15 Απρ 2016

ΠΕΘ: Νὰ μιλήσουμε μὲ τὴ γλώσσα τῆς ἀλήθειας γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ Λέσβο

Δελτίου Τύπου
 «Πανελλήνιας Ἕνωσις Θεολόγων» (ΠΕΘ)
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων(ΠΕΘ), ἐκπροσωπώντας τοὺς Θεολόγους καθηγητὲς/τριες τῆς Ἑλλάδας, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν τὰ σχολεῖα τῆς χώρας, διδάσκοντας τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια στοὺς μαθητὲς/τριές μας, κατόπιν αἰτήματος πολλῶν ἐξ  αὐτῶν, ὀφείλει δημόσια νὰ ὁμολογήσει ὀρθόδοξο χριστιανικὸ λόγο, ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα Φραγκίσκου Μπεργκόλιο στὴν Ἑλλάδα καὶ συγκεκριμένα στὴ Λέσβο.
Ἡ ἐν λόγω ἐπίσκεψη, ἔχει, ὑποτίθεται, ὡς σκοπό, «τὴν εὐαισθητοποίηση τῆς παγκόσμιας κοινότητας γιὰ τὴν ἄμεση παύση τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μεσογείου καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ποὺ πλήττουν σφόδρα τὶς χριστιανικὲς κοινότητες, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάδειξη τοῦ μείζονος ἀνθρωπιστικοῦ προβλήματος ποὺ ἔχει προκληθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀπεγνωσμένους πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν ἕνα καλύτερο μέλλον στὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο».
Ἂν θέλουμε ὅμως, νὰ εἴμαστε ἀληθινοὶ καὶ πέραν τῶν δημοσιογραφικῶν δηλώσεων,  τῶν ἀσπασμῶν καὶ τῶν ἐπικοινωνιακῶν φιεστῶν ποὺ τροφοδοτοῦν τὴν ἀκόρεστη δίψα τῶν ἁπλῶν καὶ ἀνυποψίαστων ἀνθρώπων, γιὰ «ἄρτον καὶ θεάματα», πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε τὶς παρακάτω ἀλήθειες, ποὺ ἐπιμελῶς καὶ μεθοδευμένα ἀποκρύβονται:
1. Ὀφείλουμε, στὸ ὄνομα τῆς ἀλήθειας, νὰ θυμίσουμε ὅτι: Ὁ Παπισμὸς εἶναι μία χριστιανικὴ αἵρεση ποὺ ἐπέφερε βαρύτατες ἀλλοιώσεις καὶ φθορὲς στὸ χριστιανικὸ πιστεύω καὶ...
ἐξαιτίας τοῦ λόγου αὐτοῦ, εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ πολλὲς ἀπὸ τὶς στρεβλώσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ (Ἱερὰ Ἐξέταση, Διαφωτισμός, διάσπαση καὶ ἐκκοσμίκευση τοῦ Χριστιανισμοῦ, κ.λ.π). Ὡς ἐκ τούτου, γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους, ὁ Πάπας εἶναι αἱρετικὸς καὶ ἀποκομμένος ἀπὸ τὴν Μία καὶ Ἁγία Ἐκκλησία. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Πίστης μας ἔχουν διατρανώσει τὰ παραπάνω ἀκόμη καὶ μὲ τὴ μαρτυρία τῆς ἴδιας τους τῆς ζωῆς, καθώς, πολλοὶ ἐξ αὐτῶν διώχθηκαν ἢ καὶ «δολοφονήθησαν φρικωδῶς ἀπὸ τοὺς προκατόχους καὶ ὁμοπίστους τοῦ κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο ἀνὰ τοὺς αἰώνας».

Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀλλοιώσεις τῆς χριστιανικῆς πίστης ποὺ προῆλθαν ἀπὸ παρεμβάσεις τῶν Λατίνων-Παπικῶν: "πρωτεῖο", "ἀλάθητο", "παπικὸ κράτος", "Φιλιόκβε" (filioqve), "δικαστὴς - τιμωρὸς Θεός",  "καθαρτήριο πῦρ", "ἡ ἄσπιλη σύλληψης τῆς Θεοτόκου", "ἄζυμα" στὴ Θεία Εὐχαριστία (ὄστιες), ἡ στέρηση τῶν λαϊκῶν ἀπὸ τὴ μετάληψη τοῦ Ἁγίου Αἵματος, τὸ ράντισμα ἀντὶ τοῦ Βαπτίσματος, ὁ χωρισμὸς τοῦ Χρίσματος ἀπὸ τὸ Βάπτισμα, ἡ χορήγηση τοῦ Εὐχελαίου μόνο στοὺς ἑτοιμοθάνατους, ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀγαμία τῶν κληρικῶν κ.λ.π. Ὅλες αὐτὲς οἱ κακοποιήσεις καὶ ἀλλοιώσεις ἀποτελοῦν τεράστιες διαφορὲς ἔναντι τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί, ἐπιτρέπουν μὲν τὸ διαλογο  μὲ  τους  Παπικούς, ὄχι ὄμως  καὶ  τὶς πανηγυρικὲς φιέστες, τοὺς ἀσπασμοὺς καὶ τὰ συλλείτουργα  μαζί  τους. Φυσικὰ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, εὔχεται ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, ἀλλὰ ἐννοεῖ καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἐν ἀληθεία Ἕνωση.

2. Οφείλουμε νὰ ἀναρωτηθοῦμε, ἂν ὁ Παπισμὸς καὶ οἱ ἐκπρόσωποί του, ἔχουν ὑπάρξει ποτὲ εὐγενικοὶ καὶ συμπάσχοντες, ὄχι μόνο στὰ λόγια ἀλλὰ καὶ στὶς πράξεις τοὺς ἀπέναντι στὴν Ὀρθοδοξία, στοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανικοὺς λαοὺς καὶ στοὺς Ὀρθοδοξους  Ἕλληνες, εἰδικότερα, καθὼς σήμερα, στὸ ὄνομα τῆς εὐγένειας καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς, ζητεῖται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους νὰ ὑποδεχτοῦν εὐγενικὰ τὸν Πάπα καὶ νὰ ἀποδεχθοῦν μὲ εὐμένεια τὰ μηνύματά του. Καὶ συγκεκριμένα:

Ἔχει πάρει ποτὲ  Πάπας, ὡς, πολιτικὸς ἡγέτης, ἀρχηγὸς τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, πού εἶναι, μία σαφῆ θέση ὑπὲρ τῶν σημερινῶν ἐθνικῶν μας δικαίων; Ἀντίθετα, γιὰ νὰ ἀναφέρουμε ἕνα μόνο παράδειγμα, ἀναγνωρίζουν τὰ Σκόπια ὡς Μακεδονία...

Ἔχει βοηθήσει ποτὲ τοὺς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες σὲ ὥρα ἀνάγκης; Ὄχι!  Ἀντίθετα, τοὺς λεηλάτησε μὲ τὶς Σταυροφορίες καὶ προσπάθησε νὰ τοὺς ἀλλάξει τὴν πίστη,  προσπαθώντας νὰ τοὺς προσηλυτίσει μὲ δόλια μέσα, ὅταν βρίσκονταν σὲ δύσκολες συνθῆκες ἀμέσως μετὰ τὴν ἑλληνικὴ  ἐπανάσταση τοῦ  1821.

Ἔχει βοηθήσει ποτὲ κάποιους Ὀρθόδοξους Χριστιανικοὺς λαούς; Ὄχι. Ἀντίθετα, εὐλόγησε τὴ σφαγὴ τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων τὸ 1940 καί, στὴ σύγχρονη ἐποχή, τάχθηκε μὲ τὸ μέρος τῶν Μουσουλμάνων τῆς Βοσνίας καὶ τοῦ Κοσσυφοπεδίου καὶ ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων  τῆς  Σερβίας, ἐνῶ, ἐπίσης, διχάζει τοὺς Ὀρθόδοξους λαοὺς τῆς Ρωσίας, τῆς  Οὐκρανίας  καὶ  τῆς  Ρουμανίας,  μὲ  την   Οὐνία (Ἕνωση).

Ἔχει μήπως, ἀπαρνηθεὶ  τὴν πρακτική τῆς Οὐνίας (αὐτὸν τὸν δόλιο τρόπο προσηλυτισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων στὴν ἐξουσία του); Ὄχι!
Ἔχει κλείσει μήπως, τὸν Οὐνιτικὸ ναὸ πού διατηρεῖ στὴν Ἀθήνα, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν; Ὄχι!
Ἔχει μεταμεληθεῖ γιὰ τὶς αἱρετικές του θέσεις καὶ τὶς ἀπαράδεκτες καινοτομίες πού εἰσήγαγε στὸν Παπισμό; Ὄχι!
Ἔχει ζητήσει ποτὲ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους συγγνώμη γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνομήματά του; Ὄχι!

Ὅλα τὰ παραπάνω, λοιπόν, καθιστοῦν ἐπιφυλακτικὸ καὶ τὸν πιὸ καλοπροαίρετο μελετητὴ τῶν πεπραγμένων τοῦ Παπισμοῦ, στὸ νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν εἰλικρίνεια τῶν σημερινῶν ἀγαπολογιῶν τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καὶ δοκιμάζουν τὴν μακροθυμία κάθε ἑλληνορθόδοξης ψυχῆς, ἔναντι τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ἀλήθειας τῆς πίστεώς της.

3. Θα μπορούσαμε νὰ προτείναμε στὸν Πάπα Φραγκίσκο, ἂν θέλει νὰ προσφέρει κάτι σημαντικὸ στὸν κόσμο ποὺ δοκιμάζεται ἐξ αἰτίας τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, προκειμένου νὰ εὐαισθητοποιήσει τὴν ἤδη εὐαισθητοποιημένη ἀνθρωπότητα ἐπὶ τοῦ προσφυγικοῦ θέματος, ἀντὶ τῆς ἐπίσκεψης στὴ Λέσβο, νὰ πραγματοποιήσει ἐπίσκεψη, ὡς Ἀρχηγὸς τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, στὶς ἕδρες τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς καὶ νὰ ἀπαιτήσει ἀπὸ ἐκείνους ποὺ κινοῦν τὰ νήματα τῶν παγκόσμιων πολιτικῶν ἐξελίξεων καὶ προκαλοῦν τὶς πολεμικὲς συρράξεις ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴ βασικὴ αἰτία τοῦ μεταναστευτικοῦ προβλήματος, νὰ σταματήσουν ἄμεσα τούς ἀνὰ τὸν κόσμο ἐμφύλιους σπαραγμούς, τὸ αἱματοκύλισμα, τὸν ξεριζωμὸ καὶ τὸν ἀφανισμὸ χριστιανικῶν πληθυσμῶν, τὴν ταχύτατα ἑξαπλούμενη στὸ δυτικὸ κόσμο χριστιανοφοβία καὶ τὰ ἐν ἐξελίξει σχέδια ἰσλαμοποίησης τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Εὐρώπης.

4. Τέλος, θὰ θέλαμε νὰ τοῦ θυμίσουμε, ὅτι καὶ οἱ Ἕλληνες, τὴν χώρα τῶν ὁποίων θὰ ἐπισκεφτεῖ, εἶναι ἄνθρωποι κι ἐκεῖνοι, πού, μάλιστα, δοκιμάζονται πικρὰ στὸν οἰκονομικὸ τομέα κυρίως τὰ τελευταία χρόνια, ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς ἀστοχίες τῶν κυβερνώντων τους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς πολιτικὲς ἐπιλογὲς τῶν δυτικῶν κυβερνήσεων, τὶς ὁποῖες -ὡς ὁμόθρησκες ἢ τουλάχιστον, ὡς πιὸ κοντὰ στὰ πιστεύω τοῦ Παπισμοῦ- θὰ μποροῦσε, ἂν ἤθελε, νὰ ἐπηρεάσει μὲ τὴν ἐπίδειξη καὶ γι’ αὐτοὺς ἀντίστοιχου ἐνδιαφέροντος μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδεικνύει ὑπὲρ τῶν μεταναστῶν.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

7 σχόλια:

 1. Μητροπολίτης Κοζάνης: Ισλαμοποίηση της Ευρώπης, που δεν κατάφερε ο Σουλεϊμάν, σήμερα εν καιρώ ειρήνης (ΒΙΝΤΕΟ).

  http://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/item/79848-μητρ-κοζάνης-ισλαμοποίηση-της-ευρώπης-που-δεν-κατάφερε-ο-σουλεϊμάν-σήμερα-εν-καιρώ-ειρήνης-βιντεο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δε το καταλαβαίνουν ούτε το συνειδητοποιούν.Μάλλον εν γνώσει τους ξέρουν ότι αυτό είναι ανέφικτο.Ο ισλαμισμός θα κυριεύσει την Ευρώπη δυστυχώς.Και ξέρετε γιατί;Επειδή υπάρχει άγνοια,και κυρίως αδιαφορία όλων,κυρίως της νέας γενιάς που δε γνωρίζει ούτε ψιλιάζεται τι την περιμένει.Όταν το καταλάβουν θα είναι πολύ αργά.Αυτό το ανακάτεμα ιδίως με τη συγκεκριμένη ιδεολογία που δεν κουβαλάει υψηλά ιδεώδη,ούτε ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά αλλά σκορπάει το μίσος και το πόνο εκτός κι αν την υιοθετήσουν οι άνθρωποι!Οι άνθρωποι θέλουν βία,τον Χριστό τον αρνούνται,που λέει όποιος θέλει να με ακολουθήσει και δεν ασκεί βία.Που θα μπορούσε αφού όλα του ανήκουν,δε το κάνει.Μας καλεί,μας δίνει θησαυρό και εμείς τον πετάμε,με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε με τη θέλησή μας σε αδιέξοδα και οικειοθελή θάνατο μακριά από τη Ζωή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο άνθρωπος είναι ανεπαρκής,κι αφού είναι ανεπαρκής λόγω της πτώσεως αναζητά κυβερνήτη.Ο κυβερνήτης που ζητάει υπάρχει αλλά τον ψάχνει αλλού!Τον αναζητά σε συνεστιάσεις χοίρων!Το αρχαίο Ισραήλ είχε κυβερνήτη το Θεό,αλλά ζήλεψε τους κυβερνήτες των αλλοφύλων.Ο Θεός τους έδωσε κυβερνήτη παραχωρώντας τους κυβερνήτη κατά το θέλημά τους.Δεν ήθελαν ηγέτη,ενώ τον είχαν ήδη,ήθελαν ηγέτη κοσμικό να τους οδηγεί.Έτσι κι εμείς σήμερα,δεν θέλουμε κυβερνήτη το Χριστό στη ζωή μας,θέλουμε κυβερνήτη να ικανοποιεί τις θελήσεις μας.Δείτε πόσο ανεκτικός και πόσο ευγενικός είναι ο Θεός με τον άνθρωπο,σέβεται την ελευθερία του και παραχωρεί ενώ δεν συνευδοκεί να έχουμε ανθρώπους ανεπαρκείς ως ηγέτες.Και τρώμε τα μούτρα μας ως ανεπίδεκτοι μαθήσεως,και άσωτοι υιοί!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Xαράτσι και στο ίντερνετ!

  Η κυβέρνηση προτείνει στη τρόικα την επιβολή μηνιαίου τέλους σε όλες τις συνδέσεις.

  Πηγή:
  http://www.enikos.gr/media/383666,H-Agora-poy-kykloforei-shmera.html

  * * *

  Όπως καταλαβαίνει ο κάθε προσεκτικός παρατηρητής, το χαράτσι στο internet, είναι μια προσπάθεια να περιοριστεί δραστικά η ελεύθερη διακίνηση απόψεων στο διαδίκτυο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ17 Απριλίου 2016 - 2:18 π.μ.

  Απολογισμός της επισκέψεως του Πάπα...

  ΠΡΩΤΟΝ, όλη η υπόθεση ήταν μια επικοινωνιακή φιέστα του Πάπα. Αυτός ήταν στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ και με αυτόν ασχολήθηκαν όλοι οι δημοσιογράφοι.

  Ο Βαρθολομαίος και ο Ιερώνυμος ήταν απλοί κομπάρσοι...κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους.

  Αυτό τον ρόλο - του κομπάρσου - επέλεξαν και αυτός τους αξίζει...

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ, περίσσεψε η υποκρισία...ο αρχιαιρεσιάρχης Πάπας που συγκαλύπτει σκανδαλωδώς τα αμέτρητα περιστατικά παιδεραστίας στο Βατικανό, ήρθε να μας κάνει κήρυγμα για τα...παιδιά των προσφύγων !!! Λίγη ντροπή δεν θα έβλαπτε !!!

  ΤΡΙΤΟΝ, ούτε μια κουβέντα για τις σφαγές των - Ορθοδόξων κυρίως - Χριστιανών στην Συρία από τους ομοθρήσκους των "προσφύγων"...μούγκα και από τους "δικούς μας" Ιεράρχες μπροστά στον Πάπα...με τον Μητροπολίτη Χαλεπίου τι έγινε ?? Τον ξεχάσαμε ??

  ΤΕΤΑΡΤΟΝ, τα "προσφυγόπουλα" έβγαλαν κατάμουτρα στον Πάπα την πράσινη σημαία των Ισλαμιστών - φαίνεται στο βίντεο της ΕΡΤ - και ο πανάσχετος δημοσιογράφος σχολίασε ότι αυτή είναι η σημαία της...Συρίας !!!

  ΠΕΜΠΤΟΝ , ο Πάπας συνεχάρη τον Ελληνικό λαό που κρατάει εδώ τους "πρόσφυγες" παρά την δύσκολη κατάσταση της χώρας.

  Κοντολογίς μας συνεχάρη που είμαστε τόσο κορόιδα και δεν αντιδρούμε στην ισλαμοποίηση της Πατρίδας μας, ενώ οι Δυτικοευρωπαίοι μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι...

  ΕΚΤΟΝ, ας μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά...ο Πάπας πήρε μαζί του και 10 ( !!! ) λαθροπρόσφυγες...από τους 50.000 που βρίσκονται στην Ελλάδα !!! Λίγο είναι αυτό ???

  Επί της ουσίας και για να μην κορο'ι'δευόμαστε...ήταν μια καλοστημένη επικοινωνιακή φιέστα του Πάπα με σκοπό την προώθηση του οικουμενισμού, της παγκοσμιοποιήσεως και της ισλαμοποιήσεως της Ελλάδας .

  Με θλιβερούς κομπάρσους - δυστυχώς - τον Βαρθολομαίο και τον Ιερώνυμο, που ενώ είναι μουγκοί για τα Εθνικά και κοινωνικά προβλήματα του Ελληνισμού ξαφνικά έγιναν λαλίστατοι για τους παρανόμως εισερχομένους στην Πατρίδα μας.

  Να δούμε πότε η υπομονή και το φιλότιμο των Ελλήνων θα εξαντληθούν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κομπάρσοι,ναι κομπάρσοι!
   Όλοι προβολείς πάνω στον ξυρισμένο!

   Διαγραφή
 6. Έρχεται χαράτσι στο ίντερνετ! - Θα πληρώνουν όλοι!

  Μόνο στον αέρα που αναπνέουμε δεν θα επιβληθεί φόρος, όπως φαίνεται. Ετοιμαστείτε γιατί έρχεται χαράτσι και στο ίντερνετ!

  Την επιβολή φόρου στο ίντερνετ έχει προτείνει η ελληνική κυβέρνηση στους δανειστές! Σύμφωνα με την “Αγορά”, στο κείμενο στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές στην τελευταία συνάντηση, πριν από την παύση των διαπραγματεύσεων, αποφασίστηκε να εισαχθεί ένας φόρος στους συνδρομητές της ευρυζωνικότητας (σ.σ. συμπεριλαμβάνεται και η σύνδεση ADSL). Η νέα φορολογία θα επιβληθεί σε όλους όσοι έχουν σύνδεση στο ίντερνετ, είτε για επαγγελματική είτε για ιδιωτική χρήση, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, τάμπλετ ή κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών (π.χ smart TV).

  Το ύψος του φόρου, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στο τρίτο πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ της έμμεσης κυρίως φορολογίας, θα καθοριστεί στις διαπραγματεύσεις που αναμένεται αν συνεχιστούν από την επόμενη εβδομάδα.

  Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο νέος φόρος έρχεται για να συμπληρώσει την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 24%, την αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το τέλος 10% στην συνδρομητική τηλεόραση.


  Πηγή:
  http://www.newsit.gr/oikonomia/Erxetai-xaratsi-sto-internet-THa-plironoyn-oloi/601320

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.