μεταξύ σοβαρών ατόμων
  Ψάχνετε για χρηματοδότηση είτε για να αναβιώσει σας
  είτε για την υλοποίηση ενός έργου, είτε για να σας αγοράσει ένα
  διαμέρισμα, αλλά οι τράπεζες σας ρωτούν με όρους που είστε
  δεν μπορεί να γεμίσει. Μην ανησυχείτε περισσότερο για εσάς, είμαι ιδιαίτερα
  Δέχομαι δάνεια από 2.000 έως 5.000.000 ευρώ σε όλους τους ανθρώπους
  να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Επιπλέον, το επιτόκιο είναι
  3%. Είτε χρειάζεστε χρήματα για άλλους λόγους? προχωρήστε
  να μην επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου: GOMEZGERMAINE112@GMAIL.COM

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.