21 Μαΐ 2016

Μέγας Κωνσταντῖνος: Ὁ πατὴρ τῆς Ρωμηοσύνης

Τῆς Γερόντισσας Ὁλυμπιάδος Ντίτορα
 Ὁ Κων­σταν­τῖ­νος δὲν γκρέ­μι­σε τὴ Ρώ­μη, ἀλ­λά, ὅ­πως ἔ­χει εἰ­πω­θεῖ, τὴ με­τέ­φε­ρε στὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη. Γι᾿ αὐ­τὸ συν­τη­ροῦ­σε στὴ νέ­α πό­λη τὸ ρω­μα­ϊ­κὸ ὄ­νο­μα, τὸ κρά­τος τῶν Ρω­μαί­ων, τὴ ρω­μα­ϊ­κὴ πο­λι­τεί­α. Τὸ ὄ­νο­μα Ρώ­μη σή­μαι­νε τὸ ἔ­δα­φος τοῦ Βυ­ζαν­τι­νοῦ κρά­τους, ποὺ συ­χνὰ οἱ Βυ­ζαν­τι­νοὶ τὸ ἔ­λε­γαν ‹‹Ρω­μα­νί­α››. Ὁ ὅ­ρος ‹‹Ρω­μα­νί­α›› δή­λω­νε στὸ σύ­νο­λό της τὴν Αὐ­το­κρα­το­ρί­α. Οἱ Δυ­τι­κοὶ συγ­γρα­φεῖς ὀ­νό­μα­ζαν ‹‹Ρω­μα­νί­α›› τὸ Ἀ­να­το­λι­κὸ μέ­ρος τοῦ Ρω­μα­ϊ­κοῦ κρά­τους.
Ἀ­νά­μνη­ση αὐ­τῶν τῶν ἱ­στο­ρι­κῶν ἀρ­χῶν εἶ­ναι σή­με­ρα οἱ ὅροι ‹‹Ρω­μηός›› καὶ ‹‹Ρω­μη­ο­σύ­νη››. Ση­μαί­νουν τὸ σύγ­χρο­νο Ἕλ­λη­να, τὸ σύγ­χρο­νο Ἑλ­λη­νι­σμό, τὴ συ­νέ­χεια τοῦ ρω­μα­ϊ­κοῦ καὶ ἑλ­λη­νι­κοῦ κό­σμου. Ἡ λα­ϊ­κὴ ποί­η­ση χρη­σι­μο­ποι­εῖ τὸν ὅ­ρο ‹‹Ρω­μηός››, γιὰ νὰ δη­λώ­σει τὸ λα­ό, ποὺ ἐ­πέ­ζη­σε με­τὰ τὴν πτώ­ση τῆς πό­λε­ως.
Ἡ Βυ­ζαν­τι­νὴ αὐ­το­κρα­το­ρί­α, ἡ Ρω­μηο­σύ­νη, γεν­νή­θη­κε ἀ­πὸ τὴ με­τα­μόρ­φω­ση τῆς Ρω­μα­ϊ­κῆς αὐ­το­κρα­το­ρί­ας ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­δρα­ση τοῦ ἑλ­λη­νι­σμοῦ καὶ τοῦ χρι­στι­α­νι­σμοῦ. Ὁ Κων­σταν­τῖ­νος, χω­ρὶς νὰ εἶ­ναι ὁ τε­λευ­ταῖ­ος Ρω­μαῖ­ος αὐ­το­κρά­το­ρας, για­τί δὲν τε­λεί­ω­σε ἡ Ρώ­μη, εἶ­ναι ὁ ἱ­δρυ­τὴς καὶ....
ὁ πρῶ­τος αὐ­το­κρά­το­ρας τοῦ Βυ­ζαν­τί­ου καὶ τῆς Ρω­μηο­σύ­νης. Δὲν ἔ­κτι­σε τὴ Βυ­ζαν­τι­νὴ αὐ­το­κρα­το­ρί­α στὰ ἐ­ρεί­πια τῆς ρω­μα­ϊ­κῆς κλη­ρο­νο­μιᾶς, ἀλ­λὰ τὴ συν­τή­ρη­σε μὲ δύ­ο νέ­ες δυ­νά­μεις. Ἔ­τσι ἡ ρω­μα­ϊ­κὴ κλη­ρο­νο­μιὰ -δί­και­ο, ὀρ­γά­νω­ση, πει­θαρ­χί­α- τρο­φο­δο­τή­θη­κε ἀ­πὸ τὴ δύ­να­μη τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς παι­δεί­ας -ἰ­δέ­ες, ἀ­ξί­ες, ἦ­θος- καὶ ἀ­να­και­νί­στη­κε ἀ­πὸ τὶς δυ­νά­μεις τοῦ χρι­στι­α­νι­σμοῦ -πί­στη, ἀ­γά­πη, ἐγ­κρά­τεια- ὥ­στε νὰ ἀ­πο­τε­λέ­σουν καὶ τὰ τρί­α μα­ζὶ τὴ βυ­ζαν­τι­νὴ πο­λι­τι­κὴ ἰ­δε­ο­λο­γί­α, τὴ Ρω­μηο­σύ­νη. 

Ἑ­πο­μέ­νως δὲν κα­τάρ­γη­σε τὴ Ρώ­μη ὁ Κων­σταν­τῖ­νος, ὅ­πως τὸν κα­τη­γο­ροῦν, ἀλ­λὰ ἄλ­λα­ξε τὸν πο­λι­τι­κὸ καὶ θρη­σκευ­τι­κὸ προ­σα­να­το­λι­σμό της. Μὲ τὸν τρό­πο αὐ­τὸ ὁ Κων­σταν­τῖ­νος κα­τά­φε­ρε νὰ δι­α­σώ­σει ὅ­λα τὰ ὑ­γι­ῆ καὶ αἰ­ώ­νια στοι­χεῖ­α τῶν ἀρ­χαί­ων πο­λι­τι­σμῶν, κυ­ρί­ως τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ καὶ ρω­μα­ϊ­κοῦ ἀ­πὸ τὰ βάρ­βα­ρα κύ­μα­τα, ποὺ ἀ­πει­λοῦ­σαν τὴ Δύ­ση ἀ­πὸ Βορ­ρᾶ καὶ τὴν Ἀ­να­το­λὴ ἀ­πὸ τὰ Ἀ­να­το­λι­κά. Γερ­μα­νι­κὰ φύ­λα κα­τέ­βαι­ναν πρὸς τὴ Ρώ­μη ὁ­λο­τα­χῶς καὶ θὰ ἐ­ξα­φά­νι­ζαν μὲ τὶς βαρ­βα­ρό­τη­τές τους τὴν αἰ­ώ­νια πό­λη καὶ τὸν πο­λι­τι­σμό της. Ἐ­πί­σης οἱ Πέρ­σες καὶ ἄλ­λοι ἀ­πο­λί­τι­στοι λα­οὶ ἀ­πει­λοῦ­σαν τὴν κοι­τί­δα τοῦ ἀρ­χαί­ου ἑλ­λη­νι­κοῦ πο­λι­τι­σμοῦ ἀ­πὸ τὰ Ἀ­να­το­λι­κά. Ὁ Κων­σταν­τῖ­νος μὲ τὴν ἵ­δρυ­ση τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, δι­έ­σω­σε καὶ τὰ δύ­ο. Στὸ ‹‹ὄ­στρα­κο›› τοῦ Ρω­μα­ϊ­κοῦ πο­λι­τι­σμοῦ ἔ­κλει­σε τὴν ὑ­ψη­λὴ ἑλ­λη­νι­κὴ σκέ­ψη καὶ τὸ ἀ­φι­έ­ρω­σε ὡς ἀ­νά­θη­μα ἀ­θά­να­το στὸν ἀ­λη­θι­νὸ Θε­ό.

Συμ­πε­ρα­σμα­τι­κὰ ἀ­να­φέ­ρο­με ὅ­τι ὁ Ρω­μα­ϊ­κὸς πο­λι­τι­σμὸς με­τα­σχη­μα­τί­στη­κε ἀ­πὸ τὸν Κων­σταν­τῖ­νο σὲ Βυ­ζαν­τι­νὸ πο­λι­τι­σμό. Ἰ­σχυ­ροὶ πα­ρά­γον­τες με­τα­σχη­μα­τι­σμοῦ ἦ­ταν δύ­ο, ἡ κλασ­σι­κὴ σκέ­ψη καὶ ἀ­ρε­τὴ τῆς ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λά­δος καὶ ἡ χρι­στι­α­νι­κὴ δι­δα­σκα­λί­α, ποὺ πρό­σφε­ρε μο­να­δι­κὴ δύ­να­μη στὸν πο­λι­τι­σμὸ καὶ τὸν συν­τή­ρη­σε στὸν αἰ­ῶ­να. Αὐ­τὲς οἱ δύ­ο δυ­νά­μεις ἔ­χον­τας ὡς βά­ση τὸ μο­να­δι­κὸ ρω­μα­ϊ­κὸ δί­και­ο πρό­σφε­ραν με­γά­λη ἱ­στο­ρι­κὴ ὑ­πη­ρε­σί­α στὸν πο­λι­τι­σμό μας.

Τὰ δύ­ο αὐ­τὰ με­γέ­θη, ἡ Ἑλ­λά­δα καὶ ἡ Ρώ­μη, ἑ­νώ­θη­καν ἄρ­ρη­κτα ἀ­πὸ τὴν ἑ­νο­ποι­ὸ δύ­να­μη τοῦ χρι­στι­α­νι­σμοῦ καὶ οἰ­κο­δό­μη­σαν τὸ λαμ­πρὸ μνη­μεῖ­ο τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ, ποὺ ἰ­σχύ­ει μέ­χρι σή­με­ρα. Ἡ Δύ­ση ἦ­ταν σχε­δὸν πε­θα­μέ­νη, ὅ­ταν τὸ Βυ­ζάν­τιο ἐ­ξα­κο­λου­θοῦ­σε νὰ προ­σφέ­ρει στὸν πο­λι­τι­σμό. Θὰ ἀ­να­κάμ­ψει ἡ Δύ­ση μό­νο, ὅ­ταν ἡ Κων­σταν­τι­νού­πο­λη, ἡ Ρω­μη­ο­σύ­νη θὰ ἐν­τα­φια­στεῖ στὴν ὀ­θω­μα­νι­κὴ τέ­φρα καὶ οἱ φο­ρεῖς τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ, οἱ Λό­γιοι τοῦ Βυ­ζαν­τί­ου θά με­τα­κο­μί­σουν στή Δύ­ση.

Αὐ­τὸν τὸν κύ­κλο ἔ­κα­ναν τὰ πο­λι­τι­σμι­κὰ ἀ­γα­θά. Γεν­νή­θη­καν στὴν ἀρ­χαί­α Ἑλ­λά­δα. Δι­α­δό­θη­καν ἀ­πὸ τὸν Ἕλ­λη­να στρα­τη­λά­τη Ἀ­λέ­ξαν­δρο στὸν Ἀ­να­το­λι­κὸ κό­σμο. Δι­α­σκορ­πί­στη­καν στὴ Δύ­ση μὲ τὴ ρω­μα­ϊ­κὴ κυ­ρι­αρ­χί­α. Σὲ μί­α κρί­σι­μη καμ­πή, ὅ­ταν ἔ­τει­ναν νὰ χα­θοῦν ἐ­ξαι­τί­ας τοῦ εὐ­δαι­μο­νι­σμοῦ καὶ τῆς βαρ­βα­ρό­τη­τος, δι­α­φυ­λά­χτη­καν ἀ­πὸ τὸν Κων­σταν­τῖ­νο στὸ χι­λι­ε­τὲς Βυ­ζάν­τιο. Ἔ­πε­σε τὸ Βυ­ζάν­τιο καὶ τὰ ἀ­γα­θὰ τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ με­τα­κό­μι­σαν πά­λι στὴν Δύ­ση μὲ τοὺς Λο­γί­ους, γιὰ νὰ ἀ­πο­τε­λέ­σουν στα­θε­ρὴ βά­ση καὶ θε­μέ­λιο τοῦ σύγ­χρονου πο­λι­τι­σμοῦ.

Σὲ αὐ­τὴ τὴ δι­α­δρο­μὴ τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ δὲν πρέ­πει νὰ λη­σμο­νεῖ κα­νέ­νας τὴν ἀ­φε­τη­ρί­α καὶ τὸ λί­κνο του, τὴν Ἑλ­λά­δα, καὶ τοὺς Με­γά­λους, ποὺ ἔ­παι­ξαν κα­θο­ρι­στι­κὸ ρό­λο στὴ δι­ά­δο­ση καὶ δι­α­φύ­λα­ξή του. Αὐ­τοὶ ἦ­ταν ὁ Μα­κε­δὼν Μέ­γας Ἀ­λέ­ξαν­δρος καὶ ὁ Ρω­μαῖ­ος Αὐ­το­κρά­τωρ Μέ­γας Κων­σταν­τῖ­νος, ποὺ ἦ­ταν ὁ πα­τέ­ρας τῆς Ρω­μηο­σύ­νης καὶ ὁ ἱ­δρυ­τὴς τοῦ Βυ­ζαν­τι­νοῦ κρά­τους. Ἡ ἱ­στο­ρί­α ἐ­κτι­μών­τας αὐ­τὴ τὴ συμ­βο­λή τους στὴ δι­α­κί­νη­ση καὶ δι­α­φύ­λα­ξη αὐ­τοῦ τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ τοὺς ὀ­νό­μα­σε Με­γά­λους.
Ὅ­ποι­οι τοὺς ἀμ­φι­σβη­τοῦν ἢ τοὺς κα­ταρ­γοῦν, εἶ­ναι ἀ­γνώ­μο­νες, ‹‹μι­κροί›› καὶ ἀ­πο­λί­τι­στοι.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘Ἐρῶ’ , Δ΄ ΤΕΥΧΟΣ, ΟΚΤ.-ΔΕΚ. 2010

3 σχόλια:

 1. Να προσθέσω ότι εμείς σήμερα νομίζουμε ότι οι Ρωμαίοι ήταν πολιτισμένοι και αγαπούσαν τους Έλληνες.Αυτό δεν είναι αλήθεια.Οι Ρωμαίοι ήταν αγροίκοι στη συμπεριφορά,τέλειοι στα οργανωτικά και σε ότι είχε να κάνει με κρατική δομή,στρατιωτική πειθαρχία.Ήταν άνθρωποι της πράξης,σε αντίθεση με τους Έλληνες που ήταν άνθρωποι του λόγου.Έμαθαν πολλά από τους Έλληνες σε σημείο να τους μισούν που ημέρωσαν τον αγροίκο του Λατίου.Ο Κωνσταντίνος έκανε πρωτεύουσα το σημείο της πόλης του Βυζαντίου επειδή η πόλη της Ρώμης απείχε από το κέντρο βάρους της αυτοκρατορίας,ελεγχόταν η επικράτεια πολύ καλύτερα από τα στενά του Βοσπόρου η ανατολή και η δύση.Είχε μεγάλη οξυδέρκεια,δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο ο Κωνσταντίνος,ήταν πολιτική πράξη η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου.Το όνομά του προέρχεται από τη λατινική λέξη constantia που σημαίνει σταθερότητα,μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής του κράτησε το τίτλο του pontifix maximus τίτλος ιερέα του Δία,αλλά λίγο πριν φύγει από τη ζωή έγινε χριστιανός,τιμήθηκε από την εκκλησία επειδή ήταν ο κατ΄ εξοχήν εκείνος που τη σεβάστηκε και στάθηκε αρωγός της στα πρώτα βήματα μετά τους τρομερούς διωγμούς και σφαγές που προηγήθηκαν,ήταν και ο πρώτος αυτοκράτορας από τη πλευρά της κοσμικής εξουσίας που παραβρέθηκε στην οργάνωση και άριστη λειτουργία της πρώτης οικουμενικής συνόδου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ22 Μαΐου 2016 - 12:05 π.μ.

  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος ήταν Ρωμαίος στην συνείδηση, έστω και αν ήταν Έλλην εθνολογικώς κατά το ήμισυ ( από την μητέρα του Αγία Ελένη ).

  Όταν έγινε Αυτοκράτωρ, το μόνο που τον απασχολούσε ήταν η σταθερότητα και η επιβίωση της Αυτοκρατορίας.

  Προφανώς είδε στον ανερχόμενο Χριστιανισμό την ενοποιητική δύναμη που θα κρατούσε μαζί το εθνολογικό μωσα'ι'κό του απέραντου κράτους.

  Επίσης είδε ότι το στρατηγικό κέντρο βάρους της Αυτοκρατορίας ήταν η Ανατολή, και αποφάσισε την μεταφορά της πρωτεύουσας στο (Ελληνικό) Βυζάντιο.

  Άρα διέθετε τεράστια πολιτική και στρατηγική οξυδέρκεια...αυτά τα δύο στοιχεία τον καθιστούν όντως Μεγάλο.

  Όμως ο Κωνσταντίνος δεν αρκέστηκε σε αυτά.

  Είναι αλήθεια ότι κράτησε ως το τέλος τον τίτλο του Μεγάλου Αρχιερέα του Θεού Ήλιου, θέλοντας να δείξει σεβασμό στα πατροπαράδοτα έθιμα και να μην έρθει σε απότομη ρήξη με την παλαιά θρησκεία ( που ήταν ακόμα πλειοψηφούσα ).

  Όμως εσωτερικώς είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται την Αλήθεια και να αναζητά τον Αληθινό Θεό.

  Αυτή η εναγώνια αναζήτησή του τον έκανε να βαπτιστεί Χριστιανός λίγο πριν αποβιώσει, και αυτή η εναγώνια αναζήτησή του είναι που τον καθιστά Άγιο.

  Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι σημερινοί άθεοι, οι οποίοι λένε ότι ο Κωνσταντίνος μπορεί να ήταν Μέγας, αλλά δεν μπορεί να λέγεται Άγιος διότι διέπραξε εγκλήματα.

  Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι στην Ορθοδοξία η έννοια της Αγιότητος δεν έχει "ηθικολογικό", αλλά Πνευματικό περιεχόμενο.

  Στην Ορθόδοξη Παράδοση δεν ονομάζεται Άγιος ο "καλός" άνθρωπος - με την συνηθισμένη κοσμική έννοια - αλλά αυτός που εναγωνίως και ειλικρινώς αναζητά την ένωση με τον Θεό.

  Έτσι, στην Ορθοδοξία έχουμε Αγίους που υπήρξαν πρώην μάγοι, ληστές, δολοφόνοι, πόρνες κλπ κλπ.

  Αυτό δεν μπορούν να το κατανοήσουν οι σύγχρονοι δυτικοθρεμμένοι "ορθολογιστές", που νομίζουν ότι η Αγιοσύνη ταυτίζεται με την συμβατική "καλοσύνη" ( δηλ. το να είμαστε ευγενικοί, να μην βλάπτουμε, να κάνουμε φιλανθρωπίες κλπ κλπ ).

  Η καλοσύνη και η φιλανθρωπία βεβαίως είναι επιθυμητές ιδιότητες του Χριστιανού, αλλά δεν ταυτίζονται και δεν αρκούν από μόνες τους για αυτό που ονομάζουμε "Αγιότητα".

  Ο Κωνσταντίνος πάλεψε με την ανατροφή του, πάλεψε με τους προσωπικούς του δαίμονες και στο τέλος της ζωής του αποδέχτηκε την Αλήθεια του Χριστού.

  Αυτό είναι που τον καθιστά Άγιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τωρα πώς απο αυτα τα σωστα και ωραια, πεφτουμε στην καταστροφικη πλανη του ''Ελληνοχριστιανικου πολιτισμου'' ειναι μαθημα για το σπιτι [κατα προτιμηση με τη βοηθεια του αειμνηστου π. Επιφανειου Θεοδωροπουλου]. Και το πώς διακρινεται αυτη η πλανη απο το ''Νεορωμέικο'' χρηζει σοβαροτερης εξετασης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.